znaki towarowe w unii europejskiej l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Znaki towarowe w Unii Europejskiej PowerPoint Presentation
Download Presentation
Znaki towarowe w Unii Europejskiej

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 44

Znaki towarowe w Unii Europejskiej - PowerPoint PPT Presentation


 • 644 Views
 • Uploaded on

Znaki towarowe w Unii Europejskiej. Marta Bala marta.bala@kondrat.pl. Plan prezentacji. Zagadnienia wstępne Pojęcie znaku towarowego Funkcje znaków towarowych Źródła ochrony znaków towarowych Kryteria zdolności rejestracyjnej Rejestracja znaków towarowych.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Znaki towarowe w Unii Europejskiej' - libitha


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
znaki towarowe w unii europejskiej
Znaki towarowe w Unii Europejskiej

Marta Bala

marta.bala@kondrat.pl

plan prezentacji
Plan prezentacji
 • Zagadnienia wstępne
 • Pojęcie znaku towarowego
 • Funkcje znaków towarowych
 • Źródła ochrony znaków towarowych
 • Kryteria zdolności rejestracyjnej
 • Rejestracja znaków towarowych
aspekty spo eczne i ekonomiczne
Aspekty społeczne i ekonomiczne

Wzrost znaczenia znaków towarowych:

 • reklama
  • rozwój mediów (pojawienie się nowych platform komunikacyjnych: Internet)
  • wzrost środków przeznaczanych na reklamę:
   • aspekt negatywny: sztucznie podnoszenie cen produktów
   • aspekt pozytywny: wzrost wartości dodanej przy braku konieczności „spalania dodatkowej tony węgla”
 • zapewnienie uczciwej konkurencji na rynku
slide4

Aspekty społeczne i ekonomiczne

 • kształtowanie równowagi ekonomicznej:
  • obniżenie kosztów poszukiwania towarów przez konsumentów
  • zmniejszenie potencjalnego rozczarowania odnośnie jakości towarów
  • konsument chętnie płaci więcej za gwarancję jakości
 • funkcja językowa:
  • upraszczanie komunikacji międzyludzkiej (przedsiębiorca – konsument; konsument – konsument)
  • wzbogacanie języka: znaki towarowe, które stały się nazwami rodzajowymi (aspiryna, celofan, termos, [pol.] adidasy)
koszty systemu znak w towarowych
Koszty systemu znaków towarowych
 • tworzenie marki
  • koszt stworzenia marki – niewielki
  • koszty promocji i reklamy – znaczne
  • systematyczny spadek przywiązania do marki
  • przeciętny człowiek widzi ok. 1500 dziennie – zjawisko uodpornienia
  • nowe metody budowania marek = sprzedawanie stylu życia, osobowości, odwoływanie się do emocji
 • monopolizacja przestrzeni publicznej
  • niewielki koszt ze społecznego punktu widzenia
definicja znaku towarowego
Definicja znaku towarowego
 • Postrzegalne zmysłowo oznaczenie przeznaczone do odróżniania towarów pochodzących z jednego przedsiębiorstwa od towarów pochodzących z innego przedsiębiorstwa.

R. Skubisz: Prawo znaków towarowych – komentarz, Warszawa 1997

 • Jakiekolwiek oznaczenie, które można przedstawić w formie graficznej, pod warunkiem że oznaczenie takie umożliwia odróżnianie towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innych przedsiębiorstw.

Art. 4 Rozporządzenia nr 40/94

 • Każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżniania towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa.

Art. 120 p.w.p.

przyk ady znak w towarowych
wyraz

rysunek

ornament

kompozycja kolorystyczna

forma przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania

melodia lub inny sygnał dźwiękowy

Art. 120 p.w.p.

wyraz, w tym nazwisko

rysunek

litery

cyfry

kształt towarów lub ich opakowań

Art. 4 Rozporządzenia nr 40/94

Przykłady znaków towarowych
slide8

Co może być znakiem towarowym?

 • Znaki słowne:
  • fantazyjne wyrazy
co mo e by znakiem towarowym
Co może być znakiem towarowym?
 • Znaki słowne:
 • istniejące słowa: Apple, Shell, Merci
slide10

Co może być znakiem towarowym?

 • Znaki słowne:
 • imiona, nazwiska
slide11

Co może być znakiem towarowym?

 • Znaki słowne:
 • słowa z niewłaściwą pisownią
 • onomatopeje
slide13

Co może być znakiem towarowym?

 • Znaki słowne:
 • cyfry
 • slogany
slide14

Co może być znakiem towarowym?

 • Znaki słowno-graficzne:
  • rysunki
  • logo
  • obrazy
  • emblematy
slide15

Co może być znakiem towarowym?

 • Znaki słowno-graficzne:
  • kombinacje kolorów
slide16

Co może być znakiem towarowym?

 • Znaki przestrzenne:
  • kształt produktu
  • kształt opakowania
slide17

Co może być znakiem towarowym?

 • Zapach:
  • zapach świeżo skoszonej trawy dla piłeczek tenisowych

zarejestrowany choć krytykowany w literaturze

  • zapach malin dla napojów energetycznych

odrzucony z powodu braku wyróżniającego charakteru

  • zapach truskawek dla długopisów
 • Smak
 • Dźwięk

brak możliwości prezentacji graficznej

slide19

Co może być znakiem towarowym?

 • Gesty
 • Inne: rasa koni ( Mangalarga Marchador) w USA
rodzaje znak w towarowych
Znaki towarowe

(trade mark)

Znaki usługowe

(service mark)

Rodzaje znaków towarowych
funkcje znak w towarowych
Funkcje znaków towarowych
 • Funkcja oznaczanie pochodzenia
 • Funkcja jakościowa
 • Funkcja reklamowa
funkcja oznaczania pochodzenia
Funkcja oznaczania pochodzenia

Konsument:

 • identyfikacja (pomiędzy przedsiębiorstwami) i indywidualizacja towarów (w ramach przedsiębiorstwa)
 • zapewnienie klientów, aby mogli czuć się pewni, ufni, że dany towar pochodzi z określonego przedsiębiorstwa

orzeczenie SPI w sprawie Mag Instrument

 • informacja o komercyjnym, a nie fizycznym pochodzeniu towarów

R. Skubisz: Funkcje znaku towarowego, PIRP 2001

slide23

Funkcja oznaczania pochodzenia

Właściciel znaku towarowego

 • „szczególny cel”: gwarantowanie właścicielowi znaku towarowego praw do jego używania, w celu wprowadzania po raz pierwszy towarów oznaczonych znakiem do obrotu

orzeczenie ETS w sprawie Centrafarm p. Winthrop

 • „zasadnicza funkcja”: oznaczenie pochodzenia towarów i przeciwdziałanie wprowadzaniu w błąd w tym zakresie

orzeczenie ETS w sprawie Pfizer Inc. Eurim-Pharm GmbH

funkcja jako ciowa
Funkcja jakościowa
 • znak towarowy przenosi komunikat o jakości towaru
 • szczególne znaczenie w przyp. znaków towarowych renomowanych
 • gwarancje jakości w systemie common law: ochrona przed tzw. rozwodnieniem (dilution)
 • rozszerzona ochrona znaków renomowanych na gruncie polskiej p.w.p

Art. 132(2)(3) p.w.p.

funkcja reklamowa
Funkcja reklamowa
 • znak towarowy = symbol, nośnik informacji kojarzonych z szeregiem elementów: stylem, oznaką typu osobowości itp.
 • wzrost znaczenia funkcji reklamowej:
    • Malboro i Camel dla ubrań
    • Batman dla płatków kukurydzianych
r d a ochrony znak w towarowych
Źródła ochrony znaków towarowych
 • prawo międzynarodowe:
  • Konwencja Paryska

klauzula narodowa, prawo pierwszeństwa

  • Porozumienie TRIPS

postanowienia ogólne, egzekwowanie praw

  • Porozumienie i Protokół Madrycki

ułatwienia proceduralne w rejestracji znaków w różnych państwach

  • Porozumienie Nicejskie

międzynarodowa klasyfikacja towarów i usług

  • Porozumienie Wiedeńskie

międzynarodowa klasyfikacja elementów graficznych

slide27

Źródła ochrony znaków towarowych

 • Polska:
  • Ustawa Prawo własności przemysłowej

ochrona w systemie krajowym

  • Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

czyny nieuczciwej konkurencji, zakaz naśladownictwa

slide28

Źródła ochrony znaków towarowych

 • Unia Europejska:
  • Art. 28 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską:

swobodny przepływ towarów

  • Dyrektywa Rady (EWG) nr 89/104 o harmonizacji przepisów prawnych Państw Członkowskich odnoszących się do znaków towarowych

nakaz harmonizacji

  • Rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego

niezależna podstawa ochrony w systemie wspólnotowym

kryteria zdolno ci rejestracyjnej
= podstawy odmowy rejestracjiKryteria zdolności rejestracyjnej

bezwzględne:

 • brak zdolności odróżniającej

Art. 7(1)(b) Rozporządzenia nr 40/94; art. 129 p.w.p.

 • znaki wyłączone spod ochrony

Art. 7(1) (c-i) Rozporządzenia nr 40/94; art. 131 p.w.p.

względne:

naruszenie wcześniejszych prawa ochronnych na znaki towarowe

Art. 8 Rozporządzenia nr 40/94, art.. 132 p.w.p.

brak zdolno ci odr niaj cej
Brak zdolności odróżniającej
 • brak pozytywnej definicji legalnej
 • odróżnianie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa

Art. 120(1) p.w.p.; art. 4 Rozporządzenia nr 40/94

 • dwa etapy badania zdolności odróżniającej:
  • inabstracto: czy oznaczenie w ogóle nadaje się do pełnienia funkcji znaku towarowego?
  • inconctreto:czy oznaczenie nadaje się do pełnienia funkcji znaku dla konkretnych towarów?

wyrok SN w sprawie III RN 218/01

znaki rodzajowe
Znaki rodzajowe
 • oznaczenia określające rodzaj lub cechy rodzajowe towarów
 • Vilcacora dla produktów zawierających vilcacorę

Art. 129(2)(2) p.w.p.; art. 7(1)(c) Rozporządzenia nr 40/94

znaki opisowe
Znaki opisowe
 • oznaczenia określające cechy towarów:
  • jakość, ilość, przeznaczenie, wartość, pochodzenie geograficzne, sposób i czas produkcji, skład, funkcja, przydatność lub inne właściwości

Art. 129(2)(2) p.w.p.; art. 7(1)(c) Rozporządzenia nr 40/94

 • Happyderm dla kosmetyków do pielęgnacji skóry twarzy
slide33

Naruszenie wcześniejszych praw

 • oznaczenie podobne lub identyczne do zarejestrowanego znaku towarowego dla towarówidentycznych lub podobnych, jeżeli jego używanie może spowodować wśród części odbiorców błąd polegający w szczególności na skojarzeniu między znakami

Art. 132 p.w.p.

 • z powodu identyczności lub podobieństwa do wcześniejszego znaku, identyczności lub podobieństwatowarów istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd opinii publicznej

Art. 8 Rozporządzenia nr 40/94

naruszenie wcze niejszych praw
Naruszenie wcześniejszych praw
 • Ocena podobieństwa – wytyczne ETS:
  • ocena całościowa

Ocena ryzyka wprowadzenia w błąd powinna być dokonywana w sposób całościowy, (…) biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności konkretnej sprawy.

wyrok ETS z 9 lipca 2003 r. w sprawie T-162/01 Giorgio BeverlyHills

Determinując, czy dany znak posiada zdolność odróżniającą, należy dokonać całościowej oceny stopnia, w jakim jest on zdolny do odróżnianiatowarów i usług, dla których jest on zarejestrowany, jako pochodzących z określonego przedsiębiorstwa.

wyroki ETS z 9 lipca 2003 r. w sprawie T-162/01 Giorgio BeverlyHills

z 4 maja 1999 r. w połączonych sprawach C-108/97 i C-109/97 Windsurfing Chiemsee

i z 22 czerwca 1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer

slide35

Naruszenie wcześniejszych praw

 • Ocena podobieństwa – wytyczne ETS:
  • ocena w trzech płaszczyznach

Ocena prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w zakresie podobieństwa wizualnego, fonetycznego lub koncepcyjnego spornych oznaczeń powinna opierać się na wywieranym przez nie całościowym wrażeniu ze szczególnym uwzględnieniem ich elementów odróżniających i dominujących.

wyroki SPI z 23 października 2002 r. w sprawie T-6/01 Matratzen

z 14 października 2003 r. w sprawie T-292/01 BASS

z 25 listopada 2003 r. w sprawie T-286/02 KiapMou

z 6 lipca 2004 r. w sprawie T-117/02 Chufafit

i z 5 kwietnia 2006 r. w sprawie T-344/03 ORO SAIWA

slide36

Naruszenie wcześniejszych praw

 • Ocena podobieństwa – wytyczne ETS:
  • ocena przez przeciętnego konsumenta

Właściwy krąg odbiorców składa się z przeciętnych konsumentów, należycie poinformowanych, dostatecznie uważnych i rozsądnych.

wyroki ETS z 22 czerwca 1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer

z 6 maja 2003 r. w sprawie C-104/01 Libertel

i z 12 stycznia 2006 r. w sprawie C-361/04 P Picasso

slide37

Naruszenie wcześniejszych praw

 • Ocena podobieństwa – wytyczne ETS:
  • ocena inconcreto – w odniesieniu do towarów i usług

Dokonując oceny podobieństwa towarów (usług), należy brać pod uwagę wszystkie czynniki charakteryzujące, zachodzące między nimi relacje (zależności), szczególnie rodzaj towarów lub usług, ich przeznaczenie, sposób używania lub korzystania z nich, warunki, w jakich są sprzedawane, a także ich wzajemny, konkurencyjny lub komplementarny charakter.

wyroki SPI z 23 października 2002 r. w sprawie T-388/00 ELS

z 4 listopada 2003 r. w sprawie T-85/02 Castillo

z 8 lipca 2004 r. w sprawie T-203/02 Vitafruit

z 4 maja 2005 r. w sprawie T-359/02 Star TV

i wyrok ETS z 29 września 1998 r. w sprawie C-39/97 Canon

slide38

Naruszenie wcześniejszych praw

 • Ocena podobieństwa – wytyczne ETS:
  • podobieństwo znaków a podobieństwo towarów

Całościowa ocena zakłada pewną współzależność między branymi pod uwagę czynnikami, w szczególności podobieństwem znaków towarowych oraz podobieństwem towarów lub usług, których one dotyczą, przy czym niski stopień podobieństwa między oznaczonymi towarami lub usługami może być zrównoważony znaczącym stopniem podobieństwa między znakami towarowymi i odwrotnie (zasada wzajemnej zależności).

wyroki SPI z 23 października 2002 r. w sprawie T-388/00 ELS

i z 5 kwietnia 2006 r. w sprawie T-202/04 Echinacin

slide39

Naruszenie wcześniejszych praw

 • Ocena podobieństwa – wytyczne ETS:
  • ryzyko skojarzenia a prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd

Niewątpliwie samo skojarzenie ma miejsce wówczas, gdy oznaczenie użyte przez podmiot przywołuje na myśl inny znany odbiorcom znak towarowy używany przez podmiot uprawniony, lecz potencjalny odbiorca świadomy jest braku jakichkolwiek powiązań między oboma podmiotami. Zakres tego pojęcia jest w istocie szerszy niż pojęcia błędu

wyrok ETS z 11 listopada 1997 r. w sprawie C-251/95 SABEL

Okoń Z.: Komentarz do ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej

rejestracja znak w towarowych
Rejestracja znaków towarowych
 • Jak zgłosić krajowy znak towarowy?
  • badanie zdolności rejestracyjnej znaku w odpowiedniej bazie danych
   • baza UPRP

rejestracje krajowe + rejestracje międzynarodowe skuteczne w Polsce

   • baza CTM ONLINE:

rejestracje wspólnotowe

   • baza Madrid Express lub ROMARIN

rejestracje w oparciu o Porozumienie Madryckie

  • wypełnienie odpowiedniego formularza zgłoszenia
  • dokonanie opłaty za zgłoszenie znaku towarowego
internetowe r d a informacji o znakach towarowych
Internetowe źródła informacji o znakach towarowych
 • Urząd Patentowy RP

www.uprp.pl

 • Urząd do spraw Harmonizacji Rynku Wewnętrznego, OHIM

www.oami.europa.eu

 • Światowa Organizacja Własności Intelektualnej, WIPO

www.wipo.org

 • Światowa Organizacja Handlu, WTO

www.wto.org

 • Urząd Patentowy i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych, USPTO

www.uspto.gov

d z i k u j

D z i ę k u j ę

marta.bala@kondrat.pl