1 / 59

Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa, M. R. Štefánika 9, Trebišov

MATURITA 2014. Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa, M. R. Štefánika 9, Trebišov. Cieľom maturitnej skúšky je: overenie vedomostí a zručností žiakov v rozsahu učiva určeného katalógom cieľových požiadaviek ,

ling
Download Presentation

Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa, M. R. Štefánika 9, Trebišov

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. MATURITA 2014 Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa, M. R. Štefánika 9, Trebišov

 2. Cieľom maturitnej skúšky je: • overenie vedomostí a zručností žiakov v rozsahu učiva určeného katalógom cieľových požiadaviek, • overenie toho, ako sú žiaci pripravení používať získané kompetencie v ďalšom štúdiu alebo pri výkone povolaní a odborných činností, na ktoré sa pripravujú. MATURITA 2014

 3. Organizáciu maturitnej skúšky v školskom roku 2012/2013 upravuje: • zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, • vyhláška č. 318/2008 Z. z.o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení vyhlášky č. 209/2011, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 318/2008 Z. z., • vyhláška č. 319/2008 Z. z. o uznávaní náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka v znení vyhlášky č. 269/2009 Z. z. a vyhlášky č. 208/2011 Z. z., ktorými sa mení a dopĺňa vyhláška č. 319/2008 Z. z. . MATURITA 2014

 4. Maturitnou skúškou (MS) sa ukončuje štúdium v študijnom odbore gymnázia: 7902 5 gymnázium MATURITA 2014

 5. Predmety maturitnej skúšky pre gymnáziá sú: slovenský jazyk a literatúra, povinný predmet zo skupiny predmetov cudzí jazyk, voliteľný predmet zo skupiny prírodovedných alebo spoločenskovedných alebo ostatných predmetov*, ďalší voliteľný predmet. *Každý predmet zo skupiny prírodovedných, spoločenskovedných alebo ostatných predmetov okrem cudzích jazykov, v ktorom mal žiak súčet týždenných hodinových dotácií počas štúdia na gymnáziu najmenej šesť. Do súčtu týždenných hodinových dotácií možno započítať aj hodinovú dotáciu zo seminára alebo z cvičení rovnakého zamerania! MATURITA 2014

 6. Zoznam maturitných predmetov: skupinu predmetov cudzí jazyk tvoria predmety: a) anglický jazyk, b) francúzsky jazyk, c) nemecký jazyk, d) ruský jazyk, e) španielsky jazyk, f) taliansky jazyk. MATURITA 2014

 7. Zoznam maturitných predmetov: skupinu spoločenskovedných predmetov tvoria predmety: a) dejepis, b) geografia, c) náuka o spoločnosti, d) občianska náuka. MATURITA 2014

 8. Zoznam maturitných predmetov: skupinu prírodovedných predmetov tvoria predmety: a) biológia, b) fyzika, c) chémia, d) informatika, e) matematika. MATURITA 2014

 9. Zoznam maturitných predmetov: skupinu ostatných predmetov tvoria predmety: a) dejiny umenia, b) deskriptívna geometria, c) ekológia, d) ekonomika, e) estetika, f) evanjelické a. v. náboženstvo, g) chorvátsky jazyk, h) katolícke náboženstvo, i) kresťanská etika, j) latinčina, k) literárna tvorba, l) maďarský jazyk a literatúra, m) muzikál, n) poľský jazyk, o) praktická časť odbornej zložky, p) právo, q) psychológia, r) reformované náboženstvo, s) rómsky jazyk a literatúra, t) slovenský jazyk a literatúra, u) slovenský jazyk a slovenská literatúra, v) stretnutia s ľudovou kultúrou, w) športový manažment, x) teoretická časť odbornej zložky, y) umenie a kultúra, z) ukrajinský jazyk a literatúra, aa) základy športovej prípravy, bb) ďalší predmet z učebného plánu školského vzdelávacieho programu po schválení Ministerstvom školstva Slovenskej republiky. MATURITA 2014

 10. P O Z O R ! ! ! Žiak môže konať maturitnú skúšku len z vyučovacích predmetov, okrem výchovných vyučovacích predmetov (napr. telesná a športová výchova, psychosociálny tréning, hudobná výchova, výtvarná výchova, etická výchova) uvedených v učebnom pláne školy, v ktorých sa vzdelával. MATURITA 2014

 11. Maturitná skúška z cudzieho jazyka !!! Externú časť maturitnej skúšky, písomnú formu internej časti maturitnej skúšky a ústnu formu internej časti maturitnej skúšky z predmetu zo skupiny predmetov cudzí jazyk podľa Vyhlášky č. 318/2008 § 76 ods. 3 zákona žiak vykoná na úrovni B2 jazykovej náročnosti Spoločného európskeho referenčného rámca !!! !!! Ústnu formu internej časti maturitnej skúšky z predmetu zo skupiny predmetov cudzí jazyk okrem povinného predmetu zo skupiny cudzí jazyk žiak vykoná na úrovni B1 alebo B2 (podľa vlastného výberu) jazykovej náročnosti Spoločného európskeho referenčného rámca !!! MATURITA 2014

 12. Náhrada maturitnej skúšky z cudzieho jazyka Žiak, ktorý získal jazykový certifikát vydaný vybranou inštitúciou oprávnenou vydávať jazykový certifikát najmenej na úrovni B1 a vyššej úrovni jazykovej náročnosti Spoločného európskeho referenčného rámca pre cudzie jazyky, môže riaditeľa školy písomne požiadať najneskôr do 15. septembra školského roka, v ktorom sa má maturitná skúška vykonať, o uznanie príslušného jazykového certifikátu. MATURITA 2014

 13. Náhrada maturitnej skúšky z cudzieho jazyka • Žiak, ktorý získa jazykový certifikát v školskom roku, v ktorom koná maturitnú skúšku, môže požiadať riaditeľa školy o uznanie jazykového certifikátu najneskôr do 1. marca príslušného školského roka. • Riaditeľ školy rozhodne o uznaní náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka do siedmich kalendárnych dní odo dňa doručenia žiadosti. MATURITA 2014

 14. Náhrada maturitnej skúšky z cudzieho jazyka Zoznam vybraných inštitúcií oprávnených vydávať jazykové certifikáty ako náhradu maturitnej skúšky z cudzieho jazyka je uvedený v prílohe č. 1 vyhlášky č. 269/2009 Z. z. a vo vyhláške č. 208/2011 Z. z. Jazykový certifikát nesmie byť vydaný skôr ako dva roky pred termínom konania maturitnej skúšky. MATURITA 2014

 15. Náhrada maturitnej skúšky z cudzieho jazyka Modelové situácie: Žiak požiada riaditeľa školy o náhradu MS z Cj1 (musí sa preukázať certifikátom na úrovni minimálne B2) a ten mu ju schváli. Potom z tohto jazyka (Cj1)  žiak môže maturovať ako z dobrovoľného predmetu, pričom môže ísť iba na EČ alebo iba na IČ (PFIČ a UFIČ) na úrovni B1 alebo B2. Z Cj2 ako štvrtého predmetu bude maturovať iba ústne, môže si zvoliť úroveň B1 alebo B2, prípadne, ak si z Cj1 dobrovoľne nezvolil EČ, tak sa môže prihlásiť z Cj2 na EČ. Súčasne si ešte môže zvoliť ďalší cudzí jazyk (ďalej iba „Cj3“) ako dobrovoľný predmet a ak si z Cj1 ani z Cj2 nezvolil dobrovoľne EČ, tak môže ísť z Cj3 na EČ na úrovni B1 alebo B2. MATURITA 2014

 16. Náhrada maturitnej skúšky z cudzieho jazyka Modelové situácie: Žiak požiada riaditeľa školy o náhradu MS z Cj2 (musí sa preukázať cerfitikátom na úrovni minimálne B1) a ten mu ju schváli. Potom žiak gymnázia z Cj1 maturuje povinne na úrovni B2 (žiak SOS a konzervatória na úrovni B1 alebo B2) zo všetkých časti (EČ, PFIČ, UFIČ). Ústnu maturitu z Cj2 nevykonáva, keďže je mu uznaná náhrada. Môže si  dobrovoľne zvoliť ešte ďalší cudzí jazyk Cj3 ako dobrovoľný a vykonať z neho UFIČ na úrovni B1 alebo B2. MATURITA 2014

 17. Náhrada maturitnej skúšky z cudzieho jazyka Modelové situácie: Legislatíva nezakazuje ani uznanie náhrady z oboch cudzích jazykov Cj1 a Cj2, pričom potom žiak môže vykonať dobrovoľne EČ z jedného z týchto jazykov na úrovni B1 alebo B2 a z toho druhého dobrovoľne IČ (UFIČ a PFIČ). MATURITA 2014

 18. Dobrovoľný maturitný predmet V zmysle zákona č. 245/2008 v riadnom skúšobnom období môže žiak dobrovoľne konať MS najviac z dvoch predmetov, pričom to môže byť iba EČ MS alebo IČ MS. !!! Ak žiak, v prípade výberu cudzieho jazyka ako dobrovoľného maturitného predmetu, nechce vykonať EČ MS, ale iba IČ MS, musí ako jej súčasť absolvovať aj PFIČ !!! MATURITA 2014

 19. Dobrovoľný maturitný predmet • Ak žiak neuspel na MS z dobrovoľného predmetu, táto skutočnosť nemá vplyv na úspešné vykonanie MS a na vysvedčení o MS sa neuvádza. • Žiak svoju neúčasť na MS z dobrovoľného predmetu nemusí ospravedlniť (§89 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z.). Za neúčasť sa považuje aj neodovzdanie OH, resp. odmietnutie odpovede pri ÚFIČ. MATURITA 2014

 20. Prihlásenie žiaka na maturitnú skúšku • Žiak do 30. septembra písomne (vyplnením a odovzdaním prihlášky na maturitnú skúšku) oznámi triednemu učiteľovi a ZRŠ predmety, ktoré si na maturitnú skúšku zvolil. Žiak so zdravotným znevýhodnením oznámi aj spôsob vykonania maturitnej skúšky. • Zmenu predmetov alebo zmenu spôsobov vykonania maturitnej skúšky alebo dodatočné prihlásenie žiak písomne oznámi triednemu učiteľovi a ZRŠ najneskôr do 15. októbra. Riaditeľ školy môže v osobitných prípadoch, najmä ak ide o dlhodobý pobyt v zahraničí, zdravotný stav, povoliť iný termín, najneskôr do 31. januára. MATURITA 2014

 21. Externá a interná časť maturitnej skúšky MS z jednotlivých predmetov sa môže skladať z dvoch častí, t. j.: z externej časti (EČ) a z internej časti (IČ) MATURITA 2014

 22. Externá časť maturitnej skúšky EČ tvorí písomný test, ktorý zadáva a vyhodnocuje Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM). EČ sa vykonáva v rovnakom čase na celom území SR. Regulárny priebeh pri administrácii EČ a oprave napísaných testov zabezpečuje pedagogický zamestnanec, ktorý nie je zamestnancom školy, na ktorej sa EČ koná. MATURITA 2014

 23. Externá časť maturitnej skúšky Externú časť majú len predmety: • slovenský jazyk a literatúra • slovenský jazyk a slovenská literatúra • anglický jazyk • nemecký jazyk • francúzsky jazyk • ruský jazyk • španielsky jazyk • taliansky jazyk • matematika • maďarský jazyk a literatúra • ukrajinský jazyk a literatúra MATURITA 2014

 24. Písomnú formu internej časti majú: - vyučovacie jazyky (SJL, SJSL, MJL, UJL) - cudzie jazyky (ANJ, NEJ,FRJ,RUJ,ŠPJ,TAJ ) • centrálne zadávané témy • centrálne zadávané pokyny na hodnotenie • interné hodnotenie MATURITA 2014

 25. Interná časť maturitnej skúšky Interná časť zo všeobecnovzdelávacích predmetov sa môže konať len: • písomnou formou alebo • ústnou formou, • prípadne kombináciou týchto foriem. MATURITA 2014

 26. Interná časť maturitnej skúšky Interná časť maturitnej skúšky v jednotlivých predmetoch maturitnej skúšky sa môže konať aj formou: ústnou, praktickou, predvedením komplexnej úlohy alebo umeleckého výkonu obhajoby komplexnej odbornej práce alebo projektu alebo úspešnej súťažnej práce, realizácie a obhajoby experimentu, kombinácie foriem podľa písmen a) až e). MATURITA 2014

 27. Externá a interná časť maturitnej skúšky Ak má predmet EČ aj PFIČ, konanie EČ predchádza realizácii PFIČ. Časový harmonogram EČ a PFIČ MS 2014*: 18. marec 2014 (utorok) SJL, SJSL 19. marec 2014 (streda) cudzie jazyky 20. marec 2014 (štvrtok) matematika 21. marec 2014 (piatok) MJL, UJL * Náhradný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 11. – 16. apríla 2014 !!! MATURITA 2014

 28. Interná časť maturitnej skúšky • Písomná forma internej časti maturitnej skúšky (PFIČ MS) je písomný test, ktorý zadáva Národný ústav certifikovaných meraní (NÚCEM). • PFIČ MS sa vykonáva v rovnakom čase na celom území Slovenskej republiky. • Interná časť maturitnej skúšky je verejná okrem jej písomnej formy. • Pred začiatkom konania internej časti maturitnej skúšky okrem jej písomnej formy žiak päť po sebe nasledujúcich vyučovacích dní nezúčastňuje na vyučovaní. Tieto dni sú určené na prípravu žiaka na skúšku. MATURITA 2014

 29. Interná časť maturitnej skúšky !!! Spôsob a formu konania internej časti maturitnej skúšky upravujú prílohy Vyhlášky č. 318 MŠ SR z 23. júla 2008 o ukončovaní štúdia na stredných školách a Vyhláška č. 209 MŠVVaŠ SR z 24. júna 2011, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách !!! MATURITA 2014

 30. Ústna forma internej časti maturitnej skúšky • Ústnu formu internej časti MS (ÚFIČ MS) tvorí ústna odpoveď žiaka pred predmetovou maturitnou komisiou (PMK), pričom si žiak žrebuje jedno zo schválených maturitných zadaní. • Maturitné zadania a úlohy v nich vychádzajú z cieľových požiadaviek na vedomosti a zručnosti maturantov. MATURITA 2014

 31. Ústna forma internej časti maturitnej skúšky • Každé maturitné zadanie tvoria tri samostatné úlohy (SJL a INF dve), podľa možnosti a charakteru predmetu z viacerých tematických okruhov. • Obsah maturitných zadaní zohľadňuje aj čas určený na trvanie skúšky a jej prípravu. • Maturitné zadania sa nezverejňujú. MATURITA 2014

 32. Ústna forma internej časti maturitnej skúšky • Minimálny počet maturitných zadaní je 30, podľa možností a charakteru predmetu z viacerých tematických okruhov. • Každé maturitné zadanie sa môže použiť iba jedenkrát v danom dni. • Uvedenie konkrétnych pomôcok, ktoré priamo súvisia s príslušným maturitným zadaním, je jeho súčasťou. MATURITA 2014

 33. Ústna forma internej časti maturitnej skúšky • Žiak od 1. 9. 2012 už nemôže konať ÚFIČ bez ohľadu na výsledok EČ a PFIČ. • Termín IČ MS, okrem jej písomnej formy, určí na návrh riaditeľa strednej školy príslušný KŠÚ. • Navrhovaný termín: 19. – 21. máj 2014 MATURITA 2014

 34. Ústna forma internej časti maturitnej skúšky • ÚFIČ MS z jednotlivých predmetov, okrem jej EČ a PFIČ, sa koná pred predmetovou maturitnou komisiou (PMK). • PMK zo všeobecnovzdelávacích predmetov tvorí predseda a dvaja skúšajúci (skúšajúci a prísediaci). • V jednom skúšobnom období môže byť v škole ustanovených aj viac PMK pre daný predmet. • V jednom dni môže PMK vyskúšať najviac 24 žiakov. • Žiak môže vykonať v jeden deň internú časť MS najviac z troch predmetov. MATURITA 2014

 35. Ústna forma internej časti maturitnej skúšky Predsedom PMK môže byť len pedagogický zamestnanec, ktorý: • má najmenej štyri roky pedagogickej praxe, • má príslušnú aprobáciu pre daný predmet, • nie je zamestnancom školy, na ktorej sa skúška koná. • Predsedu ŠMK a PMK vymenúva príslušný KŠÚ do 1. marca. • Predseda ŠMK a PMK sú vymenovaní na obdobie jedného roka MATURITA 2014

 36. Ústna forma internej časti maturitnej skúšky • Skúšajúcim PMK môže byť len pedagogický zamestnanec, ktorý má na skúšaný predmet príslušnú aprobáciu. • Skúšajúceho PMK vymenúva do 30. apríla riaditeľ školy z pedagogických zamestnancov školy. • V osobitných prípadoch môže riaditeľ skúšajúceho vymenovať aj z pedagogických zamestnancov inej školy s ich súhlasom a po dohode s jej riaditeľom. MATURITA 2014

 37. Ústna forma internej časti maturitnej skúšky Skúšajúci PMK: • citlivo riadi rozhovor so žiakom, • kladie pomocné a stimulačné otázky, • vyjadruje súhlas alebo nesúhlas s tvrdeniami žiaka. Skúšajúci PMK vedie žiaka k tomu, aby: • svoje názory podopieral argumentmi, • využíval pri argumentácii písomnú prípravu, • využíval poznatky získané počas prípravy na MS. MATURITA 2014

 38. Ústna forma internej časti maturitnej skúšky Členovia PMK dbajú na to, aby žiak: • mohol na ich podnety reagovať plynulo, • mal dosť času a pokoja na vyjadrenie svojich myšlienok. MATURITA 2014

 39. Ústna forma internej časti maturitnej skúšky • PMK hodnotí každú úlohu maturitného zadania samostatne. • PMK sa na svojom prvom zasadnutí dohodne na spôsobe stanovenia hodnotenia jednotlivých úloh maturitného zadania. • Každá úloha maturitného zadania má istú váhu vzhľadom na celkové hodnotenie. • Celkovým hodnotením ÚFIČ z daného predmetu je známka, ktorá vznikne ako vážený priemer známok jednotlivých úloh zadania. MATURITA 2014

 40. + + z 2 . z 2 . z = 1 2 3 z 5 Ústna forma internej časti maturitnej skúšky Príklad: • Váha jednotlivých úloh v matematike je 1 : 2 : 2. • PMK hodnotila jednotlivé úlohy známkami 3, 1, 2. • Pri výpočte váženého priemeru sa používa vzorec: MATURITA 2014

 41. Ústna forma internej časti maturitnej skúšky Výsledná známka je 2 - chválitebný, pretože po dosadení do vzorca dostávame: MATURITA 2014 + + 1 3 2 . 2 . 2 9 = = = z 1 , 8 5 5

 42. Ústna forma internej časti maturitnej skúšky Vážený priemer zaokrúhľujeme na celé číslo, pričom číslo s desatinnou časťou do 0,50 (vrátane) zaokrúhľujeme smerom nadol, nad 0,50 zaokrúhľujeme smerom nahor. Teda, napríklad: 1,80 zaokrúhľujeme na 2 2,50 zaokrúhľujeme na 2 3,51 zaokrúhľujeme na 4 MATURITA 2014

 43. Ústna forma internej časti maturitnej skúšky Ak sa hodnotenie ústnej formy internej časti maturitnej skúšky výrazne odlišuje od dosiahnutých výsledkov žiaka počas jeho štúdia z predmetu maturitnej skúšky, pri výslednej známke ústnej formy internej časti maturitnej skúšky sa prihliada na stupne prospechu žiaka z tohto predmetu počas jeho štúdia. MATURITA 2014

 44. Ústna forma internej časti maturitnej skúšky Žiak, zákonný zástupca žiaka alebo ním poverená osoba môže požiadať riaditeľa školy o nahliadnutie do svojej písomnej práce a porovnať jej hodnotenie s kľúčom správnych odpovedí a pravidlami hodnotenia práce do piatich dní odo dňa, keď sa dozvedel o jej výsledku. MATURITA 2014

 45. Ústna forma internej časti maturitnej skúšky Prípadné námietky voči hodnoteniu písomnej a ústnej formy internej časti maturitnej skúšky môže podať žiak, jeho zákonný zástupca alebo ním poverená osoba písomne Štátnej školskej inšpekcii prostredníctvom riaditeľa školy do ôsmich dní odo dňa, keď sa dozvedel o jej výsledku príp. do ôsmich dní od jej vykonania. MATURITA 2014

 46. Ústna forma internej časti maturitnej skúšky • Ak podaná námietka je opodstatnená voči hodnoteniu písomnej formy internej časti maturitnej skúšky, môže Štátna školská inšpekcia uložiť záväzný pokyn na odstránenie zistených nedostatkov. • Ak podaná námietka je opodstatnená voči hodnoteniu ústnej formy internej časti maturitnej skúšky, môže Štátna školská inšpekcia nariadiť komisionálne preskúšanie pri zistení nedostatkov pri klasifikácii. Preskúšanie sa koná pred predmetovou maturitnou komisiou v pôvodnom zložení. MATURITA 2014

 47. Ústna forma internej časti maturitnej skúšky Každá časť a forma MS sa hodnotí zvlášť. Výsledné hodnotenie sa neurčuje. Určuje sa, či v danom predmete žiak zmaturoval alebo nezmaturoval. Údaje na vysvedčení: • predmet a úroveň • úspešnosť EČ v % • percentil • úspešnosť PFIČ v % • známka z ÚFIČ Hodnotenie vyjadrené percentami sa zaokrúhľuje na desatiny. MATURITA 2014

 48. Ústna forma internej časti maturitnej skúšky Žiak zmaturuje z predmetu, ktorý má EČ a PFIČ, ak jeho hodnotenie z ÚFIČ: • nie je horšie ako stupeň prospechu 3 – dobrý a zároveň získa viac ako 25% bodov z písomnej formy internej časti alebo viac ako 33% bodov z externej časti alebo • je stupeň prospechu 4 - dostatočný a v PFIČ získa viac ako 25 % a súčasne v EČ získa viac ako 33 % z celkového počtu bodov. MATURITA 2014

 49. Ústna forma internej časti maturitnej skúšky Žiak zmaturuje z predmetu, ktorý má EČ a nemá PFIČ, ak jeho hodnotenie z ÚFIČ: • nie je horšie ako stupeň prospechu 3 – dobrý a zároveň získa v externej časti viac ako 25% z celkového počtu bodov alebo • je stupeň prospechu 4 – dostatočný a v EČ získa viac ako 33 % z celkového počtu bodov. MATURITA 2014

 50. Ústna forma internej časti maturitnej skúšky Žiak zmaturuje z predmetu, ktorý nemá EČ, ani PFIČ, ak jeho hodnotenie z každej formy IČ: nebude horšie ako 4 - dostatočný MATURITA 2014

More Related