1 / 11

Ing. Jana Břicháčková

Nejčastější chyby při kontrole žádosti o dotaci 9. výzva IOP - Komunikační infrastruktura veřejné správy. Ing. Jana Břicháčková. Regionální síť poboček CRR. kontaktní údaje na pracovníky poboček viz http://www.crr.cz/index.php?did=301. Kontakty na pobočky. Kontakty na pobočky.

lucio
Download Presentation

Ing. Jana Břicháčková

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Nejčastější chyby při kontrole žádosti o dotaci9. výzva IOP -Komunikační infrastruktura veřejné správy Ing. Jana Břicháčková

 2. Regionální síť poboček CRR • kontaktní údaje na pracovníky poboček viz http://www.crr.cz/index.php?did=301

 3. Kontakty na pobočky

 4. Kontakty na pobočky

 5. Pobočka CRR ČR • podpora a konzultace žadatelům/příjemcům před, během realizace a v období udržitelnosti projektu • Projektový manažer • kontrola a konzultace výběrových řízení, analýzy rizik, monitoring projektů na místě, administrace změn projektu, kontrola monitorovacích zpráv, kontrola udržitelnosti • Finanční manažer • kontrola rozpočtů, věcná a formální kontrola účetních dokladů zejména při žádosti o platbu, podpora při sestavení soupisky faktur, konzultace při dokladování způsobilých výdajů

 6. Klíčové činnosti poboček • Pracovníci CRR poskytují poradenství např. při: • Zpracování projektové žádosti • Přípravě zadávací dokumentace k VŘ • Zpracování monitorovacích zpráv • Tvorbě zjednodušené žádosti o platbu • Ale pracovníci CRR nemohou za žadatele zpracovávat projektovou žádost nebo některé z povinných příloh či vypracovávat zadávací dokumentaci k výběrovým řízením atd.

 7. Kontroly žádosti o dotaci – CRR ČR • Kontrola přijatelnosti • dodržení limitů pro způsobilé výdaje • uznatelné výdaje se musí vztahovat ke způsobilým aktivitám • Kontrola formálních náležitostí • Nejsou doloženy všechny přílohy/ nejsou vyplněny povinné údaje • Chybí podpis statutárního zástupce • Kontroly výběrových řízení

 8. Zadávání zakázek • Při realizaci projektu je uskutečněno zadávání zakázek v souladu se zákonem č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v případě zakázek nespadajících do režimu tohoto zákona postupuje příjemce v souladu se Závaznými postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém období 2007 – 2013 („Závazné postupy“), které jsou přílohou Příručky pro žadatele a příjemce.

 9. Chyby při kontrole zadávacích řízení - I • nedodržování předepsaných lhůt • neúplné dokladování jednotlivých úkonů • složení hodnotící komise (resp. komise pro otevírání obálek) neodpovídá internímu předpisu žadatele; § 74 zákona • nesprávné stanovení druhu veřejné zakázky • nedovolené rozdělení předmět zakázky tak, že došlo ke snížení předpokládané hodnoty pod finanční limity stanovené v ustanovení § 12 až § 16 zákona 137/2006 Sb.

 10. Chyby při kontrole zadávacích řízení - II • hodnocení nabídek „dle referencí“ • Dle § 50 představují reference (realizace obdobné zakázky) kvalifikační kritérium, konkrétně technický kvalifikační předpoklad • Dle § 50 odst. 4 Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady a technické kvalifikační předpoklady nemohou být předmětem hodnotících kritérií • oprávněnost dodavatele – dodavatel nemá živnost na dodávanou činnost (přičemž se jedná o koncesovanou, vázanou či činnost vyžadující odbornou způsobilost) • nezačleňování povinností vyplývajících z realizace projektu s podporou z IOP do smluv s třetími stranami – lze nahradit prohlášením.

 11. Děkuji za pozornost Ing. Jana Břicháčková 221 280 267 brichackova@crr.cz

More Related