1 / 42

Kronik böbrek hastalığı-tanım

Kronik böbrek hastalığı-tanım. GFR’de azalma olsun veya olmasın, böbrekte 3 aydan uzun süren yapısal veya işlevsel bozukluklarla giden idrar, kan ya da görüntüleme yöntemleri ile saptanan bir hasar olması GFR’nin 3 aydan uzun bir sürede 60 mL/dk/1.73 m 2 ’den düşük olması.

Download Presentation

Kronik böbrek hastalığı-tanım

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Kronik böbrek hastalığı-tanım • GFR’de azalma olsun veya olmasın, böbrekte 3 aydan uzun süren yapısal veya işlevsel bozukluklarla giden idrar, kan ya da görüntüleme yöntemleri ile saptanan bir hasar olması • GFR’nin 3 aydan uzun bir sürede 60 mL/dk/1.73 m2’den düşük olması

 2. Prevalans (genel toplumda)

 3. Böbrek hastalığı evresine göre yaklaşım

 4. NKF/DOQI 2000 Update. Am J Kidney Dis 37 (Suppl 1), 2001 Komplikasyonlar Normal Artmış risk Hasar GFR Böbrek yetmezliği SDBY Ölüm Tanı Tedavi (Komorbidite) Progresyonu yavaşlatma Risk faktörleri taraması Risk azaltımı Hasar taraması Progresyon saptanması Komplikasyon tedavisi RRT hazırlık RRT

 5. Son dönem böbrek yetmezlikli hasta SEMPTOMLAR • Halsizlik, çabuk yorulma • İştahsızlık, kilo kaybı • Kaşıntı • Bulantı-kusma, diyare • Parestezi • Huzursuz ayak • Bilinç değişiklikleri • Kanamalar • Nefes darlığı • Göğüs ağrısı • Öksürük, balgam BULGULAR • Hipertansiyon • Solukluk • Kirli sarı cilt rengi • Ciltte kaşıntı izleri • Ciltte ekimozlar • Kalp yetmezliği bulguları • Perikardial frotman • Aritmi • Ödem • Nörolojik bulgular

 6. KBYli hastada klinik değerlendirme ve tedavi yaklaşımları • Kardiyovasküler hastalık,risk faktörleri ve tedavisi • Hipertansiyon tedavisi • Hiperlipidemi tedavisi • Anemi ve üremik kanamaların tedavisi • Malnütrisyon değerlendirmesi, tedavi yaklaşımı • Üremik Kemik hastalığı(Renal osteodistrofi) tedavi yaklaşımı • Üremik Nöropati,Ansefalopati tedavi kaklaşımı • Viral enfeksiyonlar ve tedavi yaklaşımı • Azalmış iyilik hissi (Depresyon, sosyal fonksiyon bozuklukları)

 7. KBY de Kardiyovasküler hastalık • Kronik böbrek yetmezlikli hastalarda mortaliteninyaklaşık % 50’si kardiyovasküler olaylara bağlıdır • Diyaliz öncesi dönemde hastaların yarısına yakınında anormal ekokardiyografik bulgular mevcuttur • Diyaliz öncesi var olan kardiyovasküler bozukluklar diyaliz sırasında sıklıkla progresyon göstermektedir

 8. KBH da Kardiyovasküler hastalık tipleri • Sol ventrikül hipertrofisi • Ateromatöz iskemik kalb hastalığı • Non-Ateromatöz iskemik kalb hastalığı • Valvüler hastalık • Kalb yetmezliği • Üremik kardiyomyopati • Üremik perikardit

 9. Böbrek hastalığı ile ilişkili kardiyovasküler risk faktörleri • Böbrek hastalığının tipi • Azalmış GFR • RAS aktivitesi artışı • Volüm yüklenmesi • Kalsiyum/fosfor metabolizması bozukluğu • Dislipidemi • Anemi • Malnutrisyon • İnflamasyon • İnfeksiyon • Trombojenik faktörler • Oksidatif stres • Homosistein artışı • Üremik toksinler

 10. KBHda Kardiyovasküler hastalık risk azaltımı • Non-farmakolojik uygulamalar Sigara yasağı Hipervoleminin engellenmesi (Hedef KB < 140/90mmHg) Hipoalbuminemi ve inflamasyonun önlenmesi Diyet modifikasyonu (Hedef LDL-Kol. < 100mg/dl) Koroner revaskülarizasyon Renal Transplantasyon(Koşullar uygun ise) Farmakolojik uygulamalar Antihipertansif tedavi(Hedef KB < 140/90mmHg) Epoetin ve Demir tedavisi (Hedef Hgb >11gr/dl) Statin tedavisi (Hedef LDL-Kol. < 100mg/dl) Serum Ca 9.2-9.6mg/dl , Serum fosfor 2,5-5,5 mg/dl ve iPTH 150-300 pg/ml düzeyinde tutulması Anti- agregan tedavi(Koroner hastalık,vasküler hastalık ve D.Mellitus) ACE –inhibitör ve ARB tedavisi (Proteinüri ,arteriosklerozis tedavisi) ACE –inhibitör ve Beta Bloker tedavi (İskemik kalb hast.varsa)

 11. KBH da Kalb Yetmezliği Tedavisi Primer Sistolik Disfonksiyon • Diüretikler • Beta-Blokerler • RAS Blokajı (AT-1 reseptör bloker,ACE inhibitörü) • Digoksin (düşünülebilir) Primer Diyastolik Disfonksiyon • İskemi araştırması,tedavisi • Beta-Bloker(İskemi / taşikardi) • Uzun etkili nitratlar • Verapamil veya Diltiazem (düşünülebilir) • Digoksin,Direkt vazodilatatörler (Sakıncalı) • Tibbi tedaviye direnç düşünülüyorsa Diyalize başla

 12. KBY’de Hipertansiyon ve Hiperlipidemi Tedavi Yaklaşımı

 13. HİPERTANSİYON HİPERLİPİDEMİ Tuz kısıtlaması Egzersiz Antihipertansif ilaç Diyaliz Lipid kısıtlaması Zayıflama Egzersiz Antilipidemik ilaç KARDİYOVASKÜLER HASTALIK ACEi STATİN

 14. KBY’de İdeal Antihipertansif İlaç 1 Kan basıncını yeterince kontrol etmeli 2 Proteinüriyi azaltmalı 3 Renal hasarın progresyonunu yavaşlatmalı 4 Lipid düzeylerini olumlu etkilemeli 5 Böbrek dışı patolojileri olumlu etkilemeli

 15. Renal Hasarın Progresyonu Bakımından Antihipertansif İlaçlar GFHProteinüriLipid      (?)                (?)       • ACE inhibitörleri • AT-1 reseptör antagonistleri • Beta blokerler • Dihidropiridinler • Diltiazem-Verapamil • Alfa blokerler • Santral alfa agonistler • Direkt vazodilatörler • Diüretikler

 16. ACE İNHİBİTÖRLERİ İntraglomerüler basınç azalması Glomerüler hipertrofinin önlenmesi Glomerüler sitokin salınımının azalması Aldosteron salınımının azalması (?) Glomerüler permeabilitenin düzeltilmesi

 17. KBH Hipertansiyon tedavisi

 18. KBHda Lipid Metabolizma Bozukluğu Tip IV Hiperlipoproteinemi • Trigliserid yüksek • T.kolesterol hafif yüksek • VLDL yüksek • LDL hafif yüksek • HDL düşük • Apo C-III yüksek • Apo A-I ve II düşük ETYOLOJİSİ • Lipoprotein lipaz  • Hepatik trigliserid lipaz  • Lesitin-kolesterol açiltransferaz  • LPL reseptörlerinde fonksiyon bozukluğu • Hormonal bozukluklar • İlaçlar

 19. Lipid Metabolizma Bozukluğu TEDAVİ ÖNEMİ Hızlanmış ateroskleroz Diyet ve egzersiz Hızlanmış progresyon Antilipidemik ilaçlar • İntraglomerüler hipertansiyon • Mezangial hücre aktivasyonu • Proliferasyon • Kemotaktik faktör yapımı • Fibronektin yapımı • Serbest oksijen radikalleri HMG CoA redüktaz inh. Balık yağı Karnitin

 20. Renal Anemi ve Tedavisi

 21. PATOGENEZ Eritropoetin eksikliği Eritropoez baskılanması Hemoliz Kanama Demir eksikliği Folik asit eksikliği Vitamin B12 eksikliği Alüminyum intoksikasyonu Diğer Renal Anemi GFH < 40 ml/dk ANEMİ Normokrom normositer

 22. Renal anemi-sonuçları Yaşam kalitesinde azalma Egzersiz kapasitesinde azalma Kognitif fonksiyon bozukluğu Uyku bozuklukları Sol ventrikül hipertrofisi / KKY Ölüm

 23. Renal anemi incelemesinde ne araştırılmalı? Hemoglobin ve hematokrit Eritrosit indeksleri Serum demir Retikülosit sayısı SDBK Demir parametreleri Serum ferritin Transferrin satürasyonu Gaitada gizli kan (veya HRC veya CHr) CRP HD HD sıklık ve dozu

 24. Ek incelemeler iPTH Serum vitamin B12 and folik asit Beyaz küre, Trombosit, Periferik yayma Hemoliz testleri Serum protein elektroforezi Hemoglobin elektroforezi Serum alüminyum Kemik iliği

 25. Renal anemi tedavisi Demir replasmanı Yeterli diyaliz İnflamasyonun önlenmesi Hedef Hb/Hct Malnütrisyonun önlenmesi Hiperparatiroidizmin tedavisi Adjuvan tedaviler Eritropoetin

 26. Anemi tedavisinde Hedef Hb/Htc ne olmalıdır? • Yaş, cins, etnik özelliğe bakılmaksızın rhEPO tedavisi ile4 ay içerisinde hedef Hemoglobin ≥ 11 g/dl Hematokrit ≥ %33

 27. rhEPO Tedavisi Başlangıç doz: 50-100 IU/kg/haftada 3 kez s.c. (Hgb.düzeyi 4 hafta içinde 50 IU/kg ile yaklaşık 1 gr/dl 100 IU ile 1,5-2gr/dl düzeyinde artar) Uygulanan tedavi 300IU/kg/hafta dozu geçmemelidir. İdame Doz : 25-30 IU /kg/ hafta 2-3 kez s.c.

 28. rhEPO tedavisinde yan etkiler • Hipertansiyon • Vasküler aksses , diyalizör ve setlerde pıhtılaşma • Hiperpotasemi • Epileptik atak • Pure red cell aplasi

 29. rhEPO tedavisine yetersiz yanıt nedenleri • İnfeksiyon / İnflamasyon • Kr.kan kaybı • Malnutrisyon • Demir,folik asit veB12 vitamin eksikliği • Al. Toksisitesi • Osteitis fibrosa(Kİ fibrozisi) • Hemoglobinopatiler (Ör:Orak hücre anemisi, β talassemi) • Hemoliz • Maligniteler • Pure red cell aplazi

 30. rhEPO tedavisi, tüm diyaliz hastalarında gerekli değildir. Yeterli diyaliz HD 20% Yeterli beslenme Demir tedavisi PD 40% Diğer önlemler Hastaların %5’inde ESA uygulanmaksızın Htc>%40

 31. Demir tedavisi • ESA alan tüm hastalara demir verilmeli • HD öncesi oral demir verilebilir • HD hastaları için en uygunu IV demir 200 mg, po, ferröz sülfat Prediyaliz KBY HD, ESA alıyor 25-125 mg/hafta, IV

 32. Demir profili hedefleri ne olmalı? OPTIMAL Serum ferritin >100 ng/ml 200-500 ng/ml TSAT %30-40 >%20 HRC <%10 <%2.5 CHr >29 pg/hücre 35 pg/hücre

 33. Renal anemi tedavisinde transfüzyon • Kaçınılmalıdır. • Sakıncaları: 1- Kan yolu ile bulaşabilecek enfeksiyon riski (Hepatit B ve C,HIV,CMV enfeksiyonları) 2- Doku antijenlerine(HLA) karşı sitotoksik antikor gelişimi 3- Transfüzyon bağımlılığı 4- Demir yüklenmesi • Endikasyonları: 1-Semptomatik anemi ve/veya ilişkili risk faktörleri (DM, KKY, İleri yaş, Arteriopati) 2-Ani Hb düşüşü (Kan kaybı, hemoliz) 3-ESA’ya ciddi direnç (Hematolojik hastalıklar, ağır sistemik inflamatuvar hastalık)

 34. KBY de Malnütrisyon GFH azaldıkça diyetle protein alımı spontan olarak azalır • İnfeksiyon • Kardiyovasküler olay • Diğer MALNÜTRİSYON > 50 ml/dk 1.10 gr/kg/gün 25-50 ml/dk 0.85 gr/kg/gün 10-25 ml/dk 0.70 gr/kg/gün < 10 ml/dk 0.54 gr/kg/gün Artmış morbidite Artmış mortalite

 35. Malnütrisyon Göstergeleri • İştahsızlık • Vücut ağırlığının sürekli azalması • Vücut ağırlığının idealin % 80’inin altına inmesi • Antropometrik ölçümlerde azalma • Gelişme geriliği • İnfeksiyonlara eğilimin artması • Diyetle protein alımının 0.8 gr/kg/gün’ün altına inmesi • Albümin < 3.5 gr/dl • Kolesterol < 150 mg/dl • Transferrin < 150 mg/dl • Prealbümin < 30 mg/dl • IGF-1 < 300 μg/L • C ve Ig düzeylerinde azalma • Gecikmiş hipersensitivite reaksiyonunda azalma

 36. KBYde Diyet Önerileri • Su 3 litre/gün • Protein 0.6-1.0 gr/kg/gün • Kalori > 30 kcal/kg/gün • Yağ Kalorinin % 30-40 • Poliansatüre/satüre 1 / 1 • Karbohidrat Kalorinin geri kalanı • Toplam fiber 20-25 gr/gün

 37. KBYde Nörolojik Komlikasyonlar • Üremik Ansefalopati • Kr.Diyalize bağlı ansefalopati Diyaliz Demansı Diyaliz Disekilibrium Sendromu İnme(Stroke) Seksüel Disfonksiyon • Üremik Nöropati,üremik myopati

 38. KBYde Ansefalopati Ayırıcı Tanısı • Üremik ansefalopati • Diyaliz Demansı • Hipertansif Ansefalopati • Diyaliz Disekilibrium Sendromu • Metabolik Ansefalopatiler Hiperkalsemi Hiponatremi Hiperparatiroidizm Hipofosfatemi Hipoglisemi Hiperosmolalite • Beyinde lezyon Subdural Hematom İnme (Stroke- Akut SVO)

 39. KBY Nörolojik Komp. Tedavisi • Üremik Ansefalopati DİYALİZ • Üremik Nöropati DİYALİZ • Diyaliz Demansı Al.Birikiminin engellenmesi DFO tedavisi+HD+HP • D.Disekilibrium Send. Kısa süreli ve yavaş diyaliz Hipertonik sol.infüzyonu(Mannitol)

 40. Viral Ajanlarla Kontaminasyon • Transfüzyon gereksiniminin azaltılması • Kan ürünlerinde viral ajanların taranması • Koruyucu aşılama • Morbidite ve mortalite • Transplantasyon şansı ÖNLEMLER HBV HCV CMV ÖNEMİ

 41. Psikolojik Destek KBY Tanısı TEDAVİ • Depresyon • Anksiyete • Kooperasyon güçlüğü • Psikoz • İntihar girişimi • Organik beyin sendromu Bilgilendirme Aile desteği Medikasyonlar Psikoterapi Grup tedavisi

 42. Renal Replasman Tedavisine Hazırlık • Diyalize başlama zamanının belirlenmesi • Diyaliz tipinin seçilmesi • Vasküler giriş yolu oluşturulması veya periton boşluğuna ulaşılması • Transplantasyona uygunluk ve greft kaynağı bakımlarından değerlendirme

More Related