1 / 38

Fordelene ved å være mange er mange

Fordelene ved å være mange er mange. LOfavør - Merverdi i medlemskapet ditt. 2012. 1. 13. juni 2012. 2. 13. juni 2012. Kollektive forsikringer. 3. Disse forsikringskodene kan du finne igjen på kortet

lovie
Download Presentation

Fordelene ved å være mange er mange

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Fordelene ved å være mange er mange LOfavør - Merverdi i medlemskapet ditt 2012 1 13. juni 2012

 2. 2 13. juni 2012

 3. Kollektive forsikringer 3 Disse forsikringskodene kan du finne igjen på kortet (dvs har du en eller flere av disse bokstavene på kortet, har du forsikringen via kontingenten eller forbundet ditt ) Kollektiv hjem - H Grunnforsikring -G Fagforbundets stønadskasse -O Gruppelivsforsikringer - O (gjelder EL&IT, NOF, NFF og Postkom) Fritidsulykkesforsikring - F Reiseforsikring - R Fagforbundets gruppeforsikring (B,C,K) 13. jun. 2012

 4. Kollektiv hjemforsikring Som LO- medlem har du Norges beste innboforsikring i medlemskapet ditt Dette er den eneste innboforsikringen i Norge uten øvre forsikringssum, som betyr at du slipper å oppgi verdien på forhånd. Dette gir deg trygghet for at du får tilbake det tingene dine er verdt. Lav egenandel Egenandelen er på kun kr 3000.- Er det to eller flere personer i husstanden som har LOfavør Kollektiv hjem bortfaller egenandelen. Ved typiske uhell dekkes imidlertid kun skader over kr 1000.- For yrkesaktive medlemmer med fast bostedsadresse utenfor Norden, gjelder forsikringen når disse midlertidig oppholder seg i Norden. Forsikringssummen er begrenset til kr 300.000.- NB! Denne forsikringen beholder du livet ut så lenge du opprettholder ditt medlemskap Forsikringen gjelder ikke NJF og NFL, elevmedlemmer og personer som har valgt å reservere seg Kode H på kortet

 5. Kollektiv hjemforsikring Forsikringen dekker blant annet: • Skade på innbo og løsøre i hjemmet ditt i forbindelse med brann, eksplosjons- og vannledningsskade • Bygningsmessige forandringer hvis noen i husstanden blir avhengig av rullestol • Tyveri i forbindelse med innbrudd • Skader ved typiske uhell • Gjenstander som er midlertidig utenfor hjemmet som blir stjålet fra motorvogn, campingvogn eller båt • Matvarer i fryseboks • Låst sykkel utenfor forsikringsstedet • Flyttegodset ditt mot transportskader innen Norden • Rettshjelp når sikrede er part i egenskap av privatperson • Ansvarsforsikring Kode H på kortet

 6. Grunnforsikring LOfavør Grunnforsikring er ment å være en økonomisk førstehjelp ved dødsfall – i både fritid og arbeidstid, hele døgnet i hele verden. Utbetalingen er høyest i de livsperiodene hvor gjeld og forsørgelsesbyrde vanligvis er størst. Erstatningen utbetales uansett dødsårsak, og vil alltid komme i tillegg til eventuelle andre livsforsikringer. Yrkesaktive medlemmer med fast bostedsadresse utenfor Norden har rett til dobbel forsikringssum Forsikringen dekker blant annet • Deg som medlem • Ektefelle /samboer og hjemmeboende, ugifte barn under 21 år • Dødsfall uansett årsak i fritid og arbeidstid • Hele døgnet i hele verden • 16 500 kroner per barn under 21 år ved dødsfall Denne forsikringen beholder du livet ut så lenge du opprettholder medlemskapet ditt Kode G på kortet

 7. Fritidsulykkesforsikring Forsikringen gir deg som medlem erstatning hvis du blir utsatt for en ulykke i fritiden. Forsikringen dekker blant annet • Deg som medlem frem til fylte 70 år • Ulykkesskader i fritiden som fører til varig medisinsk invaliditet eller død • Behandlingsutgifter til lege og tannlege, fysioterapi og lignende etter ulykkesskade som ikke dekkes av trygder eller fra annet hold, med inntil 5% av forsikringssummen • Behandling og opphold hos private legevakter og klinikker etter samme satser som ved behandling i offentlig institusjon Gjelder i tidsrommet hvor du ikke er dekket av den lovpålagte yrkesskadeforsikringen Kode F på kortet

 8. Reiseforsikring Vi tilbyr deg to typer reiseforsikring, og du velger selv den som passer deg best Felles for begge er at de dekker hele året og at avbestillingsforsikring er inkludert. I tillegg får du 24 timers nødassistanse over hele verden LOfavør Standard reiseforsikring dekker blant annet: - Reiseforsikringen dekker deg som medlem, ektefelle/samboer, samt barn under 20 år, uavhengig om familien reiser samlet eller hver for seg. - Reiser inntil 45 dager så sant reisen innebærer minst en overnatting - Tyveri av, og skade på reisegods - Reisesyke og hjemtransport med ubegrenset beløp - Reiseansvar med inntil 5 millioner - Nødvendig utlegg ved forsinket bagasje m.m - Reiseulykke LOfavør Topp reiseforsikring dekker blant annet: - Både ferie-, fritids- og yrkesreiser - Ulykkesforsikringen gjelder hele døgnet – også utenom reiser - Høyere erstatningssummer på reisegods, avbestilling, penger etc - Alt som nevnes under standard reiseforsikring Dersom denne forsikringen IKKE er kollektiv, dvs ligger i din medlemskontingent, kan du tegne den i din nærmeste SpareBank 1 bank. NB! Du vil da ikke få koden på kortet, du får bare et eget reiseforsikringsbevis Standard Reiseforsikring Kr 1041.- pr år Topp Reiseforsikring 1524.- pr år

 9. Student- og lærlingforsikring Individuelle forsikringer Det siste du har lyst til å bekymre deg for i denne perioden er økonomien. For en veldig god pris får du: HELÅRS REISEFORSIKRING • Gjelder alle ferie- og fritidsreiser hele året med minst én overnatting – med varighet inntil 45 dager. • Dekker reisegods, hjemtransport, avbrutt reise, reiseulykke, forsinkelse, reiseansvar og rettshjelp. • Dekker utgifter til lege, sykehusopphold, medisin med mer dersom du blir syk på reisen. • Avbestillingsforsikring er inkludert. • Du får 24 timers nødassistanse uansett hvor i verden du befinner deg. ULYKKESFORSIKRING • Gjelder hele døgnet – også på arbeidsplassen • Dekker behandlingsutgifter etter ulykkesskade • Dekker ulykkesskader som fører til varig medisinsk invaliditet* eller død *Med varig medisinsk invaliditet menes livsvarig skade på kroppen, eller tap av kroppsdeler/sanser eller nedsatt funksjon i disse. NB! Som LO medlem har du allerede markedets beste innboforsikring i medlemskapet ditt DU FÅR For kun 866.- pr år, LOfavør Student- lærlingforsikring

 10. Bilforsikring Bilforsikring Forsikringen gir deg gode vilkår, lavere egenandel og høyere startbonus enn det som er vanlig Lavere pris på beste dekning Lavere egenandel (3.000.-) Markedets raskeste bonusopptjening (10 år) Toppbonus inntil fire år raskere enn det som er vanlig i markedet Markedets høyeste startbonus (30%) I tillegg unngår du bonustap ved første skade etter kun 3 skadefrie år med 75 prosent bonus Du kan velge mellom Ansvar – Minikasko – Kasko og Toppkasko Ønsker du ungdomsgaranti? Låner du bort bilen til personer under 23 år, er det større sjanse for at uhell kan skje. Derfor økes normalt egenandelen ved kaskoskader med 6 000 kroner. Ved kjøp av vår ungdomsgaranti for kr 900 pr år, slipper du den økte egenandelen. Dersom du har brukere av bilen under 23 år, vil forsikringen også koste noe mer

 11. LOfavør Bilforsikring LOfavør Bilforsikring sammenlignet med ordinær bilforsikring Dekning LOfavør Bilforsikring Vanlig bilforsikring i markedet Startbonus 30% 20% Bonus bil nr. 2 Inntil 70% Inntil 50% Antall år til topp bonus 10 år 15 år Standard egenandel 3 000 4 000 Egenandel brann/tyveri 3 000 4 000 Egenandel rettshjelp 3 000 + 20% 4 000 + 20% Ved selvvalgt forhøyet egenandel for å redusere premien, er denne kr 1 000 lavere for LOfavør Bilforsikring enn for ordinær bilforsikring

 12. Bilforsikring Ungdomsavtale – for bileiere under 23 år Forsikringen gir deg gode vilkår, lavere egenandel og høyere startbonus enn det som er vanlig Forsikringen er noe dyrere for personer under 23 år grunnet høyere skadestatistikk. Du får tilbakebetalt dette tillegget med renter hvis du kjører skadefritt i 5 år fra første innbetaling. Du må ha hatt bilforsikringen hos oss i hele perioden Toppbonus inntil fire år raskere enn det som er vanlig i markedet på hele 30% I tillegg unngår du bonustap ved første skade etter kun 3 skadefrie år med 75 prosent bonus Toppbonus inntil fire år raskere enn det som er vanlig i markedet Startbonus på hele 30% I tillegg unngår du bonustap ved første skade etter kun 3 skadefrie år med 75 prosent bonus

 13. Husforsikring Vi tilbyr to typer LOfavør Husforsikring, og du får hjelp til å velge den som passer best for deg. Dersom huset ditt blir totalskadet, bygger vi det opp på nytt uten å trekke fra for elde og slitasje (fullverdigaranti). I tillegg er du dekket mot insekter, sopp og råte. Et oppgjør – en kontaktperson – en egenandel Det er mye enklere å samle hus- og innboforsikringen gjennom LOfavør. Dersom hjemmet ditt blir skadet, slipper du å fortelle den samme historien til to ulike forsikringsselskaper. Dessuten trekkes du bare en egenandel og får et raskere og tryggere oppgjør.

 14. Skadeforsikringer Individuelle forsikringer LOfavør Motorsykkelforsikring Vi tilbyr kasko og minikasko i tillegg til den lovpålagte ansvarsforsikringen. Felles for disse er at de gir deg toppbonus inntil fire år raskere enn det som er vanlig i markedet og hele 30 prosent i startbonus. I tillegg unngår du bonustap ved første skade etter kun 3 skadefrie år med 75 prosent bonus. LOfavør Campingvogn/tilhenger Vi tilbyr to typer forsikring: kasko og minikasko LOfavør Moped og snøscooter Som eier av kjøretøy er du lovpålagt å ha ansvarsforsikring. LOfavør Verdisak Verdisakforsikringen dekker skade på eller tap av kostbare gjenstander i hele verden – også når du er på reise (NB! kun kr 1000.- i egenandel) LOfavør Ulykkesforsikring • LOfavør Ulykkesforsikring kan være en aktuell forsikring for deg og familien, fordi ulykker som skjer i fritiden ikke er dekket av yrkesskadeforsikring. Dette er en rimelig forsikring for hele familien som vil bidra til å begrense økonomiske konsekvenser etter at ulykken har rammet. ( pris pr år kr 440.-) NB! Også lav egenandel på alle de nye LOfavør forsikringene - kun kr 3 000.-

 15. Skadeforsikringer Individuelle forsikringer LOfavør Fritidsbåt Vi tilbyr deg tre typer båtforsikring, og du velger selv den som passer deg best. De to beste gir deg dagserstatning hvis båtferien blir spolert Toppkasko – Kasko – Minikasko 50% rabatt på båtførerkurset hvis du er kunde i SB1 eller medlem av redningsselskapet 15% rabatt på båtforsikringen hvis du er medlem av redningsselskapet LOfavør Fritidshus Vi tilbyr deg to typer hytteforsikring, Dersom hytta blir totalskadet bygger vi ny uten å trekke fra for elde og slitasje ( fullverdigaranti). Standard Topp – hvis du velger denne kan du også dekke deg mot insekter, sopp og råte LOfavør Hunde- og katteforsikring For firbente familiemedlemmer dekker vi veterinærutgifter ved sykdom eller skade. Du får også erstatning hvis kjæledyret ditt dør, må avlives eller blir borte, og også ved sykdom eller ulykke NB! Også lav egenandel på alle de nye LOfavør forsikringene - kun kr 3 000

 16. Barne- og ungdomsforsikring Nyhet! Blir barnet ditt rammet av alvorlig sykdom eller ulykke kan dette få store økonomiske konsekvenser for deg og barnet. Barne- og ungdomsforsikringengir deg og barnet ditt trygghet. Her er noen av dekningene: • Sikrer barnet ditt trygghet for inntekt frem til pensjonsalder • Gir deg dagpenger ved barnets sykehusopphold • Gir deg erstatning for behandlingsutgifter ved ulykke • Gir deg støtte til tilpasning av bolig og tekniske hjelpemidler Uførepensjon for barn og unge Som medlem kan du kjøpe LOfavør Barne- og ungdomsforsikring til dine barn mellom 2 mnd og 16 år Forsikringen varer frem til barnet fyller 20 år, MEN inkluderte uføredekninger fortsetter automatisk med barnet inn i voksenlivet – uten ny egenerklæring om helse NB! For å kunne tegne LOfavør Barne- og ungdomsforsikring kreves det helseerklæring • Ekstra fordel for deg som er • Medlem av et LO forbund • Ingen egenandeler • Veiledningstelefon • 21 02 57 77

 17. Personforsikringer Med LOfavør Personforsikring får du lavere omkostninger enn på tilsvarende ordinære forsikringer Ikke etableringsgebyr Ikke gebyr ved endring av forsikringer Ved kjøp av LOfavør Personforsikring blir du automatisk e-kunde: • Ingen administrasjonskostnader eller termingebyrer • Mindre papirpost • Lett tilgjengelige forsikringsdokumenter • Velger du å IKKE være e-kunde, blir administrasjonskostnadene likevel lavere enn for ordinære personforsikringer Ektefelle, samboer og barn får de samme fordelene når familiens personforsikringer samles på samme betalingsavtale Det må leveres egenerklæring om helse, som må godkjennes av SpareBank 1 Livsforsikring LOfavør Personforsikring kan kjøpes hos SpareBank 1

 18. Hvorfor anbefaler LOfavør Personforsikring ? Vi er spesielt opptatt av at du sikrer deg økonomisk hvis du ikke kan jobbe normalt lenger. De økonomiske konsekvensene av å ikke kunne jobbe er så store at vi anbefaler alle å vurdere en personforsikring. Det kan være lurt å forsikre seg for en sum som dekker lån og eventuelt tapt inntekt. Dessverre er det slik at mange av oss vil bli uføre, enten permanent eller i en periode. Og nordmenn rammes av uførhet i alle aldre. Hvis du vil se hva du får fra folketrygden hvis du blir ufør, gå inn på vår uførekalkulator på www.lofavor og angi din alder og årsinntekt Mobil App

 19. Livsforsikring Hvorfor LOfavør Livsforsikring? De fleste baserer familielivet på mer enn en husholdningsinntekt, og et dødsfall kan etterlate høye, faste utgifter og mange forpliktelser. Med en livsforsikring unngår du og din familie at økonomien setter begrensninger i en allerede vanskelig situasjon - Utbetales ved den forsikredes dødsfall, uansett årsak - Utbetaling går til forsikredes ektefelle eller arvinger etter lov eller testament • Forsikringen kan begunstiges fritt • Utbetalingen er skattefri • Opphører ved fylte 80 år • Valgfri forsikringssum mellom kr 100 000 og kr 10 000 000

 20. Uførepensjon • Årlig forsikringssum kan velges fritt mellom kr 5 000 og kr 100 000 • Forsikrings summen utbetales i månedlige rater* • Kan kjøpes av LO-medlemmer fra 15 til 60 år • Opphører senest ved fylte 67 år • Utbetalt beløp beskattes med 5,6% • * LOfavør Uførepensjon utbetales når den forsikrede har vært minst 50% sykemeldt sammenhengende i 12 måneder Dersom du blir langvarig sykemeldt på grunn av sykdom eller ulykke reduseres inntekten din kraftig. Offentlig trygd vil normalt ikke dekke den inntekten du hadde som yrkesaktiv. Med uførepensjon får du trygghet for inntekt, slik at du kan kompensere for inntektsbortfall dersom du faller utenfor arbeidslivet

 21. Uførekapital • Dersom du skulle bli varig arbeidsufør som følge av sykdom eller ulykke vil inntekten bli kraftig redusert. • Som arbeidsufør, må du ofte omstille deg til en ny tilværelse. Med uførekapital sikrer du en engangsutbetaling • hvis du ikke kan jobbe lenger • Uførheten må av SpareBank 1 være bedømt som varig • Forsikringen dekker uførhet som skyldes sykdom eller ulykke • Kan kjøpes av LO-medlemmer fra 15 til 58 år • Opphører ved fylte 60 år • Valgfri forsikringssum mellom kr 100 000 og kr 3 000 000 • LOfavør Uførekapital utbetales tidligst etter 2 år når den forsikrede har vært minst 50% sammenhengende arbeidsufør

 22. Kritisk sykdom • Det er den største selvfølge å holde seg frisk, slik at man kan leve livet slik man har tenkt og ønsker. En • kritisk sykdom kan medføre dramatiske endringer i livssituasjonen for den som rammes og da er • økonomiske bekymringer det siste man trenger. • Kan kjøpes av LO-medlemmer fra 15 til 58 år • Opphører ved fylte 67 år • Forsikringen dekker følgende diagnoser:* • Hjerneslag, hjerteinfarkt, hjerteoperasjon (angioplastikk, bypass), organtransplantasjon, nyresvikt, livstruende kreft og multippel sklerose • Valgfri forsikringssum mellom kr 100 000 og kr 2 200 000 • Utbetalt forsikringssum er skattefri • *LOfavør Kritisk sykdom utbetales dersom den forsikrede får stillet en av de sykdommene som forsikringen dekker. Utbetalingen skjer når endelig diagnose fra lege • forligger, og den forsikrede er i live 30 dager etter at denne er stilt

 23. Betalingsforsikring Boliglån • Hvor mye kan du forsikre deg for? • Du kan selv velge forsikringssum: • - Uføre inntil kr 25 000.- pr mnd • - Arbeidsledighet inntil kr 13 000.- pr mnd • - Årlig utbetaling kan ikke overstige 30% av din årlige inntekt • LOfavør Betalingsforsikring Boliglån utbetales når den forsikrede har vært minst 50% sykemeldt sammenhengende i 12 måneder, eller blir ufrivillig arbeidsledig eller permittert Dersom du rammes av arbeidsuførhet eller ufrivillig arbeidsledighet - reduseres inntekten din kraftig. Betalingsforsikring boliglån sikrer deg at boliglånet fortsatt kan nedbetales om du i en eller flere perioder av livet skulle falle utenfor arbeidslivet

 24. Bank Alle SpareBank 1 sin banker og filialer tilbyr rådgivning og de til enhver tid beste produktene til deg som LO medlem LOfavør Brukskonto • Gratis uttak i SpareBank 1 sine minibanker • Gratis bruk av bankkort i inn og utland ved kjøp av varer og tjenester LOfavør Sparekonto • Høyere rente fra første krone til deg som er medlem av et LO- medlem Høy rente på sparepengene LOfavør BSU Som medlem av et LO-forbund, får du en rentefordel på 0,25 prosentpoeng på toppen av bankens allerede høye BSU-rente. Når du sparer til bolig får du skattefradrag. Du kan spare 20 000 kroner i året i BSU og få inntil 4000 kroner i skattefradrag.

 25. Bank LOfavørBoliglån Ingen gebyr ved etablering* • En refinansiering per år uten omkostninger* • Hvis takst kreves av banken, refunderes taksthonoraret når lånet utbetales * Vi dekker gebyr inntil kr 2 000.- LOfavørKonfliktlån Betalingsutsettelse på lån • Lånetype: Lån uten sikkerhet • Lånesum er to netto månedslønner • Ingen etableringsgebyr • Boliglånsrente • Løpetid inntil 3 år

 26. Få inntil 25 % samlerabatt! • Samler du alle forsikringene dine i LOfavør, oppnår du helkundefordeler og inntil 25 % rabatt. • Innboforsikringen i LOfavør (Kollektiv hjem) har du allerede. Dermed er du godt på vei til første trinn i rabattrappa. • Som helkunde får du blant annet: • Tidsgaranti ved skadeoppgjør • Egenandelsfritak med inntil 4000 kroner etter 4 skadefrie år 5 % bankrabatt forutsetter bankkundeforhold i SpareBank 1

 27. Advokatforsikring Velger du advokatforsikring gjennom LOfavør får du din egen advokat til private forhold. Det er nyttig for både å unngå  problemer og ha en sterk støttespiller hvis det oppstår en konflikt. Hva kan du bruke advokatforsikringen til? Advokaten hjelper til med små og store problemer innen områder som for eksempel familie, hjem, arv og forbrukerkjøp Medlemsfordel 15 timer rådgivning fra advokat pr år Dekning for juridiske kostnader opp til 2 mill hvis saken må løses i rettssystemet Tilgang til nærmere 100 ulike juridiske dokumenter og skjemaer Dekning av egne og eventuelt idømte saksomkostninger Forsikringen gjelder for husstanden, dvs medlemmer, medlemmets ektefelle/samboer og hjemmeboende barn under 20 år. Der det er tvist i husstanden gjelder forsikringen for den som har medlemskap i LO og er med i forsikringsordningen. LOfavør pris: 110,- kr mnd

 28. Advokatbistand Advokatbistand Raskere, rimeligere, mer tilgjengelig Trenger du advokatbistand, har de lang erfaring og er spesialister innen de fleste rettsområder man støter på som privatperson, enten det er familie og arv, skifte, fast eiendom, forbrukerrett, kontrakter m.v. Medlemsfordeler for deg • Reduserte priser på all juridisk bistand* • 20% rabatt på alle juridiske kontrakter hos LOfavør • Enkelte spørsmål og anbefalinger av videre prosess er gratis Du får øyeblikkelig hjelp av advokat og tilgang til viktige juridiske kontrakter. Du er garantert tilbakemelding i saken din innen en virkedag * Advokatfirmaet Legalis ligger i utgangspunktet ca 30% under gjennomsnittlig timepris for advokater

 29. Feriereiser Feriereiser Ditt reisebyrå gjennom 70 år! – Bestill din reise hos LOfavør Feriereiser, og få rabatt på reisen! Medlemsfordeler for deg Vi hjelper deg med reiseplanleggingen, og gir deg som medlem av et LO – forbund 5% rabatt på en rekke charteroperatører, cruise og båtreiser, feriehus osv Nyhet! Nå kan du også bestille charterreiser med 5% LO-rabatt, samt ”fly og hotell – pakk selv” til konkurransedyktige priser på www.lofavor.no/feriereiser

 30. Billån Billån Nå kan du få lån til bil, MC, caravan og båt med inntil 100% finansiering! MedLOfavørBillån er det selve kjøretøyet som er panteobjektet. Det betyr at du slipper å stille sikkerhet for eksempel i boligen din, noe som gir deg større frihet Medlemsfordeler for deg: De beste lånebetingelser og rask behandling Lavere etableringskostnader Lavere termingebyr Konkurransedyktig rente Betalingsforsikring på alle lån • Gå inn • – meny ” bil • – meny ” bil” Med bilen som eneste sikkerhet for lånet, kan du få inntil 10 års nedbetalingstid

 31. Billån Kaskofritt Billån Kaskofritt billån egner seg spesielt godt for deg som skal ha din første bil, eller en rimelig bil nummer to. Det er ingen krav til bilens alder og du trenger heller ikke å kaskoforsikre den. Kaskofritt billån: Et eget ungdomskonsept • Du kan låne kr 30 000.- - kr 100 000.- • Lavere behandlingsgebyr, lavere termingebyr samt en konkurransedyktig rente • Nedbetalingstid max 5 år • Kun 10% i egenkapital • Kun krav om ansvarsforsikring og betalingsforsikring Gå inn på www.lofavor.no – meny ” billån”

 32. Strøm Strøm LOfavør TOPP 5 – GARANTI – En av landets beste strømavtaler! For å gi deg trygghet i et marked med nærmere 100 leverandører med ulike priser, tilbyr NorgesEnergi en reell og definert prisgaranti som sikrer deg en av markedets beste strømpriser. Medlemsfordeler for deg Garantien gir deg årlig trygghet for en konkurransedyktig strømpris Garantien regnes fra nyttår til nyttår for å sikre deg en god pris over tid. (Du får fullt utbytte av garantien ved å være kunde et helt kalenderår) Din kraftpris vil heretter på årlig basis være en av de 5 rimeligste målt mot en representativ liste over Konkurrentene ( listen dekker 4 av 5 av landets husstander) Kutt strømutgiftene med SPAREPAKKEN les mer på www.lofavor.no– strøm SPAREPAKKEN koster kun 1 krone pr dag og inngår som en standard del av garantiproduktet. Dersom du ikke ønsker fordelene i SPAREPAKKEN kan du velge bort dette etter bestilling.

 33. Kredittkort Kredittkort Trygghet og fleksibilitet i hverdagen. Det handler ikke om å bruke penger du ikke har - det handler om å fordele utgifter på en måte som er praktisk for deg og din økonomi. Visste du for eksempel at: … LOfavør MasterCard kan være lurt å bruke på utenlandsreiser? Ingen vil ha tilgang til brukskontoen din, og du slipper å miste/bli fråstjålet store kontantbeløp eller å få reisekontoen tømt. … hoteller og bilutleiefirmaer ofte reserverer et beløp i en kort periode som garanti for betalingen? Ved å benytte LOfavør MasterCard når du betaler, unngår du at penger blir bundet opp på din brukskonto. … kredittkort er det tryggeste betalingsmiddelet ved netthandel? Du får tilsendt faktura i etterkant og kan kontrollere varene før du betaler regningene, samtidig som du er sikret at ingen får tilgang til din konto. … betaling med LOfavør MasterCard kan gi deg en ekstra sikkerhet ved at kortselskapet kan hjelpe deg med å få pengene refundert, dersom leverandører av varen eller tjenesten går konkurs? For mer informasjon om LOfavør MasterCard, se www.lofavor.no/kredittkort

 34. Hotell Hotell Rica Hotels vil tilby deg ”Det Gode Vertskap” på alle sine hoteller Hotellet er ditt hjem når du er hjemmefra - et enkelt budskap som gir et godt vertskap! Kvalitet med særpreg og personlig service til gunstige priser kjennetegner Rica Hotels. Medlemsfordeler for deg i Norge • Dobbeltrom kr 995.- pr rom pr natt inkl frokost • Enkeltrom kr 830.- pr rom pr natt inkl frokost • Ekstraseng kr 145.- pr rom pr natt inkl frokost - Tilbudet gjelder fra fredag til mandag hele året ved ledig kapasitet. - Overnattingen må forhåndsbestilles for å få medlemsfordelen. Tilbudet gjelder også i Sverige* og Danmark*, gå inn på www.lofavor.no og du kan lese mer om priser og betingelser * På vår hjemmeside finner du gjeldende priser i Sverige og Danmark. Tilbudet gjelder på standardrom

 35. Hotell Hotell Nordic Choice Hotels, Nordens største hotellkjede! Medlemsfordeler for deg • 20% rabatt på alle kjedens hoteller i Norge • 10% rabatt på alle kjedens hoteller i Sverige, Danmark og Baltikum Tilbudet gjelder hele uken på forespørsel. Oppgi at du er medlem av et LO- forbund når du bestiller. NB! Overnattingen må forhåndsbestilles for å få medlemsfordelen. Gå inn via www.lofavor.no

 36. Eiendomsmegling Eiendomsmegling EiendomsMegler 1 er landets ledende meglerkjede med kontorer over hele landet. Slik sørger de for å alltid ha dyktige meglere med god lokalkunnskap i det området hvor du ønsker å selge bolig Medlemsfordeler for deg • Kr 2000.- i rabatt ved salg av bolig* • En gratis rådgivningstime hos megler, uavhengig av om du skal selge eller ikke • * * Rabatten er inkludert mva. medlemskortet må fremvises før kontraktsinngåelse

 37. Leiebil Hertz tar miljøarbeidet på alvor, og jobber derfor systematisk for å redusere miljøeffektene av virksomheten Vår miljøvisjon er å tilby deg den beste service og de beste produktene med minst mulig miljøbelastning Medlemsfordeler for deg • 10% rabatt på forhåndsbetalte leier (World on Wheels)* • Inntil 15% rabatt på ikke forhåndsbetalte leier i hele verden • Inntil 25% rabatt på weekend- og kampanjepriser i Norge * Rabatten gjelder kun ved bestilling på internett

 38. Telefoni og bredbånd Telefoni og bredbånd Fast telefoni/bredbåndstelefoni* - 10 % til 15% rabatt på trafikk • Gratis superlørdag (du betaler kun startprisen) * Gjelder basisabonnement Mobiltelefon • 30 min gratis ekstra ringetid pr. mnd. Gjelder alle fakturabaserte abonnement fra Telenor, utenom Djuice, Superkontroll, SuperSim og SurfPratTjenesten er aktiv i 2 år, og må deretter aktiveres igjen Du kan tilegne deg rabatten ved å sende en SMS med ” bestill LO ” til 2000 Bredbånd • Fri etablering med Gjør Det Selv-pakke • 10 % rabatt på Bredbånd 5 Registrer deg for rabatt påwww.lofavor.no NB! Rabattavtalene kan ikke kombineres med andre rabattavtaler

More Related