t lepingu seadus n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Töölepingu seadus PowerPoint Presentation
Download Presentation
Töölepingu seadus

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 37

Töölepingu seadus - PowerPoint PPT Presentation


 • 861 Views
 • Uploaded on

Töölepingu seadus. Riigikogu võttis vastu 17.12.2008, jõustub 01.07.2009, kolm korda muudetud, hetkel muutmise eelnõu (nr. 518 SE) Riigikogus

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Töölepingu seadus' - liam


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
t lepingu seadus
Nelli LoometsTöölepinguseadus
 • Riigikogu võttis vastu 17.12.2008, jõustub 01.07.2009, kolm korda muudetud, hetkel muutmise eelnõu (nr. 518 SE) Riigikogus
 • Kehtivuse kaotavad puhkuseseadus, palgaseadus, töö- ja puhkeaja seadus, ENSV Töökoodeks, töötajatele ei rakendata enam töötajate distsiplinaarvastutuse seadust
 • Lähtutakse põhimõttest: tööleping on võlaõiguslik leping
 • Muutub terminoloogia, tööõigus kodifitseeritud
 • Väheneb riigi roll (tööinspektori roll)
 • Kaob isikukaartide ja tööraamatute pidamise ja töösisekorraeeskirja kehtestamise kohustus.
lepingu s lmimine
Nelli LoometsLepingu sõlmimine
 • Leping on sõlmitud, kui T on nõustunud tegema tööd, mille tegemist võib eeldada üksnes tasu eest (§ 4 lg 2).
 • Lepingu kõik tingimused ei pea olema ühes dokumendis
 • Seaduslik katseaeg 4 kuud.
 • Ei pea sõlmima isiklikult.
 • Lepingus peab olema töötaja ametinimetus ainult siis, kui see toob kaasa õigusliku tagajärje
 • Eeldatakse, et töö tegemise koht määratud kohaliku omavalitsuse üksuse piiridega
 • Uued mõisted kaugtöö, renditöö
t htajaline t leping
Nelli LoometsTähtajaline tööleping
 • Tähtajalisuse põhjused ei ole ammendavad (tulemuse saavutamine, hooajatöö, puuduva töötaja asendamine, töömahu ajutine suurenemine jms.) § 9
 • Maksimum tähtaeg 5 aastat, järjestikku võib sõlmida 2 korda (kahe lepingu vaheline aeg kuni 2 k)
 • Uus - pikendada võib ainult 1 kord 5 a jooksul
 • Kui sõlmitud samalaadse töö tegemiseks järjestikku rohkem kui 2 korda või pikendatud rohkem kui 1 kord viie aasta jooksul, loetakse tähtajatuks lepinguks
t l hetus
Nelli LoometsTöölähetus
 • Töölähetus- tööülesannete täitmine väljaspool töötamise kohta kuni 30 kalendripäeva, kui ei lepita kokku pikemas ajas (§ 21)
 • Raseda ja alla 3.a. lapse vanema puhul vaja nõusolek (kehtiv seadus keelab raseda ja alaealise töölähetuse)
 • Alaealise lähetuse korral vaja alaealise ja seadusliku esindaja eelnev nõusolek
 • Töötajal õigus nõuda ettemakset ja keelduda lähetusest kui mõistliku aja jooksul ettemakset ei tehta (§ 40)
 • Päevaraha riigisisese lähetuse korral ei maksta, välislähetuse päevaraha ja majutuskulude piirmäärad ei muutu
risaladus
Nelli LoometsÄrisaladus
 • Tööandja määrab, mida käsitletakse tootmis- või ärisaladusena (kokkulepet vaja pole) § 22
 • Kohustus kehtib automaatselt pärast töölepingu lõppemist ulatuses, mis on vajalik TA õigustatud huvi kaitseks
 • Ei saa kohaldada T-tele, kellel puudub ligipääs saladustele (VÕS § 625 tuleb hoida seoses käsundi täitmisega teatavaks saanud saladusi)
 • Eritasu T-le maksta pole vaja
 • Pooled võivad kokku leppida leppetrahvis
konkurentsikeeld
Nelli LoometsKonkurentsikeeld
 • Võib sõlmida kokkuleppe, kui TA-l erilise majandusliku huvi kaitsmise vajadus ja eelkõige kui T-l ligipääs TA klientidele või ärisaladustele ja nende ärakasutamine võib TA-t oluliselt kahjustada (§ 23)
 • Kokkulepe peab olema mõistlikult piiritletud:
 • - ruumiliselt (millisel territooriumil kehtib)
 • - ajaliselt (kaua kehtib)
 • - esemeliselt (kes on konkurendid ja mis on konkureerimine)
 • Piirang peab olema T-le äratuntaval viisil piiritletud (T peab piirangust aru saama)
konkurentsikeeld ii
Nelli LoometsKonkurentsikeeld II
 • Pärast töölepingu lõppemist kehtib kokkulepe:
 • 1) kui on kirjalik, 2) TA maksab igakuistmõistlikku hüvitist, 3) tähtaeg kuni 1 a. töölepingu lõppemisest
 • Konkurentsipiirangu kokkulepe ülesütlemine
 • - TA poolt (igal ajal teatades ette 30 päeva)
 • - T poolt, kui TA huvi konkurentsi piiramise vastu ei ole enam asjaolude muutumise tõttu mõistlik, etteteatamisaeg 15 päeva
 • -T poolt 30 päeva jooksul, kui tööleping ülesöeldud TA poolse rikkumise tõttu, etteteatamisaeg 15 kalendripäeva. (Töölepingu ülesütlemine ei lõpeta konkurentsipiirangu kokkulepet.)
 • Pooled võivad kokku leppida leppetrahvis
keskmise t tasu maksmise kohustus
Nelli LoometsKeskmise töötasu maksmise kohustus
 • Kui T viibib tööalasel koolitusel § 28 lg 2 p 5
 • Kui T on valmis tööd tegema, kuid TA ei anna tööd § 35
 • Kui T esindab töötajaid (nt. usaldusisik) § 36
 • Kui T on puhkusel § 36
 • Kui T ei saa tööd teha T isikust tulenevatel põhjustel, maksab TA mõistliku aja eest keskmist töötasu § 38
 • - Mis on T isikust tulenev põhjus ja kaua see kestab? Milline on mõistlik aeg?
t tasu v hendamine 37
Nelli LoometsTöötasu vähendamine § 37
 • TA –l õigus vähendada T töötasu mõistliku ulatuseni, kuid mitte alla töötasu alammäära kuni 3-ks kuuks 12- kuulise ajavahemiku jooksul:
 • kui ettenägematu, TA-st sõltumatu ja ajutinemajanduslik asjaolu (Kas üldine majanduslangus on ettenägematu majanduslik asjaolu?)
 • Informeerimise ja konsulteerimise kohustus § 37 lg 4
 • T-le peab ette teatama vähemalt 14 kalendripäeva
 • T-l õigus tööst keelduda võrdeliselt vähendatud osaga või tööleping üles öelda 5 päevase ette teatamisega (hüvitusena 1 kuu keskmine töötasu)
koolituskulude h vitamise kokkulepe
Nelli LoometsKoolituskulude hüvitamise kokkulepe
 • Ei kohaldata, kui T koolitamise kohustus tuleneb seadusest (TLS § 28 lg 1 p 5)
 • Sõlmitakse koolituskulude kohta, kui TA teeb lisakulutusi võrreldes mõistlike kulutustega ja T töötab kulude hüvitamiseks siduvusaja jooksul (§ 34)
 • Kokkulepe kehtib ainult juhul, kui:
 • - kirjalik
 • - näidatud koolituse sisu ja kulud
 • - siduvusaeg ei ületa 3 aastat
 • - siduvusaeg ei ole koolituskulusid arvestades ebamõistlikult pikk
 • Kui T ütleb töölepingu üles enne siduvusaja möödumist, hüvitab TA kulud (va. TA poolne lepingu rikkumine)
t aeg
Nelli LoometsTööaeg
 • Eeldatakse täistööaega 40 tundi 7 päevase ajavahemiku jooksul (§ 43), kui ei ole kokkulepet lühema tööaja kohta
 • Eeldatakse, et tööpäeva pikkus on 8 tundi
 • Pooled võivad kokku leppida, et tööaeg jaguneb 7 päevase perioodi jooksul ebavõrdselt (summeeritud tööaja arvestus). Summeerimise periood 4 k (§ 46), välja arvatud erandid (näiteks tervishoid- ja hoolekanne)
 • Ületunnitöö- töö mis tehtud üle kokku lepitud aja (vaba aeg või 1,5 kordne tasu).
t tegemise piirangud
Nelli LoometsTöö tegemise piirangud
 • Tööaeg (täistööaeg + ületunnitöö) ei tohi keskmiselt ületada 48 tundi 7 päevase ajavahemiku kohta kuni neljakuulise arvestusperioodi jooksul (§ 46).
 • - Tervishoiu, hoolekande, põllumajandus- ja turismitöötajatele kuni 12 kuud kollektiivlepingu alusel. Turva- ja päästetöötajatel 6 kuud (eriseadustes)
 • Kokkuleppel keskmiselt 52 tundi 7 päevase ajavahemiku kohta neljakuulise arvestusperioodi jooksul
 • - Töötaja võib alati kokkuleppe lõpetada 2 nädalase ette teatamisega
 • - Tööinspektoril õigus ületunnitöö keelata, TA peab pidama eraldi arvestust ja esitama selle TI-le või T esindajale
puhkeaeg
Nelli LoometsPuhkeaeg
 • Igapäevane puhkeaeg - töötajale peab jääma 12 tundi vaba aega 24 tunnise ajavahemiku jooksul (§ 51 lg 4). Seega vahetuse pikkus üle 12 tundi pole lubatud.
 • Erand - ei kohaldata tervishoiu- ja hoolekandetöötajatele
 • Iganädalane puhkeaeg - 7 päevase ajavahemiku jooksul peab olema vähemalt 48 tundi järjestikust puhkeaega (summeeritud arvestuse korral 36 tundi)
 • Eeldatakse, et iganädalased puhkepäevad on laupäev ja pühapäev
valveaeg t
Nelli LoometsValveaeg, öötöö
 • Valveaeg ei ole tööaeg ega ka puhkeaeg (§ 48)
 • Valveaja kohaldamiseks vaja T ja TA kokkulepe
 • Valveaja eest tasutakse vähemalt 1/10 töötasust
 • Valveaja piirnormi seadus ette ei näe (kuni 01.07.2009 piirnorm 30 tundi kuus)
 • Öötöö 22.00 – 6.00
 • Öötöötaja - kes töötab vähemalt 3 tundi oma igapäevasest tööajast või 1/3 iga-aastasest tööajast öösel
 • Öötöö eest 1,25 kordne töötasu (võib sisalduda ka töötasus) või vaba aeg
 • Öötöö tegemisel piirangud (§ 50), aga erand tervishoiu- ja hoolekandetöötajad
puhkus
Nelli LoometsPuhkus
 • Põhipuhkus endiselt 28 kalendripäeva, mille sisse ei arvestata riigipühi § 55. Puhkus kalendriaasta eest.
 • Kaovad lisapuhkused tervistkahjustavate, eriiseloomuga tööde eest
 • Üks osa põhipuhkusest peab olema vähemalt 14 kalendripäeva
 • TA-l õigus keelduda põhipuhkuse jagamisest lühemaks kui 7 päevaseks osaks
 • Puhkuste ajakava iga aasta esimese kvartali jooksul § 69
 • Puhkusetasu tuleb maksta eelviimasel tööpäeval enne puhkuse algust kuid hiljemalt puhkusele järgneval esimesel palgapäeval
puhkus ii
Nelli LoometsPuhkus II
 • TA nõudel puhkuse katkestamisel hüvitab TA T-le sellest tekkinud kahju (§ 69 lg 5)
 • Üleminek tööaasta arvestuselt kalendriaasta arvestusele 2010. aasta jooksul (01.01.2010 – 31.12.2010) - § 138
 • Põhipuhkus aegub ühe aasta jooksul kalendriaasta lõppemisest, mille eest puhkust arvestatakse (näit 2010. aasta puhkus aegunud alates 01.01.2012)
 • Enne seaduse jõustumist välja töötatud ja kasutamata puhkused aeguvad 4 aasta jooksul seaduse jõustumisest (§ 137)
kahju h vitamine 74
Nelli LoometsKahju hüvitamine § 74
 • Tahtlik rikkumine

T vastutab kogu kahju eest sh saamata jäänud tulu

 • Hooletus

T vastutuse määramisel arvestatakse: 1) T tööülesandeid 2) süü astet 3) T-le antud juhiseid 4) töötingimusi 5) töö iseloomust tulenevat riski 6) TA juures töötamise aega ja senist käitumist 7) T töötasu 8) TA mõistlikult eeldatavaid võimalusi kahjude vältimiseks või kindlustamiseks.

- Hüvitist vähendatakse TA tegevusega seonduva tüüpilise kahju tekkimise riski tagajärjel tekkinud kahju võrra

varalise vastutuse kokkulepe
Nelli LoometsVaralise vastutuse kokkulepe
 • Vastutus T-le tööülesannete täitmiseks antud vara säilimise eest sõltumata töötaja süüst § 75
 • Kokkulepe kehtiv ainult kui:
 • - kirjalik (mõlema poole poolt allkirjastatud)
 • - ruumiliselt mõistlikult piiritletud (vara asukoht), ajaliselt mõistlikult piiritletud (aeg millal vastutab), esemeliselt mõistlikult piiritletud (vara mille eest vastutab)
 • - varale juurdepääs ainult kindlasmääratud T-te ringil
 • - kokku on lepitud vastutuse rahaline ülempiir
 • - TA maksab T-le mõistlikku hüvitist
t tasu alandamine
Nelli LoometsTöötasu alandamine
 • § 73 Kui T rikkus TA selget, õigeaegset ja mõistlikku juhist (sisuliselt nn praagisäte)
 • TA-l õigus kasutada alandamist viivitamata pärast mittenõuetekohase töö vastuvõtmist st. järgmisel palgapäeval
 • Töötasu vähendamisel peab arvestama TäMS § 132, s.o töötasu osa, millele ei saa sissenõuet pöörata
tasaarvestus
Nelli LoometsTasaarvestus
 • Tasaarvestada saab samaliigilisi nõudeid (näiteks mõlemad rahalised nõuded)
 • § 78 Tasaarvestamiseks vaja vähemalt kirjalikult taasesitatavas vormis T nõusolek
 • T peab andma nõusoleku vahetultpärast kahju tekkimist v.a. kokkulepitud limiiti ületavad kulud (näiteks bensiin ja mobiil)
 • T nõusolekut pole vaja väljatöötamata puhkusetasu, makstud avansside kinnipidamiseks
 • Tasaarvestamisel peab arvestama TäMS § 132
lepingu l ppemine
Nelli LoometsLepingu lõppemine
 • Tööleping lõpeb:

- kokkuleppel (poolte kokkulepe vormivaba)

- tähtaja möödumisel

- töötaja surmaga

- ülesütlemisega

a) korraline ülesütlemine - lepingu lõpetamine ilma põhjuseta

b) erakorraline ülesütlemine – lepingu lõpetamine mõjuva põhjuse olemasolul.

TA saab lepingut üles öelda ainult erakorraliselt

les tlemisavaldus
Nelli LoometsÜlesütlemisavaldus
 • Ülesütlemisavaldus - vähemalt kirjalikult taasesitatavas vormis
 • Ülesütlemist tuleb põhjendada
 • Põhjendamata ülesütlemine on kehtiv, kuid kohustust rikkunud pool peab hüvitama teisele poolele sellest tekkinud kahju (§ 95)
 • Soovitus – esita ülesütlemisavaldus kirjalikult ja põhjenda alati erakorralist ülesütlemist (mõjuvate põhjustega lepingu lõpetamist)
t htajalise lepingu les tlemine
Nelli LoometsTähtajalise lepingu ülesütlemine
 • Tähtajaline leping lõpeb tähtaja möödumisel
 • Kui töötaja jätkab pärast tähtaja möödumist töötamist, on TA-l õigus leping üles öelda veel 5 päeva jooksul alates ajast, kui sai teada, et T lepingut täidab
t htajalise lepingu les tlemine ii
Nelli LoometsTähtajalise lepingu ülesütlemine II
 • Ennetähtaegne lõpetamine
 • TA saab üles öelda T-st tulenevatel põhjustel (§ 88) või TA-st tulenevatel põhjustel st. koondamine. Koondamisel tuleb maksta töötasu lepingu tähtaja lõpuni v.a. pankrot, vääramatu jõud ja enne 01.07.2009 sõlmitud tähtajaline leping
 • T saab üles öelda ainult erakorraliselt (§ 91 alusel)
lepingu les tlemine katseajal
Nelli LoometsLepingu ülesütlemine katseajal
 • Mõlemal poole ülesütlemisaeg 15 kalendripäeva
 • Kui ülesütlemisavaldus antakse viimasel katseaja päeval, siis leping lõpeb 15 päeva pärast, hoolimata sellest, et katseaeg möödunud (kehtib nii T-le kui ka TA-le)
t taja algatusel les tlemine
Nelli LoometsTöötaja algatusel ülesütlemine
 • Töötaja poolne korraline ülesütlemine, ette teatada 30 päeva
 • Töötaja poolne erakorraline ülesütlemine § 91
 • 1) Kui kõiki asjaolusid ja mõlemapoolset huvi arvestades ei või mõistlikult nõuda lepingu jätkamist
 • 2) Tööandja poolne oluline rikkumine, eelkõige kui
 • - töötajat on ebaväärikalt koheldud või ähvardatud sellega
 • - oluliselt viivitatud töötasu maksmisega
 • - töö jätkamine seotud reaalse ohuga elule, tervisele, kõlbelisusele või heale nimele
t taja algatusel les tlemine ii
Nelli LoometsTöötaja algatusel ülesütlemine II
 • 3) Töötaja isikust tulenevad põhjused (terviseseisund, perekondlikud kohustused) mis ei võimalda lepingu jätkamist ja TA-l pole T-le sobivat tööd
 • Etteteatamisaeg – mõistlik aeg lepingu ülesütlemise põhjustest teada saamisest
 • Hüvitus 3 kuu keskmine töötasu – ainult juhul kui TA on lepingut oluliselt rikkunud
t taja algatusel les tlemine iii
Nelli LoometsTöötaja algatusel ülesütlemine III
 • Uus vaidlustamise alus töötajale – lepingu ülesütlemine vastuolu tõttu hea usu põhimõttega § 106
 • Ülesütlemine kehtiv st. kõik nõuded täidetud
 • Töötaja ei saa kasutada hea usu põhimõtet kui ise on lepingut rikkunud
t andja algatusel les tlemine
Nelli LoometsTööandja algatusel ülesütlemine
 • Tööandja võib lepingu erakorraliselt üles öelda:
 • 1) töötajast tuleneval põhjusel
 • 2) majanduslikel põhjustel (koondamine)
t andja algatusel les tlemine ii
Nelli LoometsTööandja algatusel ülesütlemine II
 • Töötaja isikust tulenevad põhjused (lahtine loetelu § -s 88), näiteks:
 • 1) töövõime vähenemine terviseseisundi tõttu (eeldatakse kui neli kuud töövõimetu)
 • 2) töövõime vähenemine (ebapiisav tööoskus, töökohale sobimatus, kohanematus)
 • 3) hoiatusest hoolimata eiranud TA mõistlikke korraldusi või rikkunud töökohustusi
 • 4) hoiatusest hoolimata viibinud tööl joobeseisundis
 • 5) toime pannud teo, mille põhjustanud TA usalduse kaotuse enda vastu (vargus, pettus vm tegu)
 • Jm.
t andja algatusel les tlemine iii
Nelli LoometsTööandja algatusel ülesütlemine III
 • Mis on hoiatus ja kaua see kehtib? Kas hoiatus saab olla töölepingus või TSE-s ?
 • Hoiatama ei pea, kui rikkumine eriliselt raske.
 • Etteteatamisaeg - mõistlik aeg pärast seda, kui TA sai teada ülesütlemise põhjusest.
 • Teise töö pakkumise, täiendusõppe, töötingimuste ja töökoha muutmise kohustus eelkõige töövõime vähenemisel terviseseisundi tõttu ja töövõime vähenemisel.
t andja algatusel les tlemine iv
Nelli LoometsTööandja algatusel ülesütlemine IV
 • Majanduslikel põhjustel ülesütlemine ehk koondamine § 89
 • Koondamise põhjuseks töö lõppemine, näiteks tegevuse lõppemine, pankrot, töömahu vähenemine, töö ümberkorraldamine jms.)
 • Teise töö pakkumise, täiendusõppe, töötingimuste ja töökoha muutmise kohustus.
 • Tähtajalise lepingu ülesütlemisel koondamise tõttu kohustus tasuda hüvitist saamata jäänud töötasu ulatuses (§ 100 lg 3)
t andja algatusel les tlemine v
Nelli LoometsTööandja algatusel ülesütlemine V
 • Tööle jäämise eelisõigus koondamisel töötajate esindajal ja alla 3. a. lapse vanemal
 • TA peab järgima võrdse kohtlemise põhimõtet
 • Koondada ei saa rasedat ja isikut, kes kasutab lapsehoolduspuhkust (v.a. tegevuse lõppemine, pankrot)
 • Töötajad peavad erikaitse saamiseks koondamist välistavatest asjaoludest teatama 14 päeva jooksul ülesütlemisavalduse saamisest § 93 lg 3
t andja algatusel les tlemine vi
Nelli LoometsTööandja algatusel ülesütlemine VI
 • Etteteatamistähtajad ja hüvitised koondamisel sõltuvalt töötamise ajast:
 • kuni 1 a – 15 kalendripäeva (TA 1 kuu)
 • 1-5 aastat – 30 kalendripäeva (TA 1 kuu)
 • 5-10 aastat – 60 kalendripäeva (TA 1 kuu + TK 1 kuu)
 • 10 ja rohkem aastat – 90 kalendripäeva (TA 1 kuu + TK 2 kuud)
 • TLS jõustumise ajaks rohkem kui 20 aastat töötanud isikule (TA 1 kuu + TK 3 kuud) § 139
 • Avalduse Töötukassale esitab TA 5 päeva jooksul lepingu lõppemisest. Töötukassa vaatab avalduse läbi ja maksab hüvituse T-le.
 • Eristada Töötukassa poolt makstavat koondamishüvitist ja töötuskindlustushüvitist.
les tlemise vaidlustamine
Nelli LoometsÜlesütlemise vaidlustamine
 • Vaidlustamise tähtaeg 30 kalendripäeva ülesütlemisavalduse saamisest (olenemata sellest kas tööleping lõppenud või mitte) § 105
 • Endiselt võimalus esitada avaldus kohtusse või TVK
 • TVK lahendavad nõudeid summas kuni 150 000 krooni
 • TVK otsuse saab 5 tööpäeva jooksul pärast istungil avalduse arutamist
 • TVK või kohus lõpetab töölepingu, kui üks pooltest esitab vastava taotluse
les tlemise vaidlustamine ii
Nelli LoometsÜlesütlemise vaidlustamine II
 • Hüvitis T-le lepingu ebaõige ülesütlemise korral - kuni 3 kuu keskmise töötasu (rasedatele ja töötajate esindajatele kuni 6 kuu töötasu) § 109
 • TVK või kohus võib hüvitise suurust muuta
 • “Ennistada” saab ainult siis kui mõlemad töölepingu pooled sellega nõus, välja arvatud rasedad, töötajate esindajad (§ 107 )
slide37
Nelli Loomets
 • Tänud kuulajatele!