Enviroprojekt 2009
Download
1 / 12

ENVIROPROJEKT 2009 - PowerPoint PPT Presentation


 • 118 Views
 • Uploaded on

ENVIROPROJEKT 2009. ŠARIŠSKÝ HRAD A MY. ENVIROPROJEKT: Šarišský hrad a my Chráňme svoje okolie a pestujme si lásku k prírode naďalej. Ciele projektu:. zabezpečiť vy šš iu kvalitu environment á lneho povedomia žiakov, verejnosti,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ENVIROPROJEKT 2009' - lindsay


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Enviroprojekt 2009

ENVIROPROJEKT2009

ŠARIŠSKÝ HRAD A MY


Enviroprojekt 2009

ENVIROPROJEKT:

Šarišský hrad a my

Chráňme svoje okolie a pestujme si lásku k prírode naďalej ...


Ciele projektu
Ciele projektu:

 • zabezpečiť vyššiu kvalitu environmentálneho povedomia žiakov, verejnosti,

 • čo ovplyvní ich konanie vsmere k šarišskému regiónu,

 • zabezpečiť aplikáciu regionálnej tematiky do výučby avýchovy kobčianskej

 • zodpovednosti žiakov voblasti nášho regiónu prostredníctvom projektového

 • akooperatívneho vyučovania,

 • zabezpečiť uvedomelé zapojenie žiakov averejnosti do praktických činností

 • pre ochranu životného prostredia,

 •  zabezpečiť zvýšenie informovanosti obyvateľov orizikách globalizácie,

 • zabezpečiť kooperáciu vzdelávacích inštitúcií pri aktívnej spolupráci pri

 • realizácii rozvojových programov so zreteľom kochrane životného

 • prostredia,

 • zabezpečiť zlepšenie stravovacích návykov apitného režimu občanov

 • aživotného štýlu.

 • Cieľové skupiny alokalizácia projektu:

 •  žiaci apedagógovia Základnej školy Veľký Šariš.


Charakteristika projektu
Charakteristika projektu:

Súčasťou školského vzdelávacieho programu je Environmentálny projekt školy, ktorého súčasťou je Pitný režim, Deň výživy, Deň Zeme, zber papiera ainých odpadových materiálov, deň jesenného ajarného upratovania areálu školy. Rozhodli sme sa požiadať ofinančnú podporu na spestrenie azefektívnenie práce aprospieť tak ku kvantitatívnej akvalitatívnej realizácii teoretických a praktických aktivít týkajúcich sa ochrany životného prostredia.

Vrámci teoretickej prípravy ekovýchovy chceme zavádzať moderné vyučovacie metódy: projektové akooperatívne vyučovanie na zvyšovanie efektivity vzdelávania..

Chceme pripravovať hodiny ekovýchovy vspolupráci žiakov 1. a2. stupňa pod vedením kvalifikovaných pedagógov. Počas týchto teoretických hodín by žiaci 2. stupňa predviedli svoje vedomosti vekosúťaži do ktorej by zapojili aj žiakov 1. stupňa vrámci Týždňa zdravia.


Aktivita 1 environkalend r
Aktivita č. 1: Environkalendár

Aktivita sa začne teoretickou predprípravou žiakov oenvironmentálnej výchove zhľadiska prierezových tém štátneho vzdelávacieho programu: Cieľom je prispieť k rozvoju osobnosti žiaka tak, že nadobudne schopnosť chápať, analyzovať a hodnotiť vzťahy medzi človekom a jeho životným prostredím vo svojom okolí, pričom zároveň chápe potrebu ochrany životného prostredia na celom svete. Dôležité je, aby žiaci získali vedomosti ale aj zručnosti, ktorými môžu pomáhať životnému prostrediu jednoduchými činnosťami, ktoré sú im primerané a vhodné - chrániť rastliny, zvieratá, mať kladný vzťah k domácim zvieratám ale aj k zvieratám v prírode, starať sa o svoje okolie a pod.

Environkalendár bude visieť v každej triede na prvom stupni podľa ktorého sa budú orientovať.


Aktivita 2 tvorme projekty
Aktivita č. 2: Tvorme projekty

Všetky vedomosti, informácie získané počas vyučovania žiaci využijú pri tvorbe projektov: Šarišský hrad, Povodie Torysy, Šarišská ďatelinka, Triedenie odpadu, Starostlivosť o lesnú zver.

Prostredníctvom dataprojektoru žiaci urobia prezentáciu svojich projektov pre žiakov, učiteľov, rodičov a priateľov školy v spolupráci s Kultúrno informačným centrom vo Veľkom Šariši. Svoje prezentácie doplnia reálnymi fotografiami cez digitálny fotoaparát a vystavia vo vytrínach.

Zároveň sa uskutoční súťaž pre žiakov I. stupňa, ktorú pripravia žiaci II. stupňa zameranú na environmentálnu problematiku.


Aktivita 3
Aktivita č. 3:

Po príprave zrealizujeme 1x mesačne v spolupráci s rodičmi, kultúrnym informačným centrom /očista Hradu Veľký Šariš, očista povodia rieky Torysy, Týždeň zdravia/, týždenne bude fungovať služba jedného paralelného ročníka, ktorá bude dohliadať na čistotu prostredia okolia školy a budú podávať hlásenie o stave najbližšieho okolia školy.

Na záver týždňa v piatok prostredníctvom školského rozhlasu oznámia celej škole stav, ktorý zistili a odovzdajú štafetu ďalšej paralelnej triede.


Aktivita 5 ari sk hrad n ka dodenn
Aktivita č. 5: Šarišský hrad náš každodenný

Pýcha nášho mesta je Šarišský hrad, ktorý potrebuje pomoc aj vrámci jeho očisty od odpadkov anečistôt, ktoré tam nechávajú turisti.

Vrámci časového harmonogramu zber odpadu sa zrealizuje 3x, aby sme si zveľadili našu kultúrno-historickú pamiatku.


Aktivita 6 prezentujme sa verejnosti
Aktivita č. 6: Prezentujme sa verejnosti

Žiaci budú mať možnosť spracovať svoje dojmy azážitky aprezentovať sa formou článku, komiksom pre školský časopis Ďatelinku, pre mestské noviny Veľkošarišan, aby sme docielili uvedomelé zapojenie verejnosti do praktických činností pre ochranu životného prostredia.


V stupy projektu
Výstupy projektu:

 • vnímať život ako najvyššiu hodnotu,

 • pochopiť význam udržateľného rozvoja ako pozitívnej perspektívy ďalšieho vývoja

 • ľudskej spoločnosti,

 • posilňovať pocit zodpovednosti vo vzťahu kživým organizmom aich prostrediu,

 • podporovať aktívny prístup ktvorbe a ochrane životného prostredia prostredníctvom

 • praktickej výučby,

 • posilňovať pocit zodpovednosti vo vzťahu k zdravému životnému štýlu akvnímaniu

 • estetických hodnôt prostredia,

 • schopnosť vnímať acitlivo pristupovať kprírode aprírodnému akultúrnemu

 • dedičstvu,

 • prehlbovať, rozvíjať a upevňovať hodnotový systém vprospech konania smerom k

 • životnému prostrediu,

 • rozvíjať schopnosť kooperovať vskupine, deliť si úlohy, niesť zodpovednosť.