Praca w instytucjach Unii Europejskiej - PowerPoint PPT Presentation

lirit
praca w instytucjach unii europejskiej n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Praca w instytucjach Unii Europejskiej PowerPoint Presentation
Download Presentation
Praca w instytucjach Unii Europejskiej

play fullscreen
1 / 18
Download Presentation
Praca w instytucjach Unii Europejskiej
107 Views
Download Presentation

Praca w instytucjach Unii Europejskiej

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Praca w instytucjach Unii Europejskiej Po przystąpieniu Polski do UE od 1,8 do 2,7 tys. dobrze płatnych posad w instytucjach UE będzie przeznaczonych dla Polaków

 2. Podstawa prawna zatrudnienia • Zatrudnianie funkcjonariuszy WE jest uregulowane regulaminem nr 259/68 z dnia 29.02.1968 r. • Pracownikami instytucji Unii Europejskiej mogą być wyłącznie obywatele państw członkowskich. Ich zatrudnianie odbywa się na zasadach konkursowych.

 3. Instytucje w których obywatele polscy będą mogli podjąć pracę • Komisja Europejska • Sekretariat Generalny Rady Unii Europejskiej • Służby Parlamentu Europejskiego • Europejski Trybunał Sprawiedliwości • Sąd Pierwszej Instancji • Trybunał Obrachunkowy • Sekretariat Komitetu Ekonomiczno-Społecznego • Sekretariat Komitetu Regionów

 4. Kategorie pracowników instytucji UE • Kategoria A (administratorzy) - Pracownicy merytoryczni • Ukończone studia wyższe • Odpowiednie doświadczenie zawodowe • Kategoria B(asystenci) - Pracownicy biurowi • Nie jest wymagane ukończenie studiów wyższych • Kategoria C- Pracownicy sekretariatów • Wymagania takie jak w przypadku kategorii B • Kategoria D - Pracownicy techniczni, pracownicy stołówek, ochrony i kierowcy (w ramach ograniczenia kosztów Bruksela planuje likwidację tej kategorii)

 5. Rekrutacja • Nabór odbywa się w drodze konkursu, który może być ogłaszany niezależnie, przez każdą instytucję. Na ile to jest jednak możliwe instytucje starają się wypracować wspólne zasady konkursu. • Przewidziana jest również możliwość zatrudniania przez Unię tzw. pracowników kontraktowych, którzy nie będą musieli zdawać egzaminów. Będą to osoby rekomendowane przez rząd.

 6. Warunki jakie muszą spełniać kandydaci do pracy w instytucjach unijnych: • Posiadanie obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej • Pełnia praw cywilnych i obywatelskich • Uregulowany stosunek do służby wojskowej • Gwarancje moralne wymagane do pełnienia funkcji o którą się ubiegają

 7. Konkurs • Konkurs dotyczyć będzie stanowisk z kategorii A, B, C • Dwie części egzaminu: • Pisemna – odbywać się będzie w Polsce i w języku polskim • Ustna – odbywać się będzie w Brukseli • Ogłoszenia o konkursach są publikowane w Dzienniku Urzędowym WE

 8. Postępowanie konkursowe • Egzamin ze znajomości języka angielskiego i francuskiego • Egzamin z wiedzy ogólnej o procesach integracji europejskiej (w poszerzonym wymiarze)

 9. Postępowanie konkursowe c.d. • Pomyślny rezultat konkursu nie gwarantuje zatrudnienia. Kandydaci wpisywani są na listę i w zależności od rzeczywistych potrzeb różnych służb, są oni z tej listy wybierani i mianowani na różne stanowiska zgodnie z wykształceniem i doświadczeniem zawodowym. • Listy są ważne przez kilka lat.

 10. Przygotowanie obywateli polskich do konkursów na pracę w instytucjach UE • Testy (przekazane stronie polskiej przez Biuro Rekrutacji Komisji Europejskiej) • Studia podyplomowe i magisterskie (programy powinny być uzupełnione do wymagań konkursowych) • Materiały pokonkursowe otrzymane z Brukseli przekazane przez UKIE instytucjom akademickim • Szkolenie na odległość - program przygotowany przez UKIE we współpracy z Fundacją Studiów Europejskich. Dostępny nieodpłatnie na portalu Fundacji

 11. Polacy w kadrach Brukseli • Pierwszymi Polakami w kadrach Brukseli będą tłumacze i sekretarki. • Już pod koniec 2002 r. rozpocznie się rekrutacja 500 kontraktowych pracowników. • Kontrakty zawierane będą na okres od 2 do 3 lat. • Około 200 z tych posad mają szansę otrzymać Polacy.

 12. Prawa i obowiązki funkcjonariuszy • Zgodnie z regulaminem pracowniczym funkcjonariusze muszą: • Być niezawiśli • Niezależni od jakichkolwiek władz zewnętrznych • Nie mogą otrzymywać żadnych instrukcji od władz kraju pochodzenia • Posiadać najwyższe kompetencje zawodowe i profesjonalizm

 13. Wynagrodzenie funkcjonariuszy • Określane na podstawie tabeli ustanowionej przez Radę na podstawie propozycji Komisji • Dodatek za rozłąkę i oddalenie od kraju pochodzenia • Dodatki rodzinne, ubezpieczenie i świadczenia socjalne • Wynagrodzenia urzędników europejskich nie podlegają krajowym obciążeniom fiskalnym!, a jedynie potrąceniom przypadającym budżetowi wspólnotowemu.

 14. Przywileje i immunitety • Funkcjonariusze zwolnieni są z formalności związanych z rejestracją i imigracją obcokrajowców • Korzystają z immunitetu fiskalnego, który jednak nie jest nieograniczony • Korzystają z immunitetu jurysdykcyjnego wobec wszystkich czynności podejmowanych z tytułu obowiązków służbowych

 15. Praktyki w UKIE • Praktyki studenckie • Praktyki zawodowe Regulacja prawna dotycząca odbywania praktyk:rozporządzenie RM z dnia 12.08.1991 r. w sprawie studenckich praktyk zawodowych (Dz. U. Nr 73, poz. 323)

 16. Praktyki studenckie • Warunki przyjęcia: • studenci III, IV, V studiów magisterskich • studenci studiów podyplomowych • kierunek studiów powinien być związany z integracją europejską • zgłoszenie należy wysłać z 3-miesięcznym wyprzedzeniem • Zgłoszenie powinno zawierać: • Podanie, C.V., list polecający z uczelni

 17. Praktyki zawodowe • Warunki przyjęcia: • słuchacze szkół policealnych • złożenie zgłoszenia przez szkołę słuchacza • zgłoszenie należy wysłać z 3-miesięcznym wyprzedzeniem • Zgłoszenie powinno zawierać: • Podanie, C.V., list polecający ze szkoły

 18. Wysyłanie zgłoszeń Urząd Komitetu Integracji Europejskiej Biuro Kadr (pokój 5) Al. Ujazdowskie 9 00-918 Warszawa Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 0 22 694 72 37