Download
finansowanie pozabud etowe w unii europejskiej n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Finansowanie pozabudżetowe w Unii Europejskiej PowerPoint Presentation
Download Presentation
Finansowanie pozabudżetowe w Unii Europejskiej

Finansowanie pozabudżetowe w Unii Europejskiej

161 Views Download Presentation
Download Presentation

Finansowanie pozabudżetowe w Unii Europejskiej

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Finansowanie pozabudżetowe w Unii Europejskiej

 2. Europejski Fundusz Rozwoju • Najważniejsze narzędzie współpracy pomiędzy UE a krajami trzecimi, • u podłoża tej współpracy leżą więzi historyczne

 3. Europejski Fundusz Rozwoju • Pierwszy EFR: 1959-1964 • Drugi EFR: 1964-1970 • Trzeci EFR: 1970-1975 • Czwarty EFR: 1975-1980 • Piąty EFR: 1980-1985 • Szósty EFR: 1985-1990 • Siódmy EFR: 1990-1995 • Ósmy EFR: 1995-2000 • Dziewiąty EFR: 2000-2007 • Dziesiąty EFR: 2008-2013

 4. Europejski Fundusz Rozwoju • w ramach 10 EFR łączna kwota pomocy ma wynieść prawie 23 mld euro, • fundusz tworzony ze składek krajów członkowskich Wspólnoty, • Francja, Wielka Brytania , Niemcy, Włochy, Hiszpanie

 5. Wspólnotowe operacje pożyczkowe • Realizowane przez Komisję Europejską, • Źródło finansowania pozabudżetowego, jakkolwiek możliwe ponoszenie przez budżet pewnych konsekwencji finansowych tych operacji • Finansowanie celów makroekonomicznych i mikroekonomicznych

 6. Wspólnotowe operacje pożyczkowe • Od 1990 roku do budżetu ogólnego dołącza się odrębny dokument informacyjny • Ustanowienie w 1994 roku Funduszu Gwarancyjnego

 7. Europejski Bank Inwestycyjny • niezależna instytucja finansowa, • powołany z dniem 1 stycznia 1958 roku • członkami i udziałowcami EBI wszystkie kraje członkowskie UE.

 8. Europejski Bank Inwestycyjny • Udział poszczególnych krajów członkowskich w kapitale EBI odbiciem znaczenia ich gospodarek w Unii, • Największy udział w strukturze finansowania mają 4 kraje • Udział Polski wynosi 2,07 % .

 9. Europejski Bank Inwestycyjny • Zadaniem EBI wspieranie zrównoważonego i stałego rozwoju wspólnego rynku,

 10. Europejski Bank Inwestycyjny Finansowanie: - projektów nastawionych na modernizację oraz przekształcenia przedsiębiorstw, jak również na tworzenie nowych dziedzin aktywności gospodarczej, - projektów będących przedmiotem zainteresowania kilku krajów członkowskich.

 11. Europejski Bank Inwestycyjny Korzystne oprocentowanie pożyczek: • EBI jako instytucja nie nastawiona na zysk, • w odniesieniu do części pożyczek możliwe pozyskanie z budżetu ogólnego UE dopłat do odsetek.

 12. Europejski Bank Inwestycyjny • Zgodnie ze statutem EBI łączna, maksymalna kwota udzielonych przezeń pożyczek nie może być wyższa, niż równowartość • Pożyczki udzielone przez EBI należą do najpoważniejszych źródeł finansowania celów i zadań integracji.

 13. Europejski Bank Inwestycyjny Pożyczki EBI udzielane Polsce w latach 2002 – 2006 (mld euro).

 14. Europejski Bank Inwestycyjny Grupa EBI (ang. EIB Group): • Powołanie Grupy wynikiem konieczności zwiększania wsparcia finansowego dla małych i średnich przedsiębiorstw, • Udziałowcy: - EBI, - KE oraz - europejskie banki i instytucje finansowe