helse og omsorgslovens kap 9 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Helse og omsorgslovens kap. 9 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Helse og omsorgslovens kap. 9

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 42

Helse og omsorgslovens kap. 9 - PowerPoint PPT Presentation


 • 464 Views
 • Uploaded on

Helse og omsorgslovens kap. 9. ”Rettsikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykiske utviklingshemming.”. BAKGRUNN FOR GJELDENDE LOV OG REGELVERK. MANGE ALVORLIGE OVERGREP OG VOLD MOT UTVIKLINGSHEMMEDE I INSTITUSJONER – OGSÅ I ”BEHANDLING”

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Helse og omsorgslovens kap. 9


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript
  1. Helse og omsorgslovens kap. 9 ”Rettsikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykiske utviklingshemming.”

  2. BAKGRUNN FOR GJELDENDE LOV OG REGELVERK • MANGE ALVORLIGE OVERGREP OG VOLD MOT UTVIKLINGSHEMMEDE I INSTITUSJONER – OGSÅ I ”BEHANDLING” • BETYDELIG RETTSSIKKERHETSPROBLEMER I HVPU – BESKREVET AV LOSSIUSUTVALGET • VED GJENNOMFØRINGEN AV ANSVARSREFORMEN – BEHOV FOR KLARERE RETTSREGLER I SAMHANDLING MED UTVIKLINGSHEMMEDE • NOU 1991:20 RETTSSIKKERHET FOR MENNESKER MED PSYKISK UTVIKLINGSHEMMING • OT.PRP. 58 OG 57 (1994 OG 1995): LOVFORSLAG OM BRUK AV MAKT OG TVANG OVERFOR PERSONER MED PSYKISK UTVIKLINGSHEMMING • SOSIALTJENESTELOVENS KAP 6 A VEDTATT JULI 1996. TRÅDTE I KRAFT 01.01. 1999 • 5 ÅRS VIRKETID EVALUERING (EGET RÅD FOR KAP 6A) • SOSIALTJENESTELOVENS KAP 6A AVLØST AV NY SOSIALTJENESTELOV KAP 4 A MED VIRKNING FRA 01.01.2004 • KAP 9 I NY HELSE- OG OMSORGSLOV FRA 01.01.2012 HOL kap. 9 - habiliteringsteamet for voksne Bodø - ale

  3. OMFANG I NORDLAND(KILDE: FYLKESMANNEN I NORDLAND) Habiliteringsteamet for voksne, NLSH, WJJ

  4. OMFANG I SALTEN • BODØ: 8 VEDTAK • SALTDAL: 4 VEDTAK • MELØY: 1 VEDTAK • FAUSKE: 1 VEDTAK Habiliteringsteamet for voksne, NLSH, WJJ

  5. MAKT OG TVANG • Betyr MAKT og TVANG det samme? • Kan man bruke makt uten å bruke tvang? • Hvordan henger begrepene sammen? • Hva skiller de? • ”Tvang og makt”/ ”tvang eller makt”? HOL kap. 9 - habiliteringsteamet for voksne Bodø - ale

  6. Tvilens tre følgesvenner • Skråsikkerheten • Passivitetet • Dristigheten Refleksjonskort - Oppegård kommune HOL kap. 9 - habiliteringsteamet for voksne Bodø - ale

  7. Maktbegrepet • Makt – kan forstås som evnen og viljen til å nå mål, om så mot andres vilje eller interesser. Dess mer av dette – dess mer makt. • Maktstrukturer • Individuell • System HOL kap. 9 - habiliteringsteamet for voksne Bodø - ale

  8. Forts. makt • Makt - på bakgrunn av din posisjon. • Forholdet mellom hjelp og kontroll. • Og: kontroll kan bety både kontroll og styring. • Maktutøvelse og maktmisbruk. • Fravær av makt el hvis du ikke bruker makt – handlingslammet el. maktesløs. HOL kap. 9 - habiliteringsteamet for voksne Bodø - ale

  9. Maktutøvelse • Argumentere og overbevise • Løfte om belønning • Trusler og straff og vold I VÅR SAMMENHENG: • Motivering, ”godt miljøarbeid”, ”være i forkant” og på tilbudssiden”, oversikt og lignende • ”Er det makt og tvang?” HOL kap. 9 - habiliteringsteamet for voksne Bodø - ale

  10. Tvangsbegrepet • Tvang vr. Frivillighet. • Motivering vr. Tvang - Når har vi gått over en grense? • ”Hverdagstvang” – hva menes med det? HOL kap. 9 - habiliteringsteamet for voksne Bodø - ale

  11. Hvordan brukes begrepene i HOL § 9? • Tvang og makt Blir definert ”likt”. * MEN makt må ses på i denne sammenheng i fht yrkesutøvelse og hvordan vi forstår de vi skal hjelpe. • Makt som maktesløshet og handlingslammelse • Makt som maktmisbruk HOL kap. 9 - habiliteringsteamet for voksne Bodø - ale

  12. Hva er makt og tvang jf § 9-2? • At tjenestemottaker motsetter seg tiltaket eller • Tiltaket er så inngripende at det uansett motstand må regnes som tvang eller makt eller • Det benyttes teknisk innretning som må vurderes som et inngripende varslingssystem. HOL kap. 9 - habiliteringsteamet for voksne Bodø - ale

  13. Hva er makt og tvang jf HOL? • Juridiske begreper • Noen tiltak kan være vel så inngripende men uten at det er å anse som tvang. • Def. av tvang og makt setter grenser for hva som omfattes av loven – ikke hva som etter loven er forbudt eller tillatt. HOL kap. 9 - habiliteringsteamet for voksne Bodø - ale

  14. Varslingsanlegg Ikke inngripende alarm- og varslingsanlegg Inngripende alarm og varslingsanlegg Døralarmer Sengealarmer Mattealarmer og lignende = må ha et vedtak etter HOL • Trygghetsalarmer • Døråpnere • Automatisk styring av lys, brann, og lignende. • Tidsbrytere på for eksempel komfyr = ”OK” • OBS: Bilde og lyd HOL kap. 9 - habiliteringsteamet for voksne Bodø - ale

  15. Formål • § 9-1 • For å forhindre at personer med utviklingshemming utsetter ser selv eller andre for vesentlig skade • For å forebygge og begrense bruk av tvang og makt. HOL kap. 9 - habiliteringsteamet for voksne Bodø - ale

  16. Fort. formål • Tjenestetilbudet skal tilrettelegges med respekt for den enkeltes fysiske og psykisk integritet. • Så langt som mulig – i overensstemmelse med tjenestemottakeres selvbestemmelse. • Ingen skal behandles på en nedverdigende eller krenkede måte. HOL kap. 9 - habiliteringsteamet for voksne Bodø - ale

  17. Virkeområde • § 9-2 • Hvis personen motsetter seg = tvang • Et tiltak som er så inngripende at det uansett motstand = tvang • Hvis det benyttes teknisk innretning for varsling som må vurderes som et inngripende varslingssystem = tvang. HOL kap. 9 - habiliteringsteamet for voksne Bodø - ale

  18. Når kan regelverket brukes § 4.2.1 og 4.2.2? • Personen som har vedtak etter helse og omsorgstjenesteloven (praktisk bistand og opplæring, avlastning, støttekontakt og opphold i institusjon eller bolig med heldøgns omsorg). • PUH • Der det anvendes tvang HOL kap. 9 - habiliteringsteamet for voksne Bodø - ale

  19. Hovedkrav i utredningen jf § 4.2.2.2 • Utviklingshemming. • Utfordrende adferdsårsakssammenhenger, differensialbetydning. • Tjenestetilbudets kvantitet og kvalitet. • Endringspotensialet og muligheter i tjenesteytingen. HOL kap. 9 - habiliteringsteamet for voksne Bodø - ale

  20. RETT TIL MEDVIRKNING OG INFORMASJON (§9-3) • ALL TJENESTEYTING I UTGANGSPUNKTET BASERT PÅ FRIVILLIGHET • TJENESTETILBUDET SKAL SÅ LANGT SOM MULIG TILRETTELEGGES OG GJENNOMFØRES I SAMARBEID MED TJENESTEMOTTAKER (PASIENT- OG BRUKERRETTIGHETSLOVEN § 3-1, 2. LEDD, HELSE-/OMSORGSLOVEN §9-3) • PASIENT OG BRUKER HAR RETT TIL Å MEDVIRKE VED GJENNOMFØRING AV HELSE- OG OMSORGSTJENESTER (PASIENT- OG BRUKERRETTIGHETSLOVENS § 3-1, 1. LEDD) • PARTER I KAP 9-SAKER • PASIENT/BRUKER • PÅRØRENDE • HJELPEVERGE • DERSOM HJELPEVERGE IKKE ALLEREDE ER OPPNEVNT DER KOMMUNEN ANSER DET AKTUELT Å FATTE VEDTAK OM BRUK AV MAKT/TVANG – SKAL HJELPEVERGE OPPNEVNES (EGET, SPESIFISERT MANDAT) • PARTENE SKAL • HØRES FØR VEDTAK • GIS INFO OM • ADGANG TIL Å UTTALE SEG I SAKER SOM SKAL OVERPRØVES • KLAGEADGANGER Habiliteringsteamet for voksne, NLSH, WJJ

  21. KRAV TIL FOREBYGGING (§9-4) • KOMMUNEN • HAR ET RETTSLIG PÅLEGG OM Å UNNGÅ BRUK AV MAKT OG TVANG DER DETTE ER MULIG • PLIKTER Å SØRGE FOR AT FORHOLDENE LEGGES TIL RETTE FOR MINST MULIG BRUK AV TVANG OG MAKT • KOMMUNEN MÅ ANSTRENGE SEG FOR Å FINNE INDIVIDUELT TILPASSEDE LØSNINGER • PLIKTER Å GI NØDVENDIG OPPLÆRING, HERUNDER FAGLIG VEILEDNING OG OPPFØLGING I GJENNOMFØRING AV TILTAK Habiliteringsteamet for voksne, NLSH, WJJ

  22. VILKÅR FOR BRUK AV TVANG OG MAKT (§9-5) • HOVEDVILKÅR: • ANDRE LØSNINGER SKAL VÆRE PRØVD FØR TILTAK ETTER KAP 9 SETTES I VERK (Kan unntas i særlige tilfeller – krav til begrunnelse) • TVANG OG MAKT KAN BARE BENYTTES DER DETTE ER FAGLIG OG ETISK FORSVARLIG • HVOR INNGRIPENDE TILTAKET ER MÅ VEKTLEGGES • TILTAKET MÅ IKKE GÅ LENGRE ENN DET SOM ER NØDVENDIG FOR FORMÅLET - KRAV TIL FORHOLDEMESSIGHET – SÅ LITE TVANG SOM MULIG • TVANG OG MAKT KAN BARE BRUKES FOR Å HINDRE ELLER BEGRENSE VESENTLIG SKADE • ALLE VILKÅRENE MÅ VÆRE OPPFYLT Habiliteringsteamet for voksne, NLSH, WJJ

  23. ETISK FORSVARLIGHET • FAG OG ETIKK – TO SIDER AV SAMME SAK • ETISK FORSVARLIGHET ET SELVSTENDIG KRAV • GRAD AV INNGREP I INTIGRITET OG VERDIGHET • VIRKNING AV SUMMEN AV TILTAK • GRAD AV FRIHETSINNSKRENKNING • GRAD AV UBEHAG OG BELASTNING • GRAD AV FYSISK MAKT SOM ER NØDVENDIG • TILTAKETS VARIGHET • HVOR UTVANLIG ER TILTAKET • I HVILKE SITUASJONER BENYTTES TILTAKET Habiliteringsteamet for voksne, NLSH, WJJ

  24. FAGLIG FORSVARLIGHET • FAGLIG FORSVARLIGE METODER • ANERKJENTE METODER • DOKUMENTASJON PÅ AT DE VIRKER • VÆRE TIDSAVGRENSET (IKKE DOMINERE HVERDAGEN) • KRAV TIL KARTLEGGING OG ANALYSE • PROBLEMFORSTÅELSE • INDIVIDUELL PLAN • PROSEDYRER DER EN LEGGER INN ANDRE TILNÆRMINGER ENN TVANG OG MAKT • KLARE ANSVARSLINJER • KVALIFISERT PERSONALE • PLAN FOR PERSONALVEILEDNING OG FAGLIG OPPFØLGING • Å VITE NÅR EN SKAL STOPPE Habiliteringsteamet for voksne, NLSH, WJJ

  25. Andre løsninger jf § 4.5.1 • Hva er andre løsninger? • Andre måter å forholde seg til på den utfordrende adferden på enn tvang. • Prøve å løse det med frivillighet. HOL kap. 9 - habiliteringsteamet for voksne Bodø - ale

  26. Andre løsninger • Eks: Medikamentell behandling, annen somatisk behandling, miljøtiltak, bedre kommunikasjonsmiljø, mer bistand, mer kontakt med familie, mer alenetid, mindre alenetid, færre krav, mer aktiviteter/ færre aktiviteter, og lignende. HOL kap. 9 - habiliteringsteamet for voksne Bodø - ale

  27. Forts. andre løsninger • Tilbudene og tiltakene bør være helhetlige. • Tilbudene må være individuelt tilrettelagt. • Utfordrende adferd kan på lengre sikt bare avhjelpes gjennom at positive aktiviteter og/ eller bedret kommunikasjon erstatter den utfordrende adferden. • Personalets rett til en trygg og miljømessig god arbeidssituasjon må bli tatt hensyn til både i utførelsen av de daglige akt. og tiltakene og i planlegging og org. av arbeidsmiljøet. HOL kap. 9 - habiliteringsteamet for voksne Bodø - ale

  28. Utredning • Somatisk lidelser • Psykiatriske lidelser • Faktorer knyttet til nedsatt evne til selv å kommunisere å forstå andres kommunikasjon. • Faktorer knyttet til lange institusjonsopphold • Faktorer knyttet til nedsatte evner i fht alminnelige sosiale roller og funksjoner • Tjenesteyters holdning og oppmerksomhet i fht tjenestemottakers uttrykksformer. • Mangel på meningsfullt innhold i tilværelsen • Faktorer knyttet til nedsatt evne til å forstå omgivelsene. • Tilleggshandicap HOL kap. 9 - habiliteringsteamet for voksne Bodø - ale

  29. Oppsummering • Riktig og tilstrekkelig bistand. • Meningsfull tilværelse, sysselsetting og fritid. • Kontakt med familie, pårørende og sosialt nettverk. • Kvalitet i samhandling mellom tjy og tjm. • Tjenestemottakers mulighet for å uttrykke og få gjennomslag for egne meninger. • Forutsigbarhet og forståelse av hva som skal skje og • Rimelig forventninger fra omgivelsene. HOL kap. 9 - habiliteringsteamet for voksne Bodø - ale

  30. VESENTLIG SKADE • UTGANGSPUNKT: SKADEN MÅ HA ET BETYDELIG OMFANG OG/ELLER HA ALVORLIGE KONSEKVENSER • EKSEMPLER PÅ HVA SOM KAN VÆRE VESENTLIG SKADE • FYSISK SKADE PÅ EGEN PERSON • PSYKISK SKADE PÅ EGEN PERSON (HEMMING AV EGEN UTVIKLING) • SOSIALT FORNEDRENDE ATFERD • FYSISK SKADE PÅ ANNEN PERSON • KRENKELSE AV ANDRES INTEGRITET • MATERIELLE SKADER PÅ EGEN EIENDELER • MATERIELL SKADE PÅ ANDRES EIENDELER • EKSEMPLER PÅ HVA SOM IKKE REGNES SOM VESENTLIG SKADE • BRUK AV TOBAKK OG ALKOHOL (RIMELIG FORBRUK) • VEGRING MOT DELTAKELSE • Å IKKE VILLE STÅ OPP OM MORGENEN • Å IKKE VILLE GÅ PÅ JOBB ELLER DAGSENTER Habiliteringsteamet for voksne, NLSH, WJJ

  31. I HVILKE SITUASJONER KAN EN BRUKE TVANG OG MAKT (§ 9-5) • I UTØVELSE AV KOMMUNALE TJENESTER ETTER HELSE- OG OMSORGSLOVENS § 3-2 NR. 6 BOKSTAVENE A TIL D TIL PERSONER MED PSYKISK UTVIKLINGSHEMMING. • SKADEAVVERGENDE TILTAK I NØDSSITUASJONER (§ 9-5,siste ledd, bokstav a) • PLANLAGTE SKADEAVVERGENDE TILTAK I GJENTATTE NØDSSITUASJONER (§ 9-5,siste ledd, bokstav b) • TILTAK FOR Å DEKKE TJENESTEMOTTAKERS GRUNNLEGGENDE BEHOV FOR MAT, DRIKKE, PÅKLEDNING, HVILE, SØVN, HYGIENE OG PERSONLIG TRYGGHET, HERUNDER OPPLÆRINGS- OG TRENINGSTILTAK (§ 9-5, siste ledd, bokstav c). Habiliteringsteamet for voksne, NLSH, WJJ

  32. SÆRLIG GRENSER FOR BRUK AV TVANG • NEDVERDIGENDE ELLER KRENKENDE BEHANDLING FORBUDT • IKKE TILLATT MED OPPLÆRING- OG TRENINGSTILTAK (§9-5, SISTELEDD BOKSTAV C) • SOM PÅFØRER SMERTE ELLER PSYKISK ELLER FYSISK SKADE • HERUNDER FYSISK REFSELSE • SOM INNEBÆRER BETYDELIG FYSISKE OG PSYKISKE ANSTRENGELSER • FYSISK ISOLERING • MEKANISKE TVANGSMIDLER (belter, remmer, spesialklær , armskinner mv) • KAN KUN BENYTTES FOR Å GI NØDVENDIG STØTTE FOR FYSISKE FUNKSJONSHEMMINGER, HINDRE FALL, HINDRE AT TJENESTEMOTTAKER SKADER SEG SELV • TILTAK FOR SOM BEGRENSER BEVEGELSESFRIHETEN I ANNEN HENSIKT IKKE TILLATT • HVIS TJENESTEMOTTAKER MOTSETTER SEG SLIKE ANORDNINGER, MÅ VEDTAK FATTES Habiliteringsteamet for voksne, NLSH, WJJ

  33. STØTTEANORDNINGER/”MEKANISKE TVANGSMIDLER” • TVANG • BELTER/REIMER • VESTER,HJELM, HANSKER • ARMSKINNER • SPESIELLE BILBELTER O.L NÅR DET BRUKES FOR Å HINDRE BEVEGELSESFRIHETEN • SPESIALKLÆR • SPRINKELSENGER • IKKE TVANG • BELTER/REIMER • VANLIGE BILBELTER • VESTER, HJELM, HANSKER O.L NÅR DET BRUKES I FHT FYSISKE FUNKSJONSNEDSETTELSER ELLER INNRETNINGER AV BESKYTTENDE KARAKTER SOM IKKE VIRKER FRIHETSINNSKRENKENDE – OG PERSONEN IKKE MOTSETTER SEG DETTE Habiliteringsteamet for voksne, NLSH, WJJ

  34. SÆRLIGE GRENSER FOR BRUK AV TVANG, FORTS • ULOVLIG FRIHETSBERØVELSE IKKE TILLATT • SKJERMING TILLATT UNDER FØLGENDE UNDER FØLGENDE BETINGELSER: • NÅR EN NØDSSITUASJON GJØR DET NØDVENDIG Å SKJERME TJENESTEMOTTAKER FRA ANDRE PERSONER • KAN BENYTTES KUN DER ANDRE TVANGSTILTAK VIL VÆRE MER INNGRIPENDE • SKAL FOREGÅ I ORDINÆRT BEBOELSESROM • MED ULÅST DØR (DØR KAN UNNTAKSVIS LÅSES) • SKAL SKJE UNDER OPPSYN • SKAL AVBRYTES STRAKS SITUASJONEN ER BRAGT UNDER KONTROLL Habiliteringsteamet for voksne, NLSH, WJJ

  35. KRAV TIL GJENNOMFØRING (§9-9) • SPESIALISTHELSETJENESTEN SKAL BISTÅ VED GJENNOMFØRING AV TILTAK ETTER §9-5, BOKSTAV B OG C • 2 TJENESTEYTERE TIL STEDE UNDER GJENNOMFØRING (med mindre det er til ugunst for bruker) • TJENESTEMOTTAKER HAR RETT TIL KVALIFISERT PERSONALE VED GJENNOMFØRINGEN AV TILTAK SLIK: • TILTAK ETTER §9-5, BOKSTAV: DEN ENE AV DE TO SKAL MINST HA EKSAMEN FRA HØGSKOLE INNENFOR HELSE- SOSIAL ELLER PEDAGOGISKE FAG • TILTAK ETTER §9-5 BOSTAV C: DEN ENE AV DE TO SKAL MINST HA EKSAMEN FRA VIDEREGÅENDE UTDANNING INNENFOR HELSE- OG SOSIALFAG • ADGANG TIL Å SØKE DISPENSASJON -BEGRUNNELSER • TILTAKET SKAL VURDERES KONTINUERLIG • TILTAKET SKAL AVBRYTES STRAKS DERSOM • VILKÅRENE FOR VEDTAKET IKKE LENGRE ER TIL STEDE • ELLER DET VISER SEG Å HA UFORUTSATTE NEGAVTIVE KONSEKVENSER Habiliteringsteamet for voksne, NLSH, WJJ

  36. BESLUTNING, VEDTAK OG SAKSPROSESS (§9-7) • SKADEAVVERGING I NØDSSITUASJONER: • BESLUTNING • KRAV OM NEDTEGNELSE STRAKS ETTER GJENNOMFØRING • MELDING TIL FAGLIG ANSVARLIG I KOMMUNEN, FYLKESMANN OG PARTENE • PLANLAGT SKADEAVVERGING OG OMSORGSTILTAK • VEDTAK • KRAV TIL SAKSFRAMLEGG • KOMMUNALT VEDTAK FATTES OG SENDES TIL FYLKESMANN FOR GODKJENNING • KOMMUNALT VEDTAK SENDES TIL PÅØREDNE OG HJELPEVERGE FOR EVT UTTALELSE • KOMMUNALT VEDTAK SENDES SPESIALISTHELSETJENESTEN TIL EVT UTTALELSE • SPESIALISTHELSETJENESTEN BISTÅR KOMMUNEN ETTER BEHOV • DERSOM DE FAGLIGE OPPLYSNINGENE IKKE ER I TRÅD MED DE RÅD SPESIALISTHELSETJENESTEN HAR GITT, SKAL DETTE FRAMGÅ AV KOMMUNENS VEDTAK • FYLKESMANNENS OVERPRØVING (§9-8) • SKAL PRØVE ALLE SIDER VED SAKEN • SKAL GI PARTENE OPPLYSNING OM KLAGEADGANG TIL • FYLKESNEMDA FOR SOSIALE SAKER • EVT DOMSTOL Habiliteringsteamet for voksne, NLSH, WJJ

  37. Arenaspørsmålet • Hva med bruk av tvang på dagsenteret? • På avlastningsbolig? • På jobben? • På skole, barnehage og SFO? • Hva når en skal til tannlegen, fastlegen, ved innleggelser på sykehus el. annen us el beh.? • Hva hvis kommunen har kjøpt tjenester fra privat firma – er lovverket aktuelt da? HOL kap. 9 - habiliteringsteamet for voksne Bodø - ale

  38. HOL kap. 9 – grenser mot annet lovverk • HOL kap. 9 vr. Pasrl kap. 4 (Pasient- og brukerrettighetsloven) - ”Helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen” 1.1.2009. HOL kap. 9 - habiliteringsteamet for voksne Bodø - ale

  39. HOL vrPasrl • Pasrl §4A • Diagnoseuavhengig • Gi nødvendig helsehjelp til pas som ikke har samtykkekompetanse, og som motsetter seg helsehjelpen. • Eks. bl.pr. tannbeh., andre us, opptrening smertelidring, pleie- og omsorg (obs) helsebevarende, diagnostisk, rehabiliterende, medikamentell beh,, diettbeh. og lignende HOL kap. 9 - habiliteringsteamet for voksne Bodø - ale

  40. Forts HOL vrPasrl • For mennesker med UH så skal HOL brukes hvis mulig. • Arenauavhengig (sykehus, legekontor, tannlege, kommunale helse- og omsorgstj) • Hvem fatter vedtak: • Lege • Tannlege • Annet helsepersonell HOL kap. 9 - habiliteringsteamet for voksne Bodø - ale

  41. FORHOLDET MELLOM HELSE OG OMSORGSLOVENS KAP 9 OG STRAFFELOVEN • Noen ganger begår utviklingshemmede handlinger som bryter med norsk lov – straffeloven kan komme til anvendelse • Et sentralt vilkår i helse- og omsorgslovens kap9 er ”vesentlig skade i konkret faresituasjon”. Eksempler på dette er skade på andres integritet, person eller eiendeler – forhold som også kan omfattes av bestemmelsene i straffeloven • Hovedregel: • Tvangstiltak begrunnet i en persons behov for omsorg, hjelp og tilsyn: Helse- og omsorgslovens kap 9 • Tiltak for samfunnsbeskyttelse: Straffeloven • Noen ganger blir grensene uklare. Ulike fortolkninger av dette. • Anmeldelser? • Samarbeid med politi VOKSENHABILITERING, WJJ

  42. STRAFFELOVENS BESTEMMELSER • STRAFFELOVENS §44: • ”Den som på handlingstiden var psykotisk eller bevisstløs straffes ikke. Det samme gjelder den som på handlingstiden var psykisk utviklingshemmet i høy grad” • UTILREGNELIGE LOVBRYTERE ER UTEN SKYLDEVNE OG SKAL VÆRE STRAFFEFRIE • I STEDE FOR STRAFF KAN EN I NOEN TILFELLER IDØMMES EN SÆRREAKSJON ”NÅR DET ER NØDVENDIG FOR Å VERNE SAMFUNNET”: • TVUNGEN OMSORG (UTVIKLINGHEMMING I HØY GRAD) • TVUNGENT PSYKISK HELSEVERN (PSYKOTISK ELLER BEVISSTLØS PÅ HANDLINGSTIDEN) • FORVARING (FOR TILREGNELIGE LOVBRYTERE DER STRAFF IKKE ER TILSTREKKELIG FOR Å VERNE SAMFUNNET) Habiliteringsteamet for voksne, NLSH, Willy j Johansen