muutunud haridusmaastik n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Muutunud haridusmaastik PowerPoint Presentation
Download Presentation
Muutunud haridusmaastik

play fullscreen
1 / 10
Download Presentation

Muutunud haridusmaastik - PowerPoint PPT Presentation

naasir
224 Views
Download Presentation

Muutunud haridusmaastik

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Tiiu Männiste(MA) TÜ ViljandiKultuuriakadeemia 14.04.2010 Muutunud haridusmaastik

  2. EILE VEEL...muretu ja meeldiv maailm näis... Täiskasvanute koolituse seadus (TäKS 1993) 1) tasemekoolitus: kutse-, üld- ja kõrgharidus = tunnistus, diplom 2) tööalane koolitus: tööalane täiend- ja ümberõpe = tunnistus 3) vabahariduslik koolitus: võimaldab isiksuse, tema loovuse, annete, initsiatiivi ja sotsiaalse vastutustunde arengut ning elus vajalike teadmiste, oskuste ja võimete lisandumist. Vabaharidus täitis siirdeajal ka olulist rolli täiskasvanute esmaste baasoskuste arendamisel – infotehnoloogia-alased oskused, võõrkeelteoskus, ettevõtlusalased teadmised ning sotsiaalsed oskused.

  3. TÄNA (1)kiired muutused elukestva õppe valdkonnas Haridus kui majandussektor konkurents haridusturul – õppijate vähenemine + elanikkonna vananemine MASU = kärbitud finantsvõimalused + EL projektide toetus Koolitusturu korrastamine = TäKS-i muudatused: vabaharidus kaotamas oma erisust. Vabahariduse ja tööalane koolitus = mitteformaalne haridus. Elukestva õppe korraldusse tasemeõppe nõuded. Turg muutub läbipaistvamaks. Ühiskonna uued ootused, vajadused. Teadmiste kolmnurk – haridus, teadus, innovatsioon = ergutada ettevõtluse, teaduse, hariduse ja koolituse vahelist partnerlust. Uued oskused – uued töökohad. EL 8 võtmepädevust Hariduse kättesaadavuse uued võimalused - interaktiivne meedia, uued tehnoloogilised rakendused: reaalajas toimuvad virtuaalkursused kolmedimensionaalses (3D) veebikeskkonnas. Toob kaasa informaalsete õppimisvõimaluste suurenemise.

  4. TÄNA (2)kiired muutused elukestva õppe valdkonnas • Elukestev õpe kui majanduslik ja teadmusühiskonna põhiline arenguressurss on ühtlasi ka kogu haridussfääri muutuste vedur. • Elukestva õppe ideoloogia on käivitanud erinevate koolitusvaldkondade: taseme-, tööalase ja vabaharidusliku koolituse ja tööturu integreerumise. Kadumas on piirid formaal- ja mitteformaalse hariduse vahel. • VÕTAVarasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine: toetada elukestvat õpet ja mobiilsust haridussüsteemi ja tööturu vahel ning nende sees; • Eesti Vabaharidusliidu ARENGUKAVA aastateks 2005 – 2010 VÕTA raames suheteloomine kõrgkoolide ja tööandjatega

  5. KUIDAS EDASI? (1)et oma prioriteedid üle vaadata, vajame revisjoni(M. Lauristin) • Eesti Vabaharidusliidu ARENGUKAVA aastateks 2005 – 2010 • “Osalemine hariduspoliitika kujundamisel kohalikul, regionaalsel ja riiklikul tasandil”. • EVHL arengukava tegevustes puudub konkreetne meede, kuidas osaleda hariduspoliitika kujundamisel kohalikul tasandil.

  6. KUIDAS EDASI? (2)et oma prioriteedid üle vaadata, vajame revisjoni... Kuidas ja kus osaleda regionaalseltasandil? • volikogude hariduskomisjonides, • piirkonna arengukavade koostamises • omavalitsusliitude esinduskodades. piirkonna arengusse kaasata elukestev õpe kui piirkonna haridussfääri muutuste vedur

  7. KUIDAS EDASI? (3)et oma prioriteedid üle vaadata, vajame revisjoni... EVHL arengukava missioon: • püsiva kodanikuühiskonna tekkimiseks vajaliku keskkonna loomine, • toetada oma liikmete hariduslikke taotlusi ning teadvustada vabahariduse eesmärke valitsuse- ja parlamendi tasandil ning avalikkuses.

  8. EL 8 võtmepädevust emakeeleoskus võõrkeelteoskus matemaatikaoskus ja teadmised teaduse jatehnoloogia alustest; infotehnoloogiline pädevus; õppimisoskus; otsiaalne jakodanikupädevus algatusvõime ja ettevõtlikkus; kultuuriteadlikkus ja kultuuriline väljendusoskus vabahariduskoolituse 4 kompetentsi ajalooline - oskus end ajalooliselt määratleda; kommunikatiivne - võime suhelda dialoogiliselt ning diskuteerida probleemide üle; loov– oskus teadmisi aktiivselt “luua” kriitiline - võime saadud teadmisi interpreteerida. Bernt Gustavsson KUIDAS EDASI? (4)et oma prioriteedid üle vaadata, vajame revisjoni...

  9. KUIDAS EDASI? (5)et oma prioriteedid üle vaadata, vajame revisjoni... järgida Eesti vabaharidusliikumisepõhimõtet: õppetegevus on suunatud iseseisva, vastutusvõimelise ja ühiskondlikuks dialoogiks valmisoleva inimese kasvamisele kodanikuühiskonna arengule kaasa aitamine oma piirkonnas on võimalus, mis säilitaks ja taastaks vabahariduse sisu ja näo.

  10. TÄNAN !