praca z uczniem zdolnym n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Praca z uczniem zdolnym PowerPoint Presentation
Download Presentation
Praca z uczniem zdolnym

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 52

Praca z uczniem zdolnym - PowerPoint PPT Presentation


 • 185 Views
 • Uploaded on

Praca z uczniem zdolnym. „Istnieje coś bardziej niespotykanego, coś o wiele lepszego niż zdolności. Jest to zdolność rozpoznawania zdolności.” Elbert Humbart - psycholog. Plan prezentacji. Zdefiniowanie pojęcia zdolności Opis cech ucznia zdolnego

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Praca z uczniem zdolnym


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
praca z uczniem zdolnym
Praca z uczniem zdolnym

„Istnieje coś bardziej niespotykanego, coś o wiele lepszego niż zdolności.

Jest to zdolność rozpoznawania zdolności.”

Elbert Humbart - psycholog

plan prezentacji
Plan prezentacji
 • Zdefiniowanie pojęcia zdolności
 • Opis cech ucznia zdolnego
 • Preferencje sensoryczne wpływające na rozwój zdolności
 • Metody pracy z uczniem zdolnym
 • Syndrom nieadekwatnych osiągnięć
slide3
Zdolność

Zdolność określa się jako indywidualną właściwość psychiczną, różniącą jednego człowieka od drugiego, jako łatwość odbierania i przetwarzania informacji o otaczającymświecie wg W.Szewczuka.

slide5
Modele zdolności

wskazują, że u osób

uzdolnionych występuje

ścisła zależność między

trzema podstawowymi

zespołami cech u człowieka:

Ponadprzeciętną inteligencją lub

ponadprzeciętnymi zdolnościami kierunkowymi,

właściwościami osobowości,

twórczością.

zdolno ci intelektualne
Zdolności intelektualne

Dzieci, które osiągają w testach inteligencji iloraz 110punktów i wyżej należą do grupy dzieci zdolnych

(przy normie 100 punktów). Powyżej 130 punktów osiągają dzieci wybitnie zdolne o potencjalnych najwyższych możliwościach w zakresie myślenia abstrakcyjnego.

w a ciwo ci osobowo ci
Właściwościami osobowości, które umożliwiają autentyczne zaangażowanie w wykonywane zadanie (m.in. motywacja, uporczywość, pewność siebie, wiara w swoje możliwości i wykonywaną pracę, empatia, wytrzymałość na stres, optymizm, umiejętność nawiązywania kontaktów.Właściwości osobowości
tw rczo
Twórczość, czyli takie czynniki charakteryzujące osoby twórcze jak: płynność, giętkość i oryginalność myślenia, tworzenie nowych idei.Twórczość
predyspozycje wrodzone i dziedziczne
Predyspozycje wrodzone i dziedziczne:
 • Informacja genetyczna, zawarta w kwasach nukleinowych organizmu,
 • Doświadczenia z okresu ciąży matki – sygnały głosowe i mechaniczne, odbierane przez korę mózgową płodu. (Nerwice i stresy przeżywane przez matkę w tym okresie mają duży wpływ na psychikę dziecka).
czynniki nabyte rodowiskowe
Wpływy nieuświadomione:

zdrowe odżywianie, atmosfera w domu dająca poczucie bezpieczeństwa, różnorodne bodźce stymulujące, wrażenia i doświadczenia.

Czynniki nabyte, środowiskowe:
slide12
Wpływy świadome:
 • Akceptacja dziecka w domu rodzinnym, zaspokajaniejego potrzebemocjonalnych i uczenie bycia z ludźmi, korygowanie egoizmu, agresji. Wsparcie psychiczne w chwilach niepowodzeń, uczenie relaksu.
 • Wspomaganie przez rodziców rozwoju umysłowego i zainteresowań dziecka, poświęcenie czasu na rozmowy Dostrzeganie prac i pomysłów dziecka, wyrażanie akceptacji bądź konstruktywnej krytyki, zachęcanie do twórczej pracy.
 • Korzystna, stymulująca rozwój intelektu i zainteresowań atmosfera w szkole. Otoczenie ucznia zdolnego mądrą opieka pedagogiczną.
slide13
Odkrywanie zdolności dziecka to przywilej i obowiązek rodziców. Nauczyciele i psychologowie powinni im jednak w tym pomagać.
dziecko zdolne
Dziecko zdolne

W rozumieniu społecznym, a także potocznym i szkolnym dziecko zdolne to takie, które dobrze się uczy, ma wzorowe zachowanie, jest grzeczne. Badania wykazują, że szkoła typuje dzieci zdolne wg pewnych schematów, niekiedy pomijając czynnik intelektualny. Jest zdolny, bo dobrze się uczy, jest prawdomówny, nie ma dziwacznych pomysłów, nie zadaje trudnych pytań, schludnie wygląda, dobrze zachowuje się w szkole i poza nią.

dziecko zdolne1
Dziecko zdolne

W ujęciu psychologicznym „uczeń zdolny to taki, który ma wysoki iloraz inteligencji, duże osiągnięcia, wysoki poziom twórczy, to znaczy, że charakteryzuje go niepokój poznawczy, umie oderwać się od utartych schematów, potrafi znaleźć się w nowej sytuacji, ma pomysły nowych rozwiązań starych problemów, nie boi się nowych rzeczy” (M.Partyka 1999)

cechy zdolnego ucznia
Cechy zdolnego ucznia
 • Ponadprzeciętny poziom rozwoju intelektu.
 • Szybkie zapamiętywanie, prawidłowe kojarzenie i rozumowanie.
 • Ciekawość świata i ludzi, dar bystrej obserwacji otoczenia.
 • Dociekliwość, zadawanie dużej liczby pytań.
slide17
5. Szeroki wachlarz zainteresowań, dużo wiadomości pozaszkolnych, niekiedy ukierunkowane uzdolnienia i pasje.

6. Wykonywanie zadań umysłowych z przyjemnością, umiejętność skupienia uwagi.

slide18
7. Bogata wyobraźnia, ciekawe, oryginalne pomysły. Potrzeba wyrażania swoich wrażeń, myśli i emocji w różnej formie, np. W muzyce, tańcu, plastyce, w słowie lub piśmie (pisanie wierszy, opowiadań itp.).

8. Niezależna postawa, obrona swoich poglądów i pomysłów.

9. Poczucie humoru.

metody rozpoznawania ucznia zdolnego
Metody rozpoznawania ucznia zdolnego
 • Nominacja przyznana przez nauczycieli.
 • Wyniki sprawdzianów wiadomości.
 • Iloraz inteligencji.
 • Zwycięstwo w konkursach.
 • Nominacja przyznana przez eksperta z danej dziedziny.
 • Nominacja przyznana przez rodziców.
 • Nominacja przyznana przez grupę rówieśników.

Najbardziej satysfakcjonujące jest stosowanie jak największej liczby tych metod.

negatywne cechy dzieci zdolnych
Negatywne cechy dzieci zdolnych

Najczęściej spotykane negatywne cechy niektórych dzieci zdolnych hamujące ich rozwój zarówno intelektualny jak i emocjonalny to:

 • Zarozumiałość, okazywanie lekceważenia rówieśnikom i nauczycielom.
 • Trudności w przystosowaniu do grupy, np. postawa rywalizacyjna, chęć stałego imponowania lub dominowania.
slide21
3. Demonstrowanie wiedzy encyklopedycznej, trudności w przechodzeniu od wiadomości do umiejętności.

4. Egocentryzm, koncentracja na sobie, „zamęczanie nauczyciela”.

5. Chwiejność emocjonalna,nieśmiałość lub nadpobudliwość psychoruchowa,zachowania agresywne bądź lękowe.

slide22
Ogromną rolę do spełnienia mają nauczyciele, którzy szczególną opieką powinni otoczyć dzieci zdolne, które też wymagają specjalnych metod edukacyjnych i wychowawczych.
slide23
Punktem wyjścia dla pedagogów jest powierzony naszej opiece uczeń, który przekraczając próg szkoły wyposażony jest w pewien bagaż życiowy oraz określone preferencje sensoryczne.
typy ludzi
Typy ludzi

Preferencje sensoryczne pomagają przewidzieć zachowanie ludzi. Istnieją następujące typy ludzi: - wzrokowcy, - słuchowcy, -czuciowcy-kinestetycy

wzrokowcy
Wzrokowcy

- lubią demonstracje lub pokazy, - lubią wykresy i tabele, - lubią opisy, - pamiętają twarze i imiona, - lubią robić notatki, - lubią patrzeć, rysować, - preferują sztuki wizualne.

s uchowcy
Słuchowcy

- lubią dialogi i rozmowy, - powtarzają głośno to, co napisali, - rozmawiają ze sobą, - lubią słuchać, - lubią wykłady, - lubią długie wypowiedzi własne, - lubią muzykę, - wolą mówić o działaniach niż je oglądać, - dobrze pamiętają twarze, - lubią czytać głośno, lub półgłosem.

czuciowcy kinestetycy
Czuciowcy-kinestetycy

- uczą się przez wykonywanie czynności i bezpośrednie zaangażowanie, - lubią emocje, ruch, - nie lubią czytać, - pamiętają, co sami wykonali, - muszą się poruszać, wiercić, coś trzymać, - tupią, gestykulują, - nie lubią słuchać. Podobne preferencje dotyczą nauczyciela.

nauczyciel wzrokowiec wizualny
Nauczyciel wzrokowiec (wizualny):

- mówi szybko, - stosuje pomoce wizualne, - przekazuje dużo informacji wizualnie, - ważna jest u niego forma

przekazu, - ocenia na podstawie

wyglądu,- dotrzymuje planu

czasowego.

nauczyciel s uchowiec audytywny
Nauczyciel słuchowiec (audytywny)

- mówi rytmicznie, - lubi dyskusje i omawianie, - często informacje przekazuje czytając, - parafrazuje wypowiedzi uczniów, - ocenia płynność wypowiedzi,

- często zbacza z tematu.

nauczyciel czuciowiec kinestetyczny
Nauczyciel czuciowiec (kinestetyczny):

- mówi powoli, - preferuje modele, prace praktyczne, - przekazując informacje lubi projekty, dużo ruchu, - ważna dla niego jest idea, - ocenia działania i aktywność, - chętnie prace na zajęciach dzieli na zespoły.

slide31
W działaniach edukacyjnych i wychowawczych nauczyciel powinien wykorzystać odpowiednie style pracy, dobierając odpowiednie narzędziai uaktywniając proces myślenia ucznia, dając mu możliwość uzewnętrznienia jego zdolności, które będzie mógł w sposób czynny realizować w kolejnych etapach swojego życia.
typy dzia a
Typy działań

Cztery typy działań nastawionych na rozwijanie zdolności:

 • przyspieszanie rozwoju uczniów zdolnych
 • wyposażanie ich w większy zasób wiedzy
 • umożliwienie im uzyskania wiedzy o wyższym poziomie trudności zgodnie z poziomem ich rozwoju intelektualnego, poziomem zdolności i uzdolnień
 • kształtowanie u uczniów zdolnych myślenia twórczego i rozwijanie oryginalności
tempo nauki
Tempo nauki

Przyspieszanie tempa nauki uczniów zdolnych można osiągnąć m.in. Poprzez indywidualizację nauczania, polegającą na łączeniu różnicowania tempa uczenia się i różnicowaniu treści .kształcenia.

poszerzanie tre ci programowych i pozaprogramowych
Poszerzanie treści programowych i pozaprogramowych

Uczniowie utalentowani, szczególnie zdolni, są poddawani szybszemu kształceniu, a uczniowie o wysokim poziomie zdolności kształceni są głównie przez wzbogacenie treści programowych.

slide35
Treści programów specjalnych są zróżnicowane, a samodzielne kształcenie uczniów sprzyja rozwojowi ich osobowości, wpływa na zwiększenie aktywności poznawczej, inwencji badawczej, oryginalności i niezależności.
poziom trudno ci
Poziom trudności

Różnicowanie poziomu trudności polega na takim kształtowaniu procesu nauczania, aby był on szybki, a zarazem wzbogacony o dodatkowe treści. Należy więc tak organizować sytuacje zadaniowe, aby stopień trudności był nieznacznie wyższy od aktualnego poziomu możliwości intelektualnych ucznia. Będzie to stanowiło bodziec do aktywizacji uczącego się. Różnicowanie treści i kształcenia pod względem poziomu trudności materiału odpowiednie do możliwości intelektualnych uczniów nazywa się kształceniem wielopoziomowym.

aktywno tw rcza
Aktywność twórcza

Inspirowanie uczniów zdolnych do aktywności twórczej i oryginalności myślenia – nauczanie problemowe.

Ten sposób nauczania rozwija operacje myślowe jak analiza, synteza, porównywanie i uogólnianie oraz płynność i giętkość myślenia.

slide40
Różnicują zadania klasowe, kontrolne i domowe, zadają pewne problemy do rozwiązania na okres ferii lub wakacji, układają systematycznie, na przykład raz w miesiącu, zestawy zadań z uwzględnieniem zasady stopniowania trudności
slide41
Stwarzają sytuacje problemowe, zachęcają uczniów do usuwania problemów i oceniania każdego pomysłu, samodzielnego układania równań, rebusów, łamigłówek oraz zagadek
slide42
Zlecają opracowanie nowego materiału z podręcznika uczniom i referowanie go ich kolegom, opracowują materiał spoza podręcznika szkolnego przy użyciu np.. Teksów programowych
slide43
Przekazują uczniów słabych uczniom zdolnym pod opiekę stałą lub doraźną, powierzają przewodnictwo w grupach lekcyjnych oraz wdrażają uczniów do roli asystenta
slide44
Organizują konkursy zadaniowe, zachęcają do udziału w olimpiadach, Turnieju Młodych Mistrzów Techniki, w Turnieju Wiedzy o Wynalazczości itp.
slide45
SyndromemNieadekwatnychOsiągnięć Szkolnych

niepowodzenia uczniów uzdolnionych, których uzdolnienia nie są wykorzystywane na miarę ich możliwości. Do tej grupy osób zaliczani są uczniowie o wysokiej inteligencji, często dużo wyższej niż przeciętna, których osiągnięcia szkolne w postaci ocen są dużo niższe niż ich możliwości.

symptomy wskazuj ce na wyst powanie sno
Symptomy wskazujące na występowanie SNO
 • wyraźna dysproporcja pomiędzy wysokim poziomem zdolności poznawczych a wynikami testów szkolnych,
 • szeroka wiedza wynikająca z zainteresowań pozaszkolnych i brak zaangażowania w prace szkolne,
 • bierne lub negatywne postawy wobec obowiązków szkolnych (brak przyborów szkolnych, zapominanie o pracach domowych, nieuwaga na lekcjach), brak dyscypliny,
 • duże różnice w poziomie prac ustnych i pisemnych,
 • brak umiejętności uczenia się,
 • obwinianie innych (nauczycieli, rodziców) o własne niepowodzenia,
 • próby dominacji nad rówieśnikami lub przeciwnie, chorobliwa nieśmiałość,
 • nadmierny samokrytycyzm.
sytuacje sprzyjaj ce wyst powaniu sno
Sytuacje sprzyjające występowaniu SNO
 • Nadopiekuńczość rodziców
 • Zbyt wysokie lub zbyt niskie wymagania rodziców wobec dziecka
 • Zdezorganizowany dom – brak jasnych reguł postępowania
 • Obojętność rodziców wobec dziecka
 • Niewłaściwe wzorce postępowania wyniesione z domu
 • Rywalizujące rodzeństwo
slide48
Przyczynami szkolnymi aktywizującymi negatywne postawy uczniów w postaci SNO są:

• brak właściwej diagnozy psychologiczno-pedagogicznej, w wyniku której uczniowie są postrzegani jako mało zdolni, co w efekcie powoduje obniżanie wymogów szkolnych wobec tych uczniów;

• brak podmiotowości w podejściu do ucznia i przejawianie przez nauczyciela postawy dominującej i manipulacyjnej, co powoduje bierność i uległość, a w efekcie brak motywacji do nauki,

• brak obiektywizmu ocen i w efekcie zaniżona samoocena uczniów;

• nie stwarzanie przez szkołę odpowiednich warunków dla ujawniania twórczości. Rutyna. Preferowanie pamięciowych metod nauczania, nie postrzega się przejawów kreatywności, jako zachowań charakterystycznych dla uczniów zdolnych. Nie stymuluje się twórczości uczniów.

tr jcz onowy model terapii syndromu nieadekwatnych osi gni s b rimm
Trójczłonowy model terapii Syndromu Nieadekwatnych Osiągnięć S.B. Rimm.

I. Diagnoza:

a) formalna – zawiera diagnozę inteligencji i testy osiągnięć, wyniki badań psychologicznych,

b) nieformalna – to obserwacja dzieci, ich rodziców, nauczycieli.

slide50
II. Działania przygotowujące:
 • komunikacja – kontakty szkoły z rodzicami w celu ustalenia jednolitej linii oddziaływań,

b) zmiana oczekiwań – dotyczy rodziców, nauczycieli i rówieśników,

c) identyfikacja – dostarczanie dziecku odpowiednich wzorów do naśladowania,

d) wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach.

slide51
III. Modyfikowanie zachowań uczniów, rodziców i nauczycieli.

Sumienna realizacja tych etapów daje duże szanse powodzenia terapii. Nie należy jej przerywać mimo pozornego braku efektów w początkowych fazach. Tu bardzo ważną rolę odgrywają rodzice, którzy od początku powinni uświadamiać dziecku, że:

- nie zawsze odnosi się sukcesy,

- brak sukcesu nie oznacza, że jest się nieudacznikiem,

- każdy chciałby być mądrzejszy niż jest,

- ważne jest, aby uczyć się najlepiej jak się potrafi,

- można sobie znaleźć dziedzinę, w której sukces będzie osiągalny.