DOJRZAŁOŚĆ SZKOLNA DZIECI
Download
1 / 66

DOJRZA?O?? SZKOLNA DZIECI SZE?CIOLETNICH Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach - PowerPoint PPT Presentation


 • 370 Views
 • Uploaded on

DOJRZAŁOŚĆ SZKOLNA DZIECI SZEŚCIOLETNICH Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach. dr Aldona Kopik. Zainteresowanie dojrzałością szkolną ma już długą historię. Obecnie bardzo powszechnie używa się zamiennie terminów DOJRZAŁOŚĆ SZKOLNA GOTOWOŚĆ SZKOLNA

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'DOJRZA?O?? SZKOLNA DZIECI SZE?CIOLETNICH Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach' - kirby


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Dojrzalosc szkolna dzieci szescioletnich uniwersytet humanistyczno przyrodniczy jana kochanowskiego w kielcach

DOJRZAŁOŚĆ SZKOLNA DZIECI SZEŚCIOLETNICHUniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach

dr Aldona Kopik


Dojrzalosc szkolna dzieci szescioletnich uniwersytet humanistyczno przyrodniczy jana kochanowskiego w kielcach

Zainteresowanie dojrzałością szkolną ma już długą historię. Obecnie bardzo powszechnie używa się zamiennie terminów

DOJRZAŁOŚĆ SZKOLNA

GOTOWOŚĆ SZKOLNA

PRZYGOTOWANIE DO SZKOŁY

gdyż ich definicje niewiele się różnią między sobą. Podstawę różnicowania tych pojęć może stanowić zarówno rozumienie samego procesu dojrzewania, jak też roli uczenia się w procesie rozwojowym.


Dojrzalosc szkolna dzieci szescioletnich uniwersytet humanistyczno przyrodniczy jana kochanowskiego w kielcach

DOJRZAŁOŚĆ SZKOLNA historię. Obecnie bardzo powszechnie używa się zamiennie terminów

osiągnięcie przez dziecko takiego stopnia rozwoju umysłowego, emocjonalnego, społecznego i fizycznego, jaki umożliwia mu udział w życiu szkolnym i opanowanie treści programowych klasy pierwszej

W. Okoń


Dojrzalosc szkolna dzieci szescioletnich uniwersytet humanistyczno przyrodniczy jana kochanowskiego w kielcach

DOJRZAŁOŚĆ SZKOŁY historię. Obecnie bardzo powszechnie używa się zamiennie terminów

osiągnięcie przez szkołę takiego poziomu wrażliwości na dziecko, jego potrzeby, oczekiwania, uczenie się i możliwości rozwojowe, jaki stanowi o modyfikacji, kierunku i dynamice zmian programowo - organizacyjnych oraz zmian w procesie nauczania – uczenia się

B. Wilgocka-Okoń


Dojrzalosc szkolna dzieci szescioletnich uniwersytet humanistyczno przyrodniczy jana kochanowskiego w kielcach

Edukacja jest zawsze interwencją w układ żywy, historię. Obecnie bardzo powszechnie używa się zamiennie terminów

zanurzony w swym bliższym i dalszym środowisku, rozwijający się, obdarzony własną historią i aspirujący ku jakiejś przyszłości.

A. Brzezińska


Dojrzalosc szkolna dzieci szescioletnich uniwersytet humanistyczno przyrodniczy jana kochanowskiego w kielcach

KRYTERIA SZKOLNEJ GOTOWOŚCI historię. Obecnie bardzo powszechnie używa się zamiennie terminów

W praktyce pojęcie dojrzałości (gotowości) szkolnej dotyczy relacji

między

środowiskiem szkolnym,

środowiskiem rodzinnym

a dzieckiem.


Dojrzalosc szkolna dzieci szescioletnich uniwersytet humanistyczno przyrodniczy jana kochanowskiego w kielcach

KRYTERIA SZKOLNEJ GOTOWOŚCI historię. Obecnie bardzo powszechnie używa się zamiennie terminów

 • Wg S. Szumana

  • Wrażliwość na naukę szkolną (zainteresowanie szkołą, wiadomościami i umiejętnościami),

  • Podatność na nauczanie

  • (czy to czego dziecko się uczy jest przystępne i zrozumiałe).


Dojrzalosc szkolna dzieci szescioletnich uniwersytet humanistyczno przyrodniczy jana kochanowskiego w kielcach

KRYTERIA SZKOLNEJ GOTOWOŚCI historię. Obecnie bardzo powszechnie używa się zamiennie terminów

 • Wg E.B. Hurlock

  • Zainteresowanie dziecka uczeniem się,

  • Długotrwałość zainteresowania, pomimo trudności,

  • Osiąganie postępów w uczeniu się.


Dojrzalosc szkolna dzieci szescioletnich uniwersytet humanistyczno przyrodniczy jana kochanowskiego w kielcach

KRYTERIA SZKOLNEJ GOTOWOŚCI historię. Obecnie bardzo powszechnie używa się zamiennie terminów

 • Wg E. Gruszczyk – Kolczyńskiej

  • Umiejętność pokonywania trudności,

  • Samodzielność,

  • Przygotowanie do nauki czytania, pisania i matematyki.


Dojrzalosc szkolna dzieci szescioletnich uniwersytet humanistyczno przyrodniczy jana kochanowskiego w kielcach

KRYTERIA SZKOLNEJ GOTOWOŚCI historię. Obecnie bardzo powszechnie używa się zamiennie terminów

 • Wg D. Golemana

  • Wiara w siebie,

  • Ciekawość,

  • Intencjonalność,

  • Samokontrola,

  • Towarzyskość,

  • Umiejętność porozumiewania się,

  • Umiejętność współdziałania.


Dojrzalosc szkolna dzieci szescioletnich uniwersytet humanistyczno przyrodniczy jana kochanowskiego w kielcach

KRYTERIA SZKOLNEJ GOTOWOŚCI historię. Obecnie bardzo powszechnie używa się zamiennie terminów

 • Wg H. Gasiula

  Elementy składające się na dojrzałość szkolną:

 • Właściwości jednostkowe – sfera możliwości adaptacji

 • Strona promująca, szkoła – czynniki umożliwiające adaptację

 • Przywiązanie do szkoły – jakość adaptacji


Dojrzalosc szkolna dzieci szescioletnich uniwersytet humanistyczno przyrodniczy jana kochanowskiego w kielcach

Lista wskaźników dojrzałości szkolnej historię. Obecnie bardzo powszechnie używa się zamiennie terminów wg W. Brejnaka

Czy dziecko potrafi:

 • Korzystać z przyborów do rysowania, pisania ?

 • Lepić z plasteliny, modeliny ?

 • Grupować przedmioty według barw, kształtu, wielkości ?

 • Wymienić różnice w pozornie podobnych przedmiotach, obrazkach?

 • Dobrać w pary obrazki z uwzględnieniem cechy wspólnej ?

 • Odróżnić z otoczenia dźwięki różnych zwierząt, instrumentów, itp.?

 • Wyróżnić głoskę na początku i na końcu wyrazu ?

 • Odtworzyć prosty układ rytmiczny ?

 • Rozwiązywać proste zagadki ?

 • Swobodnie liczyć kolejno do 20, dodawać i odejmować z przekroczeniem progu dziesiątkowego ?


Dojrzalosc szkolna dzieci szescioletnich uniwersytet humanistyczno przyrodniczy jana kochanowskiego w kielcach

Lista wskaźników dojrzałości szkolnej historię. Obecnie bardzo powszechnie używa się zamiennie terminów wg W. Brejnaka (c.d.)

 • Wykonywać proste ćwiczenia gimnastyczne ?

 • Odróżnia lewą stronę ciała od prawej ?

 • Samo zapinać guziki, założyć buty i zawiązać sznurowadło ?

 • Zgodnie bawić się w grupie ?

 • Przez dłuższą chwilę uważnie słuchać opowiadania, bajki, muzyki ?

 • Opowiadać rozwiniętymi zdaniami, prawidłowo wymawiając głoski ?

 • Podporządkować się poleceniom słownym ?

 • Podać ile ma lat, gdzie mieszka, czym zajmują się rodzice ?

 • Pogodnie rozstać się z rodzicami i nawiązać kontakty ?

 • Być swobodne, szybkie i samodzielne w działaniu ?


Dojrzalosc szkolna dzieci szescioletnich uniwersytet humanistyczno przyrodniczy jana kochanowskiego w kielcach

PROJEKT BADAWCZY historię. Obecnie bardzo powszechnie używa się zamiennie terminów

Dziecko sześcioletnie u progu nauki szkolnej


Konkurs
KONKURS historię. Obecnie bardzo powszechnie używa się zamiennie terminów

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU

ogłosiło konkurs nr 5/2.1a/2004

na składanie wniosków o dofinansowanie realizacji projektu

„BADANIE STOPNIA PRZYGOTOWANIA SZEŚCIOLATKÓW

DO EDUKACJI SZKOLNEJ”

W ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006

Priorytet 2 Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy

Działanie 2.1 Zwiększenie dostępu do edukacji – promocja kształcenia przez całe życie

Schemat a Zmniejszenie dysproporcji edukacyjnej pomiędzy wsią a miastem


Wymagania konkursu
WYMAGANIA KONKURSU historię. Obecnie bardzo powszechnie używa się zamiennie terminów

 • Wniosek powinien przewidywać realizację badań na obszarze całego kraju

 • Rozkład geograficzny badań powinien gwarantować reprezentatywność uzyskanych wyników badań w całym kraju, a także powinien uwzględniać wszystkie czynniki różnicujące na płaszczyźnie geograficznej

 • Badania powinny w szczególności obejmować dzieci pochodzące z obszarów wiejskich i małych miast

 • Minimalna liczebność próby dzieci sześcioletnich w całym okresie realizacji projektu powinna wynosić 60.000


G wny cel projektu
GŁÓWNY CEL PROJEKTU historię. Obecnie bardzo powszechnie używa się zamiennie terminów

Diagnoza przygotowania

dzieci sześcioletnich

do podjęcia edukacji szkolnej


Diagnoza
DIAGNOZA historię. Obecnie bardzo powszechnie używa się zamiennie terminów

 • Diagnozą objęte zostały podstawowe sfery rozwoju dziecka:

  • rozwój fizyczny,

  • rozwój motoryczny,

  • rozwój umysłowy,

  • rozwój społeczno-emocjonalny,

  • zdrowie,

  • warunki środowiskowe i wychowawcze,

   w których przebiega jego rozwój.


Modu y badawcze
MODUŁY BADAWCZE historię. Obecnie bardzo powszechnie używa się zamiennie terminów

 • Badania miały charakter kompleksowy.

 • W projekcie realizowane były trzy moduły badawcze wzajemnie od siebie zależne.


Modu y badawcze1
MODUŁY BADAWCZE historię. Obecnie bardzo powszechnie używa się zamiennie terminów


Modu rodzic
MODUŁ historię. Obecnie bardzo powszechnie używa się zamiennie terminów - RODZIC

Koordynator- Barbara Walasek

Celem badań modułu był pomiar

 • warunków rozwoju dziecka (SES rodziny)

 • oraz aspiracji edukacyjnych rodziców wobec własnych dzieci


Modu dziecko
MODUŁ - DZIECKO historię. Obecnie bardzo powszechnie używa się zamiennie terminów

 • ROZWÓJ I ZDROWIE DZIECKA

 • ROZWÓJ FIZYCZNY I MOTORYCZNY

 • ROZWÓJ UMYSŁOWY

 • ROZWÓJ SPOŁECZNO-EMOCJONALNY


Modu dziecko1
MODUŁ - DZIECKO historię. Obecnie bardzo powszechnie używa się zamiennie terminów

ROZWÓJ I ZDROWIE DZIECKA

Koordynator Ewa Szumilas

Celem badania było oszacowanie zbiorowości sześciolatków z pełną i niepełną gotowością zdrowotną oraz wyodrębnienie grupy dzieci o specjalnych potrzebach zdrowotnych oraz edukacyjnych.


Modu dziecko2
MODUŁ - DZIECKO historię. Obecnie bardzo powszechnie używa się zamiennie terminów

ROZWÓJ FIZYCZNY I MOTORYCZNY

Koordynatorzy: Małgorzata Markowska, Elżbieta Cieśla

Celem badania była ocena poziomu rozwoju fizycznego dzieci, sprawności fizycznej,

lateralizacji funkcji ciała

oraz podstawowych umiejętności ruchowych.


Modu dziecko3
MODUŁ - DZIECKO historię. Obecnie bardzo powszechnie używa się zamiennie terminów

ROZWÓJ UMYSŁOWY

Koordynator – Aldona Kopik

Celem badania była ocena poziomu rozwoju

umysłowego, gotowości szkolnej oraz

poznanie rzeczywistych możliwości

i preferencji dzieci w zakresie

wykonywania czynności umożliwiających

rozpoczęcie nauki

w klasie pierwszej szkoły podstawowej.


Modu dziecko4
MODUŁ - DZIECKO historię. Obecnie bardzo powszechnie używa się zamiennie terminów

ROZWÓJ SPOŁECZNO-EMOCJONALNY

Koordynator: Jadwiga Klimaszewska

Celem badania było zdiagnozowanie poczucia

kontroli i określenie poziomu rozwoju

społeczno-emocjonalnego dziecka na

podstawie wybranych zachowań,

najbardziej istotnych dla prawidłowego

funkcjonowania w roli ucznia.


Modu nauczyciel
MODUŁ - NAUCZYCIEL historię. Obecnie bardzo powszechnie używa się zamiennie terminów

Koordynator– Barbara Walasek

Celem badań modułu był pomiar warunków

rozwoju dziecka w środowiskach placówek

(przedszkoli/szkół).


Etapy bada
ETAPY BADAŃ historię. Obecnie bardzo powszechnie używa się zamiennie terminów

Badania w ramach projektu prowadzone były w roku 2006 w dwóch etapach:

Próba losowa

 • I sekwencja – IV-V 2006 – dzieci urodzone w 1999 r.

  34 225dzieci i ich rodziców; 1316 placówek; 3 189 nauczycieli.

  Średni wiek dzieci 6,8.

 • II sekwencja – IX-X 2006 - dzieci urodzone w 2000 r.

  33 616 dzieci i ich rodziców; 1316 placówek; 2 947 nauczycieli.

  Średni wiek dzieci 6,3.


Projekt
PROJEKT historię. Obecnie bardzo powszechnie używa się zamiennie terminów

Projekt zakładał określenie różnic w poziomie rozwoju badanych sfer i przygotowania do nauki w zależności od:

 • płci (chłopcy, dziewczęta);

 • środowiska zamieszkania (miasto, wieś);

 • rodzaju placówki wychowania przedszkolnego

  (przedszkole, szkoła).

  Projekt badawczytrwał 20 miesięcy i był finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS oraz MEN.


Dojrzalosc szkolna dzieci szescioletnich uniwersytet humanistyczno przyrodniczy jana kochanowskiego w kielcach

WYNIKI BADAŃ historię. Obecnie bardzo powszechnie używa się zamiennie terminów

Uzyskane w toku badań wyniki zaprezentowane

zostały w raporcie ogólnopolskim

 • A. Kopik red., Sześciolatki w Polsce.

 • Diagnoza badanych sfer rozwoju. Raport 2006,

 • Kielce – Bydgoszcz 2007

 • oraz w 16 raportach wojewódzkich.


Wyniki bada
WYNIKI BADAŃ historię. Obecnie bardzo powszechnie używa się zamiennie terminów

W prezentacji ukazane zostały tylko ogólne tendencje w zakresie rozwoju umysłowego z uwzględnieniem różnic wynikających z:

płci,

środowiska,

rodzaju placówki


Wyniki bada rozw j umys owy
WYNIKI BADAŃ - historię. Obecnie bardzo powszechnie używa się zamiennie terminów ROZWÓJ UMYSŁOWY

 • POZIOM ROZWOJU UMYSŁOWEGO

  • GOTOWOŚĆ SZKOLNA

 • UMIEJĘTNOŚCI SZKOLNE


 • Ocena psychometryczna
  OCENA PSYCHOMETRYCZNA historię. Obecnie bardzo powszechnie używa się zamiennie terminów

  Test Matryc J.C. Ravena jest jednym z najbardziej znanych i najczęściej stosowanych testów na świecie. Służy do badania niewerbalnych zdolności wnioskotwórczych, które są ważnym składnikiem ogólnego rozwoju umysłowego. Bada on trzy podstawowe procesy psychiczne: uwagę, percepcję wzrokową i myślenie. Jest stosowany do oceny możliwości intelektualnych, mierzy on jednak jedynie edukacyjny aspekt tych możliwości.


  Dojrzalosc szkolna dzieci szescioletnich uniwersytet humanistyczno przyrodniczy jana kochanowskiego w kielcach

  WYNIKI BADAŃ historię. Obecnie bardzo powszechnie używa się zamiennie terminów

  %

  centyle

  Ryc. 1. Poziom rozwoju umysłowego dzieci badanych w I i II sekwencji


  Dojrzalosc szkolna dzieci szescioletnich uniwersytet humanistyczno przyrodniczy jana kochanowskiego w kielcach

  WYNIKI BADAŃ historię. Obecnie bardzo powszechnie używa się zamiennie terminów

  %

  centyle

  Ryc. 2. Poziom rozwoju umysłowego badanych dzieci

  w podziale na płeć (I sekwencja)


  Dojrzalosc szkolna dzieci szescioletnich uniwersytet humanistyczno przyrodniczy jana kochanowskiego w kielcach

  WYNIKI BADAŃ historię. Obecnie bardzo powszechnie używa się zamiennie terminów

  %

  centyle

  Ryc. 3. Poziom rozwoju umysłowego badanych dzieci

  w podziale na płeć (II sekwencja)


  Dojrzalosc szkolna dzieci szescioletnich uniwersytet humanistyczno przyrodniczy jana kochanowskiego w kielcach

  WNIOSKI historię. Obecnie bardzo powszechnie używa się zamiennie terminów

  Poziom rozwoju umysłowego badanych dzieci oszacowany na podstawie indywidualnych wyników można ocenić jako dobry. Zarówno w I, jak i w II sekwencji badań wyniki przeciętne stanowiły ponad 50%. Wyższe wyniki uzyskały dzieci badane w I sekwencji niż w II (zmiana wieku metrykalnego o pół roku zmienia wyniki). Im dziecko jest starsze, tym wyższe wyniki uzyskuje w teście. Zróżnicowanie wyników uwidoczniło się w grupach badanych chłopców i dziewcząt. W grupie chłopców więcej było wyników powyżej przeciętnej niż u dziewcząt, przy zbliżonym poziomie wyników niskich. Bardzo wyraźne różnicezaobserwowano w poziomie rozwoju umysłowego dzieci miejskich i wiejskich w obu sekwencjach badań na korzyść dzieci z miasta.


  Dojrza o szkolna
  DOJRZAŁOŚĆ SZKOLNA historię. Obecnie bardzo powszechnie używa się zamiennie terminów

  Poziom dojrzałości szkolnej określono zmodyfikowaną wersją Testu Dojrzałości Szkolnej B. Wilgockiej – Okoń [2003].Test ten nadal dobrze ocenia i różnicuje badane dzieci.

  Ocena rzetelności testu wskazuje, że jest on bardziej diagnostyczny w odniesieniu do dzieci badanych w II sekwencji. Współczynnik alfa Cronbacha dla II sekwencji wynosi około 0,8; dIa I sekwencji 0,75 niezależnie od płci dziecka.

  Trafność testu jest zadowalająca dla badań II sekwencji (odniesiona do testu Ravena; korelacje dodatnie, rzędu 0,2–0,4 istotne, p<0,001, niezależnie od płci dziecka oraz odniesiona do poczucia kontroli badanych dzieci: korelacje ujemne, istotne, p<0,001).


  Dojrzalosc szkolna dzieci szescioletnich uniwersytet humanistyczno przyrodniczy jana kochanowskiego w kielcach

  DOJRZAŁOŚĆ SZKOLNA historię. Obecnie bardzo powszechnie używa się zamiennie terminów

  Poziom przygotowania badanych dzieci do podjęcia obowiązków szkolnych określony został przy pomocy Testu Dojrzałości Szkolnej DS1 B. Wilgockiej-Okoń.

  Ogólny poziom rozwoju umysłowego dzieci wyrażony został poprzez cechy szczegółowe:

  • Gotowość do czytania: zadania obejmujące porównywania globalne, analityczne i abstrakcyjne rzeczy, zbiorów i znaków oraz analizę i syntezę przedmiotów konkretnych o różnym stopniu abstrakcyjności.

  • Gotowość do pisania: analizę i syntezę znaków graficznych i figur geometrycznych.

  • Gotowość do liczenia: zadania obejmujące elementarne pojęcia matematyczne (ujmowanie ilościowe i rozumienie mocy zbioru oraz porównywanie zbiorów).

  • Rozumowanie: myślenie przyczynowo-skutkowe i rozumowanie na podstawie rozpoznawania niedorzeczności na obrazkach.


  Dojrzalosc szkolna dzieci szescioletnich uniwersytet humanistyczno przyrodniczy jana kochanowskiego w kielcach

  Ryc. 4. Profile gotowości do czytania, pisania, liczenia i rozumowania dzieci badanych w I sekwencji w podziale na płeć


  Dojrzalosc szkolna dzieci szescioletnich uniwersytet humanistyczno przyrodniczy jana kochanowskiego w kielcach

  Ryc. 5. Profile gotowości do czytania, pisania, liczenia i rozumowania dzieci badanych w II sekwencji w podziale na płeć


  Dojrzalosc szkolna dzieci szescioletnich uniwersytet humanistyczno przyrodniczy jana kochanowskiego w kielcach

  Ryc. 6. Profile gotowości do czytania, pisania, liczenia i rozumowania dzieci badanych w I i II sekwencji w podziale na płeć


  Dojrzalosc szkolna dzieci szescioletnich uniwersytet humanistyczno przyrodniczy jana kochanowskiego w kielcach

  Ryc. 7. Profile gotowości do czytania, pisania, liczenia i rozumowania dzieci badanych w I sekwencji w podziale na środowisko


  Dojrzalosc szkolna dzieci szescioletnich uniwersytet humanistyczno przyrodniczy jana kochanowskiego w kielcach

  Ryc. 8. Profile gotowości do czytania, pisania, liczenia i rozumowania dzieci badanych w I sekwencji w podziale na środowisko


  Dojrzalosc szkolna dzieci szescioletnich uniwersytet humanistyczno przyrodniczy jana kochanowskiego w kielcach

  Ryc. 9. Profile gotowości do czytania, pisania, liczenia i rozumowania dzieci badanych w I i II sekwencji w podziale na środowisko


  Dojrzalosc szkolna dzieci szescioletnich uniwersytet humanistyczno przyrodniczy jana kochanowskiego w kielcach

  Ryc. 10. Profile gotowości do czytania, pisania, liczenia i rozumowania dzieci badanych w I sekwencji w podziale na placówkę


  Dojrzalosc szkolna dzieci szescioletnich uniwersytet humanistyczno przyrodniczy jana kochanowskiego w kielcach

  Ryc. 11. Profile gotowości do czytania, pisania, liczenia i rozumowania dzieci badanych w II sekwencji w podziale na placówkę


  Dojrzalosc szkolna dzieci szescioletnich uniwersytet humanistyczno przyrodniczy jana kochanowskiego w kielcach

  Ryc.12. Profile gotowości do czytania, pisania, liczenia i rozumowania dzieci badanych w I i II sekwencji w podziale na placówkę


  Dojrzalosc szkolna dzieci szescioletnich uniwersytet humanistyczno przyrodniczy jana kochanowskiego w kielcach

  DOJRZAŁOŚĆ SZKOLNA - WNIOSKI rozumowania dzieci badanych w I i II sekwencji w podziale na placówkę

  Ogólny poziom dojrzałości szkolnej badanych dzieci oceniono jako dobry. Potwierdzono zakładany, wyższy poziom dojrzałości u dzieci kończących edukację przedszkolną niż u dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie. Analiza porównawcza wyników ogólnych w grupach chłopców i dziewcząt pozwala na stwierdzenie, że istnieją różnice w poziomie osiągnięć dzieci z porównywanych grup na korzyść dziewcząt. Nie stwierdzono różnic w poziomie dojrzałości szkolnej dzieci miejskich i wiejskich kończących edukację przedszkolną, natomiast wyraźne różnice na korzyść dzieci miejskich występują u dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie.


  Dojrzalosc szkolna dzieci szescioletnich uniwersytet humanistyczno przyrodniczy jana kochanowskiego w kielcach

  DOJRZAŁOŚĆ SZKOLNA - WNIOSKI rozumowania dzieci badanych w I i II sekwencji w podziale na placówkę

  W każdej sekwencji najwyższe wyniki uzyskały badane dzieci w zakresie gotowości do czytania i do liczenia, a najniższe w zakresie rozumowania. Największe zróżnicowanie pomiędzy wynikami I i II sekwencji występuje w zakresie gotowości do pisania i do liczenia, najmniejsze w zakresie gotowości do czytania. W badaniach I sekwencji nie zaobserwowano istotnych różnic pomiędzy chłopcami i dziewczętami, dziećmi wiejskimi i miejskimi, ani między dziećmi uczęszczającymi do szkół i przedszkoli. Różnice takie ujawniły się wyraźnie w badaniach II sekwencji. Analiza porównawcza wyników chłopców i dziewcząt pokazała, że wyższe wyniki w gotowości do czytania, pisania, liczenia oraz w zakresie rozumowania uzyskały dziewczęta. Zdecydowanie wyższy poziom we wszystkich ocenianych aspektach gotowości prezentowały dzieci miejskie i dzieci uczęszczające do przedszkoli.


  Dojrzalosc szkolna dzieci szescioletnich uniwersytet humanistyczno przyrodniczy jana kochanowskiego w kielcach

  WYBRANE UMIEJĘTNOŚCI SZKOLNE rozumowania dzieci badanych w I i II sekwencji w podziale na placówkę

  Obszar badań pedagogicznych w podjętym przedsięwzięciu badawczym zawierał też zadania pozwalające określić poziom wybranych umiejętności, ważnych z punktu widzenia nauki szkolnej dziecka. Pomysł i opracowanie zadań są autorskie. Przygotowane dla badań zadania obejmowały:

  • Wiadomości ogólne,

  • Analizą i syntezę słuchową,

  • Rozumienie czytanego tekstu,

  • Analizę i syntezę wzrokową.


  Dojrzalosc szkolna dzieci szescioletnich uniwersytet humanistyczno przyrodniczy jana kochanowskiego w kielcach

  WIADOMOŚCI OGÓLNE rozumowania dzieci badanych w I i II sekwencji w podziale na placówkę

  U dzieci rozpoczynających naukę szkolną obserwuje się intensywny rozwój zdolności poznawczych, które wynikają z potrzeby poznania i zrozumienia otaczającego świata, pobudzanej przez oddziaływania instytucjonalne i rówieśnicze. Poziom posiadanych przez dziecko wiadomości ogólnych ma istotny wpływ na funkcjonowanie dziecka w roli ucznia.

  Analiza wyników pozwala stwierdzić, że wyższy poziom wiadomości ogólnych posiadały dzieci kończące edukację przedszkolną. Analiza porównawcza wyników badań II sekwencji wykazała, że wyższy poziom wiadomości ogólnych mają dzieci miejskie niż wiejskie. Zróżnicowanie to widoczne jest także w grupach dzieci uczęszczających do przedszkoli i do szkół na korzyść dzieci z przedszkoli. Różnice te nie wystąpiły w I sekwencji badań.


  Dojrzalosc szkolna dzieci szescioletnich uniwersytet humanistyczno przyrodniczy jana kochanowskiego w kielcach

  ANALIZA I SYNTEZA SŁUCHOWA rozumowania dzieci badanych w I i II sekwencji w podziale na placówkę

  Większość metod nauki czytania w Polsce to metody analityczno-syntetyczne. Dzieci rozpoczynające naukę muszą więc być zdolne do przeprowadzania precyzyjnych analiz i syntez w zakresie percepcji wzrokowej i słuchowej. Analiza i synteza sylabowa przygotowuje dzieci do analizy i syntezy głoskowej. Warunkiem poprawnej analizy i syntezy jest dobrze działający słuch; analizy i syntezy wzrokowej – wzrok.

  Pierwszą ocenianą umiejętnością z zakresu analizy i syntezy słuchowej była umiejętność wyróżniania głosekna początku, na końcu i w środku wyrazu. Kolejną umiejętność dokonywania analizy oraz syntezy sylabowej i głoskowej wyrazów.


  Dojrzalosc szkolna dzieci szescioletnich uniwersytet humanistyczno przyrodniczy jana kochanowskiego w kielcach

  WYNIKI BADAŃ rozumowania dzieci badanych w I i II sekwencji w podziale na placówkę

  %

  Ryc. 13. Poziom analizy głoskowej wyrazów u dzieci badanych

  w I sekwencji w podziale na płeć


  Dojrzalosc szkolna dzieci szescioletnich uniwersytet humanistyczno przyrodniczy jana kochanowskiego w kielcach

  WYNIKI BADAŃ rozumowania dzieci badanych w I i II sekwencji w podziale na placówkę

  %

  Ryc. 14. Poziom analizy głoskowej wyrazów u dzieci badanych

  w II sekwencji w podziale na płeć


  Dojrzalosc szkolna dzieci szescioletnich uniwersytet humanistyczno przyrodniczy jana kochanowskiego w kielcach

  ROZUMIENIE CZYTANEGO TEKSTU rozumowania dzieci badanych w I i II sekwencji w podziale na placówkę

  Stopień rozumienia tekstu ujawnia się najpełniej w odpowiedziach na pytania kontrolne. Pytania dobiera się tak do tekstu, aby można było ocenić, czy rozumienie jest prawidłowe, fragmentaryczne, czy też brak jest rozumienia czytanego tekstu.

  Rozumienie prawidłowe występuje wtedy, gdy dziecko rozumie istotny sens wraz ze szczegółami.

  O rozumieniu fragmentarycznym mówimy, gdy dziecko rozumie tylko istotny sens lub szczegóły.

  Jeśli dziecko nie potrafi odpowiedzieć na pytania, ani opowiedzieć, o czym jest tekst, to znaczy, że nie rozumie ono treści czytanego tekstu.


  Dojrzalosc szkolna dzieci szescioletnich uniwersytet humanistyczno przyrodniczy jana kochanowskiego w kielcach

  WYNIKI BADAŃ rozumowania dzieci badanych w I i II sekwencji w podziale na placówkę

  %

  Ryc. 15. Poziom rozumienia /czytanego przez nauczyciela/ tekstu

  u dzieci badanych w I sekwencji w podziale na płeć


  Wyniki bada1
  WYNIKI BADAŃ rozumowania dzieci badanych w I i II sekwencji w podziale na placówkę

  %

  Ryc. 16. Poziom rozumienia /czytanego przez nauczyciela/ tekstu

  u dzieci badanych w II sekwencji w podziale na płeć


  Dojrzalosc szkolna dzieci szescioletnich uniwersytet humanistyczno przyrodniczy jana kochanowskiego w kielcach

  ANALIZA I SYNTEZA WZROKOWA rozumowania dzieci badanych w I i II sekwencji w podziale na placówkę

  Poziom analizy i syntezy wzrokowej badanych dzieci był zróżnicowany ze względu na rodzaj wykonywanego zadania. Dzieci badane w II sekwencji charakteryzował niższy poziom analizy i syntezy wzrokowej we wszystkich próbach. Obserwowano tu zróżnicowanie ze względu na płeć, rodzaj placówki i miejsce zamieszkania. Wyższe wyniki osiągnęły dziewczęta, dzieci mieszkające w mieście i uczęszczające do przedszkoli. U dzieci kończących edukację przedszkolną te różnice się wyrównywały.


  Dojrzalosc szkolna dzieci szescioletnich uniwersytet humanistyczno przyrodniczy jana kochanowskiego w kielcach

  WIADOMOŚCI OGÓLNE - WNIOSKI rozumowania dzieci badanych w I i II sekwencji w podziale na placówkę

  Poziom wybranych umiejętności szkolnych badanych dzieci był dobry i zróżnicowany ze względu na rodzaj wykonywanego zadania. Lepsze wyniki uzyskały dzieci kończące roczne przygotowanie do nauki szkolnej. Porównanie wszystkich kategorii pozwala na stwierdzenie, że płeć dziecka, środowisko ani rodzaj placówki nie różnicują wyników I sekwencji badań. Są to jednak czynniki różnicujące wyniki II sekwencji.


  Dojrzalosc szkolna dzieci szescioletnich uniwersytet humanistyczno przyrodniczy jana kochanowskiego w kielcach

  PROBLEMATYKA rozumowania dzieci badanych w I i II sekwencji w podziale na placówkę

  DOJRZAŁOŚCI SZKOLNEJ

  W LITERATURZE


  Literatura
  Literatura rozumowania dzieci badanych w I i II sekwencji w podziale na placówkę

  • Brejnak W., 2006, Czy Twój przedszkolak dojrzał do nauki?, Warszawa, PZWL.

  • Brzezińska A., 1987, Gotowość dzieci w wieku przedszkolnym do czytania i pisania, Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM.

  • Brzezińska A., 2000, Społeczna psychologia rozwoju, Warszawa, Scholar.

  • Brzezińska A., 2002, Współczesne ujęcie gotowości szkolnej [w] O pomyślny start ucznia w szkole pod red. W. Brejnaka, Biuletyn informacyjny PTD nr23 Wydanie Specjalne, Warszawa.

  • Brzezińska A.I., 2005, Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa, Gdańsk, GWP.

  • Gruszczyk – Kolczyńska E., 1989, dlaczego dzieci nie potrafią uczyć się matematyki, Warszwa, IWZZ.

  • Gruszczyk – Kolczyńska E., 1997, Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki,, Warszawa, WSiP.

  • Hurlock E.B.,1985, Rozwój dziecka, Warszawa, PWN.

  • Janiszewska B., 2006, Ocena dojrzałości szkolnej, Warszawa, Wydawnictwo SeventhSea


  Literatura1
  Literatura rozumowania dzieci badanych w I i II sekwencji w podziale na placówkę

  • Karwowska – Struczyk M., 2000, Nisze ekologiczne a rozwój dziecka, Warszawa, IBE.

  • Kopik A., 1996, Akceleracja rozwoju dzieci siedmioletnich rozpoczynających naukę szkolną, Kielce, WSP.

  • Kopik A., 1999, Wykorzystanie testów dojrzałości szkolnej w ocenie przygotowania dzieci do szkoły [w] G. Treliński red., Niektóre problemy pomiaru czynności i zjawisk dydaktycznych, Kielce, WSP.

  • Kopik A., red., 2007, Sześciolatki w Polsce. Diagnoza badanych sfer rozwoju. Raport 2006, Kielce, Wydawnictwo Tekst. Kopik A., red., 2007, Sześciolatki w Polsce. Diagnoza badanych sfer rozwoju. Raport 2006, Kielce, Wydawnictwo Tekst.

  • Meinders-Lűcking F., Loy S., 2009, Czy moje dziecko osiągnęło dojrzałość szkolną?, Kielce, Jedność

  • Michalak R., Misiorna E., 2006, Konteksty gotowości szkolnej, Warszawa, CMPPP.

  • Okoń W., 1998, Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa, Wydawnictwo Akademickie „Żak”

  • Sajdak A., 2005, Wprowadzanie dziecka w świat języka matematyki [w] Mój uczeń przekracza próg szkolny pod red. J. Kędzierskiej, Kraków, Wydawnictwo UJ.

  • Szuman S., 1970, O dojrzałości szkolnej dzieci siedmioletnich [w] Materiały do nauczania psychologii red. L. Wołoszynowa, Warszawa.

  • Waloszek D., 1993, Przygotowanie dzieci sześcioletnich do zadań szkolnych, Zielona Góra, WSP.


  Literatura2
  Literatura rozumowania dzieci badanych w I i II sekwencji w podziale na placówkę

  • Wilgocka – Okoń B., 2002, Gotowość szkolna w perspektywie historycznej [w] W. Brejnak red., O pomyślny start ucznia w szkole, Biuletyn informacyjny PTD nr23 Wydanie Specjalne, Warszawa.

  • Wilgocka – Okoń B., 2003, Gotowość szkolna dzieci sześcioletnich, Warszawa, Wydawnictwo Akademickie „Żak”

  • Woynarowska B. red., 2000, Zdrowie i szkoła, Warszawa, Wydawnictwo Lekarskie PZWL.

  • Wygotski L.S. 1971, Wybrane prace psychologiczne, Warszawa, PWN.

  • Vasta R., Haith M.M., Miller S.A., 1995, Psychologia dziecka, Warszawa, WSiP.

  • Zabłocki J.K., Brejnak W. red., 2008, Emocjonalno-społeczne uwarunkowania dojrzałości szkolnej, Warszawa, Wydawnictwo UKSW.


  Www 6latki com
  www.6latki.com rozumowania dzieci badanych w I i II sekwencji w podziale na placówkę


  Dojrzalosc szkolna dzieci szescioletnich uniwersytet humanistyczno przyrodniczy jana kochanowskiego w kielcach

  DZIĘKUJĘ rozumowania dzieci badanych w I i II sekwencji w podziale na placówkę