Download
znaki towarowe handlowe us ugowe n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Znaki towarowe, handlowe, usługowe PowerPoint Presentation
Download Presentation
Znaki towarowe, handlowe, usługowe

Znaki towarowe, handlowe, usługowe

445 Views Download Presentation
Download Presentation

Znaki towarowe, handlowe, usługowe

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Znaki towarowe, handlowe, usługowe

 2. Znakiem towarowymmoże być • każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny • w szczególności: • wyraz, rysunek, ornament, • kompozycja kolorystyczna, • forma przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania, • melodia lub inny sygnał dźwiękowy, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia w obrocie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa.

 3. Na znaki towarowe są udzielane prawa ochronne. • Nie udziela się praw ochronnych na znaki, które : • nie mogą być znakiem towarowym w rozumieniu Ustawy • nie mają dostatecznych znamion odróżniających (np. składają się wyłącznie z elementów mogących służyć w obrocie do wskazania w szczególności rodzaju towaru, jego pochodzenia, jakości, ilości, wartości, przeznaczenia, sposobu wytwarzania, składu, funkcji lub przydatności), • weszły do języka potocznego lub są zwyczajowo używane w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych.

 4. Nie udziela się praw ochronnych na znaki towarowe: • których używanie narusza prawa osobiste lub majątkowe osób trzecich, • które są sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami, • które ze swojej istoty mogą wprowadzić odbiorców w błąd, w szczególności co do charakteru i właściwości

 5. Nie udziela się praw ochronnych na znaki towarowe, jeżeli : • zostały zgłoszone w złej wierze do UP w celu uzyskania ochrony, • zawierają nazwy, skróty nazw bądź symbole, na używanie których w obrocie zgłaszający nie ma zezwolenia właściwego organu Państwa albo organizacji, • zawierają elementy będące symbolami, w szczególności o charakterze religijnym, patriotycznym lub kulturowym, których używanie obrażałoby uczucia religijne, patriotyczne lub tradycję narodową, • stanowią formę bądź inną właściwość towaru lub opakowania, która jest uwarunkowana wyłącznie jego naturą, jest niezbędna do uzyskania efektu technicznego lub zwiększa znaczenie wartości towaru.

 6. Pierwszy zgłoszony w UPRP znak towarowy

 7. Nadawanie się znaku do odróżniania towarów Nie nadają się do odróżniania towarów: • nazwy własne (rodzajowe) • oznaczenia wskazujące na rodzaj towaru, jego pochodzenie, jakość, ilość, wartość, przeznaczenie, sposób wytwarzania, skład,funkcji, przydatności itp. • oznaczenia zwyczajowo lub potocznie używane • znaki podobne do: • zarejestrowanego oznaczenia geograficznego (dla towarów tego samego rodzaju) • znaku powszechnie znanego (dla towarów tego samego rodzaju) • zarejestrowanego znaku renomowanego (dla jakichkolwiek towarów), jeśli powoduje niezasłużone korzyści lub szkodzi renomie znaku Źródło: W. Kotarba, www.kotarba.pl

 8. Przed dokonaniem zgłoszenia znaku towarowego należy sprawdzić, czy dane oznaczenie nie korzysta już z ochrony lub nie zostało zgłoszone na rzecz innego podmiotu. • Bazy: • UPRP • OHIM • WIPO.

 9. Nie podlega rejestracji albo zostanie unieważniony znak, który jest: - identyczny z wcześniejszym znakiem towarowym dla identycznych towarów lub usług, - identyczny lub podobny - jeżeli zachodzi prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd (ryzyko skojarzenia z tym znakiem), - identyczny lub podobny do wcześniejszego znaku towarowego Wspólnoty, odnoszący się do towarów i usług, które nie są podobne do tych, dla których ma być albo już został zarejestrowany znak wcześniejszy, jeżeli używanie późniejszego znaku mogłoby w sposób nieuzasadniony przynosić szkodę albo korzyść dla charakteru odróżniającego lub dobrej opinii wcześniejszego znaku wspólnotowego.

 10. Właściciel prawa z rejestracji wcześniejszego znaku towarowego, który świadomie tolerował używanie późniejszego znaku towarowego przez 5 kolejnych lat, nie może żądać unieważnienia tego znaku, ani sprzeciwiać się jego używaniu, chyba że znak późniejszy został zgłoszony w złej wierze.

 11. Źródło: W. Kotarba, www.kotarba.pl

 12. Podobne nie mogą być znaki i towary • Czy znaki: LOVTEC oraz LOV.TEC sygnują tożsame towary w branży samochodowej – oceni ponownie Urząd Patentowy

 13. Przykłady znaków • PODOBNYCH: • Gold i Mocca Fix Gold • Terra Viva i Terra • Paloma i Paloma Picasso • PEK-POL i PEK • JOPP Collection i J.O.P • Oknoplast i Oknoplast Kraków • Tytan i Tytan Lock

 14. Przykłady znaków • Wystarczająco odróżniających się: • Euro-Color i Eurostal • Radio Szczecin i Radio Wrocław • Sinlux i Sidolux • Florexim i Florimex • Pollena-Ewa i All about Eve • Jubilex i Jubiler • Jurajska i Juraga

 15. Jan III Sobieski

 16. Używane przez sprzedawców Używane przez podmioty świadczące usługi Używane przez producentów Źródło: W. Kotarba, www.kotarba.pl

 17. Znaki zwykłe • Słaba pozycja ochronna • W szczególnych przypadkach możliwa jest ich obrona przed działaniami konkurencji: • Jeśli znak stał się wyróżniający, a towar posiada swoją klientelę • Po upływie jakiegoś czasu mogą stać się powszechnie znanymi a nawet posiadać tzw. wtórną zdolność do rejestracji • Jeśli nie występuje kolizja z innymi znakami

 18. Znaki zwykłe • Używane są przez podmioty: • którym świadomie nie zależy na ich ochronie ze wzgl. np. na częste zmiany profilu produkcji • które nie zdają sobie sprawy z roli i funkcji znaku towarowego w gospodarce rynkowej (stosujące często znaki wprowadzające w błąd, nawiązujące do znaków uznanych firm)

 19. Znaki powszechnie znane • Podlegają ochronie bez potrzeby ich rejestracji (słabsza ochrona) • Charakteryzują się • powszechną znajomością wśród nabywców/ odbiorców bądź • są sławne (kojarzą się z wysoką jakością, niezawodnością, wielofunkcyjnością lub niepowtarzalnością wyrobów, zaspokojeniem wyszukanych gustów itp..

 20. NAZWY HANDLOWE • Nazwa handlowa • firma • oznaczenie przedsiębiorcy • oznaczenie przedsiębiorstwa • to oznaczenia pod którymi prowadzona jest działalność gospodarcza i które służą odróżnianiu w obrocie jednego podmiotu gospodarczego od innych podmiotów NAZWA HANDLOWA CZĘSTO STANOWI ELEMENT ZNAKU TOWAROWEGO W Polsce jest 26 sądów rejestrowych, KRS – Krajowy Rejestr Sądowy (nie ma tu spółek cywilnych - osób fizycznych, których działalność gospodarczą rejestrują gminy – ponad 2000) Działa w Ministerstwie Sprawiedliwości – Centrala Rejestru Zastawów i KRS Źródło: W. Kotarba, www.kotarba.pl, wykłady

 21. Rola znaku - marki • utrwalenie w pamięci klienta Dobrze wypromowana marka może mieć ogromną wartość: Najbardziej sławne znaki towarowe: Coca-cola, McDonald’s, Mars mogą mieć wartość liczoną w dziesiątkach milionów dolarów. Rośnie zatem rola ich prawnej ochrony.

 22. Znaki rozpoznawalne przez 90% odbiorców np:

 23. „Portfel” znaków towarowych: • Wzrost liczby znaków towarowych powoduje, że coraz częściej przedsiębiorcy dysponują wieloma znakami towarowymi dla podobnych lub identycznych produktów i używają ich w zależności od grupy docelowej, do której adresowane są produkty. • Mars Corporation ma obecnie ponad 55 tysięcy znaków towarowych zarejestrowanych na całym świecie. Źródło: http://www.euroinfo.org.pl

 24. Znaki towarowe Mars Corporation na całym świecie:

 25. Używanie znaków • Nazwa miasta jako znak towarowy. • SA Wrocław:Rada gminy nie ma podstaw do wyrażania zgody na używanie jej nazwy (Polanica Zdrój ) – sprzeczność pwp art. 131 i 132 oraz ustawy o samorządzie gminnym art. 18. ALE • SA Warszawaw sprawieKrynicyuznał że to gmina wyraża zgodę • Nie udziela się m.in. praw ochronnych na oznaczenia, jeżeli zawierają nazwę lub skrót nazwy Rzeczypospolitej Polskiej bądź jej symbole (godło, barwy lub hymn), nazwy lub herby polskich województw, miast lub miejscowości, znaki sił zbrojnych, organizacji paramilitarnych lub sił porządkowych, reprodukcje polskich orderów, odznaczeń lub odznak honorowych, odznak lub oznak wojskowych bądź innych oficjalnych lub powszechnie używanych odznaczeń i odznak, w szczególności administracji rządowej czy samorządu terytorialnego.

 26. Rada gminy nie ma podstaw, by wydać zgodę na używanie jej nazwy w celach komercyjnych- uznał NSA we Wrocławiu: • rada gminy uznała się za właściwy organ do udzielenia zgody na używanie nazwy miasta przez spółkę akcyjną, na oznaczenie produkowanych przez nią wód mineralnych, celem uzyskania prawa ochronnego. Korzystanie to miało mieć odpłatny charakter. • Nie ma podstaw prawnych do podejmowania przez radę gminy tego rodzaju uchwał: Nazwa miasta lub miejscowości nie jest prawem majątkowym gminy, którym może ona dysponować i wyrażać "zgodę" na jej używanie. • Skoro żaden organ nie jest upoważniony do wydawania zezwolenia lub wyrażania zgody na używanie w znaku towarowym nazwy miasta lub miejscowości, na oznaczenie takie nie może być udzielone prawo ochronne.

 27. Delicje były zarejestrowane jako znak towarowy, Urząd Patentowy unieważnił - Nie ma monopolu na ciasteczka Delicje - Delicje to po prostu coś smacznego • Spółka Lu Polska nie zapewni sobie wyłączności na słowo „delicje” i produkcję charakterystycznych ciasteczek: • Oddalając powództwo Lu Polska przeciwko firmie Delic-Pol, sądy uznały, że słowo „delicje” nie ma tzw. zdolności odróżniającej. Jako słowo łacińskie oznaczające coś smacznego może się odnosić praktycznie do wszystkich wyrobów spożywczych. Ciasteczka o charakterystycznym kształcie są znane i produkowane w Europie pod nazwą jaffa cake od co najmniej 60 lat. To, iż poprzednik prawny Lu Polska wprowadził je jako pierwszy na polski rynek, nie oznacza wcale, że firma może żądać, by inni zaprzestali wprowadzania takich ciastek do obrotu.

 28. Heritage - dziedzictwo (Z. Piotrowski, ganek dworku Pendereckich) Urząd zarejestrował, potem unieważnił, NSA uchyliło unieważnienie ale Urząd podtrzymał unieważnienie, znów do NSA, --- sprawy cywilne, prokuratorskie • Firma Lwa Rywina wygrała przed NSA sprawę o prawo do słowa "Heritage" w jej nazwieNaczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę artysty grafika Zygmunta Piotrowskiego, który walczy o prawo do znaku słownego Heritage. Urząd Patentowy unieważnił je na wniosek należącej do Lwa Rywina firmy Heritage Films

 29. Chopin wódka Instytut F. Chopina wystąpił o unieważnienie, ostatnio się wycofał…

 30. Duńskie klocki LEGO (przestrzenny znak, wygląd klocka): a polskie COBI – SN: „zakaz naśladownictwa, które nie wprowadza w błąd, prowadziłoby do monopolizacji rynku” COBI wygrywa. • nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji działanie polegające na naśladowaniu gotowego produktu (art. 13 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji), jeżeli towarzyszy temu "wyczerpujące i wyraźne oznaczenie producenta na opakowaniu towaru oraz trwałe umieszczenie znaku towarowego bezpośrednio na produkcie". Zdaniem SN, takie okoliczności wyłączają możliwość wywołania błędu zarówno co do tożsamości producenta, jak i produktu.

 31. UTRATA ZDOLNOŚCI ODRÓŻNIAJĄCEJ • (wejście do języka potocznego) • -Grozi znakom XEROX, JEEP, • FORTE 40 i FORTE • Znaki niepodobne, poza tym znak FORTE na skutek powszechnego używania w świecie utracił już samoistną zdolność odróżniającą, gdyż oznacza jedynie właściwość towaru (silny, mocny) • ASPIRYNA w USA nie jest chroniona • w amerykańskich aptekach jako „THE ORIGINAL ASPIRIN”, • jest chroniona w Polsce i w Europie na rzecz firmy Bayer • w użyciu: Etopiryna, Polopiryna • WALKMAN ochrona w Polsce wciąż trwa, bo uprawniony zwalcza używanie tego wyrazu przez inne firmy, Źródło: W. Kotarba, www.kotarba.pl

 32. Urząd odmówił rejestracji a Komisja Odwoławcza uchyliła jego decyzje przykładowo w sprawach: SESAME SNAKS, wobec rejestracji SESAME SNAPS, CASA VOGE; VOGE HOMES, wobec rejestracji VOGUE, GAZETA WARMII I MAZUR, GAZETA W RZESZOWIE, DZIENNIK BAŁTYCKI, PTASIE MLECZKO E. Wedel S. A., a PTASIE MLECZKO (na rzecz Goplany), RADIO GDAŃSK, GLIWICKI BANK HANDLOWY S.A., PEK – POL, wobec rejestracji znaku PEK, JUBILEX, wobec rejestracji znaku JUBILER, TERRA VIVA, wobec rejestracji znaku TERRA, PALOMA, wobec rejestracji znaku PALOMA PICASSO, POLKA DUMA, wobec rejestracji znaku POLKA. Źródło: W. Kotarba, www.kotarba.pl

 33. I Urząd i Komisja sprzeciwiły się rejestracji np. znaku BUDKOM, bo zarejestrowano BUDOKOP. Komisja Odwoławcza uznała, że nie mogą być znakami towarowymi następujące oznaczenia: VÓDKA SPECJAŁ bo nie wskazuje na pochodzenie towaru, KOCIE JĘZYCZKI bo informuje o rodzaju towaru, MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE, bo wskazuje na rodzaj świadczonych usług, SUPEROIL bo jest nazwą rodzajową, GAZETA TARGOWA POMORZA I KUJAW bo wskazuje na rodzaj towaru, NIEDZIELA dla gazety, bo wskazuje na dzień ukazywania się gazety, UNCLE BEN ‘S - NIE KLEI SIĘ, bo brak zdolności odróżniającej. Źródło: W. Kotarba, www.kotarba.pl

 34. Znak towarowy Wspólnoty Eu • Pozwala na uzyskanie jednej rejestracji znaku towarowego ważnej we wszystkich krajach członkowskich. • Zgłoszenia znaków przyjmuje Biuro ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego OHIM (Alicante, Hiszpania)

 35. Z datą wejścia do Unii: • wszystkie znaki wspólnotowe (zgłoszone i zarejestrowane) mają ochronę w Polsce (ponad 300 000) • nie można w żaden sposób unieważnić znaku Wspólnoty, jeżeli był zgłoszony przed 1. 11. 2003 r., jeśli po tej dacie można wnieść sprzeciw, • przy kolizji można uzyskać sądowy zakaz używania znaku w Polsce • najkorzystniej zgłaszać do OHIM za pośrednictwem UP - nie ma wtedy wymogu działania przez pełnomocnika. • W Sądzie Okręgowym w Warszawie powstał (23 czerwca 2004 r.), Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych. Rozpatruje sprawy o: • - naruszenia i zagrożenia naruszeniem • - ustalenie, że naruszenie nie miało miejsca • - unieważnienie praw wyłącznych. Źródło: W. Kotarba, www.kotarba.pl

 36. Klasyfikacja towarów i usług (PKWiU) • 42 klasy • 34 towarowe • 8 usługowych • Rejestrować można znaki dla faktycznie wykonywanych towarów/usług • Ochronę można uzyskać w jednej bądź wielu klasach. • Nie kolidują ze sobą znaki: • Znak słowny „Ubu” w kl.13 (broń palna, amunicja) • Znak słowny „Ubu” w kl.23 (przędza i nici) • Znak słowny „Ubu” w kl.35 (reklama, zarządzanie) • Znak słowny „Ubu” w kl.38 (łączność)

 37. USŁUGI

 38. Znaki towarowe w Internecie • Używanie znaku • Np. umieszczanie w domenach internetowych • Naruszenia • Nieuczciwe rejestrowanie domen internetowych zawierających znak • Najczęstszy proceder tzw. cybersquatting • „niewidzialne” naruszenie prawa do znaku używanego w internecie • Naruszenie w odesłaniach i przywołaniach

 39. Piractwo domenowe • Rejestrowanie lub używanie domen zawierających znane i cieszące się renomą znaki przez osoby nieuprawnione, w celu uzyskania korzyści takich jak: • Odstąpienie prawa do korzystania z domeny uprawnionemu do znaku za wysoką kwotę lub • Uniemożliwienie podmiotowi prowadzącemu działalność konkurencyjną czerpania korzyści z używania domeny zawierającej jego znak • Przyciąganie potencjalnych klientów podmiotu uprawnionego do znaku, poprzez mylne wrażenie, iż korzysta on z danej domeny

 40. Niewidzialne naruszenie • Osoby nieuprawnione zamieszczają znak na stronie internetowej w sposób niewidoczny dla użytkownika, poprzez np.: • Użycie takiego samego koloru czcionki jak znak i tła dla strony • Łatwo rozpoznawane przez wyszukiwarki internetowe • Cel: • korzystanie z renomy znaku • Zwiększenie liczby użytkowników strony i potencjalnych klientów

 41. Naruszenie w odesłaniach i przywołaniach stron • W momencie korzystania z linków, kierujących na inne strony oraz ściągania innych stron na stronę oglądaną

 42. Sam fakt zarejestrowania domeny z cudzym znakiem nie jest naruszeniem lecz jej komercyjne wykorzystanie do: • Reklamy • Promocji • Oferowania do sprzedaży towarów lub usług • W PL sporami dot. domen zajmuje się Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji

 43. Spór o polmos.pl • Pozwany J.K. w wyniku rejestracji nazwy domeny naruszył prawa Przedsiębiorstwa Usługowego „Znaki Wspólne” Sp. z o.o.

 44. MARKA

 45. Marka to: „...nazwa, termin, znak, symbol, wzór lub kombinacja tych elementów, stworzona w celu rozpoznawania towarów i usług i odróżnienia ich od towarów i usług konkurentów” Ph. Kotler „Marketing” • reputacja • wizerunek w oczach klienta • zestaw skojarzeń i zachowań • wartość dodatkowa