Opis bibliograficzny stosowany w bibliografii załącznikowej - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Opis bibliograficzny stosowany w bibliografii załącznikowej PowerPoint Presentation
Download Presentation
Opis bibliograficzny stosowany w bibliografii załącznikowej

play fullscreen
1 / 56
Opis bibliograficzny stosowany w bibliografii załącznikowej
117 Views
Download Presentation
kyrie
Download Presentation

Opis bibliograficzny stosowany w bibliografii załącznikowej

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Opis bibliograficzny stosowany w bibliografii załącznikowej Oprac. Małgorzata Łońska 2009

 2. Jeżeli piszesz wypracowanie (w przyszłości pracę magisterską), wygłaszasz referat lub przygotowujesz prezentację maturalną Nie zapomnij podać informacji, z  czego korzystasz!

 3. Prawidłowo sporządzoną bibliografię należy zamieszczać na końcu KAŻDEJ pracy: referatu, wypracowania oraz wszelkich prac konkursowych z KAŻDEGO przedmiotu.Podanie w pracy bibliografii jest jednym z niezbędnych warunków zachowania praw autorskich.

 4. Co to jest BIBLIOGRAFIA?? Bibliografia – wywodzi się od greckich słów: biblion (biblos) – książka oraz graphein – pisać, opisywać. Bibliografia – to uporządkowany spis książek lub innych dokumentów dotyczących tematu poruszanego w pracy. Potocznie określana jako literatura przedmiotu lub literatura.

 5. LITERATURA PODMIOTU - to omawiane przez Was utwory literackie, czyli wszystko to, co zamierzacie poddać analizie podczas Waszego wystąpienia maturalnego, a także to, co złoży się na materiał argumentacyjny dla Waszych własnych sądów. Mogą to być dzieła literackie, dzieła sztuki, fragmenty muzyczne, fotografie, plakaty, reklamy i inne. LITERATURA PRZEDMIOTU - to spis opracowań (teoretycznych), które zostaną wykorzystane w Twojej prezentacji; wzbogacają literaturę podmiotu, służą rozszerzeniu i pogłębieniu tematu. Literaturę przedmiotu stanowią wszystkie te pozycje, z których czerpiesz wiadomości na interesujący Cię temat. W poważniejszych pracach naukowych taka lista nazywa się bibliografią.

 6. Bibliografia załącznikowa powinna być opracowana zgodnie z normami: PN - ISO 690: 2002 Dokumentacja - Przypisy bibliograficzne - Zawartość, forma i struktura. PN - ISO-2:1999 Informacja i dokumentacja - Przypisy bibliograficzne - Dokumenty elektroniczne i ich części.

 7. Opis bibliograficzny KSIĄŻKI

 8. Co to jestOPIS BIBLIOGRAFICZNY ? Opis bibliograficzny książki –zespół informacji wymienionych w odpowiedniej kolejności, niezbędnych do zidentyfikowania dokumentu (książki, rozdziału, artykułu z czasopisma).

 9. Elementy opisu: Nazwisko i imię autora, Tytuł, Miejsce wydania, Wydawnictwo, rok wydania. Przykład: Kapuściński Ryszard, Heban, Warszawa, Czytelnik, 2003..

 10. Informacji na temat książki szukaj najpierw na stronie tytułowej, a nie na okładce!

 11. Zwracaj uwagę na znaki przestankowe: ; : . , - / ( ) Stosuj je konsekwentnie!!!

 12. Każdy element opisu należy wyraźnie oddzielić od następnych przyjętym znakiem interpunkcyjnym (w naszej szkole obowiązuje przecinek). Na końcu każdego opisu - tak jak na końcu zdania – postaw kropkę. Kapuściński Ryszard,Heban,Warszawa, Czytelnik, 2003.

 13. Autor: Podajemy imię autora w pełnym jego brzmieniu, np. Wyspiański Stanisław, Mickiewicz Adam.

 14. Jeżeli autor nie jest znany lub jest więcej niż trzech autorów (praca zbiorowa) – opis zaczynamy od tytułu. W przypadku pracy zbiorowej, podajemy dane pierwszej osoby (podkreślonej przez wydawcę lub określonej jako redaktor): Jeżeli autorów jest dwóch lub trzech – podajemy ich personalia oddzielając od siebie przecinkami. Iksiński Zenon, Kowal Jan, Nowak Paweł.

 15. Pomijamy w opisie autora informacjeo jego stopniach naukowych, funkcjach: prof. dr doc. mgr ks. Nie piszemy, że ktoś jest czy był: księdzem, profesorem, biskupem, doktorem, zakonnikiem etc.

 16. Tytuł: Można skracać zbyt długi tytuł.Wyrazy pominięte zaznacz wielokropkiem: (...) Pamiętaj, że jedynym elementem opisu bibliograficznego, który umieszczamy w cudzysłowie jest tytuł czasopisma!!! „Polonistyka” alePan Tadeusz

 17. Wydawca: Można skracać nazwę wydawcy: Np.: PWN zamiast Państwowe Wydawnictwo Naukowe Ossolineum zamiast Zakład Narodowy im Ossolińskich WSiP zamiast Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

 18. Od 2002 obowiązkowym elementem opisu bibliograficznego jest numer ISBN: ISBN – ang. International Standard Book Number – Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki- dziesięciocyfrowy symbol zawierający zakodowane informacje o książce: o kraju: 83 – Polska, o wydawcy: 02 – WSiP i o książce. Nadawanie numerów ISBN obowiązuje wydawców polskich od 1974 roku. Od 2007 roku nr ISBN poprzedzony jest prefiksem 978 i liczy 13 cyfr.

 19. Tytuły utworów piszemy czcionką pochyłą – kursywą bez cudzysłowu ! Mickiewicz Adam,Konrad Wallenrod, Warszawa, Czytelnik, 1976. Tytuł:

 20. ZAWSZE trzeba podać rok(datę) wydania. Jeśli daty nie ma w książce, koniecznie trzeba ją określići zapisać: [1999] lub ok. 1999

 21. Opis bibliograficzny PRACY ZBIOROWEJ: Arcydzieła literatury polskiej: Interpretacje,red.Stanisław Grzeszczuk i Anna Niewolak- Krzywda, Warszawa, KAW, 1990.

 22. Opis bibliograficzny JEDNEGO TOMU wielotomowejpracy zbiorowej: Poezja polska 1914-1939: antologia,t.1, red. Ryszard Matuszewski, Seweryn Pollak, Warszawa, Czytelnik,1984.

 23. Opis bibliograficzny FRAGMENTU(ROZDZIAŁU) książki napisanej przez jednego autora: Opis całości książki (jak poprzednio), Tytuł rozdziału, strony zajęte przez rozdział .

 24. Przykład: Hutnikiewicz Artur, Od czystej formy do literatury faktu, Warszawa, WP, 1988,s. 70-92: Ekspresjonizm. Tak sporządzamy również opis wiersza(czyopowiadania)ze zbioru jednego autora.

 25. Asnyk Adam, Wybór poezji, Wrocław, Ossolineum, 1955, s. 76:Między nami nic nie było. Żeromski Stefan, Opowiadania, Warszawa, Książka i Wiedza, 1981,s. 50-55:Zmierzch.

 26. Tylko w przypadku, gdy w tytule książki, czy artykułu zawarty jest tytuł utworu, o którym jest w nich mowa, stosujemy cudzysłów. Przykład: Cieśla-Korytowska Maria, „Dziady” Adama Mickiewicza, Warszawa, WSiP, 1995, s. 152-166: Wielka Improwizacja.

 27. Opis bibliograficzny rozprawy (eseju, rozdziału) z  PRACY ZBIOROWEJ – elementy opisu: Nazwisko i imię autora rozdziału, Tytuł rozdziału,w:Opis książki, w której zawarty jest rozdział, strony zajęte przez rozdział.

 28. Przykład 1: Sosień Barbara, Tragiczna komedia kupca Goriot,w:Lektury obowiązkowe, red. Stanisław Balbus i Włodzimierz Maciąg, Wrocław, Ossolineum, 1976, s. 191-195.

 29. Przykład 2 : Wiersz z antologii wielu autorów StachuraEdward, Wielki Testament, w:Od Kochanowskiego do Szymborskiej: antologia poezji polskiej, red. Marek Wawrzkiewicz, Warszawa, Książka i Wiedza, 1997, s. 380-381..

 30. Opis bibliograficzny WSTĘPU do książki: Nazwisko i imię autora wstępu, Tytuł wstępu, w: Opis książki, w której zawarty jest wstęp, strony zajęte przez wstęp. Drawicz Andrzej, Wstęp,w:Bułhakow Michał, Mistrz i Małgorzata, Wrocław, Ossolineum, 1990, s. V-LXXXIV.

 31. Opis bibliograficzny Fragmentu BIBLII: Księga: Księga Izajasza, w: Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, red. Augustyn Jankowski, Poznań, Pallotinum, 1990, s. 849- 906.

 32. Opis bibliograficzny Fragmentu BIBLII: Fragment posiadający własną nazwę: Przypowieść o siewcy, w: Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu,red. Augustyn Jankowski,Poznań, Pallotinum, 1990, Mt 13, 1- 9, s. 1138.

 33. Opis bibliograficzny Fragmentu BIBLII: Krótki cytat: Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, red. Augustyn Jankowski, Poznań, Pallotinum, 1990, Flp 4,13, s. 1333.

 34. Opis bibliograficzny ARTYKUŁU Z CZASOPISMA

 35. Elementy opisu: Nazwiskoi imię autora artykułu, Tytuł artykułu, „Tytuł Czasopisma” rok, numer czasopisma, numery stron zajęte przez artykuł.

 36. Przykład: Jaworski Marcin, Różewicz – ostatni modernista, „Polonistyka” 2005, nr 5, s. 18-24.

 37. Opis bibliograficzny RECENZJI – elementy opisu: Nazwisko i imię autora recenzo- wanej książki, Tytuł recenzowanej książki,rec.Imię i nazwisko autora recenzji, „Tytuł Czasopisma” rok, numer czasopisma, strony zajęte przez recenzję.

 38. Przykład RECENZJI: Kuczok Wojciech, Gnój,rec. Piotr Śliwiński, Normalni, wydrążeni, źli, „Tygodnik Powszechny” 2004, nr 32, s. 11.

 39. Opis bibliograficzny WYWIADU – elementy opisu: Nazwisko i imię osoby, która udziela wywiadu, Tytuł wywia- du,rozm. przepr.Imię i nazwisko osoby prowadzącej wywiad, „Tytuł Czasopisma” rok, numer, numery stron.

 40. Przykład WYWIADU: Kuczok Wojciech, Jestem bardzo pokrzywiony,rozm. przepr.Barbara Pietkiewicz, „Polityka” 2004, nr 3, s. 58- 59.

 41. Opisy bibliograficzneDOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH

 42. Książka na płycie CD-ROM: Kopaliński Władysław, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych [CD-ROM], wersja 1.03.16, Łódź,Pro-media CD, 1998.

 43. Książka w Internecie: Hłasko Marek, Ósmy dzień tygodnia[online], [dostęp 19 września 2005], dostępny w Internecie, http://www.literatura.zapis.net.pl/okresy/wspolczesnosc/hlasko/osmy.htm.

 44. Strona www: Skórka Stanisław, Wirtualna historia książki i bibliotek [online], Kraków [dostęp 4 lutego 2005], dostępny w Internecie: http://www.ap. krakow.pl/whk/.

 45. Artykuł w czasopiśmie internetowym: Karpiel Anna, Motyw szatana w literaturze romantycznej, w: „Konspekt” 2005, nr 2 [online], [dostęp 22 września 2005], dostępny w Internecie: http://www.wsp.krakow.pl/konspekt/22/Karpiel.htm. ISSN 1509-6726.

 46. Opis bibliograficzny INNYCH TEKSTÓW KULTURY

 47. Opis bibliograficzny REPRODUKCJI OBRAZU (rzeźby, dzieła architektury): Jak opis rozdziału z książki: Mehoffer Józef, Dziki ogród, w: Makowiecki Andrzej, Literatura Młodej Polski: podr. dla kl. trzeciej szkoły średniej, Warszawa, WSiP, 1994, ryc. po s. 256.

 48. Opis bibliograficzny REPRODUKCJI OBRAZU (rzeźby, dzieła architektury): Jak fragment książki: Ullmann Ernst, Leonardo da Vinci, Warszawa, Wydaw. Arkady, 1984, ryc. 122: Mona Lisa.

 49. Opis bibliograficzny FILMU: Wesele [film], reż. Andrzej Wajda [kas. wiz. VHS], Warszawa, PRF, 1972.

 50. Opis bibliograficzny REKLAMY: Szczęście maluje się na twarzy. Truskawkowy żel myjący do twarzy...[reklama prasowa], „Filipinka” 2004, nr 9, s. 5. A świstak siedzi i zawija je w te sreberka [reklama telewizyjna], Warszawa, TVP, 2005. Reklama mleka [dokument dźwiękowy]. Kraków, Radio RMF FM, 2007.