slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan för nyanlända flyktingar i Dalarna PowerPoint Presentation
Download Presentation
Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan för nyanlända flyktingar i Dalarna

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 58
Download Presentation

Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan för nyanlända flyktingar i Dalarna - PowerPoint PPT Presentation

lilith
138 Views
Download Presentation

Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan för nyanlända flyktingar i Dalarna

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan för nyanlända flyktingar i Dalarna Bild: Microsoft Familjeliv

 2. Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan för nyanlända flyktingar i Dalarna Bild: Microsoft Olikhet inom familjelivet mellan kulturer? Vilka olikheter har du upptäckt hittills under din tid i Sverige?

 3. Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan för nyanlända flyktingar i Dalarna Bild: Microsoft Att vänta barn • V. 8 – 12 Första besöket på Mödravårdscentralen, MVC • V.10 – 20 En läkare kontrollerar att allt är som det ska • V. 16 – 20 Ultraljudsundersökning • I slutet av graviditeten besöker man MVC ungefär varannan vecka • Föräldrautbildning

 4. Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan för nyanlända flyktingar i Dalarna Efter förlossningen • Vanligtvis får en förstföderska åka hem på tredje eller fjärde dagen efter förlossningen • Barnmorska och eller distriktssköterska på hembesök • Kallelse till barnavårdscentralen, BVC

 5. Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan för nyanlända flyktingar i Dalarna Stöd i föräldraskapet • Föräldragrupp • Familjecentralen

 6. Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan för nyanlända flyktingar i Dalarna Bild: Microsoft Barns rättigheter Kommer du ihåg huvuddragen i barnkonventionen?

 7. Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan för nyanlända flyktingar i Dalarna Barnkonventionen • Alla barn har samma rättigheter och lika värde • Ingen får diskrimineras eller mobbas • Barnen har rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som rör honom eller henne • Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barnet

 8. Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan för nyanlända flyktingar i Dalarna Barns rättigheter • Ett barn är en individ som oberoende av kön och nationalitet ska respekteras och behandlas väl • Ett barn växer som människa när det blir bekräftat och sedd för den person det är

 9. Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan för nyanlända flyktingar i Dalarna Barns rättigheter • Det är inte tillåtet att straffa sitt barn fysiskt eller psykiskt • Alla är moraliskt skyldiga att rapportera misstankar om barnmisshandel till socialtjänsten • Personal inom skola och barnomsorg är skyldiga enligt lag att göra det

 10. Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan för nyanlända flyktingar i Dalarna Barns rättigheter • Alla barn har rätt till utbildning • Utbildningen ska vara likvärdig för alla • Barn utvecklas genom att få vara med och påverka och ta ansvar för det som berör dem själva

 11. Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan för nyanlända flyktingar i Dalarna Barns rättigheter • Barnombudsmannen har till uppgift att företräda barn och ungdomars rättigheter och intressen • www.bo.se

 12. Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan för nyanlända flyktingar i Dalarna Bild: Microsoft Föräldrar och barn Vad är viktigt i barnens uppfostran?

 13. Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan för nyanlända flyktingar i Dalarna Föräldrar och barn • Vilka regler ska gälla? • Uppmuntra sådant som är bra och positivt • Osäker? Prata med andra föräldrar

 14. Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan för nyanlända flyktingar i Dalarna Träffpunkter för föräldrar • Kontakt med föräldrar till barnens kompisar • Skolan, föräldrar till barn i samma klass eller avdelning • Föräldramöten • Familjecentralen • Genom barnens fritidsaktiviteter

 15. Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan för nyanlända flyktingar i Dalarna När det inte fungerar mellan föräldrar och barn • Familjerådgivningen • BRIS – Barnens rätt i samhället www.bris.se • FRIENDS www.friends.se • BUP – Barn och ungdomspsykiatrin 0-17 år • UPM – Ungdomspsykiatrisk mottagning 16-25 år,

 16. Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan för nyanlända flyktingar i Dalarna Barns utveckling

 17. Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan för nyanlända flyktingar i Dalarna Barns utveckling • Exakt när ett barn hamnar i en åldersfas går inte att säga • Vissa barn glider mer eller mindre obemärkt vidare i sin utveckling, andra förpestar vardagen för sin familj och får föräldrar att bryta ihop.Sedan finns hela skalan däremellan • Barn är personligheter med olika förutsättningar och behov

 18. Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan för nyanlända flyktingar i Dalarna 2- åringen Livet handlar om: tillit och misstro Orsak: Det är dags att gå ut och undersöka världen på allvar. Frågan är om man vågar och om mamma och pappa verkligen finns kvar när man kommer tillbaka? Uttryck: Barnet vill mycket, vill inget, vet inte vad det vill och agerar därefter…. Oftast riktas barnets frustration mot den som det står närmast.

 19. Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan för nyanlända flyktingar i Dalarna 2- åringen Föräldrainsats:Förståelse för barnets starka känslor. Mer umgänge mer med den andre föräldern eller någon annan viktig vuxen kan underlätta för barnet. Det kan kännas skönt att ha samma rutiner varje dag, samma saga och samma nattningsritual. Tips: Undvik barnvakter under den här perioden om det går.

 20. Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan för nyanlända flyktingar i Dalarna 6 - åringen Livet handlar om: Självförtroende och skuld. Orsak: Jag borde klara mig själv. De vuxna förväntar sig det. Jag borde jobba lite hårdare i förskoleklassen också. Vara tyst på lektionerna och sitta still och så. Men det går inte! Det kommer aldrig att gå! Uttryck: Starkt tvivel på den egna kapaciteten kan göra sexåringen liten igen, så att han/hon slipper bli stor.

 21. Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan för nyanlända flyktingar i Dalarna 6 - åringen • Föräldrainsats: massor av närhet ochförsäkran om att barnet är ok.Det är ok att tycka att det är jobbigt att börja i förskoleklass .Beröm barnet mycket och undvik kritik . • Tips: Vardagens rutiner är trygga att hålla sig till när allt känns så osäkert och kaotiskt.

 22. Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan för nyanlända flyktingar i Dalarna 9 - åringen Livet handlar om: krav och kompisar. Orsak: Kraven i skolan förändras dramatiskt. Tryggheten i skolan blir kamraterna och det känns livsviktigt att passa in.Dessutom inser han/hon att puberteten kommer att drabba mig och det är skrämmande. Uttryck: Bristande koordination och koncentration.Motorisk oro i form av att vicka på stolen, dingla med benenm.m.

 23. Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan för nyanlända flyktingar i Dalarna 9 - åringen • Föräldrainsats: Det gäller att göra sig tillgänglig. Låt barnet ringa till jobbet. Avsätt särskild tid till barnet.Ta vara på nattningen. Sagoläsningen är över för de flesta men du kanske kan ligga bredvid i sängen en stund och prata om dagen. • Om du får!!! • Tips: Gör roliga saker tillsammans.

 24. Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan för nyanlända flyktingar i Dalarna Tonåringen • Lämnar barndomen – strävar mot oberoende och självständighet • Tar avstånd från föräldrarna • Skapar stark social tillhörighet utanför familjen • Kompisarna är viktiga

 25. Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan för nyanlända flyktingar i Dalarna Tonåringen • Respekt för tonåringens privatliv • Tonåringen behöver tid och utrymme för att hitta sin identitet • Tonåringen måste få vara kritisk och ifrågasättande

 26. Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan för nyanlända flyktingar i Dalarna Tonåringens föräldrar • Stöttar och vägleder • Är en trygg bas att falla tillbaka på • Sätter gränser • Ställer krav

 27. Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan för nyanlända flyktingar i Dalarna Tonåringens föräldrar • Uppfattar ofta kritiken och prioriteringen av kompisar som om de blivit oviktiga för barnet. Men det är helt fel, barnet behöver närhet precis som vid de andra faser • Visar att de är stolta över och tycker om sin tonåring för den person han/hon är, då hjälper de sitt barn att få en bra självbild

 28. Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan för nyanlända flyktingar i Dalarna Nyckelord för föräldrar • Närhet • Rutin • Lugn • Tillgänglighet

 29. Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan för nyanlända flyktingar i Dalarna Familjerådgivningen • Problem i förhållandet • Problem med barnen • Samtalsbehandling • Hela familjen tillsammans • Kommunens familjerådgivning

 30. Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan för nyanlända flyktingar i Dalarna Parrelationer • Äktenskap mellan man och kvinna • Sambo • Partnerskap • Par i skilsmässa

 31. Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan för nyanlända flyktingar i Dalarna Äktenskap • Kärlek och intimitet • Ömsesidig respekt • Jämlikhet • Alla beslut tas gemensamt i samförstånd

 32. Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan för nyanlända flyktingar i Dalarna Äktenskapslagen • Myndig, 18 år, för att få gifta sig • Inte tillåtet att gifta sig med någon som du är nära släkt med • Om du inte är svensk medborgare – kontakta länsstyrelsen om vad som gäller • Om du är gift måste du ta ut äktenskapsskillnad före nytt giftermål

 33. Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan för nyanlända flyktingar i Dalarna Äktenskapslagen • Hindersprövning, intyga att du inte redan är gift eller släkt med den tilltänkta • Kyrklig, borgerlig eller vigsel i annat trossamfund? Du väljer själv • Utländsk medborgare – kontakta ambassaden

 34. Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan för nyanlända flyktingar i Dalarna Äktenskapslagen • Mannen och kvinnan är jämställda iäktenskapet • Båda har samma rätt till allt som familjen äger • Båda bestämmer tillsammans över den gemensamma ekonomin

 35. Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan för nyanlända flyktingar i Dalarna Sambo När man och kvinna lever tillsammans utan att vara gifta

 36. Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan för nyanlända flyktingar i Dalarna Sambo • Kärlek och intimitet • Ömsesidig respekt • Jämställdhet • Beslut fattas gemensamt angående gemensamma barn och gemensamt boende

 37. Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan för nyanlända flyktingar i Dalarna Men….. • Mamman blir automatiskt vårdnadshavare för gemensamma barn • Man äger inte allting gemensamt • Enskild ekonomi

 38. Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan för nyanlända flyktingar i Dalarna Sambolagen • Gäller bara för sambopar där ingen redan är gift • Handlar om den gemensamma bostaden om ni har köpt den tillsammans • Handlar om saker som ni köpt tillsammans till det gemensamma hushållet

 39. Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan för nyanlända flyktingar i Dalarna Sambolagen • Sådant som bara är den enes egendom fortsätter att vara det • Bodelning om ni går skiljda vägar • Föräldrarna är tillsammans underhållsskyldiga för barnen

 40. Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan för nyanlända flyktingar i Dalarna Sambolagen • Samboparet har ingen underhållsskyldighet för varandra • Samboparet ärver inte automatiskt varandras tillgångar • Barnen ärver automatiskt sin laglott • Den efterlevande är tvungen att betala ut laglotten till barnet/barnen direkt efter bouppteckningen

 41. Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan för nyanlända flyktingar i Dalarna Partnerskap • Två män eller två kvinnor lever tillsammans • Kärlek och intimitet • Ömsesidig respekt • Jämlikhet • Samma villkor som för sambo

 42. Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan för nyanlända flyktingar i Dalarna Par i skilsmässa • Det juridiska ordet är äktenskapsskillnad • Kan ibland finnas särskilda regler för utländska medborgare • Tar några veckor innan beslut

 43. Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan för nyanlända flyktingar i Dalarna Par i skilsmässa- barn • Betänketid - De som har barn under 16 år måste vänta 6-12 månader innan beslut. • Gemensam vårdnad • Umgängesrätt • Barn som är 12 år eller äldre får bestämma själva hur de vill ha det • Beslut tas alltid utifrån barnens bästa

 44. Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan för nyanlända flyktingar i Dalarna Familjerätten • Finns inom kommunens Socialförvaltning • Behandlar frågor angående adoption, arv, bodelning, förmyndare, umgängesrätt, samlevnad m.m.

 45. Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan för nyanlända flyktingar i Dalarna Bild: Microsoft Släktingar • Farmor och Farfar, Mormor och Morfar • Övriga släktingar? • Vilka skillnader finns mellan olika kulturer i våra relationer med släktingar?

 46. Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan för nyanlända flyktingar i Dalarna Gamla föräldrar • Ovanligt att flera generationer bor tillsammans • Ofta långa avstånd till föräldrarna • Kommunen vill att de gamla ska klara sig själva så länge som möjligt

 47. Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan för nyanlända flyktingar i Dalarna Hjälp för gamla • Anhörigvård, idéell • Närståendepenning för vård av svårt sjuk om du avstår från förvärvsarbete

 48. Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan för nyanlända flyktingar i Dalarna Hjälp för gamla • Hemtjänst kan hjälpa till med personlig hygien och sysslor i hemmet • Äldreboende, eget rum, pentry och toalett • Biståndshandläggare tar beslut

 49. Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan för nyanlända flyktingar i Dalarna Vad händer när någon dör? • Dödsbevis skrivs ut av läkare • Tvätta och klä den döde • Tid till att ta farväl enskilt • Tillstånd från Skatteverket att få kremera eller begrava kroppen/stoftet • Planera begravningen

 50. Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan för nyanlända flyktingar i Dalarna Vad händer när någon dör? • Begreppet begravning innefattar begravningsakten, bisättning och gravsättning • Med bisättning menas förvaringen och förflyttningen av kroppen/stoftet efter begravningen • Med gravsättning menas att kroppen/stoftet placeras i en grav eller strös ut i en minneslund