1 / 12

Pedagogické minimum – lektorské dovednosti

Pedagogické minimum – lektorské dovednosti. Mgr. Olin Horáček. Vzdělávací cíl.

lilika
Download Presentation

Pedagogické minimum – lektorské dovednosti

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Pedagogické minimum – lektorské dovednosti Mgr. Olin Horáček

 2. Vzdělávací cíl Cílem semináře je výcvik základních kompetencí lektora, komunikačních dovedností, osvojení didaktických metod a technik, využívání zpětné vazby, adaptace na konkrétní cílovou skupinu,předvídání krizových momentů a práce s nimi, rozšíření možností uplatnění pracovníka o předávání nabytých kompetencí ostatním.

 3. Obsah • Specifika vzdělávání dospělých • Profil lektora • Prezentační a komunikační dovednosti • Kontakt se skupinou, pozitivní klima, konfliktní a krizové situace • Efektivní metody a formy výuky

 4. Motto Vzdělávání je sladkým plodem hořkého kořene. Marcus PorciusCato

 5. Specifika vzdělávání dospělých • Učení a vzdělávání jako součást lidského života v celém jeho průběhu • Specifika vzdělávání v dospělém věku, proměny motivace • Vývoj vzdělávání dospělých • Současné trendy a úkoly vzdělávání dospělých

 6. Profil lektora • osobnostní kvality • styl jednání • etika • orientace na klienta • individuální a klientský přístup

 7. Prezentační a komunikační dovednosti • Jak připravit prostor pro prezentaci/seminář • Pohyb v prostoru, zóny pro pohyb a přecházení • Řeč těla, gesta, pohled, ruce, pohyb • Oční kontakt • Práce s otázkami • Práce s hlasem • Využití AV techniky a flipchartu

 8. Prezentační a komunikační dovednosti • Jak sestavit projev/prezentaci • Jak začít a jak zakončit • Jak odbourat trému • Jak si udržet pozornost po dobu prezentace • Příprava prezentace, zásady pro dosažení úspěchu • Práce se zpětnou vazbou • Nácvik prezentací před kamerou – microteaching

 9. Kontakt se skupinou • pozitivní klima • konfliktní a krizové situace • řešení kritiky a negativních reakcí

 10. Efektivní metody a formy výuky Jak si pamatujeme: • 20% z toho, co slyšíme • 30% z toho, co vidíme • 80% z toho, co sami formulujeme • 90% z toho, co sami děláme Z toho důvodu je nutné volit aktivizující metody.

 11. Aktivizující metody • Příklady • rozhovor • diskuse • řešení problémů • simulace • situační a inscenační metody • skupinová a kooperativní výuka • projektové učení

 12. Děkujizapozornost!

More Related