tema grupper og gruppeprosesser sj vold 2006 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Tema: grupper og gruppeprosesser (Sjøvold 2006) PowerPoint Presentation
Download Presentation
Tema: grupper og gruppeprosesser (Sjøvold 2006)

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 42

Tema: grupper og gruppeprosesser (Sjøvold 2006) - PowerPoint PPT Presentation


 • 323 Views
 • Uploaded on

Tema: grupper og gruppeprosesser (Sjøvold 2006) . En første definisjon på en gruppe. Mange forsøkt å lage definisjoner på grupper, derfor varierer disse i litteraturen Vår definisjon på grupper:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Tema: grupper og gruppeprosesser (Sjøvold 2006)


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
en f rste definisjon p en gruppe
En første definisjon på en gruppe
 • Mange forsøkt å lage definisjoner på grupper, derfor varierer disse i litteraturen
 • Vår definisjon på grupper:
  • ”tre eller flere personer som har et felles mål og samhandler for å nå dette målet” (Sjøvold s.17, 2006)
   • Felles mål: bli lærere
   • Vi samhandler for å nå dette målet
perspektiver
Perspektiver

Roller

Grupper

Gruppe-funk-sjoner

Oppgaver og arbeids-former

tre perspektiver om gruppeytelser knyttet til grupperoller
Tre perspektiver om gruppeytelser knyttet til grupperoller
 • Yter vi bedre sammen med andre?
 • Å prestere sammen med andre versus å prestere sammen.
 • Å støtte seg til gruppen eller å støttes av gruppen.
1 yter vi bedre sammen med andre
1. Yter vi bedre sammen med andre?
 • Sosial fasilitering
  • Enkle arbeidsoppgaver
  • Straff og belønning
  • Forventninger til egen prestasjon
  • Egen identitet

Individet i gruppen!

modell
Modell

D

C

B

A

 • Gruppens prestasjon er kun
 • individets prestasjon alene
 • i gruppesammenhengen
2 prestere sammen med andre versus prestere sammen
2. Å prestere sammen med andre versus å prestere sammen
 • Hva overskriften poengterer:
  • Fokus på enkeltindividets prestasjon
    • Å prestere noe som enkeltperson sammen med andre
  • Fokus på teamets prestasjoner:
   • Samhandling
    • Kombinere sine evner og ressurser slik at de utfyller hverandre heller enn å øke det enkelte medlems ytelser
modell8
Modell
 • Å være medlem i et team og samhandle
3 st tte seg til gruppen eller st ttes av gruppen
3. Å støtte seg til gruppen eller å støttes av gruppen
 • Vår definisjon
  • Begge perspektiver gir tapt effekt i gruppearbeidet
   • Å støtte seg til gruppen = utnytte gruppen
   • Å støttes av gruppen = gruppen skjuler
hva det dreier seg om
Hva det dreier seg om
 • Å støtte seg til gruppen:
  • Unnasluntring – sosial loffing – free riding
 • Å støttes av gruppen
  • Gruppa prøver å kompensere gjennom at andre gjør mer og/eller prøver å hjelpe den som ikke ytre optimalt.
  • Kan skjules i gruppa, fordi gruppa enten tildekker eller er så stor at det ikke synes.
konsekvenser
Konsekvenser
 • Nedsatt produktivitet i gruppen
  • Prosessene løper ikke slik de kunne ha gjort
 • To forklaringer til nedsatt produktivitet
  • Motivasjonstap i gruppa:
   • Oppstår ved sosial loffing
  • Koordineringstap
   • Gruppas evne til å kombinere og effektivt utnytte sine samlede ressurser
oppgave 1
Oppgave 1
 • Drøft gruppeerfaringer fra leirskolen med utgangspunkt i perspektivene
   • Yter vi bedre sammen med andre?
   • Å prestere sammen med andre versus å prestere sammen.
   • Å støtte seg til gruppen eller å støttes av gruppen.

Hvilke utfordringer møtte dere?

gruppens arbeidsform p virkes av arbeidsoppgavene
Gruppens arbeidsform påvirkes av arbeidsoppgavene.
 • Gruppen møter forskjellige typer arbeidsoppgaver som krever forskjellig slags arbeidsmetoder.
fem ulike arbeidsformer basert p ulike oppgavers krav
Fem ulike arbeidsformer basert på ulike oppgavers krav
 • De krav arbeidsoppgaven stiller avgjør hva slags arbeidsform gruppen bør bruke:
   • Additive oppgaver
   • Disjunktive oppgaver
   • Konjunktive oppgaver
   • Kompensatoriske oppgaver
   • Komplementære oppgaver
additive oppgaver summen
Additive oppgaverSummen
 • Krever alles innsats.
 • Resultatet er summen av alles innsats:
  • Eks.: tautrekking
disjunktive oppgaver eksperten
Disjunktive oppgaverEksperten
 • En ”ekspert” i gruppa finner løsningen
 • De andre gruppemedlemmenes bidrag har mindre betydning – ”hvorfor tenkte vi ikke på det før”?
  • Eks.: problemløsning

500

Hvorfor tenkte vi ikke på det før?

konjunktive oppgaver flere hoder bedre enn ett
Konjunktive oppgaverFlere hoder bedre enn ett
 • Alles bidrag er nødvendig
 • Medlemmene bygger på hverandres bidrag
 • Sluttproduktet er forskjellig fra det den enkelte kunne kommet fram til alene – flere hoder tenker bedre enn ett!
  • Eks.: forskningsprosjekt
kompensatoriske oppgaver gjennomsnittet
Kompensatoriske oppgaverGjennomsnittet
 • Resultatet av gruppearbeidet er gjennomsnittet av medlemmenes bidrag.
  • Eks.:jury
komplement re oppgaver deloppgaver
Komplementære oppgaverDeloppgaver
 • Resultatet er avhengig av alles bidrag
 • Oppgaven kan deles i deloppgaver som den enkelte kan arbeide selvstendig med.
  • Eks.: fagbok
oppgave 2
Oppgave 2
 • Vurder oppgavene som ble utført på leirskolen og klassifiser dem ut fra Sjøvolds teori.
 • Legg fram og begrunn!
n dvendige gruppefunksjoner
Nødvendige gruppefunksjoner
 • 4 grunnleggende funksjoner er nødvendige for at gruppen skal være i balanse
samspill mellom 4 grunnleggende funksjoner i gruppen for at gruppen skal v re i balanse
Samspill mellom 4 grunnleggende funksjoner i gruppen for at gruppen skal være i balanse
 • Kontroll
  • Målrettet oppgaveløsning, handlekraft, autoritet
 • Omsorg
  • Ivareta, sosialt åpen, kreativitet
 • Opposisjon
  • Kritikk, konkurranse, provokasjon
 • Avhengighet
  • Lojalitet, konformitet, aksept
samspill og balanse
Samspill og balanse

Omsorg

Kontroll

Opposisjon

Avhengighet

2 indikatorer p gruppens robusthet og fleksibilitet
2 indikatorer på gruppens robusthet og fleksibilitet
 • Tilbaketrekking:
  • motløshet, utydelighet, usikkerhet
 • Synergi:
  • engasjement, empati, samarbeid
utviklingsdimensjonene
Tilbaketrekning:

Medlemmene ingen felles identitet

Ingen delt opplevelse av forpliktelse til samarbeid

Personen: Meg selv først

Gruppen: vi og de andre

Synergi

Sterk felles gruppeidentitet

Høy grad av læring

Dristige meningsytringer fører til ny kunnskap

Søker aktivt kunnskap

Søker relasjoner utenfor gruppen

Medlemmene mesterer alle grunnleggende gruppefunksjoner

Utviklingsdimensjonene
utvikle sitt potensial i gruppen individuelt og som gruppe
Å utvikle sitt potensial i gruppen -individuelt og som gruppe
 • Synergi
  • Engasjement, empati, samarbeid
 • Tilbaketrekking
  • Motløshet, utydelighet, usikkerhet
det totale bildet
Det totale bildet

Kontroll

Omsorg

Tilbaketrekking

Synergi

Opposisjon

Avhengighet

oppgave 3
Oppgave 3
 • Bruk fagteksten på sidene 59 t.o.m. s.65. Hjelp hverandre til å forstå hva funksjonene betyr for gruppearbeidet og hvordan dimensjonene rigiditet – synergi (umodenhet – modenhet) kommer inn.
 • Plenumsdrøfting
n r er gruppa mest effektiv
Når er gruppa mest effektiv?
 • Avhengig av oppgavene.
 • Den mest modne gruppe trenger ikke å være den mest effektive.
  • Hva er målet vårt?
   • Effektivitet eller modenhet?
funksjonene og rolletyper
Funksjonene og rolletyper
 • Funksjonene kan gå over fra å være funksjoner i gruppa til å bli roller som gruppemedlemmene inntar.
  • Skjer ofte hos nye grupper
kontroll c controll
Personer

Lite fleksible

Regelryttere

Overdreven systematikk

Riktig måte å gjøre oppgaver på

Humor ingen sterk side

Gruppens særpreg

Har aksepterte kjøreregler

Fokus på produksjon

Kontrollkultur

Nye ideer (truende)

Vi er best

Lederen

Den sterke

Leder i kampen mot konkurrentene

Kontroll (C – Controll)
omsorg n nuture
Personer:

Vennlige

Uformelle

Åpne

Demokratiske

Gruppens særpreg

Omsorgskultur

Lederen

Tar vare på

Beskytter

Omsorg (N – nuture)
opposisjon o opposition
Personer

Intoleranse for kontroll

Motstand mot autoriteter

Nekter å innordne seg

Oppfatninger av disse

Upålitelige

Irritable

Utålmodige

Motstreberske

Gruppens særpreg

Gjensidig mistenksomhet

Åpenhet for personers rett til påvirkning og makt

Tøff, aggressiv atferd verdsatt

Mangler vilje til å arbeid for felles mål

Lederen

Forutsettes å stå opp for en av partene ved konflikt

Blir ignorert hvis hun/han ikke gjør det

Forhandler

Opposisjon (O – opposition)
avhengighet d dependence
Personer:

Logiske

Objektive

Analytiske

Intellektuell tilnærming til oppgaveløsing

Selvkontrollert

Rasjonelt

Men ikke selvstendig initiativ.

Gruppens særpreg

Avhengighetskultur

Verdier som fremmer lojalitet og disiplin

Lederen

Tar ansvar for å sikre gruppens måloppnåelse og medlemmenes velbefinnende

Avhengighet (D – dependence)
gruppeoppgave 4
Gruppeoppgave 4
 • Drøft de utfordringene nye grupper har. Mht til at funksjonene kan gå over til å bli roller.
 • Hvordan vurderer dere gruppenes funksjon ved gjennomføring av leirskolen (Bøkevangen/Basecamp Tangen)? Var det gruppefunksjoner eller grupperoller som var framtredende?
fri flyt balanse
Fri flyt - balanse
 • Alle medlemmer behersker alt i kommunikasjonen mellom gruppemedlemmene
 • Stort potensial for å mestre omgivelsene
flytsonemodellen bearbeidet etter csikszentmihalyi i andreassen og wadel 1989 og sj vold 2006
Flytsonemodellen, (Bearbeidet etter Csikszentmihalyi i Andreassen og Wadel 1989 og Sjøvold 2006)

U

t

f

o

r

d

r

i

n

g

e

r

K

Om

T

S

A

Op

Flytsonen

Ferdigheter

oppgave 5
Oppgave 5
 • Drøft:
  • I hvilken grad påvirker teorien om grupper din oppfatning av gruppens betydning i skole og utdanning?
 • Summer opp drøftingen i hovedpunkter og ta med til plenum.