1 / 23

Welkom

Welkom. Marije Jurriëns , Business consultant eHerkenning en eID , Logius Marco Eikenaar , Architect eID Stelsel. Aanleiding eID Stelsel. En ook: Hoger betrouwbaarheids - niveau DigiD Fall-back voorziening Verkleinen digitale sleutelbos Opheffen scheiding burger/ondernemer

Download Presentation

Welkom

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Welkom Marije Jurriëns, Business consultant eHerkenning en eID, Logius Marco Eikenaar, Architect eID Stelsel

 2. AanleidingeIDStelsel En ook: Hoger betrouwbaarheids-niveau DigiD Fall-backvoorziening Verkleinen digitale sleutelbos Opheffen scheiding burger/ondernemer Privacy en Security Europees erkennen Kabinetsambitie Digitaal 2017

 3. Aanleiding eIDStelsel Thuiswinkel.org ‘Consumenten, bedrijven en overheden hebben behoefte aan meer zekerheid over degene met wie ze digitaal communiceren.’Website, januari 2014 ‘Door meer betrouwbare online identificatie kunnen veelmeer transacties geheel online worden afgerond.’ Website, december 2013 “Het eID-stelsel biedt webwinkeliers de zekerheid dat een persoon degene is wie hij zegt te zijn, en biedt mogelijkheden tot sluitende leeftijdsverificatie”. Koeriers hoeven dan niet langer leeftijdscontroles uit te voeren.Website, april 2014   ‘De consument heeft vaak meerdere inlogcodes om producten of diensten af te nemen. We willen dat eenvoudiger maken’Website, april 2014  

 4. Aanleiding eIDStelsel World e-government development leaders 2012 Hoegoeddoen we het? Rank 1 Republic of Korea 2 Netherlands 3 United Kingdom 4 Denmark 5 United States 6 France 7 Sweden 8 Norway 9 Finland 10 Singapore 10 mln accounts 120 mln transacties/jaar

 5. Online transactiesnu… Organisaties bepalen hoe de gebruiker zich identificeert

 6. Online transactiesnu… Gevolg: de gebruiker moet talloze usernames, wachtwoorden, etcetera onthouden!

 7. Online transacties in de toekomst: De gebruiker bepaalt hoe hij zich identificeert bij organisaties. eID

 8. Voor u in de praktijk Webwinkel Gemeente Kies de aanbieder van uweID-middel: Inloggen eID Webwinkel Inlogscherm met code via mobiel: Gemeente Authenticatiedienst eID makelaar 1 2 Webwinkel 3 Welkom Maarten Welkom Maarten 4 Maarten

 9. Zo werkt het nu Dienstaanbieders Voor iedere dienstaanbieder een eigen authenticatiemiddel Maarten krijgt van iedere organisatie een eigen authenticatie-middel

 10. Zo werkt het eID Stelsel Dienstaanbieders Gebruikers standaardisatie Maarten eID Stelsel Ilse

 11. Belang van standaardisatie Ontzorgen door standaardisatie Technologie onafhankelijk Technologie gedreven

 12. Van middelen per domein/sector Burger Consument Sectorale middelen Naam-wachtwoord Overheid Bedrijven en sectoren Ondernemer

 13. Naaréénstelselvooralledomeinen Burger Consument Eén standaard voor online identificatie Naam-wachtwoord Overheid Bedrijven en sectoren Ondernemer

 14. Ontzorgen van overheden en bedrijven Keuzevrijheid en gebruiksgemak Veilig, betrouwbaar, bescherming van privacy Stimuleren van marktwerking Technologieonafhankelijk en toekomstvast Toezicht en opsporing mogelijk Ontwerpeisen eIDStelsel

 15. Ontwerpeisen in balans privacy gebruiksgemak opsporing en toezicht

 16. Online transacties met eID leeftijd machtiging kredietwaardig 3. Bevoegdheden Je kunt toestemming geven om bij het inloggen aanvullende gegevens uit te wisselen over wat je mag (namens een ander). 2. AuthenticatieMet een zelfgekozen inlogmiddel vertel je de organisatie wie je bent (inloggen). 1. Identificatie De organisatie vraagt online wie je bent.

 17. eID achter de schermen Dienstaanbieders Gebruikers Machtigings- dienst Authenticatie- dienst eID Makelaar Maarten Attributen- dienst Ilse

 18. Betrouwbaarheidsniveaus User name / password uw organisatie

 19. U bepaalt het niveau per eDienst Vergunningaanvraag uw organisatie

 20. Publiek-private samenwerking: vertegenwoordigers van overheid en bedrijfsleven werken samen aan de realisatie van het eID Stelsel Wiedoenmee

 21. Voordelen voor u en uw gebruikers

 22. Watbetekent het vooruworganisatie? Realisatie benodigde ICT-voorzieningen Kleinschalige pilots Ontwerp 2.0 Ontwerp 1.0 Programma eID najaar 2014 jan 2014 op weg naar 2017 2015 Continueer of start met DigiD en eHerkenining Analyse bestaande en nieuwe eDiensten bepalen betrouwbaarheidsniveau’s Voorbereiding DigiD en eHerkenning naar het eID Stelsel

 23. Meer info: www.eid-stelsel.nl

More Related