slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
© Paras Käytäntö Oy Best Practice Ltd PowerPoint Presentation
Download Presentation
© Paras Käytäntö Oy Best Practice Ltd

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

© Paras Käytäntö Oy Best Practice Ltd - PowerPoint PPT Presentation


 • 134 Views
 • Uploaded on

© Paras Käytäntö Oy Best Practice Ltd. Henkilöstöstrategia osana organisaation johtamisjärjestelmää. Henkilöstöstrategian toimeenpano strategisten hankkeiden ja toimenpiteiden tunnistaminen HR-tuloskortti strategiatyökaluna, esimerkkejä

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '© Paras Käytäntö Oy Best Practice Ltd' - lisette


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

© Paras Käytäntö Oy

Best Practice Ltd

Henkilöstöstrategia osana

organisaation johtamisjärjestelmää

 • Henkilöstöstrategian toimeenpano
 • strategisten hankkeiden ja toimenpiteiden tunnistaminen
 • HR-tuloskortti strategiatyökaluna, esimerkkejä
 • strategisten tavoitteiden vienti johtamisjärjestelmään
 • ja käytännön johtamistyöhön

Marianna Suni

www.bestis.fi

slide2

© Paras Käytäntö Oy

Best Practice Ltd

Henkilöstöstrategiset valinnat

”Strategia

on niiden päätösten joukko,

jotka eniten vaikuttavat organisaation tulevaisuuteen”

Igor Ansoff

-> mitä ovat ne henkilöstöstrategiset valinnat, joilla

varmistamme onnistumisemme

slide3

STRATEGIAKARTTA

TOIMINTA-AJATUS

Miksi yritys on olemassa?

YDINARVOT

Mihin yritys uskoo?

VISIO

Mitä yritys haluaa olla?

STRATEGIA

Yrityksen ”taktiikka”

BALANCED SCORECARD -MITTARISTO

Toteutus ja mukauttaminen

STRATEGISET TOIMENPITEET

Mitä yrityksen pitää tehdä?

HENKILÖKOHTAISET TAVOITTEET

Mitä minun pitää tehdä?

STRATEGISET TULOKSET

TYYTYVÄISET

OMISTAJAT

TYYTYVÄISET

ASIAKKAAT

TEHOKKAAT

PROSESSIT

MOTIVOITUNUT JA

VALMISTAUTUNUT

HENKILÖKUNTA

Kaplan & Norton

slide4

Keskeisten HR-strategisten tekijöiden määrittely ja priorisointi

 • Keskeisiä kysymyksiä:
 • mitkä asiat olennaisia 3-5 vuoden sisällä vision ja strategian
 • toteutumisen varmistamiseksi
 • mikä on tärkeätä ja miksi
 • mikä ei ole niin tärkeätä ja miksi
 • -> kasvavat painopistealueet vs supistuvat painopistealueet
 • Täsmennetyt kriteerit priorisoinnille?

© Paras Käytäntö Oy

Best Practice Ltd

slide5

© Paras Käytäntö Oy

Best Practice Ltd

KRIITTISIÄ MENESTYSTEKIJÖITÄ

- useilla organisaatioilla

 • johtamis-/esimiestoiminnan laatu; sisältää kulttuurin ja
 • viestinnän
 • uudistumiskyky
 • henkilöstörakenne
 • työnantajakuvan houkuttelevuus ja henkilöstön saatavuus
 • rekrytoinnin laatu ja tehokkuus
 • palkkauksen ja palkitsemisen kannustavuus sekä panos/tuotossuhteen oikeellisuus
 • osaaminen, sen nopea kehittyminen ja siirto/jatkojalostus
 • eHR:n hyödyntäminen

Lähde BEST!S™ Henkilöstöjohtamisen Benchmarking´06

slide6

© Paras Käytäntö Oy

Best Practice Ltd

HR:N VAIKUTTAVUUS

Lisäarvon luominen

    • Vaikuttavuus <-> visio- ja strategiakytkentä
 • Visio ja toiminta-strategia -> HR strategia
  • toimintoketjuja, toimenpiteitä ja työkaluja, joiden seuraukset
 • näkyvät
     • - käyttäytymismuutoksina
     • - toiminnallisina muutoksina
     • - kulttuurimuutoksina
     • - aikaansaannoksina ja
     • - lopputuloksina
slide7

© Paras Käytäntö Oy

Best Practice Ltd

HR:N VAIKUTTAVUUS

 • Määrittele
  • missä asioissa sen tulisi näkyä - strateginen kytkentä
  • miten se konkreettisesti näkyy - voidaan tunnistaa
  • millä aikajänteellä se on tunnistettavissa -> lts - kts - pts
slide8

© Paras Käytäntö Oy

Best Practice Ltd

HR-INVESTOINTIEN VAIKUTUKSET

 • johtamis- ja esimiesvalmennus -> henkilöstötyytyväisyys
 • -> tuottavuus
 • asiakaskoulutus -> asiakaspalvelutaso
 • -> asiakastyytyväisyys
 • -> tuloksellisuus
 • henkilöstöprosessit -> kustannustehokkuus
 • -> nopeus
     • -> laatu
 • henkilöstön osaaminen -> henkilöstötyytyväisyys
  • -> kannattavuus
 • -> tuloksellisuus
 • Vaikuttavuuden mukanaan tuomat lisäarvot
slide9

© Paras Käytäntö Oy

Best Practice Ltd

STRATEGIAKARTTA

LISÄARVON LUOMINEN

Paras palveluyritys

Tuloksellisuus

Toiminnan vaikuttavuus

Hyvä talous

Henkilökohtainen palvelu

Asiakastuntemus

Asiakas-

arvo

Asioinnin helppous

Asiantuntemus

Palveluprosessi

Tuotekehitys

Asiakashallinta

Prosessien

toimivuus

Kannustava johtamis-

järjestelmä

Osaamisen kehittäminen /

varmistaminen

Henkilöstö

Resurssien varmistaminen

Kannustava palkkaus- ja pal-

kitsemisjärjestelmä

Työhyvinvointi

©

slide10

© Paras Käytäntö Oy

Best Practice Ltd

MIKSI MITTAAMISTA JA

TUNNUSLUKUJA TARVITAAN

 • vision ja strategioiden purkamiseksi tavoitteiksi ja toimintasuunnitelmiksi
 • strategian onnistumisen seuraamiseksi
 • operatiivisen toiminnan suunnittelemiseksi, johtamiseksi, ohjaamiseksi ja seuraamiseksi
 • organisaation toiminnasta ja sen onnistumisesta viestimiseksi
 • kehityksen ja sen oikean suunnan ohjaamiseksi ja seuraamiseksi
 • jatkuvaan parantamiseen
 • kytkentä palkitsemiseen
 • toiminnan tuloksista kertomiseen
slide11

© Paras Käytäntö Oy

Best Practice Ltd

MITTAREIDEN VALINTA JA

LINKITYS KOKONAISUUTEEN

 • Visio ja strategiset valinnat <-> mittariston rakenne
 • Kriittiset menestystekijät <-> mittaristo
 • Operatiiviset menestystekijät <-> operatiiviset mittarit
slide12

© Paras Käytäntö Oy

Best Practice Ltd

Operatiiviset ja strategiset mittarit

- esimerkkejä

Operatiivisia

- keski-ikä / ikäjakauma

- koulutustasoindeksi

- vaihtuvuus

- sairauspoissaolot

- keskeiset henkilöstökustannukset/

henkilöstöinvestoinnit

Strategisia

- strategisten painopistealuei-

den toteutumisen seuranta

- muutosmittarit

- henkilöstötyytyväisyys

slide13

© Paras Käytäntö Oy

Best Practice Ltd

Toimiva mittaristo

 • Pura visio ja strategiat -> mitä merkitsee
 • Pohdi kriittiset menestystekijät
 • Analysoi nykytilan ja tulevaisuuden vaatimukset
 • Rakenna mittaristo, joka varmistaa ohjauksen,
 • päätöksenteon, analysoinnin ja seurannan
 • Mieti mittariston koostumus:
    • strategiset mittarit
    • operatiiviset mittarit
    • ajurimittarit
 • Määritä ohjaus: kuka seuraa, mitä seuraa ja milloin seuraa
 • Muista arviointi ja parantaminen
slide14

© Paras Käytäntö Oy

Best Practice Ltd

Strategiasta tiedottaminen ja

sen toteutumisen seuranta

- keiden tulee tietää

- keiden tulee toteuttaa

- keiden tulee osata soveltaa

- keiden tulee ohjata ja seurata käytännön toteutumista

- keiden tulee arvioida ja parantaa

kuka - mitä - milloin

mitkä ovat arviointikriteerit

slide15

Henkilöstöraportoinnin rooli

Staattinen vs. dynaaminen

-> vaikuttavuus

-> muutos

-> investointi

-> kehittyminen

 • johdon analysointi-, suunnittelu-, päätöksenteko-, ohjaus-
 • ja seurantatyökalu
 • toiminnan kehittyminen arvioinnin ja parantamisen kautta
 • informaatioväline
slide16

© Paras Käytäntö Oy

Best Practice Ltd

HENKILÖSTÖRAPORTOINTI -

KENELLE, MIHIN

 • Kenelle tarkoitettu
   • johto ja esimiehet - johtaminen
   • henkilöstö - sisäinen markkinointi
   • ulkoiset sidosryhmät - informaatio
   • (asiakkaat, omistajat, työnhakijat)
 • Käyttötarkoitus
   • analysointi-, suunnittelu-, päätöksenteko-, ohjaus- ja seurantaväline
   • informaatioväline
slide17

KESKEISIÄ ASKELIA

HENKILÖSTÖRAPORTOINNISSA

 • henkilöstöraportointimallin valinta
 • kytkentä strategiaan ja johtamisjärjestelmiin
 • mittarien valinta
 • raportointikäytäntöjen luominen (johtoryhmä, henkilöstövastaavat, linjajohto)
 • tiedonkeruujärjestelmän luominen
 • jo aikaansaatujen tulosten ja niiden takana olevien toimenpiteiden kartoitus ja analysointi -> tunnistettavia parhaita käytäntöjä?
 • arvioinnin ja parantamisen organisointi
slide18

HENKILÖSTÖRAPORTOINNISSA

TÄRKEÄÄ

 • johto kokee henkilöstöraportoinnin tärkeäksi
 • on osa organisaation johtamistoimintaa, johdon ja esimiesten työväline; voi olla myös osa tilinpäätösinformaatiota; ei irralli-

nen muusta toiminnasta

 • sisältää toiminnan ja henkilöstöjohtamisen kannalta keskeiset tunnusluvut ja vertailutietoa muista organisaatioista -> löydetään vahvuudet ja parantamisalueet
 • toimii perustana analysoinnille, arvioinnille ja kehittämistoimen-

piteille

 • kuvaa myös sanallisesti olennaiset organisaation henkilöstö- voimavarajohtamisesta ja tulevaisuuden painopistealueista
 • henkilöstöraportointiviestintä toteutetaan kuvallisesti ja sanallisesti sisältönä aikaansaadut tulokset ja jatko- kehittämistoimenpiteet
slide19

TULOSTEN ARVIOINTI

 • Keskeistä
  • - mittaaminen
  • - tiedon analysointi
  • - vertailutiedot
  • - suorituskykyerojen analysointi
  • - johtopäätökset, millä menettelyillä keskeisimmät
  • vaikutukset tuloksiin, mahdolliset esteet
 • huomioi aikajänne
 • organisoi tapa arvioida
 • suunnittele parantamistoimenpiteet ja toteuta ne
 • mittaa ja arvioi uudelleen, paranna
slide20

KOKEMUKSIA

 • Organisaatiokohtaisia kokemuksia
 • johdon sitoutuminen ja jatkuva selkeä viestintä
 • liityntä strategiaan ja pilotointi
 • termit sovittava
 • ensin prosessi ja sitten tietojärjestelmät
 • osaamiskartoitus riittävän karkealla tasolla
 • vaikuttavuuden mittaaminen
 • Haasteellinen, mutta antoisa ja konkreettisia tuloksia
 • aikaansaava prosessi!