rehabilitatsiooniteenuse j relevalve l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Rehabilitatsiooniteenuse järelevalve PowerPoint Presentation
Download Presentation
Rehabilitatsiooniteenuse järelevalve

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Rehabilitatsiooniteenuse järelevalve - PowerPoint PPT Presentation


 • 335 Views
 • Uploaded on

Rehabilitatsiooniteenuse järelevalve. Tiina Huntsaar rehabilitatsiooniteenuse järelevalve peaspetsialist sotsiaalteenuste ja ekspertiisi osakond 2. juuni 2011. Rehabilitatsiooniteenuse vastavus õigusaktidele. sotsiaalhoolekande seadus (SHS); majandustegevuse registri seadus (MTRS);

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Rehabilitatsiooniteenuse järelevalve' - overton


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
rehabilitatsiooniteenuse j relevalve

Rehabilitatsiooniteenuse järelevalve

Tiina Huntsaar

rehabilitatsiooniteenuse järelevalve peaspetsialist

sotsiaalteenuste ja ekspertiisi osakond

2. juuni 2011

rehabilitatsiooniteenuse vastavus igusaktidele
Rehabilitatsiooniteenuse vastavus õigusaktidele
 • sotsiaalhoolekande seadus (SHS);
 • majandustegevuse registri seadus (MTRS);
 • Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007. a määrus nr 256 „Rehabilitatsiooniteenuse raames osutatavate teenuste loetelu, teenuste hindade ja teenuse maksimaalse maksumuse kehtestamine“;
 • sotsiaalministri 28. veebruari 2005. a. määrus nr 35 „Rehabilitatsiooniteenuse taotluse vorm ja nõutavate dokumentide loetelu, rehabilitatsiooniteenusele suunamiskirja vorm ning rehabilitatsiooniteenuse kulude hüvitamise arve vorm ning arve alusel kulude hüvitamise kord ja tingimused“;
rehabilitatsiooniteenuse vastavus igusaktidele3
Rehabilitatsiooniteenuse vastavus õigusaktidele
 • majandus- ja kommunikatsiooniministri 07.04.2004 määrus nr 65 „Registreerimistaotluse ja registreeringu muutmise taotluse vormid ja esitamiskord“;
 • sotsiaalministri 23. septembri 2008. a. määrus nr 58 „Püsiva töövõimetuse ekspertiisiks ning puude raskusastme ja lisakulude tuvastamiseks vajalike dokumentide loetelu ja vormid, rehabilitatsiooniplaani vorm.”
 • rehabilitatsiooniteenuse osutamise haldusleping.
j rjekord sihtgruppide kaupa
Järjekord sihtgruppide kaupa
 • Järjekorra number
 • Registreerimise kuupäev
 • Isiku nimi ja kontaktandmed
 • Suunamiskirja number ja väljastamise kuupäev
 • Teenus ja teenuse osutamise tähtpäev või tähtaeg (kuu, kvartal, aasta)
 • Plaani olemasolul selle kehtivuse aeg
 • Soovitav pidada järjekorra registrit arvutipõhiselt, igale sihtgrupile eraldi jrk. tabel, kus on märgitud kõik nõutud andmed
 • Isik, kes on teenusel ei ole järjekorras
eelisj rjekord eraldi ja samuti sihtgruppide kaupa
Eelisjärjekord eraldi ja samuti sihtgruppide kaupa
 • Puude taotleja
 • Psüühikahäirega isik, kes viibis enne rehabilitatsiooniteenuse taotlemist toetatud elamise, kogukonnas elamise või ööpäevaringsel erihooldusteenusel ja vajab osutatava erihoolekandeteenuse sobivuse hindamist
 • Järjekorra sisule on samad nõuded

(jrk. nr, reg. kuup, isiku nimi ja kontaktandmed, sk. nr. ja kuup, teenus ja osut. aeg, plaani kehtivus)

j rjekorda registreerimisel
Järjekorda registreerimisel
 • Ei saa eelistada sellise kriteeriumi alusel, mida ei sätesta õigusakt või haldusleping (näit oma kooli õpilasi, üht teenust teisele või teenuste paketti üksikteenusele jne),
 • Järjekorda registreerimise aeg on kuupäev, mil isik registreeriti suunamiskirja alusel järjekorda, see kuupäev ei saa hiljem muutuda (ei ole jätkusuunamiskirja kuupäev),
 • Teenust osutatakse järjekorda registreerimise järjekorras, kui isik ei ole registreerimisel soovinud hilisemat aega (varem registreerunud isikule alustatakse teenuse osutamist varem kui temast hiljem registreerunule).
rehabilitatsiooniplaan
Rehabilitatsiooniplaan
 • Jälgida sätestatud nõudeid
 • Püstitatud eesmärk (konkreetsed tegevused) ja saavutatav tulemus peavad olema mõõdetavad (kirjeldada, kuidas mõõta). Kui ei ole püstitatud eesmärki, pole ka teenust vaja
 • Tegevuskava peab olema kooskõlas spetsialistide hinnangute ja soovitustega
 • Spetsialistide hinnangud ja soovitused peavad olema üheselt tõlgendatavad ning teenuse vajadus põhjalikult selgitatud
 • Mitte kasutada lühendeid ja erialast terminoloogiat- isik peab üheselt mõistma plaani sisu
slide8
Rehabilitatsiooniteenus ja taastusravi teenused peavad olema selgelt eristatavad (pärlivann ja mudaravi ei kuulu rehabilitatsiooniteenuse hulka, märkida muude teenuste alla)
 • Rehabilitatsiooniplaan on individuaalne plaan, mis koostatakse isikupõhiselt ning selles ei pea kirjeldama haigust üldiselt.
 • Plaani koostamine ja juhendamine- selgitada isikule põhjalikult plaani koostamise vajadust ning mida, miks ja kuidas tehakse (sh plaani koostamisele kulunud aeg)
 • Kas plaani koostamiseks ikka kulub alati 15 tundi? Kas osaleb alati 5 spetsialisti?
 • Eelisjärjekorra rehabilitatsiooniplaan esitada 30 kalendripäeva jooksul alates järjekorda registreerimisest
andmestik lisa 3
Andmestik (lisa 3)
 • Teenuse osutaja nimetus
 • Suunamiskirja number ja isiku nimi
 • Teenuse osutamise kuupäev mitte ajavahemik
 • Teenuse kood ja nimetus
 • Teenuse hulk (tundides)
 • Teenuse sisu kirjeldus (nõustamine, juhendamine, püstitatud eesmärk ja konkreetsed tegevused selle saavutamiseks, tulemused) peab võimaldama hinnata teenuse sisu vastavust VVm 20.07.07 nr 256 lisas 2 sätestatud nõuetele
slide10
Psühholoogi ja logopeedi teenuse sisu kirjeldus ei saa olla identne
 • Teenust osutanud spetsialisti nimi ja allkiri (soovitav lisada eriala)
 • Märkused- kommentaarid tegevusele, tulemused
 • Teenuse sisu eksperthinnangu saamiseks alustame koostööd erialaliitudega, et tagada kvaliteetne ja vajadustepõhine teenus
 • Oluline on jõuda selleni, et rehabilitatsiooni - asutused osutaksid võrdse väärtuse ja sisuga teenust
aruannete esitamine
Aruannete esitamine
 • Järjekorra aruanne esitada iga kuu 5 kuupäevaks eelneva kuu viimase kuupäeva seisuga
 • Rahaliste vahendite aruanne esitada kvartalile järgneva kuu 10 kuupäevaks
 • Veenduge, et Teie aruanne on kohale jõudnud!
arvete esitamine
Arvete esitamine
 • Arve esitada 10 tööpäeva jooksul peale teenuse lõppemist
 • Arve peab olema korrektselt vormistatud ja peale seda allkirjastatud
 • Jälgida lepingu mahtu ja sihtgruppe, mis on lepingus sätestatud, teenuse osutamist üle lepingu mahu ei hüvitata
 • Kreeditarve- see on teenuse osutamine üle lepingu mahu
 • Õigeaegselt esitada lepingu muudatuse taotlus lähtuvalt prognoositavast lepingu mahu alatäitmisest koheselt peale lepingu mahu vähendamise vajaduse ilmnemist.
majandustegevuse register
Majandustegevuse register
 • Andmete õigsuse eest vastutab asutus
 • Sihtgrupid
 • Spetsialistide kvalifikatsiooninõuded
 • Osutatavad teenused
 • Tegevuskoht, kus toimub reaalselt tegevus
 • Kontaktandmed
 • Majutusteenuse ostmise korral- leping
 • Õigeaegselt esitada taotlus muudatuste tegemiseks, kontrollida sisu enne kinnitamist
 • Majandustegevuse registri andmed ja tegelikkus peavad olema vastavuses (igaks juhuks teenuseid mitte registreerida, see on eksitav info)
korduv rikkumine
Korduv rikkumine

Riiklik järelevalve- teenuse vastavus õigusaktides sätestatud nõuetele

 • Ettekirjutus koos andmete kandmisega majandustegevuse registrisse.
 • Sunniraha
 • Majandustegevuse registrist kustutamine

Lepinguline järelevalve- halduslepingu tingimuste täitmine

 • Leppetrahv
 • Halduslepingu ülesütlemine
sotsiaalkindlustusamet
Sotsiaalkindlustusamet
 • Teavitame järelevalveametniku tulekust nii kontaktisikut kui eraldi asutuse juhatajat
 • Teavitame eelnevalt, milliseid dokumente soovime näha, milliste teenuste osutamist jälgida ja kellega kohtuda
 • Pöörame rohkem tähelepanu teenuste sisu kontrollimisele (teenuse vahetu jälgimine, teenuse sisu kirjelduse analüüs andmestiku põhjal) ja nõustamisele
 • Rikkumiste tuvastamisel saadame järelevalveakti kavandi eelnevalt tutvumiseks ja täiendavate selgituste andmise võimaldamiseks
kontakt
Kontakt
 • Riina Järve-Tammiste, sotsiaalteenuste ja ekspertiisi osakonna peaspetsialist

riina.jarve-tammiste@ensib.ee, 620 8302

 • Airi Nõmm, sotsiaalteenuste ja ekspertiisi osakonna sotsiaalteenuste nõunik airi.nomm@ensib.ee, 620 8331
 • Tiina Huntsaar, sotsiaalteenuste ja ekspertiisi osakonna järelevalve peaspetsialist tiina.huntsaar@ensib.ee, 620 8371
 • www.ensib.ee
 • e-post: ska@ensib.ee
 • post: Lembitu 12, 15092 Tallinn
 • referent: 640 8118
 • infotelefon 16106