vem blir skyddsombud
Download
Skip this Video
Download Presentation
Vem blir skyddsombud?

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Vem blir skyddsombud? - PowerPoint PPT Presentation


 • 88 Views
 • Uploaded on

Vem blir skyddsombud?. Engagerad och intresserad av sin arbetsplats Utses av den lokala fackföreningen. Som är bunden av kollektivavtal gentemot arbetsgivaren. Ett eller flera kan utses på samma arbetsställe. Behovet avgör.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Vem blir skyddsombud?' - lara-wilson


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
vem blir skyddsombud

Vem blir skyddsombud?

Engagerad och intresserad av sin arbetsplats

Utses av den lokala fackföreningen. Som är bunden av kollektivavtal gentemot arbetsgivaren.

Ett eller flera kan utses på samma arbetsställe. Behovet avgör.

På KTH har vi gemensamma skyddsombud oavsett facklig tillhörighet. (Detta bör vara skriftligt.)

Beslutet skall meddelas arbetsgivaren för registrering. Först då är man formellt skyddsombud.

anm lan
Anmälan
 • De som utser skyddsombudet skall snarast anmälan det till arbetsgivaren.
 • Anmälan skall vara skriftlig och innehålla namn, adress, skyddsområde och mandattid.
 • Arbetsgivaren skall sätta upp ett anslag om skyddsombudets namn på arbetsstället.
 • Blankett för anmälan finns http://intra.kth.se/blanketter-mallar/blanketter/personalutveckling-arbetsmiljo
skyddsomr de
Skyddsområde
 • SKO företräder alla arbetstagare inom skyddsområdet
 • Området skall vara lokalt avgränsat område
 • Inom sitt skyddsområdet skall SKO vaka skyddet över ohälsa och olycksfall samt att arbetsgivaren uppfyller kraven i 3 kap 2a § AML (att arbetsmiljön uppfyller föreskrivna krav på en god arbetsmiljö.)
 • Arbetsgivaren skall underrätta SKO om förändringar av betydelse för arbetsmiljöförhållandena inom SKO:s område.
skyddsombudets skyldigheter
Skyddsombudets skyldigheter
 • Tystnadsplikt. För ej röja vad man fått reda på i uppdraget.
 • Undantag. Får vidarebefordra till ledamot i facket.
r ttigheter f r skyddsombudet
Rättigheter för skyddsombudet
 • Rätt till omfattande information från arbetsgivaren.
 • Bli underrättad, få upplysningar, ta del av handlingar.
 • Har en stark rättslig ställning
 • Delta i planering
delta i planering av
Delta i planering av…
 • Lokaler
 • Anordningar
 • Arbetsprocesser
 • Arbetsmetoder
 • Arbetsorganisation
 • Ämnen
 • ”i varje stadium i planeringen som är av betydelse för arbetsmiljön”
skyddsombudets r ttighet vid brister i arbetsmilj n
Skyddsombudets rättighet vid brister i arbetsmiljön
 • Rätt till samverkan
 • Bevaka att systematiskt arbetsmiljöarbete genomförs
 • Begära åtgärd eller undersökning genomförs OBS!
 • Kontakta skyddskommittén (Tema arbetsmiljö)
 • Överklaga Arbetsmiljöverkets beslut till Förvaltningsrätten
 • Stoppa ett arbete OBS!
 • Det är förbjudet att hindra skyddsombudet.
r tt att beg ra tg rd unders kning h nv ndelseordningen 6 kap 6a aml
Rätt att begära åtgärd/undersökning(Hänvändelseordningen 6 kap 6a§ AML)
 • Genast få skriftligt kvitto av arbetsgivaren
 • Få besked utan dröjsmål
 • Åtgärd/undersökning inom skälig tid
 • Begära Arbetsmiljöverkets beslut
 • Kan överklaga AV:s beslut
 • Omfattar även inhyrda eller entreprenadanställda
skyddsombudsstopp
Skyddsombudsstopp
 • Skyddsombudet har rätt att stoppa ett arbete:
 • Vid omedelbar och allvarlig fara
 • Om arbetsgivaren brutit mot ett förbud
 • Skall först vända sig till arbetsgivaren
 • Vid skada till följd av åtgärden är skyddsombudet fritt från ersättningsskyldighet.
 • Arbetsgivaren kan häva stoppet genom att; åtgärda, komma överens med SKO eller kontakta Arbetsmiljö-verket.
skyddsombudet har r tt till
Skyddsombudet har rätt till …
 • Ledighet för sitt uppdrag och behåller sina anställningsförmåner. Detta kan vara: ledighet för utbildning, delta i skyddsrond, läsa in handlingar, delta i möten, samtala med arbetstagare etc
 • Rätt till samma lön
 • Rätt till utbildning. Arbetsgivaren och fack svarar gemensamt för att SKO får erforderlig ut bildning.
huvudskyddsombud
Huvudskyddsombud
 • Finns mer än ett skyddsombud så skall en av dem vara huvudskyddsombud
 • HSKO skall samordna SKO:s verksamhet
 • Företräder skyddsombuden utåt fr a i frågor som inte är begränsade till skyddsområden.
 • HSKO ingår i skyddskommittén (Tema arbetsmiljö)
 • Har viss ersättning för sitt uppdrag
tema arbetsmilj skyddskommitt
Tema arbetsmiljö (skyddskommitté)
 • Leds av förvaltningschefen
 • Sekreterare utses av arbetsgivaren (Leif S)
 • HSKO ingår
 • Fackliga ordföranden ingår
 • Personalchefen
 • Företagshälsovården inbjuds regelbundet
 • Frågor som behandlas är företagshälsovård, arbetsanpassningsverksamhet, utbildning om arbetsmiljön, handlingsplaner, olycksstatistik, planering av lokaler och organisation etc
skyddsombuden r i allas intresse
Skyddsombuden är i allas intresse
 • Arbetsgivarens stöd i arbetsmiljöarbetet
 • Kunskapsspridare
 • Facket och arbetstagarnas företrädare på arbetsplatsen
 • Skyddsombudet företräder alla arbetstagare
 • 2011 27600 anmälda arbetsskador som för medfört sjukfrånvaro. 9 700 anmälda arbetssjukdomar.
ad