inne akty prawa wewn trzszkolnego n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Inne akty prawa wewn?trzszkolnego

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

Inne akty prawa wewn?trzszkolnego - PowerPoint PPT Presentation


 • 132 Views
 • Uploaded on

Inne akty prawa wewnątrzszkolnego. Organami ustawowo upoważnionymi do wydawania aktów prawa na terenie szkoły są: Rada szkoły Rada pedagogiczna Dyrektor szkoły Rada rodziców Uwaga! Każdy z ww. organów może wydawać akty prawne wyłącznie w ramach posiadanych uprawnień!.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Inne akty prawa wewn?trzszkolnego' - liam


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

Organami ustawowo upoważnionymi do wydawania aktów prawa na terenie szkoły są:

 • Rada szkoły
 • Rada pedagogiczna
 • Dyrektor szkoły
 • Rada rodziców

Uwaga! Każdy z ww. organów może wydawać akty

prawne wyłącznie w ramach posiadanych

uprawnień!

slide3

Polskie prawo nie stanowi, jaka formę redakcyjną powinny mieć akty prawne niższe rangą od aktów wykonawczych do ustaw.

Przy opracowywaniu aktów prawnych można się wspierać rozwiązaniami zawartymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 roku w sprawie zasad techniki legislacyjnej (Dz. U. z 2002 r., Nr 100, poz. 908).

aktami prawnymi s

Uchwały organów kolegialnych(rady szkoły, rady pedagogicznej, rady rodziców)

 • Akty administracyjne wydawane przez dyrektora szkoły
 • Akty kierownictwa wewnętrznego wydawane przez dyrektora szkoły lub inne osoby zajmujące stanowiska kierownicze
Aktami prawnymi są:
slide5

Nazwę aktu i jego kolejny numer,

 • Oznaczenie organu wydającego akt prawa,
 • Datę wydania aktu prawnego (z dnia ...),
 • Przedmiot (w sprawie ...),
 • Powołanie podstawy prawnej (należy przywołać wszystkie podstawy prawne, zachowując ich hierarchię),
 • Jednostki redakcyjne (paragrafy, ustępy, punkty, litery),
 • Datę wejścia w życie,
 • Podpis organu (lub uprawomocnionego przedstawiciela),
 • Załączniki (jeśli istnieje taka potrzeba).
Akt prawny, wydany z upoważnienia ustawowego lub statutu szkoły, powinien zawierać następujące elementy:
inne akty prawa wewn trzszkolnego c d

Uchwała może mieć charakter deklaratywny, kiedy zajmowane jest stanowisko w jakiejś sprawie, bądź nominacyjny, gdy powierza się komuś jakąś funkcję.

 • Rada pedagogiczna obligatoryjnie podejmuje uchwały w sprawach wynikających z jej kompetencji stanowiących.
 • Kompetencje opiniotwórcze rady mogą, ale nie muszą być realizowane poprzez podejmowanie uchwał – sposób ich dokumentowania musi być określony w regulaminie rady pedagogicznej.
Inne akty prawa wewnątrzszkolnego c.d.
konstrukcja uchwa y rady pedagogicznej

Nazwa aktu prawnego – Uchwała

 • Numer aktu (sposób numerowania – w kolejnych latach szkolnych czy jednym ciągiem przez szereg lat – ustalenie winno znaleźć się w regulaminie działalności rady pedagogicznej)
 • Organ stanowiący ( Rada Pedagogiczna konkretnej szkoły – zespołu)
 • Wyraźne określenie sprawy, czyli przedmiotu uchwały (uchwała w sprawie…, opinia w sprawie…, wyrażenie zgody w sprawie…, wnioski w sprawie…, ustalenia w sprawie…, postanowienie w sprawie…, porozumienie z dyrektorem… itp.)
Konstrukcja uchwały rady pedagogicznej
konstrukcja uchwa y rady pedagogicznej c d

Preambuła wyraźnie określająca podstawy prawne, na jakie powołuje się uchwała (ważne jest tu miejsce zapisu kompetencji, z której wynika konieczność podjęcia uchwały, np. ustawa, rozporządzenie)

 • Tekst aktu prawnego - nie może dzielić się na artykuły, są zastrzeżone dla ustaw.Najczęściej przyjmuje się paragrafy, w razie potrzeby dzielone na:
 • ustępy (ust.)
 • punkty (pkt)
 • litery (lit.)
Konstrukcja uchwały rady pedagogicznej c.d.
konstrukcja uchwa y rady pedagogicznej c d1

Podpis uprawnionego przedstawiciela - w przypadku Rady Pedagogicznej – przewodniczącego lub innej osoby upoważnionej, np. wiceprzewodniczącego

 • Załącznik w akcie prawnym:
 • Załącznik pełni funkcję uzupełniającą wobec dokumentu głównego
 • Załączniki różnego rodzaju dołącza się do aktów wykonawczych, aby zapewnić im komunikatywność (komunikatywność aktu zmniejsza się przez umieszczanie w nim obszernych, szczegółowych opisów)
Konstrukcja uchwały rady pedagogicznej c.d.
slide10

Na podstawie art. 50 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, w związku z art. 52 ust. 2...

Preambułę uchwały rady pedagogicznej w sprawie uchwały o zmianach w statucie szkoły należy rozpocząć od słów:
uchwa a nr 3 05 06 rady pedagogicznej szko y w z dnia 7 marca 2006 roku

Na podstawie art. 50 ust. 2 pkt. 1, w związku z art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty Rada Pedagogiczna Szkoły ………… w .......... postanawia:

§ 1. Wprowadzić do Statutu Szkoły …….. w .... zmiany, których treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Szkoły

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem ....... .

Przewodniczący RP

Uchwała nr 3/05/06Rady Pedagogicznej Szkoły ……… w ....z dnia 7 marca 2006 roku
slide12

Należy podać:

 • ilość osób biorących udział w posiedzeniu (stwierdzenie quorum)
 • ilości głosów oddanych „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” (stwierdzenie ważności uchwały)
Uwaga!Fakt podjęcia przez organ kolegialny uchwały powinien być odnotowany w protokole z posiedzenia tego organu.
slide13

art. 41 ust. 3 ustawy o systemie oświaty

Dyrektor szkoły lub placówki wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w ust. 1, niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę lub placówkę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę lub placówkę. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

wyrok nsa w warszawie z 28 grudnia 2000 r

Protokół

jest "dokumentem" odzwierciedlającym w miarę dokładnie przebieg określonego zdarzenia czy przeprowadzonych czynności, pozwalającym na ustalenia zarówno kto uczestniczył w zdarzeniu (lub czynności),a także jaki był jego przebieg i do jakich wniosków doprowadził.

wyrok NSA w Warszawie z 28 grudnia 2000 r.
slide15

Protokół - KPA art. 68 §1 Protokół sporządza się tak, aby z niego wynikało, kto, kiedy, gdzie i jakich czynności dokonał, kto i w jakim charakterze był przy tym obecny, co i w jaki sposób w wyniku tych czynności ustalono i jakie uwagi zgłosiły obecne osoby. § 2 Protokół odczytuje się wszystkim osobom obecnym, biorącym udział w czynności urzędowej, które powinny następnie protokół podpisać. Odmowę lub brak podpisu którejkolwiek osoby należy omówić w protokóle.

przy sporz dzaniu protok w z posiedze rady pedagogicznej nale y pami ta e

protokół to nie stenogram,

 • w związku z brakiem unormowań w prawie powszechnie obowiązującym, to rada pedagogiczna w swoim regulaminie określa formę, szczegółowość i sposób sporządzania protokółów ze swoich obrad,
 • nie ma prawnych przeciwwskazań do sporządzania protokółów z wykorzystaniem bardziej skomplikowanych urządzeń niż pióro czy długopis,
 • protokóły (ich zbiory) należy przechowywać w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieupoważnionym.
Przy sporządzaniu protokółów z posiedzeń rady pedagogicznej należy pamiętać, że:
protok jak pisa

Data i miejsce zebrania, ewentualnie też: kolejny numer protokołu.

 • Nazwa grupy osób, które organizują zebranie (komisji, rady itd.).
 • wykaz osób obecnych na zebraniu (często imienny, o ile grupa uczestników zebrania nie jest bardzo liczna) i nieobecnych (jeśli zebranie jest obowiązkowe). W przypadku zebrańbardzo licznych (powyżej kilkunastu osób) listę obecności dołącza się do protokołu.
 • Porządek obrad w punktach - jeżeliobraduje się nad więcej niż jedną sprawą. Niekiedy porządek obrad jest ustalany wcześniej i dostarczany uczestnikom zebrania; wówczas stanowi on załącznik do protokołu. W takim przypadku, jeśli zebranie dotyczy kilku spraw, porządek obrad powinien być przyjęty w osobnej uchwale (najczęściej odbywa się to przez aklamację, czyli ogólną zgodę). Dalej protokół piszemy też zgodnie z tym porządkiem - stanowi on bowiem obowiązujący plan obrad.
 • Krótkie zreferowanie każdej z omawianych spraw, wygłoszonych na ich temat opinii z uwzględnieniem zasadniczych argumentów i kontrargumentów przedstawianych w trakcie dyskusji.
Protokół – jak pisać ?
protok jak pisa1

Możliwie najdokładniejsze przedstawienie wyników głosowań. Należy napisać:

·nad jakim wnioskiem głosowano

·ilu było uprawnionych do głosowania

· kto wszedł do komisji skrutacyjnej (obliczającej wyniki głosowania)

·jaki jest wynik: ile głosów za, ile przeciw, ile wstrzymujących się, ile nieważnych

 • Po opisaniu głosowania jasno powinna być sformułowana uchwała lub decyzja, podjęta w jego wyniku. Poprzedzamy to formułą: W wyniku głosowania Rada powzięła uchwałę o ...
 • Podobnie w przypadku wniosków uchwalonych w innym trybie; ważne jest ich jasne sformułowanie, często ujęte w punkty i poprzedzone formułą: Na zebraniu uchwalono, co następuje:
 • Protokół kończy się formułą: Na tym zebranie (posiedzenie itd.) zakończono. Po niej następują podpisy:

- osoby piszącej protokół (z lewej strony z dopiskiem: Protokółował:)

- osoby pełniącej funkcję przewodniczącego zebrania (z prawej strony).

źródło: R.Pawelec.Poradnik skutecznej komunikacji w mowie i piśmie

Protokół – jak pisać ?
regulamin

Zbiór postanowień i przepisów określających zasady postępowania w jakiejś dziedzinie lub zasady funkcjonowania urzędu, instytucji, organizacji, obowiązujące członków lub pracowników danej instytucji, urzędu.

 • Wszystkie organy szkoły (poza dyrektorem) pracują w oparciu o uchwalone regulaminy własnej działalności (delegacja ustawowa).
 • W oparciu o delegację prawną zawartą w statucie mogą w szkołach funkcjonować różnorodne regulaminy (np. klasopracowni, organizacji wycieczek, konkursów, itp.).
Regulamin
akty kierownictwa wewn trznego
Akty kierownictwa wewnętrznego
 • Polecenia służbowe (ustne i pisemne)
 • Instrukcje, okólniki i wytyczne
 • Zarządzenia dyrektora szkoły
polecenie s u bowe

Jest to ustne lub pisemne zlecanie pracownikowi konkretnych obowiązków lub czynności do wykonania.

 • Polecenie służbowe wydawane jest w warunkach nadrzędności i podporządkowania służbowego występującego w ramach danej jednostki organizacyjnej lub między różnymi jednostkami. Jest to dyrektywa skierowana przez zwierzchnika służbowego do podległego mu pracownika i stanowi formę określenia sposobu wykonania obowiązku ciążącego na adresacie tego polecenia.
 • Polecenie musi mieścić się w granicach prawa co oznacza, że musi je wydawać tylko osoba upoważniona i tylko w granicach swoich kompetencji, a treść polecenia (nakaz działania lub zaniechania) nie może być sprzeczny z prawem.
Poleceniesłużbowe
polecenie s u bowe c d

W przypadku, gdy polecenie jest sprzeczne z przepisami prawa karnego, pracownik jest obowiązany do odmowy jego wykonania, gdyż w przeciwnym wypadku poniesie odpowiedzialność karną.

 • Pracownik, który przypuszcza, że otrzymane polecenie jest niezgodne z prawem, powinien zwrócić na to uwagę przełożonego i zażądać potwierdzenia polecenia na piśmie. Wówczas, jeżeli pracownik je wykona, pisemne potwierdzenie polecenia może służyć jako dowód na korzyść pracownika w ewentualnej sprawie przed sądem.Natomiast pracownik nie ma prawa odmówić wykonania polecenia, jeżeli uważa, że jest niesłuszne czy błędne, nawet jeśli kieruje się troską o interesy pracodawcy.
Polecenie służbowe – c.d.
instrukcje ok lniki i wytyczne

Mają one charakter wewnętrzny i muszą być zgodne ze źródłami powszechnie obowiązującego prawa.

 • Zawierają zazwyczaj treść informacyjną lub interpretację przepisów prawa, a ich celem jest ujednolicenie działań administracji publicznej.
Instrukcje, okólniki i wytyczne
zarz dzenie

Jest aktem normatywnym (wydanym przez Prezydenta RP, Prezesa Rady Ministrów, ministrów, sędziów i kierowników urzędów centralnych na podstawie ustaw i w celu ich wykonywania)

 • Ma charakter najczęściej wewnętrzny i obowiązuje tylko jednostki organizacyjne podległe organowi wydającemu zarządzenie
 • Może być wydane również przez jednostki nie związane z prawem państwowym i ustawodawstwem
 • Zarządzenie tak wydane ma charakter i funkcjonuje jako wewnętrzna zasada postępowania
 • Nie może być jednak ono sprzeczne ani łamać prawa określonego w ustawach, ustanowionego przez państwo i organy władzy
Zarządzenie