vod do klasick ch a modern ch metod ifrov n n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Úvod do klasických a moderních metod šifrování PowerPoint Presentation
Download Presentation
Úvod do klasických a moderních metod šifrování

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Úvod do klasických a moderních metod šifrování - PowerPoint PPT Presentation


 • 108 Views
 • Uploaded on

Úvod do klasických a moderních metod šifrování. Jaro 2008, 2 . přednáška . Vernamova šifra. Dne 13.9.1918 Gilbert Vernam požádal o americký patent na údajně zcela bezpečnou šifru. Vernamova šifra je vlastně Vigenerovo šifrou, u které je klíč stejně dlouhý

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Úvod do klasických a moderních metod šifrování' - latanya


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
vernamova ifra
Vernamova šifra

Dne 13.9.1918 Gilbert Vernam požádal o americký patent na údajně zcela bezpečnou šifru.

Vernamova šifra je vlastně Vigenerovo šifrou, u které je klíč stejně dlouhý

jako otevřený text, a je navíc náhodně generovaný. Jinak řečeno, velikosti posunutí jednotlivých písmen jsou náhodné a navzájem nezávislé.

Formálně můžeme Vernamovu šifru definovat následovně:

Je-li p1p2…..pnotevřený text(kódovaný čísly 0,1,…,25 ),ak1k2…..kn

náhodně generovaný klíč (tvořený čísly 0,1,…,25), pak šifrový text

c1c2…..cn je definován jako ci= pi+ki mod 26 pro i=1,2,…,n.

Praktická využitelnost Vernamovy šifry je značně omezená nutností mít

k dispozici bezpečný kanál pro výměnu klíče téže délky jako je otevřený

text.

bezpe nost vernamovy ifry
Bezpečnost Vernamovy šifry

Intuitivně můžeme bezpečnost Vernamovy šifry nahlédnout následovně.

Odposlechneme-li znak ci šifrového textu, pak vzhledem ke skutečnosti,

že každá z 26 možností pro ki je stejně pravděpodobná a nezávislá na

předchozích hodnotách klíček1…ki-1, jsou všechny možnosti pro

pi=ci - ki mod 26 stejně pravděpodobné.

Stručně řečeno, ze znalosti šifrového textu nemůžeme usoudit vůbec nic

o otevřeném textu.

Claude Shannon dokázal, že Vernamova šifra je dokazatelně bezpečná,

tj. že při použití Vernamovy šifry je pravděpodobnost P(p), že byl vyslán

otevřený text p, rovná podmíněné pravděpodobnosti P(p|c), že byl vyslán

otevřený text p za podmínky, že jeho šifrová podoba je c.

Dále dokázal, že jde o jedinou dokazatelně bezpečnou šifru.

hork linka washi n gton moskva
Horká linka Washington-Moskva

Vernamova šifra byla použita u horké linky mezi Bílým domem a Kremlem po kubánské krizi v roce 1961. Horká linka měla za cíl

zabránit náhodnému vzniku jaderné války.

Klíče byly distribuovány v diplomatických zavazadlech v podobě děrných

pásek.

Podmínkou bezpečnosti Vernamovy šifry je to, že žádná část klíče není

použita dvakrát k šifrování dvou různých textů. Celý klíč je nutno po

použití zničit.

Dvojí použití klíče totiž vede na takzvanou knižní šifru, kterou lze snadno

vyřešit.

dvoj pou it kl e
Dvojí použití klíče

Použijeme-li jeden klíč k1k2…kn k zašifrování otevřeného textu p1p2…pn,

dostaneme šifrový text c1c2…cn, kde

ci= pi+ ki mod 26

pro i=1,2,…,n.

Použijeme-li stejný klíč k1k2…kn k zašifrování jiného otevřeného textu q1q2…qn,

dostaneme šifrový text d1d2…dn, kde

di= qi+ ki mod 26

pro i=1,2,…,n.

Odečtením obou šifrových textů dostaneme

ci– di= pi – qi mod 26

pro i=1,2,…,n.

Odečtením obou šifrových textů dostaneme rozdíl dvou otevřených textů

(v přirozeném jazyce). To je knižní šifra kdysi používaná zejména špiony.

e en kni n ifry
Řešení knižní šifry

K šifrovému textu pi – qi mod 26, i=1,2,…,n postupně přičítáme ve všech možných

polohách nejčastější slova otevřeného jazyka, ve kterém je text napsán.

Napříkladw1w2…w6.Pokud je slovo použito v otevřeném textu qod místa

i+1, pak qi+1=w1, qi+2=w2,…,qi+6=w6.

Po přičtení tak dostaneme část otevřeného textu pi+1pi+2…pi+6.

Z ní můžeme uhádnout pokračování otevřeného textu p doleva a doprava, odtud

pak odpovídající část otevřeného textu q, u něhož zase můžeme uhádnout

prodloužení doleva a doprava, a tak střídavě rekonstruujeme oba otevřené texty

p a q.

Proto dálnopis, do kterého se vkládaly pásky s klíčem u horké linky

Moskva – Washington, po skončení rozhovoru použitou pásku odsekl a skartoval.

expanze kl e
Expanze klíče

U moderních šifer se potřeba dlouhého náhodného klíče řešení pomocí

expanze klíče.

Z krátkého tajného klíče se generuje dlouhý klíč potřebné délky

pomocí nějakého generátoru pseudonáhodných čísel. Původní tajný klíč slouží

k počátečnímu nastavení generátoru.

Knihy o historii kryptologie

David Kahn, The Codebreakers, Macmillan, New York, 1967,

podrobné historické pojednání,

Simon Singh, The Code Book, Fourth Estate Limited, 1999,

česky Kniha kódů a šifer, nakladatelství Dokořán a Argo, 2003,

populární úvod do šifrování,

literatura ke klasick kryptologii
Literatura ke klasické kryptologii
 • F.L.Bauer, Decrypted Secrets, Methods and Maxims of Cryptology, Springer Verlag 1997, 2003,

mnohem odbornější kniha než předchozí.

Mnoho dalších odkazů je uvedeno v Bauerově knize.

O významu kryptologie se lze dočíst také v knize

The Kama Sutra, translated by Sir Richard Burton, 1883

Chapter Three, On the arts and sciences to be studied

 • Singing
 • Dancing
 • The art of understanding writing in cypher, and the writing of words in
 • a peculiar way
 • Art of applying perfumed ointments to the body, and of dressing the hair with
 • unguents and perfumes and braiding it
 • Solution of riddles, enigmas, covert speeches, verbal puzzles and
 • enigmatical questions
klasick kryptoanal za
Klasická kryptoanalýza

Jednoduchá záměna

Pomocí frekvenční analýzy jednotlivých znaků (monogramů), bigramů, trigramů, atd.

Nejstarší dochovaný text o této metodě:

al-Kindí, Rukopis o dešifrování kryptografických zpráv, 9. století,

objevené roku 1987 v Sülajmanově osmanském archivu v Istanbulu

Plné jméno autora:

Abú Jusúf Jaqúb ibn Ishád ibn as-Sabbáh ibn `omrán ibn Ismail al-Kindí

Srovnání frekvencí jednotlivých písmen v angličtině a němčině v procentech

a b c d e f g h i j k l m

8,04 1,54 3,06 3,99 12,51 2,30 1,96 5,49 7,26 0,16 0,67 4,14 2,53

6,47 1,93 2,68 4,83 17,48 1,65 3,06 4,23 7,73 0,27 1,46 3,49 2,58

n o p q r s t u v w x y z

7,09 7,60 2,00 0,11 6,12 6,54 9,25 2,71 0,99 1,92 0,19 1,73 0,09

9,84 2,98 0,96 0,02 7,54 6,83 6,13 4,17 0,94 1,48 0,04 0,08 1,14

frekven n anal za
Frekvenční analýza

Frekvence jednotlivých znaků závisí na typu textu, jiná je u novinových článků, jiná u románů nebo u odborných textů v závislosti na oboru.

Pořadí písmen od nejčastějšího k nejméně častému v angličtině:

atoanirshdlufcmpywgbvkxzjq L.Sacco, 1951

etaonirshdlucmpfywgbvjkqxz D.Kahn, 1967

etaonrishdlfcmugpywbvkxjqz A.G. Konheim, 1981

v němčině:

enirsahtudlcgmwfbozkpjvqxy F. Kasiski, 1863

enirstudahgolbmfczwkvpjqxy A. Figl, 1926

enirsatdhulgocmbfwkzpvjyxq F.L. Bauer, 1993

ve francouzštině:

enirsahtudlcgmwfbozkpjvqxy F. Kasiski, 1863

eaistnrulodmpcvqgbfjhzxykw H.F. Gaines, 1939

etainroshdlcfumgpwbyvkqxjz Ch. Eyraud, 1953

frekvence bigram
Frekvence bigramů

Nejčastější bigramy v angličtině podle A. Sinkova:

th he an in er re on es ti at st en or nd

270 257 152 194 179 160 154 115 108 127 103 129 108 95

to nt ed is ar

95 93 111 93 96

Čísla znamenají průměrný počet výskytů v textech o 10 000 znacích

Nejčastější bigramy v němčině takové, že obrácené bigramy se téměř nevyskytují:

th he ea nd nt ha ou ng hi eo ft sc rs

Následující dvojice bigramů mají prakticky stejnou frekvenci v němčině:

ar,re es,se an,na ti,it on,no in,ni en,ne at,ta

te,et or,ro to,ot ar,ra st,ts is,si ed,de of,fa

frekvence trigram
Frekvence trigramů

Nejčastější trigramy v angličtině jsou

the ing and ion tio ent ere her ate ver

ter tha ati for hat ers his res ill are

frekvence samohlásek

frekvence hlásek lnrst

průměrná délka slov

angličtina 4,5

francouzština 4,4

němčina 5,9

ruština 6,3

40%

45%

39%

45%

33%

34%

39%

nejčastější slova

angličina: the of and to a in that it is I for as

němčina: die der und den am in zu ist daß es

francouzština: de il le et que je la ne on les en ce

e en vigen rovy ifry
Řešení Vigenérovy šifry

Nezávisle Friedrich W. Kasiski a Charles Babbage v druhé polovině 19. stol.

Jejich řešení je založené na následujícím pozorování:

Vyskytuje-li se nějaký bigram xy v otevřeném textu dvakrát a vzdálenost mezi

oběma výskyty je násobkem délky klíče, pak je v obou případech zašifrován

stejným bigramem cd.

V obou případech jsou totiž posunutí definována stejným bigramem kl klíče.

klíč

otevřený text

šifrový text

kl . . . . kl

xy . . . . xy

pq . . . . pq

Nejdříve tedy odhadneme délku klíče tak, že v šifrovém textu najdeme všechny

bigramy, které se vyskytují aspoň dvakrát a spočteme jejich vzdálenosti.

Poté najdeme číslo, které je nejčastěji dělitelem těchto vzdáleností. To je

pravděpodobnou délkou klíče.

Opakovaný bigram v šifrovém textu může vzniknout i náhodně, ne všechny

vzdálenosti opakovaných bigramů musí být násobkem délky klíče.

odhad velikosti posunut
Odhad velikosti posunutí

Máme-li odhad délky klíče, můžeme pak odhadnout velikost jednotlivých posunutí

následovně.

Šifrový text pak napíšeme do tolika sloupců, kolik je odhadovaná délka klíče, a

spočítáme frekvenci jednotlivých znaků v každém sloupci zvlášť.

Poté pro každý sloupec najdeme takové posunutí abecedy, které nejlépe odpovídá

frekvenci jednotlivých písmen v (přirozeném) jazyce otevřeného textu.

Pak už zbývá pouze dešifrovat text pomocí odhadnutých velikostí posunutí.

Řešení Vigenérovy šifry lze jednoduše algoritmizovat pomocí pojmu index

koincidence.

index koincidence
Index koincidence

Zavedl William F. Friedman v roce 1925.

Neformálně je index koincidence dvou textů S a T nad stejnou abecedou A

definovaný jako pravděpodobnost, že se v obou textech vyskytne stejný znak

na stejném místě.

Definice. Jsou-li S = s1s2…sn a T = t1t2…tn dva texty téže délky nad

stejnou abecedou A, pak definujeme index koincidence těchto dvou textů jako

Kappa(S,T) = Σiδ(si,ti) / n,

sčítáme pro i = 1,2,…,n,δ(si,ti) je Kroneckerův symbol rovný 1 pokud si=ti a

rovný 0 v opačném případě.

Očekávaná hodnotaKappa(S,T). Jsou-li pravděpodobnosti výskytů jednotlivých

znaků abecedy A v textu S rovné p0p1…pk a pravděpodobnosti výskytů těchto

znaků v textu T jsou rovné q0q1…qk, pak očekávaná hodnota indexu koincidence

Kappa(S,T) = Σj pjqj ,

sčítáme pro j = 1,2,…,n.

o ek van hodnota indexu koincidence jazyka
Očekávaná hodnota indexu koincidence jazyka

Jsou-li frekvence jednotlivých písmen abecedy v nějakém jazyce L rovné

p0,p1,…p25 pak očekávaná hodnota indexu koincidence dvou textů v tomto

jazyce se rovná

Kappa(S,T) = Σjpj2 ,

sčítáme pro j = 0,2,…,25.

Toto číslo nezávisí na textech S a T, ale pouze na pravděpodobnostech pj,

nazývá se proto očekávaný index koincidence jazyka L.

Zde jsou hodnoty očekávaného indexu koincidence nejčastějších jazyků podle

Kullbacka, 1976:

Tyto hodnoty samozřejmě

závisí na použitých tabulkách

frekvencí jednotlivých písmen

a u různých autorů se mohou

lišit.

angličtina 6,61%

němčina 7,62%

francouzština 7,78%

španělština 7,75%

ruština 5,29% (32 znaků v abecedě)

náhodný text 1/26 = 3,85% .

invariance indexu koincidence
Invariance indexu koincidence

Tvrzení. Jsou-li dva texty S a T zašifrované polyalfabetickou šifrou za použití

stejného klíče K, a označíme-li takto obdržené šifrové texty C a D, pak platí

Kappa (C,D) = Kappa (S,T) .

Důkaz.

Označme si symbol na i-tém místě textu S, a ti symbol na i-tém místě

textu T.

Protože je při šifrování použit stejný klíč pro oba texty, jsou symboly

si a ti zašifrovány za použití stejné permutace πi.

Na i-tém místě šifrového textu C je tedy symbol ci = πi(si) a na i-tém

místě šifrového textu D je symbol di = πi(si).

Protože πi je permutace, platí

si = ti právě když ci = di pro každý index i.

Odtud a z definice indexu koincidence pak vyplývá rovnost

Kappa (C,D) = Kappa (S,T).

pr m rn indexy koincidence
Průměrné indexy koincidence

Pro text T délky n a r přirozené číslo označme T r text, který dostaneme

z T cyklickým posunutím o r míst doprava.

Definice. Průměrný index koincidencedvou textůS a T téže délky n

nad stejnou abecedou A definujeme jako číslo

Chi(S,T) = Σr Kappa(S,T r) / n,

sčítáme přes r = 0,1,…, n – 1.

Definice. Průměrný index koincidence jednoho textuT délky n definujeme jako

Phi(T) = Σr Kappa(T,T r) / (n-1),

sčítáme přes r = 1,…, n – 1.

pou it pro nalezen d lky kl e
Použití pro nalezení délky klíče

Máme-li daný šifrový text C délky n zašifrovaný nějakou polyalfabetickou šifrou,

a chceme najít pravděpodobnou délku klíče,

postupně pro každé d = 2,3,…,n-1 napíšeme šifrový text do d sloupců,

texty ve sloupcích označíme C1, C2,…,Cd ,

spočítáme průměrné indexy koincidence Phi(Cj) pro j = 1,2,…,d,

a pak jejich průměr ΣjPhi(Cj) / d .

To d, pro které se tato průměrná hodnota nejvíce blíží očekávanému indexu

koincidence jazyka, ve kterém byl napsán otevřený text, je nejpravděpodobnější

délka klíče.

Obvykle to vychází tak, že tato průměrná hodnota se blíží očekávanému indexu

koincidence jazyka otevřeného textu pro násobky délky klíče, zatímco pro ostatní

hodnoty d se blíží hodnotě indexu náhodného jazyka, který je mnohem menší.

e en transpozi n ch ifer
Řešení transpozičních šifer

Jednoduchá transpozice. Máme-li k dispozici pouze jeden šifrový text dané

délky, nezbývá než jej přehazovat za použití častých bigramů tak, abychom dostali

smysluplný text.

Máme-li k dispozici více textů téže délky zašifrované stejnou permutací, napíšeme

si je pod sebe, rozstříháme do sloupců a přehazujeme je opět tak, abychom ve

všech řádcích současně dostali smysluplné texty. To je obvykle mnohem snazší

než v případě pouze jednoho textu.

V případě úplné tabulky můžeme její rozměr najít tak, že vyzkoušíme všechny

možné tabulky, které lze celé vyplnit šifrovým textem dané délky.

Pro každou možnost spočítáme poměr samohlásek a souhlásek v jednotlivých

řádcích.

Tabulka, pro kterou se tyto poměry nejvíce blíží poměru samohlásek a souhlásek

v přirozeném jazyce otevřeného textu, je ta nejpravděpodobnější. Text si potom

rozstříháme do sloupců a pokračujeme stejně jako u více textů téže délky.

dvojit transpozice
Dvojitá transpozice

Při více textech téže délky postupujeme na počátku stejně jako u jednoduché transpozice.

Pokud uspějeme, je třeba najít ještě obě hesla, abychom mohli luštit i zprávy

jiných délek.

identifikace ifer
Identifikace šifer

Transpoziční šifry. Frekvence jednotlivých písmen je stejná jako u otevřeného

textu v daném jazyce.

Jednoduchá záměna. Rozložení frekvencípísmen je stejné jako u přirozeného

jazyka.

Polyalfabetická šifra s periodickým klíčem. Pomocí indexu koincidence.