ubezpieczenie koszt w leczenia i nast pstw nieszcz liwych wypadk w za granic n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
UBEZPIECZENIE KOSZTÓW LECZENIA I NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW ZA GRANICĄ PowerPoint Presentation
Download Presentation
UBEZPIECZENIE KOSZTÓW LECZENIA I NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW ZA GRANICĄ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

UBEZPIECZENIE KOSZTÓW LECZENIA I NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW ZA GRANICĄ - PowerPoint PPT Presentation


  • 117 Views
  • Uploaded on

UBEZPIECZENIE KOSZTÓW LECZENIA I NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW ZA GRANICĄ. ZAŁOŻENIA. Wyjazd w okresie 22.12.1007 – 02.01.2008 (12 dni) do Austrii na narty. Dotyczy osoby nieuczącej się powyżej 24 lat. Wybieramy najtańszy wariant zawierający NNW.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'UBEZPIECZENIE KOSZTÓW LECZENIA I NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW ZA GRANICĄ' - lucas


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ubezpieczenie koszt w leczenia i nast pstw nieszcz liwych wypadk w za granic

UBEZPIECZENIE KOSZTÓW LECZENIA I NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW ZA GRANICĄ

za o enia
ZAŁOŻENIA
  • Wyjazd w okresie 22.12.1007 – 02.01.2008 (12 dni) do Austrii na narty.
  • Dotyczy osoby nieuczącej się powyżej 24 lat.
  • Wybieramy najtańszy wariant zawierający NNW.
slide3
NIESZCZĘŚLIWY WYPADEK – nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, w wyniku którego Ubezpieczony, niezależnie od swojej woli, doznał tragicznego uszczerbku na zdrowiu, rozstroju zdrowia lub zmarł; za nieszczęśliwy wypadek nie uważa się zawału serca i udaru mózgu.

KOSZTY RATOWNICTWA I POSZUKIWANIA - wydatki poniesione na akcję ratowniczą lub poszukiwawczą, prowadzoną przez wyspecjalizowane jednostki ratownicze w celu ratowania życia lub zdrowia Ubezpieczonego.

slide4
OSOBA TOWARZYSZĄCA –

osoba podróżująca wraz z Ubezpieczonym i wskazana przez ubezpieczonego do towarzyszenia mu w trakcie hospitalizacji lub transportu w związku z koniecznością sprawowania nad nim opieki.

OSOBA WSKAZANA DO TOWARZYSZENIA - osoba wskazana przez Ubezpieczonego, w przypadku braku osoby towarzyszącej, do towarzyszenia mu w trakcie hospitalizacji lub transportu, w związku z koniecznością sprawowania nad nim opieki.

zakres ubezpieczenia nnw
ZAKRES UBEZPIECZENIA- NNW

Ubezpieczenie obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków, jakim ubezpieczony uległ podczas podróży, w tym także podczas uprawiania sportu w ramach rekreacji lub rehabilitacji.

wy czenia odpowiedzialno ci
WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI:

PZU, COMPENSA

- podczas kierowania przez ubezpieczonego pojazdem, jeżeli nie

posiadał uprawniającego dokumentu; w stanie po użyciu

alkoholu,narkotyków,

- wyniku udziału ubezpieczonego w bójkach, w związku z

popełnieniem przez niego przestępstwa, samookaleczenia,

- podczas wyczynowego uprawiania sportu, pracy fizycznej,

w wyniku działań wojennych, terroryzmu, chyba że ryzyko zostało

włączone do umowy ubezpieczenia,

- w wyniku katastrof, na skutek których nastąpiło skażenie jądrowe,

chemiczne albo napromieniowanie,

wy czenia odpowiedzialno ci1
WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI:

- w wyniku zatrucia spowodowanego spożywaniem

alkoholu albo używaniem narkotyków, środków odurzających,

- wskutek ataków epilepsji, utraty przytomności

spowodowanej przyczyną chorobową,

- w wyniku uszkodzenia ciała spowodowanego leczeniem

oraz zabiegami leczniczymi, bez względu na to, przez kogo

były wykonywane, chyba że leczenie dotyczyło bezpośrednich

następstw nieszczęśliwego wypadku,

- wypadki powstałe na skutek lub w związki z zawałem serca lub

udarem mózgu (tylko COMPENSA).

wy czenia odpowiedzialno ci2
WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI:

HESTIA

- nieszczęśliwe wypadki powstałe wskutek zaniedbania profilaktyki,

niewłaściwego leczenia czy niewłaściwie wykonanych zabiegów,

z wyjątkiem leczenie lub zabiegów, które były następstwem

wypadku objętego ochroną ubezp.

- infekcje, z tym że ochrona ubezpieczeniowa istnieje, jeżeli

ubezpieczony został zakażony mikroorganizmem chorobotwórczym w

następstwie wypadku objętego ochroną ubezp.

- uszkodzenia dysków międzykręgowych.

dzi kujemy za uwag
DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ 
  • Banaszak Małgorzata
  • Błażys Aleksandra
  • Bojko Aleksandra
  • Cichoń Wioleta
  • Foksa Anita