Puurkaevude käsitlus veeseaduses
Download
1 / 23

Puurkaevude käsitlus veeseaduses - PowerPoint PPT Presentation


 • 221 Views
 • Uploaded on

Puurkaevude käsitlus veeseaduses. Antti Tooming Keskkonnaministeeriumi Veeosakond Projektide büroo juhataja. PUURKAEVUDE JA - AUKUDE RAJAMINE. ÕIGUSAKTID. Ehitusseadus; Veeseadus (§ - d 12, 12 2 , 12 3 , 30, 30 1 – 30 6 ); Toote nõuetele vastavuse seadus;

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Puurkaevude käsitlus veeseaduses' - konala


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Puurkaevude käsitlus veeseaduses

Antti Tooming

Keskkonnaministeeriumi

Veeosakond

Projektide büroo juhataja


Puurkaevude ja aukude rajamine
PUURKAEVUDE JA -AUKUDE RAJAMINE


Igusaktid
ÕIGUSAKTID

 • Ehitusseadus;

 • Veeseadus (§-d 12, 122, 123, 30, 301–306);

 • Toote nõuetele vastavuse seadus;

 • Keskkonnaministri 29. juuli 2010. a määrus nr 37 “Nõuded puurkaevu ja puuraugu projekti ja konstruktsiooni ning likvideerimise...”;

 • Keskkonnaministri 16. detsembri 1996. a määrus nr 61 ”Veehaarde sanitaarkaitseala moodustamise ja projekteerimise kord”;

 • Keskkonnaministri 29. detsembri 2009. a määrus nr 75 “Põhjaveekogumite moodustamise kord...”;

 • Sotsiaalministri 2. jaanuari 2003. a määrus nr 1 “Joogivee tootmiseks kasutatava või kasutada kavatsetava pinna- ja põhjavee kvaliteedi- ja kontrollinõuded”.

 • Sotsiaalministri 31. juuli 2001. a määruse nr 82 “Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid”.


Puurkaevu rajamine
PUURKAEVU RAJAMINE

 • 1. Puurkaevu asukoha kooskõlastamine KOV-s;

 • 2. Puurkaevu ehitusloa või kirjaliku nõusoleku taotlemine KOV-st

 • * KOV kooskõlastab puurkaevu projekti KKA-ga;

 • ** Veeseaduse § 30 lõike 1 kohaselt on puurkaevu rajamiseks nõutav ehitusseaduse § 22 kohane ehitusluba juhul, kui rajatakse ühisveevärgi puurkaev.

 • 3. Puurkaevu andmete Keskkonnaregistrisse esitamine;

 • 4. Keskkonnaregistri väljavõtte alusel puurkaevu kasutusloa taotlemine KOV-st.


Ehitusseadus
EHITUSSEADUS

 • Ehitusseaduse § 1 lg 2 ütleb, et seadus sätestab nõuded eri liiki ehitistele, nende ehitamisele ja kasutamisele ning neid ehitavatele isikutele niivõrd, kuivõrd seda ei ole reguleeritud teiste seadustega.

 • Ehitamisega seonduv üldregulatsioon tuleneb ehitusseadusest kui üldseadusest ja veeseaduses esitatud sätted täiendavad või muudavad ehitusseaduse regulatsiooni.


Puurkaevu asukoha koosk lastamine
PUURKAEVU ASUKOHA KOOSKÕLASTAMINE

 • Puurkaevu kavandav isik esitab KOV-le “puurkaevude määruse” lisa 1 kohase puurkaevu asukoha kooskõlastamise taotluse.

 • KOV kooskõlastab puurkaevu asukoha või jätab selle kooskõlastamata 10 tööpäeva jooksul taotluse saamisest arvates.

 • KOV teeb puurkaevu asukoha kooskõlastamisel kaalutlusotsuse arvestades:

  • planeeringuid;

  • ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava;

  • vee-ettevõtja olemasolevaid teeninduspiirkondi;

  • kaitsealasid jm kitsendustega alasid;

  • põhjaveevaru olemasolu;

  • jm seadustest tulenevaid võimalikke asjaolusid.


Puurkaevu projekt
PUURKAEVU PROJEKT

 • Puurkaevu projekteerimise õigus on isikul, kellele on antud veeseaduse § 123 lõike 1 punkti 3 kohane hüdrogeoloogiliste tööde tegemise litsents projekteerimise alal (http://www.envir.ee/1288).

 • Puurkaevude määruse § 3 lõike 1 kohaselt on projekteerija kohustatud enne puurkaevu projekteerimist tutvuma puurkaevu planeeritava asukohaga KOHAPEAL, määrama puurkaevu asukoha täpsed koordinaadid ja andma asukoha täpse kirjelduse.


Kirjalik n usolek
KIRJALIK NÕUSOLEK

 • Veeseaduse § 30 lõike 1 kohaselt on puurkaevu rajamiseks nõutav ehitusseaduse § 16 kohane kirjalik nõusolek juhul, kui rajatakse erapuurkaev, põhjaveeseire puurkaev või -auk (ka soojussüsteemi puurkaev või -auk).

 • Kirjaliku nõusoleku saamiseks tuleb:

  • esitada ehitusseaduse § 17 kohane kirjaliku nõusoleku taotlus;

  • esitada puurkaevu projekt;

  • tasuda riigilõiv kirjaliku nõusoleku läbivaatamise eest.

 • Ehitusseaduse § 16 lõike 9 kohaselt on kirjalik nõusolek tähtajatu, kuid kaotab kehtivuse, kui puurkaevu rajamist ei ole alustatud kahe aasta jooksul kirjaliku nõusoleku andmise päevast arvates.


Puurkaevu projekti koosk lastamine kka ga
PUURKAEVU PROJEKTIKOOSKÕLASTAMINE KKA-ga

 • Veeseaduse § 30 lõike 5 kohaselt kooskõlastab KOV enne ehitusloa väljastamist või kirjaliku nõusoleku andmist puurkaevu projekti KKA-ga.

 • Selleks edastab KOV KKA-le:

  • puurkaevu määruse lisa 1 kohase puurkaevu rajamise taotluse;

  • puurkaevu määruse lisa 2 kohase puurkaevu asukoha kooskõlastuse;

  • puurkaevu projekti;

 • Veeseaduse § 30 lõike 10 kohaselt keeldub KOV ehitusloa väljastamisest või kirjaliku nõusoleku andmisest juhul, kui KKA ei kooskõlasta puurkaevu rajamise taotlust.


Puurkaevu projektiga seotud koosk lastuste menetlust htajad
PUURKAEVU PROJEKTIGA SEOTUD KOOSKÕLASTUSTEMENETLUSTÄHTAJAD

 • Ehitusseaduse § 16 lõike 5 kohaselt annab KOV kirjaliku nõusoleku või keeldub selle andmisest 10 päeva jooksul.

 • Veeseaduse § 30 lõike 6 alusel pikeneb ehitusloa või kirjaliku nõusoleku menetlustähtaeg Keskkonnaameti poolt puurkaevu projekti kooskõlastamiseks ettenähtud 10 tööpäeva võrra.


Puurkaevu rajamine1
PUURKAEVU RAJAMINE

 • Puurkaevu puurimise õigus on isikul, kellele on antud veeseaduse § 123 lõike 1 punkti 4 kohane hüdrogeoloogiliste tööde tegemise litsents puurkaevude ja puuraukude puurimise ja likvideerimise alal (http://www.envir.ee/1288).

 • Veeseaduse § 301 alusel on puurkaevu puurimistöid teostav isik kohustatud puurimistööde ajal täitma puurimispäevikut (puurkaevude määruse lisa 3) ning esitama pärast puurimistöid KKA-le puurkaevu keskkonnaregistrisse kandmiseks esitamise vormi (puurkaevude määruse lisa 4).


Veeproovide v tmine
VEEPROOVIDE VÕTMINE

 • Pärast puurkaevu puurimist korraldab puurkaevu puurinud isik veeproovide võtmise veeseaduse § 122 kohast veeuuringut teostava proovivõtja atesteerimistunnistust omava isiku poolt.

 • Kvaliteedinäitajad, mille kohta veeproovid võetakse erapuurkaevust:

  • Vastavalt Keskkonnaministri 29. juuli 2010. a määruse nr 37

  • “Nõuded puurkaevu ja puuraugu projekti ja konstruktsiooni…“§ 7 lg 6 p 2-le (lisa 4 punkt 5.1-5.3).


Puurkaevu v i augu kasutusele v tmine
PUURKAEVU VÕI -AUGUKASUTUSELE VÕTMINE


Kasutusloa taotlemine
KASUTUSLOA TAOTLEMINE

 • Ehitusseaduse § 32 kohase puurkaevu kasutusloa saamiseks tuleb KOV-le esitada veeseaduse § 302 nõuetele vastav kasutusloa taotlus (puurkaevude määruse lisa 6).

 • Ehitusseaduse § 33 lõike 6 alusel väljastab KOV kasutusloa 20 päeva jooksul.


Vee erikasutusluba
VEE ERIKASUTUSLUBA

 • Veeseaduse § 8 lõike 2 alusel peab põhjaveega seoses vee erikasutusluba olema juhul, kui:

  • puurkaevuga võetakse vett rohkem kui 5 m3/d;

  • võetakse mineraalvett;

  • juhitakse heitvett suublasse;

  • toimub põhjavee ümberjuhtimine;

  • vee kasutamisel muudetakse vee füüsikalisi omadusi.


Puurkaevude ja aukude likvideerimine
PUURKAEVUDE JA -AUKUDE LIKVIDEERIMINE


Puurkaevu likvideerimine
PUURKAEVU LIKVIDEERIMINE

 • 1. Puurkaevu likvideerimise projekti koostamise ja likvideerimise õigus on isikul, kellele on antud hüdrogeoloogiliste tööde tegemise litsents vastavalt puurkaevude ja –aukude projekteerimise ning puurimise ja likvideerimise alal (http://www.envir.ee/1288).

 • 2. Puurkaevu likvideerimise projekti kooskõlastamine KKA-ga

 • * KKA küsib projekti kohta seisukoha KOV-st

 • (joogivee reservpuurkaev, riikliku põhjaveeseire puurkaev);

 • 3. Puurkaevu likvideerimise akt KKA-le ja KOV-le;

 • 4. KOV tunnistab puurkaevu kasutusloa kehtetuks.


Puurkaevu ja augu rekonstrueerimine
PUURKAEVU JA -AUGUREKONSTRUEERIMINE


Puurkaevu rekonstrueerimine
PUURKAEVU REKONSTRUEERIMINE

 • Puurkaev rekonstrueeritakse projekteerija koostatud projekti alusel, mis kooskõlastatakse KKA-ga;

 • Puurkaevu rekonstrueerimine on puurkaevu ümbertegemine või puurkaevule osade lisamine või asendamine puurkaevu seisukorra parandamiseks, rikke kõrvaldamiseks või kasutusaja pikendamiseks.


MUU

 • Standard EVS 835:2003 Kinnistu veevärgi projekteerimine

 • Käesolev standard kehtib kinnistute veevärkidele, mis on mh ühendatud kohaliku veevarustusallikaga. Kinnistu veevärgi all mõistetakse hoonesisest külma- ja soojaveetorustikku koos toruarmatuuriga, veevarustusseadmeid ja maa-alust veetoru kinnistu piires ning sellest väljapoole kuni peakraanini .


T nan e post antti tooming@envir ee tel 626 2852
TÄNAN!E-post: [email protected]: 626 2852


ad