1 / 35

Jana Farkačová Konference ČAS –Karlovy Vary 17.11.2007

Akreditace laboratoří podle normy 17025 a souběh s normou 15189. Jana Farkačová Konference ČAS –Karlovy Vary 17.11.2007. Co to je akreditace ?. Akreditace je uznání způsobilosti vykonávat určité činnosti

lorene
Download Presentation

Jana Farkačová Konference ČAS –Karlovy Vary 17.11.2007

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Akreditace laboratoří podle normy 17025 a souběh s normou 15189 Jana Farkačová Konference ČAS –Karlovy Vary 17.11.2007

 2. Co to je akreditace ? • Akreditace je uznání způsobilosti vykonávat určité činnosti • V oblasti zdravotnických služeb jsou těmito činnostmi: poskytování kvalitní a bezpečné zdravotní péče o pacienta (laboratorních služeb)

 3. Použití mezinárodní normy ISO 17025 usnadní spolupráci mezi laboratořemi, napomáhá při výměně informací i při přejímání výsledků zkoušek a kalibrací mezi jednotlivými zeměmi, pokud tyto získají akreditaci od orgánů, které uzavřely dohody o vzájemném uznávání.

 4. Služby zdravotnických laboratoří Základ péče o pacienta Laboratoř musí plnit požadavky pacienta i zdravotnického personálu Poskytovaná služba musí být: bezpečná efektivní včasná orientovaná na pacienta Kvalita služeb ve zdravotnictví

 5. Základní požadavky na laboratoř z hlediska klienta (pacienta): • dostupnost • komplexnost • rychlá odezva • spolehlivost a správnost • informovanost a konzultace • analýza stížností a reklamací

 6. primárně je určena pro posuzování laboratoří obecně je použitelná ve všech laboratořích bez ohledu na počet osob, nebo na rozsah zkušebních činností odlišné požadavky na přesnost a správnost metody Nezahrnuje: podrobné požadavky na pre a postanalytickou fázi požadavky na bezpečnost, které se týkají laboratoří požadavky na etiku Předmět normy ISO 17025 – zkušební laboratoř

 7. norma specifikuje požadavky na jakost a způsobilost pro zdravotnické laboratoře a klade důraz na podmínky před vlastní analýzou vzorků vychází z norem ISO 17025 a ISO 9001 minimalizuje rizika záměny vzorku důraz na vhodnost použité metody organizaci příjmu odběr, dopravu, skladování vyšší nároky na zastupitelnost pracovníků bezpečnost a etiku práce zdravotnické laboratoře Předmět normy ISO 15189 – zdravotnická laboratoř

 8. Porovnání požadavků ISO 17025 a ISO 15189 80% identické 17025 - zkušební laboratoř – technická norma 15189 - zdravotnická laboratoř – laboratoř pro biologická, mikrobiologická, imunologická atd. vyšetření materiálů pocházejících z lidského těla za účelem získání informací pro diagnózu, prevenci a léčbu nemocí nebo hodnocení lidského zdraví a poskytující konzultační služby ….….

 9. organizaci příjmu biologického materiálu přípravu pacienta vlastní odběr dopravu biologického materiálu zpracování a skladování klinických vzorků správnou interpretaci výsledků stanovení poradenskou činnost bezpečnost a etiku práce zdravotnické laboratoře Poskytované služby zahrnují:

 10. Hlavní procesy ISO 15189: • Preanalytická fáze • Analytická fáze • Fáze postanalytická

 11. zajištění podmínek před vlastní analýzou (důraz na transport vzorků do laboratoře – čas, podmínky, bezpečnost) technika vlastního odběru biologického vzorku minimalizace rizika záměny vzorku, žádanky, dokumentace – nutná vícenásobná kontrola výsledků - vyšší požadavky na počet pracovníků zapojených v tomto procesu proces odběru biologického materiálu (biologické vlivy) ISO 15189 –Preanalytická fáze

 12. Neovlivnitelné faktory: cyklické variace pohlaví věk rasa gravidita Ovlivnitelné faktory : stravovací návyky kouření,alkohol,drogy mentální stres fyzická zátěž a tělesná aktivita poloha při vlastním odběru Biologické vlivy preanalytické variability

 13. ISO 15189 –Analytická fáze • lidský faktor –odborná způsobilost pracovníků • zabezpečení jakosti postupů měření • analytická spolehlivost metody včetně SW a HW • identifikovatelnost a manipulace se zkušebními vzorky • účast EHK • referenční materiály

 14. ISO 15189 –Postanalytická fáze • kontrola výsledků před vydáním (analytik, lékař) • skladování vzorků pro případ „dovyšetření „a bezpečná likvidace vzorků • dodržování dodací doby výsledku • oznámování kritických hodnot výsledků testů • vyšší nároky na zařízení (záložní přístroje) a pracovníky (vyšší požadavky na zastupitelnost pracovníků) • forma předávání zpráv oprávněným osobám • pravidelné přezkoumávání referenčního rozmezí

 15. ISO 15189 – specifické oblasti • vyšetřování ve smluvních laboratořích - laboratoř musí zajistit, aby její smluvní laboratoř byla kompetentní k provádění požadovaných vyšetření • neustálé zlepšování - zajistit aktuálnost používaných postupů v souladu s nejnovějšími medicínskými poznatky • interní audity - prvky systému z oblasti mající vliv na pacienta se prověřují nejméně 1xročně

 16. ISO 15189 – ostatní • požadavky na kvalifikacia vzdělávání pracovníků včetně zdravotní způsobilosti a pravidelných zdravotních prohlídek (BOZP) • nový přístroj zohledňován vliv na životní prostředí a bezpečnost provozu • ochrana a zabezpečení informačních systémů

 17. Národní akreditační orgán (spravuje akreditační systém v rámci ČR) Začlenění do externích struktur - členství v mezinárodních organizacích zaběhnutý mezinárodně uznávaný systém Český institut pro akreditaci ČIA o.p.s. Kdo uděluje certifikát?

 18. Situace v laboratořích ÚKBLD VFN • ISO 17025 Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří (od r.2004) • ISO 15189 Zdravotnické laboratoře – zvláštní požadavky na jakost a způsobilost

 19. Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky Klinická imunologie a Klinická biochemie a Klinická mikrobiologie a ATB Referenční laboratoř alergologie cytogenetika centrum pro klinickou biochemii laboratoře Centrální laboratoř Bakterologie Laboratoř a odběrové Serologie-virologie centrum FP Sérologická laboratoř Parazitologie Hepatologická laboratoř Mykologie Centrum nádorové Antibiotické centrum cytogenetiky Lipidov á laboratoř Laboratoř sterilit Laboratoř endokrinologie a Laboratoř autovakcín metabolismu Laboratoř molekulární Příprava živných půd kardiologie Laboratoř speciální imunochemie Laboratoř KDDL Laboratoř Strahov Organizační schéma ÚKBLD Zkušební laboratoře 17025 Zkušební a zdravotnické laboratoře 17025+15189 Zdravotnické laboratoře 15189

 20. Co máme v rukou v současné době ? • Reakreditace dle ISO 17025 Zkušební laboratoř č. 1250.3 platnost osvědčení do: 31.5.2012 Předmět akreditace: zkoušky v oblasti laboratorní diagnostiky pro účely testování in vitro diagnostik a zdravotnických prostředků, odběry biologických materiálů

 21. Co máme v rukou v současné době ? • Akreditace dle ISO 15189 Zdravotnická laboratoř č.8041 platnost osvědčení do: 31.5.2012 Předmět akreditace: vyšetřování materiálů pocházejících z lidského těla za účelem získání informací pro stanovení diagnózy, prevenci a léčbu nemocí nebo hodnocení lidského zdraví a poskytující konzultační služby

 22. Laboratoř má akreditaci – co si pod tím představit? • zmapovány faktory, které ovlivňují výsledek a jsou sledovány tyto vlivy • nápravné akce a preventivní opatření • monitorování spokojenosti zákazníků (pacienti, plátci, lékaři) • konkurenční výhoda

 23. Politika kvality Politika kvality je definována ve formě VIZE představuje stav reálně dosažitelný a udržitelný v delším časovém horizontu – prostřednictvím cílů CÍLE musí být reálné, měřitelné a splnitelné

 24. Cíle kvality (jakosti) • 1.fáze – cíle zaměřeny na SK zpracování dokumentace, proškolení pracovníků, jednotný SW pro řízení laboratoří se zakomponovanými veškerými výstupy včetně odborné způsobilosti pracovníků • 2.fáze – nové metody, výzkum a výuka, spolupráce s jinými pracovišti

 25. Prvky systému kvality: • managment řízení -ovlivňuje kvalitu práce ve smyslu řídících opatření pro dosažení správného výsledku • technická způsobilost -je oblast technických činností prokazující zákazníkovi správnost výsledků laboratorních vyšetření

 26. Dokumentace – kde ji najít? řeší SM-ÚKBLD-1 Řízení dokumentace • Elektronická forma (cca 70% všech dokumentů) platná pouze verze, která je na intranetu • Papírová forma vytvoření řízených kopií – vždy SOP distribuce na jednotlivá pracoviště dle požadavků (konkrétnímu pracovníkovi proti podpisu) řízené výpisy • Jiná možnost vytisknout dokumenty, vytvořit seznam, uvést platnost, poté skartovat

 27. Struktura dokumentace v ÚKBLD Externí dokumenty dokumenty VFN, normy, zákony

 28. Příručka kvality Preanalytická příručka 21 SM 228 SOP + 11 SPP 4 řády UKBLD Etický kodex pro pacienty Etický kodex pro pracovníky Dostupnost na webových stránkách Užitečné dokumentyÚKBLD

 29. Preanalytická příručka • proces odběru biologického materiálu (biochemie, imunologie, mikrobiologie) • požadovaná množství odebraného materiálu • požadavky na separaci a skladování vzorků • požadavky na transport

 30. Přehled laboratorních vyšetření Databázi spravuje lékařka UKBLD http://laboratore.vfn.cz/vysetreni/index.php http://172.25.8.35/ Vyhledávání laboratorních vyšetření Zobrazit seznam všech vyšetření Zobrazit seznam všech pracovišťÚstav klinické biochemie a laboratorní diagnostikyCentrální hematologické laboratoře a trombotické centrumÚstav biologie a lékařské genetikyÚstav patologieÚstav dědičných metabolických poruchÚstav soudního lékařství a toxikologieKlinika dětského a dorostového lékařstvíSexuologický ústavKlinika nemocí z povoláníOddělení dopingové kontroly

 31. Detail metody na webu • Pracoviště • Biologický materiál • Typ zkumavky • Dodací lhůta • Referenční meze • Jednotky • Nejistota • Použitá metoda • SOP • Kód VZP • Body • Preanalytika – příprava pacienta, stabilita apod.

 32. Interní audity -důležité preventivní opatření • identifikace neshodné práce • prověřit všechny prvky systému managementu kvality • přijmout opatření k nápravě • ověřit efektivnost přijatých opatření Kladen důraz na sledování prvků, které jsou kriticky důležité pro péči o pacienta

 33. Klady: standardizace procesů prokazatelnost správnosti výsledků personální politika vyhodnocování dodavatelů prestiž pracoviště Zápory: investice do procesu akreditace časová náročnost procesu není zohledněno plátci péče Klady a zápory akreditace:

 34. Akreditace je prostředek a ne cíl zvyšování kvality, který zaručuje vysoký standard pro klienty a není to o tom, kdo je nejlepší zavedení, udržování a zlepšování systému kvality je náročné, ale je to o lidech, s lidmi a pro lidi Proč akreditovat?

 35. Děkuji za pozornost

More Related