poglavlje 2 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
POGLAVLJE 2 PowerPoint Presentation
Download Presentation
POGLAVLJE 2

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 62

POGLAVLJE 2 - PowerPoint PPT Presentation


 • 112 Views
 • Uploaded on

POGLAVLJE 2. E-komerc biznis m odel i i koncepti. CILJEVI. Identif ikacija ključnih k omponen ti e- k omerc bi z n i s model a . Opis osnovnih B2C bi znis model a . Opis osnovnih B2 B bi znis model a . Identifikacija bi z n i s model a u ostalim novim oblastima e- k omerc a .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'POGLAVLJE 2' - maxima


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
poglavlje 2
POGLAVLJE 2

E-komerc biznis modelii koncepti

ciljevi
CILJEVI
 • Identifikacija ključnih komponenti e-komerc biznis modela.
 • Opis osnovnih B2C biznis modela.
 • Opis osnovnih B2B biznis modela.
 • Identifikacija biznis modelau ostalim novim oblastima e-komerca.
 • Razumevanje ključnih biznis koncepatai strategija primenljivih na e-komerc.
kozmo kona an krah
Kozmo - konačan krah
 • Korišćenje Interneta u cilju kombinovanja pogodnosti on-line kataloga i trenutnog zadovoljstvaneposredne kupovine u klasičnim prodavnicama, nudjenjem zabave, hrane i ostalih proizvoda uz dostavu u roku od jednog sata bez ograničenja na vrednost i bez dodatne naplate troškova dostave.
kozmo kona an krah1
Kozmo - konačan krah
 • Kreiranje lokalnih Web sajtova u cilju lokalizacije ponude na osnovu korisničkog poštanskog (zip)koda.
 • Zahtevi postavljeni na Web sajt se direktno prenose u Kozmo distribucione centre, nakon čega se pakuju i isporučuju.
kozmo kona an krah2
Kozmo - konačan krah
 • $250 miliona Venture kapitala
 • Nagla ekspanzijai intenzivnatrošenja sredstava u cilju osvajanjatržišta i prepoznavanja na tržištu
 • Kratkoročna profitabilnost nije bio problem
kozmo kona an krah3
Kozmo - konačan krah
 • Lekcija koja je naučena:
  • Teško je zaraditi novac na dostavi jeftinih proizvoda.
  • biznis model nije bio primenljiv na sve praktične situacije.
  • Osnivači kompanije nisu po pravilu i najbolji menadžeri.
 • Teško je za novu kompaniju održati profitabilan e-komerc biznis u potpuno novoj poziciji na tržištu .
e komerc biznis model i
E-komerc biznis Modeli
 • Biznis model
  • skup planiranih aktivnosti u cilju ostvarivanja profita na tržištu
 • Biznis plan
  • dokument koji opisuje biznis model
 • E-komerc biznis model
  • biznis model koji koristi jeinstvene kvalitete i prednosti Interneta i World Wide Web.
osam klju ni h komponenti biznis m odel a value proposition
Osam ključnihkomponenti biznis modela : Value Proposition
 • Definiše kakoproizvodi ili servisi jedne kompanije zadovoljavaju potrebe potrošača.
 • Pitanja
  • Zašto bi potencijalni kupac izabrao vašu kompaniju a ne neku drugu?
  • Šta nudi vaša kompanija a šta ne nude ili ne mogu da nude druge kompanije?
osam klju ni h komponenti biznis m odel a model prihoda
Osam ključnihkomponenti biznis modela : Model prihoda
 • Opisuje na koji način će kompanija ostvarivati prihod, profit i superioran povrćaj investiranog kapitala.
 • E-komerc model prihoda obuhvata:
  • model reklamiranja
  • model pretplate (učlanjenja)
  • model transakcionih provizija
  • model prodaje
  • modelpartnera (afilacioni model)
osam klju ni h komponenti biznis m odel a model prihoda1
Osam ključnihkomponenti biznis modela : Model prihoda
 • Model prihoda od reklamiranja
  • kompanija pruža forum zareklamiranjei naplaćuje odgovarajuću proviziju (Yahoo)
 • Model prihoda od pretplate
  • kompanijanudi korisnicima prostor ili druge servise, a naplatu vrši kroz različite videove pretplata za pristup nekim ili svim ponudjenim servisima (Consumer Reports or Wall Street Journal)
osam klju ni h komponenti biznis m odel a model prihoda2
Osam ključnihkomponenti biznis modela : Model prihoda
 • Model prihoda zasnovan na transakcionim provizijama
  • kompanija ostvaruje prihod naplatom provizije za omogućene ili ostvarene transakcija (eBay or E-Trade)
 • Model prihoda od prodaje
  • kompanija ostvaruje prihod prodajom proizvoda, informacija ili servisa (Amazon or DoubleClick)
 • Model prihoda preko partnera
  • kompanija usmerava poslovanje na partnere i dobija fiksni ili procentualni prihod od svake ostvarene prodaje (MyPoints)
osam klju ni h komponenti biznis m odel a o ekivano tr i te
Osam ključnihkomponenti biznis modela : Očekivano tržište
 • Očekivano tržište
  • odnosi se na tržište na koje se računa, kao i na ukupne potencijalne finansijske resurse ostvarljive na datom tržištu
  • definisano je potencijalnim prihodom u svakom od segmenata tržišta na kojima kompanija ima nameru da konkuriše
 • Veličina tržišta
  • Obim stvarne ili potencijalne komercijalne vrednosti u okviru koje kompanija ima nameru da posluje
osam klju ni h komponenti biznis m odel a konkurentsko okru enje
Osam ključnihkomponenti biznis modela : Konkurentsko okruženje
 • Odnosi se na druge kompanije deluju na istom tržištu prodajući slične proizvode
 • Zavisi od:
  • koliko je konkurenatskih kompanija aktivno
  • koliko su velike konkurentske aktivnosti
  • udeo svakog od konkurenata na zajedničkom tržištu
  • koliko su profitabilne konkurentske kompanije
  • kako konkurentske kompanije cene svoje proizvode
osam klju ni h komponenti biznis m odel a konkurentnost
Osam ključnihkomponenti biznis modela : Konkurentnost
 • Postiže se onda kada kompanija proizvodi superiorne proizvode i/ili postiže za njih cenu na tržištu nižu od većine ili svih konkuretskih kompanija
 • Postiže se na osnovu diferencijalnog pristupa faktorima proizvodnje, čime se stiče prednost u odnosu na konkurenciju – makar i na kratak vremenski rok
osam klju ni h komponenti biznis m odel a konkurentnost1
Osam ključnihkomponenti biznis modela : Konkurentnost
 • Asimetrija
  • nastaje uvek kada jedan od učesnika na tržištu ima više resursa od ostalih
 • Prednost prvog poteza
  • konkurentska prednost ostvarena na tržištu zahvaljujući prvenstvu iznošenja proizvoda i/ili servisa
osam klju ni h komponenti biznis m odel a konkurentnost2
Osam ključnihkomponenti biznis modela : Konkurentnost
 • Nepoštena konkurentska prednost
  • dešava se onda kada jedna kompanija ostvaruje prednost na osnovu faktora koji nisu dostupni konkurentskim kompanijama
 • Savršeno tržište
  • tržište na kome nema asimetrije niti nepoštene konkurentske prednosti, budući da sve kompanije imaju jednak pristup svim faktorima produkcije
 • Dodatna prednost
  • kompanija koristi svoju konkurentsku prednost za postizanje dodatne prednosti u odnosu na tržišta u okruženju
osam klju ni h komponenti biznis m odel a strategija tr i ta
Osam ključnihkomponenti biznis modela : Strategija tržišta
 • Plan koji objedinjava sve detalje o tome na koji način kompanija nastupa na novom tržištu i kako privlači nove kupce
 • I najbolji biznis plan neće imati uspeha ukoliko nije na odgovarajući način plasiran potencijalnim kupcima
osam klju ni h komponenti biznis m odel a organizacioni razvoj
Osam ključnihkomponenti biznis modela : organizacioni razvoj
 • Opisuje kako će kompanija organizovati zahtevani posao
 • posao se uobičajeno deli na funkcionalne celine departmane
 • Kretanje od ouopštenih ka specijalizovanim poslovima u korak sa rastom i razvojem kompanije
osam klju ni h komponenti biznis m odel a upravlja ki tim
Osam ključnihkomponenti biznis modela : Upravljački tim
 • Zaposleni u kompaniji odgovorni za realizaciju biznis modela
 • Jak mendžerski tim pruža trenutnu kredibilnost spoljašnjim investitorima
 • Jak menadžerski tim često ne može da spasi slab biznis model
 • Neophodno je da menadžerski tim ima mogućnost promene i redefinisanja biznis modela ukoliko je to neophodno
najzna ajniji b iznis to consumer b2c biznis m odel i2
NajznačajnijiBiznis-to-Consumer (B2C) biznis modeli
 • Portal
  • pruža snažan alat za pretraživanje plus integrisani paket sadržaja i servisa
  • po pravilu koristi kombinovani model pretplata / prihod od reklamiranja / provizija po transakciji
  • može biti opšti i specijalizovani (vortal)
najzna ajniji b iznis to consumer b2c biznis m odel i3
NajznačajnijiBiznis-to-Consumer (B2C) biznis modeli
 • E-prodaja
  • online verzija tradicionalne trgovine na malo
  • obuhvata
   • virtualne trgovine (online prodavnice)
   • klick i zidane e-trgovine (online distribucionekanale kompanija koje imaju istovremeno i fizičke prodavnice)
   • kataloške trgovine (online verzije direktnih mail kataloga)
   • online trgovinske centre (online verzije trgovinskih centara)
   • direktna prodaja proizvodjača preko Web-a
najzna ajniji b iznis to consumer b2c biznis m odel i4
NajznačajnijiBiznis-to-Consumer (B2C) biznis modeli
 • Provajderi sadržaja
  • informativnei kompanije za zabavukoje nude digitalne sadržaje preko Web-a
  • tipično se koristi reklamiranje, pretplata, ili model prihoda na osnovu provizije preko partnera
 • Transakcinibrokeri
  • procesiranje online prodajnih transakcija
  • tipično se koristi model prihoda tipa transakcionih provizija
najzna ajniji b iznis to consumer b2c biznis m odel i5
NajznačajnijiBiznis-to-Consumer (B2C) biznis modeli
 • Kreatori tržišta
  • korišćenje Internet tehnologije za kreiranje tržišta na kome se susreću kupci i prodavci
  • po pravilu se koristi model prihoda zasnovan na transakcionim provizijama
 • Provajderi usluga
  • online ponuda servisa
 • Provajderi okupljanja
  • obezbedjuju online okupljanje pojedinaca sličnih preokupacija u cilju povezivanja i razmene informacija
  • prihod se ostvaruje kroz provizije usmeravanja, reklamiranje ili pretplatu
uvid u tehnologiju google com potraga za profitom
Uvid u tehnologiju:Google.com – Potraga za profitom
 • Jedan od najpoznatijih Web pretraživača
 • Startovao 1998. Osnivači dva postdiplomca sa univerziteta Stanford
 • Koriste se spoljašnji kriterijumi za validaciju relevantnosti pretraživanih sadržaja
  • što ima više spoljašnjih linkova na datu web stranicu, to se ona bolje rangira u Google rangovnoj skali
slide32

Uvid u tehnologiju:Google.com – Potraga za profitom

 • 2000, se uvode mali plaćeni oglasi desno od stranice na kojoj se prikazuju rezultati pretrage;
 • Februara 2002, omogućavaju kompanijama stavljanje sponzorskih linkova na vrhu stranice sa rezultatima pretrage
 • 2003, Yahoo kupuje Inktomi i Overture (koji je vlasnik AltaViste) – novo pitanje je do kada će Google ostati vodeći WEB pretraživač
najzna ajniji b iznis to biznis b2 b biznis m odel i1
NajznačajnijiBiznis-to-Biznis (B2B) biznis modeli
 • B2B Hub
  • takodje poznat kaotržište/razmena
  • elektronsko tržište gde dobavljači i trgovci na veliko mogu da obave transakcije
  • mogu biti opšti (horizontalno tržište) ili specijalizovani (vertikalno tržište)
 • E-distributeri
  • direktno snabdevaje proizvodima induvidualnihposlovnih jedinica
najzna ajniji b iznis to biznis b2 b biznis m odel i2
NajznačajnijiBiznis-to-Biznis (B2B) biznis modeli
 • B2B Provajderi Servisa
  • prodaja poslovnih servisa drugim kompanijama
 • Posrednici
  • povezivanje različitih poslovanja
  • naplata usluga po transakciji ili na osnovu provizija za usluge
 • Infomediari
  • nalaženje i preprodaja poslovnih informacija
uvid u poslovanje e steel com razbijanje k li ea
Uvid u poslovanje:E-Steel.com Razbijanje klišea
 • B2B tržište
 • 3,500 kompanija članova koji trguju globalno
 • Po pravilu trgovanje se obavlja po principu direktne nagodbe a ne po aukcijskom modelu
b iznis m odel i u ostalim oblastima e komerc a u nastajanju1
Biznis modeli u ostalim oblastima E-komerca u nastajanju
 • C2C biznis modeli
  • povezivanje potrošača sa drugim potrošačima
  • najuspešniji su modeli kreiranja tržišta
  • P2P biznis modeli
  • omogućava potrošačima zajedničko korišćenje fajlova i servisa preko Web-a bez posedovanja zajedničkog servisa
  • još uvek je otvoreno pitanje kako naći model prihoda
b iznis m odel i u ostalim oblastima e komerc a u nastajanju3
Biznis modeli u ostalim oblastima E-komerca u nastajanju
 • M-komerc biznis modeli
  • tradicionalni e-komerc biznis modeli osnaženi za potrebe nove bežične tehnologije koja omogućava mobilnipristup Web-u
 • E-komerc podrška biznis modelima
  • obezbedjuje neophodnu infrastrukturu za e-komerc kompanije u cilju opstanka, rasta i prosperiteta
se dam jedinstvenih svojstava e komerc technolog ije1
Sedam jedinstvenih svojstava E-komerc Technologije
 • Sveprisutnost
  • Promena industrijske strukture kreiranjem novih tržišnih kanala i proširivanjem veličine ukupnog tržišta
  • Kreiranje nove industrijske efikasnosti i snižavanje cene troškova prodaje
  • Omogućava nove diferencijalne strategije
se dam jedinstvenih svojstava e komerc technolog ije2
Sedam jedinstvenih svojstava E-komerc Technologije
 • Globalna dostupnost
  • Promena industrijske strukture smanjivanjem barijera za ulazak na tržište uz njegovo istovremeno znatno proširivanje
  • Snižavanje troškova industrijske proizvodnje i kompanijskog poslovanja povećanjem efikasnosti proizvodnje i prodaje
  • Omogućava konkurenciju i globalne razmere
se dam jedinstvenih svojstava e komerc technolog ije3
Sedam jedinstvenih svojstava E-komerc Technologije
 • Univerzalni standardi
  • Promena industrijske strukture smanjivanjem barijera za ulazak na tržište i intenziviranje konkurencije unutar jedne idustrijske grane
  • Smanjivanje troškova industrijske proizvodnje i kompanijskog poslovanja snižavanjem komunikacionih i računarskih troškova
  • Omogućava široko delujuće strategije
se dam jedinstvenih svojstava e komerc technolog ije4
Sedam jedinstvenih svojstava E-komerc Technologije
 • Dostupnost
  • Promena industrijske strukture redukovanjem jačine snažnih distribucionih kanala
  • Promena troškova industrijskog i kompanijskog poslovanja smanjivanjem oslanjanja na rad prodavaca
  • Poboljšava strategije podrške nakon obavljene prodaje
se dam jedinstvenih svojstava e komerc technolog ije5
Sedam jedinstvenih svojstava E-komerc Technologije
 • Interaktivnost
  • Promena industrijske strukture redukovanjem opasnosti od zamena kroz poboljšanje kastomizacije
  • Promena troškova industrijskog i kompanijskog poslovanja smanjivanjem oslanjanja na rad prodavaca
  • Omogućava nove diferencijalne strategije
se dam jedinstvenih svojstava e komerc technolog ije6
Sedam jedinstvenih svojstava E-komerc Technologije
 • Personalizacija/Kastomizacija
  • Promena industrijske strukture redukovanjem opasnosti od zamene, povećanjem barijera za ulazak na tržište
  • Redukovanjevrednosti troškova lanaca snabdevanja u industriji i prodaji smanjivanjem oslanjanja na snagu prodavaca
se dam jedinstvenih svojstava e komerc technolog ije7
Sedam jedinstvenih svojstava E-komerc Technologije
 • Informaciona gustina
  • Promena industrijske strukture slabljenjem snažnih prodajnih kanala pomeranjem pregovaračke snage ka kupcima
  • Redukovanje industrijskih i kompanijskih troškova snižavanjem troškova dobijanja, obrade i distribucije informacija o dobavljačima i potrošačima
kako internet i web menjaju biznis osnovni bizn is koncepti
Kako Internet i Web menjaju biznis: Osnovni biznis koncepti
 • Industrijska struktura
  • priroda učesnika u industriji i njihova relativna pregovaračka pozicija
  • promenom
   • osnove konkurencije medju rivalima
   • ulaznih barijera
   • ugroženosti od novih zamena proizvoda
   • jačine veza sa dobavljačima
   • slabljenjem pozicije kupaca
kako internet i web menjaju biznis osnovni bizn is koncepti1
Kako Internet i Web menjaju biznis: Osnovni biznis koncepti
 • Industrijski lanci vrednosti
  • skup aktivnosti izvedenih u industriji od strane snabdevača, proizvodjača, transportera, distributora i prodavaca, koji transformišu sirovi ulaz u finalni proizvod ili servis, redukovanjem cene informacija i drugih transakcionih troškova
 • Kompanijski lanci vrednosti
  • skup aktivnosti obavljenih u okviru kompanija u cilju dobijanja finalnih proizvoda na osnovu sirovinskog ulaza povećanjem operacione efikasnosti
kako internet i web menjaju biznis osnovni bizn is koncepti2
Kako Internet i Web menjaju biznis: Osnovni biznis koncepti
 • biznis strategije
  • skup planova za ostvarivanje superiornog dugovremenskog prihoda od uloženog kapitala
  • nudi jedinstvene mogućnosti
  • diferencijalni proizvodi
   • ostvarivanje prednosti u ceni
   • globalna kompeticija
   • konkurencija na užem tržištu ili segmentu proizvoda
kompanijski lanci vrednosti
Kompanijski lanci vrednosti
 • Skup aktivnosti jedne kompanije u cilju kreiranju finalnog proizvoda na osnovu sirovinskog ulaza
 • Povećava operacionalnu efikasnost
kompanijske web vrednosti
Kompanijske Web vrednosti
 • Mrežni poslovni ekosistem koji koristi Internet tehnologiju u cilju koordinacije lanaca vrednosti partnera u okviru jedne industrijske grane ili grupe kompanija
 • Koordinacija kompanijskih snabdevača sa sopstvenim proizvodnim potrebama korišćenjem sistema upravljanja lancima nabavke zasnovanog na Internet tehnologiji
poslovne strategije
Poslovne strategije
 • Skup planova za ostvarivanje dugoročnih dobiti od investiranog kapitala (plan za ostvarivanje profita u konkurentskom okruženju)
 • Četiri osnovne strategije
  • Diferencijacija
  • Cena
  • Obim
  • Fokus
studija slu aja priceline com1
Studija slučaja: Priceline.com
 • Priceline.com – jedna od najpoznatijih Web kompanija
 • Šta je krenulo naopako kada biznis model izgleda vrlo obećavajući?
  • Finansijska klima
  • Izdaci
  • Ekstenzibilnost
 • Nova strategija: ekspanzija uz strogu finansijsku kontrolu; prerijentacija na suštinu poslovanja
 • Strateški potezi su se pokazali kao potpra osnovnom poslovanju, ali i dalje ostaju pitanja u vezi perspektivnosti poslovanaj – opadanje industrije putovanja usled terorizma i žestoke konkurencije