slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
UiO – ISP SPED 3000 - 2005

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 34

UiO – ISP SPED 3000 - 2005 - PowerPoint PPT Presentation


 • 152 Views
 • Uploaded on

UiO – ISP SPED 3000 - 2005. Når det minoritetsspråklige barnet ikke lærer som forventet - Hvordan forstår vi vansken ? Hvordan utreder vi ?. Individ og samfunn. Normalitet og avvik Sortering eller beskrivelser Sosiale konstruksjoner Utløsning av ressurser Lovverk Grunnskoleloven

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'UiO – ISP SPED 3000 - 2005' - lorant


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
UiO – ISP SPED 3000 - 2005
 • Når det minoritetsspråklige barnet ikke lærer som forventet -
 • Hvordan forstår vi vansken ?
 • Hvordan utreder vi ?

Sigrid Lyngstøl 2005

individ og samfunn
Individ og samfunn
 • Normalitet og avvik
 • Sortering eller beskrivelser
 • Sosiale konstruksjoner
 • Utløsning av ressurser
 • Lovverk
  • Grunnskoleloven
  • § 2 –8: om opplæring av elever fra språklige minoriteter
  • § 24 – 1 om kommunenes plikt til å gi morsmålsopplæring, tospråklig fagopplæring og særskilt norskopplæring (inntil ”tilstrekelige n.kunnskaper” er oppnådd)
  • Tilpasset opplæring og spesialundervisning

Sigrid Lyngstøl 2005

universal forestilling om spr k
Universal forestilling omspråk
 • Intet språk er bedre enn andre
 • Vi kan skille mellom forskriftsmessig og beskrivende grammatikk
 • Vi kan skille mellom lingvistisk kompetanse og utførelse
 • Vi kan skille mellom reseptivt og ekspressivt språk
 • Alle språk har sett med lingvistiske universalier

Baca og Cervantes 1998

Sigrid Lyngstøl 2005

spr k kommunikasjon
Språk – kommunikasjon

Språk er verbal kommunikasjon,

et symbolsystem knyttet til ord (verbum = ord), altså

tale, skrift og tegn

Nonverbal kommunikasjon er:

ekstralingvistisk kommunikasjon, formidlet med stemmen, ikke knyttet til ord, og naturlige tegn,

paralingvistisk kommunikasjon, tonehøyde, stemmestyrke, taletempo og rytme og øvrig kroppsspråk (- naturlige tegn)

(Linell 1978)

Sigrid Lyngstøl 2005

spr kfunksjoner halliday 1975
Språkfunksjoner, (Halliday, 1975)
 • Personlig ”dette er meg” 9 mnd.
 • Interaksjonell ”du og jeg” 11 mnd.
 • Instrumentell ”jeg vil ha” 11 mnd.
 • Regulerende ”gjør som jeg sier” 13 mnd.
 • Heuristisk ”hvorfor ?” 13 mnd.
 • Imaginativ ”la oss late som” 16 mnd.
 • Informativ 21 mnd

Sigrid Lyngstøl 2005

prossessering av spr k
Prossessering av språk

Etter Susanne Freltofte Hjernens funktion, I: Spesialpedagogikk nr 7, 1994

Ref. ”Hjernen”,Luria 1973 og ”Assessment of Cognitive processes”, Das et. al. 1998.

Sigrid Lyngstøl 2005

spr k i vekst
Språk i vekst

Språk i skolen

-

 • Daglig-
 • språk
 • kontekst-
 • bundet
 • situasjons-
 • avhengig
 • (Ref.: Cummins BICS)
 • Skole-
 • språk
 • oftere
 • situasjons-
 • uavhengig
 • mindre bundet
 • til kontekst
 • (Ref.: Cummins CALP)
 • Skrift-
 • språk
 • dekon-
 • tekstualisert
 • situasjons-
 • uavhengig

-

Sigrid Lyngstøl 2005

tospr klighet
Tospråklighet
 • Tospråklighet innebærer å være i en situasjon der individet lever med to språk, har tilgang til to språk og kan bruke begge språkene når det er behov for det.
 • Når et individ behersker sine to språk så godt at de kan brukes fullstendig etter som situasjonen krever det, snakker vi om funksjonell tospråklighet.
 • Å oppnå funksjonell tospråklighet er et mål for svært mange over hele verden (ref. M 87 og L 97)
 • I verdenssammenheng er det mer vanlig å være tospråklig enn enspråklig

Sigrid Lyngstøl 2005

minoritetsspr klighet
Minoritetsspråklighet
 • Å være minoritetsspråklig innebærer å være to- eller flerspråklig med et morsmål som ikke er majoritetsspråk i samfunnet.
 • Å bytte morsmål, enten over tid eller brått, som for eksempel ved utenlandsadopsjon, er også en minoritetsspråklig situasjon

Sigrid Lyngstøl 2005

spr kholdninger
Språkholdninger
 • Holdninger til en sosial eller etnisk gruppe
 • Holdninger til språket som gruppa snakker
 • Holdninger til enkeltbrukere av språket

Ref.: Universal forestilling om språk, Baca og Cervantes 1998

Sigrid Lyngstøl 2005

spr kutvikling
Språkutvikling
 • Ulik forskning og psykologisk skole forklarer s.u. forskjellig (Skinner, Osgood, Chomsky, Vygotsky, Piaget, Lahey, Bruner)
 • Felles forståelse nå:
  • Menneskehjernen er predisponert for språk og reagerer spesielt på språklige impulser, (arv:art & individ)
  • Språkmiljøet er helt avgjørende for tolkning, mening, forståelse og språkutvikling
  • Mennesket sosialiseres gjennom språk og lærer/utvikler språk gjennom sosialisering

Sigrid Lyngstøl 2005

spr kutvikling hos tospr klige
Språkutvikling hos tospråklige
 • fødsel møter språk 2 alderdom/død

Norskfødt, enspråklig

Norsk -----------------------------------------------------------------------------------

Tospråklig barn, 1

Morsmål -----------------------------------------------------------------------------------

Norsk -----------------------------------------------------------------------------------

Tospråklig barn, 2

Morsmål -----------------------------------------------------------------------------------

Norsk - - - - -- --- ---- ------ --------------------------------------------

Utenlandsadoptert

Morsmål 1 …………………………..

Morsmål 2 ……………………………………………………….

Sigrid Lyngstøl 2005

tospr klig utvikling
Additiv utvikling

Subtraktiv utvikling

Tospråklig utvikling

S1

S2

S1

S2

tid

Sigrid Lyngstøl 2005

begrepsdannelse hos tospr klige cummins 1984
Begrepsdannelse hos tospråklige,Cummins 1984---------------------------------

-----------------------------------

---------------------------------

S1

S2

Begrep

Sigrid Lyngstøl 2005

toterskelteorien toukamaa og skutnabb kangas 1977 se engen et al 2004
Toterskelteorien Toukamaa og Skutnabb-Kangas 1977 se Engen et al.2004

Barnet har adekvat kompetanse i begge språkene og

høster kognitive fordeler ved sin tospråklighet

(divergent tenkning)

-------------------------------------------------------------------

Barnet har adekvat kompetanse i et av sine språk,

men ikke i begge. Det har ingen negativ konsekvens

for kognisjon

-------------------------------------------------------------------

Barnet har utilstrekkelig kompetanse på begge sine språk.

Dette har negativ konsekvens for kognisjon og læring.

Sigrid Lyngstøl 2005

mellomspr k og m lspr k
Mellomspråk og målspråk
 • Kodeveksling (tagging, setningsveksling og setningsintern veksling)
 • Holdninger til kodeveksling
  • ”Halvspråklighet”,
  • Språkbad (immersion),
  • Språkdrukning (emmersion),
  • Bevaring: statisk bevaring – utviklende bevaring

Sigrid Lyngstøl 2005

spr kvansker
Språkvansker
 • Reseptive og/eller ekspressive vansker med verbal kommunikasjon,

vansker med ord: tale, skrift og/eller tegn

 • Feiltolkninger
 • Normalt, forsinket eller

avvikende språk?

Sigrid Lyngstøl 2005

hypoteser for forklare vansker
Hypoteser for å forklare vansker
 • Tospråklighet gjør læring vanskelig/språk dårlig
 • Barnet har spesifikke språkvansker
 • Barnet har lærevansker
 • Kulturforskjeller gjør læring og skolegang vanskelig
 • Barnet har vansker knyttet til å lære andrespråket sitt – en pedagogisk påført vanske

Sigrid Lyngstøl 2005

individuelle utredninger
Individuelle utredninger
 • Utredning vs. kartlegging og testing
 • Kvalitative og kvantitative data
 • Ulike informanter
 • Ulike datainnsamlingsmetoder
 • Pålitelighet: objektivitet, verdier og normer

Sigrid Lyngstøl 2005

hvorfor utrede
Hvorfor utrede?
 • Vi vil optimalisere elevens læring og utvikling ved:
  • Å beskrive eleven
  • Å beskrive læringsmiljøet/ene
  • Å beskrive formelle og uformelle interaksjoner
  • Å beskrive hva eleven kan/får til og ikke kan/ikke får til
  • Å forsøke å forklare framgang og stagnasjon
  • Å fremme forslag til pedagogiske og spesialpedagogiske tiltak som skal gjennomføres og evalueres

Sigrid Lyngstøl 2005

funksjonsutredning
Funksjonsutredning
 • Med bakgrunn i hypoteser om elevens læringsforutsetninger, søkes informasjon om et utvalg nevropsykologiske funksjoner
  • Us., tester og deltester velges fra større testbatterier m.m.

Sigrid Lyngstøl 2005

spr kutredning
Språkutredning

Som del av individuell utredning og i et holistisk

perspektiv

 • Kvalitativ og kvantitativ us av
  • Pragmatikk
  • Semantikk, reseptiv og ekspressiv
  • Språkets formside, reseptivt og ekspressivt
   • Fonologi
   • Morfologi
   • Syntaks

Sigrid Lyngstøl 2005

spr kutredning hos tospr klige elever
Språkutredning hos tospråklige elever
 • Kartlegge og beskrive elevens norsk
 • Kartlegge og beskrive øvrige språk
  • Elevens beskrivelse
  • Informasjon fra ”s.o.”
  • Observere og teste der det er mulig

Bruk av morsmålslærer og tolk

Sigrid Lyngstøl 2005

spr kniv
Språknivå
 • Normativ testing
  • Reynells språktest
  • ITPA, ikke brukt diagnostisk
  • WPPSI, WISC-R, WAIS, verbaldelen
  • PEP-R
  • Norsk Grunntest for Afasi (Nogfa)

Sigrid Lyngstøl 2005

pragmatikk
Pragmatikk
 • Informasjon fra s.o.
 • Observasjon i naturlig miljø
 • Talespråksanalyse m.h.t. Hallidays funksjoner
 • Analyse av feiltolkninger og feiltolkningsstrategier

Sigrid Lyngstøl 2005

semantikk leksikon og struktur
Semantikk: leksikon og struktur
 • Se bildet, si ordet hele
 • WPPSI, WISC-R, WAIS verbaldelen
 • Reynells språktest s.forståelsesdelen
 • ITPA deler
 • Nogfa deler
 • CAVLT-2 hele (struktur)
 • Nepsy deler
 • Luriabatteriet deler
 • CELF-4 deler

Sigrid Lyngstøl 2005

spr kets uttrykksside
Språkets uttrykksside
 • Fonologi
  • Talespråksanalyse
  • Norsk fonemtest
  • Bo Ege : Fonologisk Vændespil
  • CELF 4
 • Morfologi
  • Talespråksanalyse
  • DIM
  • Syntax & Morfologi
  • CELF 4
 • Syntaks
  • Talespråksanalyse
  • CELF 4
  • Lyngstøl: Prøve på setningssemantikk

Sigrid Lyngstøl 2005

knowledge based and processing based measures on the itpa lyngstol 2002
Audio-Vocal

Simple Complex

Knowledge based Processing based

Auditory Closure Sound Blending

Verbal Expression Auditory Memory

Grammatic Closure

Auditory Reception

Auditory Association

Visual-Manual

Simple Complex

Knowledge based Processing based

Visual Reception Visual Memory

Manual Expression Visual Closure

Visual Association

Knowledge based and processing based measures on the ITPA,Lyngstol 2002.

Sigrid Lyngstøl 2005

analyse og vurdering
Analyse og vurdering
 • Alle funn sorteres m.h.t.:
 • Grad av samsvar mellom evnenivå, språklig nivå i de ulike språk og kvalitative aspekter innen hvert av språkene – språktypologisk vurdering,
 • Funksjoner – profil
 • Språkfeilkategorier
 • Prosesseringstyper

Sigrid Lyngstøl 2005

ad