vyu itie datab z corine land cover a zb gis pri hodnoten dynamiky z stavby n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Využitie databáz CORINE Land Cover a ZB GIS pri hodnotení dynamiky zástavby PowerPoint Presentation
Download Presentation
Využitie databáz CORINE Land Cover a ZB GIS pri hodnotení dynamiky zástavby

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 33

Využitie databáz CORINE Land Cover a ZB GIS pri hodnotení dynamiky zástavby - PowerPoint PPT Presentation


 • 170 Views
 • Uploaded on

Využitie databáz CORINE Land Cover a ZB GIS pri hodnotení dynamiky zástavby. Monika Kopecká, Ján Feranec, Ján Oťaheľ, Konštantín Rosina Geografický ústav SAV. Úvod. Dramaticky sa rozširujúca zástavba – zvýšený záujem o problém prekrytia a zničenia pôdy

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Využitie databáz CORINE Land Cover a ZB GIS pri hodnotení dynamiky zástavby' - kyra-holland


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
vyu itie datab z corine land cover a zb gis pri hodnoten dynamiky z stavby

Využitie databáz CORINE Land Cover a ZB GIS pri hodnotení dynamiky zástavby

Monika Kopecká, Ján Feranec, Ján Oťaheľ, Konštantín Rosina

Geografický ústav SAV

slide2
Úvod
 • Dramaticky sa rozširujúca zástavba – zvýšený záujem o problém prekrytia a zničenia pôdy
 • Európska komisia (2006): Tematická stratégia na ochranu pôdy

Európska komisia(2012): Guidelines on best practice to limit, mitigate or compensate soil sealing

 • Európsky projekt Soil Sealing Layer 2006 – projekt v rámci programu GMES, rastrové dáta o zastavaných a nezastavaných plochách (intervaly v rozpätí 0 – 100%)
slide3

Záber pôdy - transformácia poľnohospodárskej alebo poloprírodnej pôdy na obytné, priemyselné územia alebo kvôli budovaniu infraštruktúry

Následok: nepriepustné pokrytie pôdy väčšej alebo menšej časti (trvalá stratu funkčnosti pôdy vo vzťahy k biote - prekrytá pôda dlhodobo stráca akýkoľvek kontakt s atmosférou

Miera nepriepustného prekrytia - jeden z regulátorov kvality životného prostredia v sídlach (zmeny teplotných pomerov – vznik tzv. Urban Heat Islands, suchosti vzduchu, infiltrácie dažďovej vody,...)

cie pr spevku
Cieľ príspevku
 • ukázať jednu z možností mapovej prezentácie zmien LCFU (landcoverflowurbanization) v r. 1990-2000 a 2000-2006 s využitím CLC na európskej úrovni
 • prezentovať možnosti mapovania prekrytých pôd s využitím databázy ZB GIS a následnú interpretáciu získaných výsledkov na lokálnej úrovni
hodnotenie dynamiky urbaniz cie s vyu it m clc
Hodnotenie dynamiky urbanizácie s využitím CLC

-

Nepriepustné prekrytie pôdy (soilsealing) nahradené termínom „landcoverflowurbanization“ – LCFU (tok krajinnej pokrývky urbanizácia)

obsah príslušných tried CLC nemožno celkom stotožniť s obsahom termínu „sealedsoil“.

Prezentácia zmien LCFU na Slovensku v rokoch 1990-2000 a 2000-2006 (zmeny tried CLC poľnohospodárskej krajiny 21, 22 a 23 a tried lesnej krajiny 31 a 32 na triedy urbanizovanej krajiny 11, 12, 13 a 14)

metodika
Metodika

Identifikované zmeny LCFU ≥ 5 ha

Výpočet priemernej hodnoty zmeny LCFU pre obdobia 1990-2000 (12,9 %) a 2000-2006 (10,2 %)

Porovnanie priemernej hodnoty zmeny LCFU s hodnotou reálnej zmeny v rámci štvorca 1 × 1 km pre obdobia 1990-2000 a 2000-2006

slide9

Nárast rozsahu zmeny LCFU v rokoch 2000-2006 v porovnaní s rokmi 1990-2000 alebo jeho zachovanie na rovnakej úrovni: G1 – G2, S1 – G2, N1 – G2, S1 – S2 a N1 – S2 (odtiene červenej farby) – okolie Bratislavy, stredné a horné Považie, východná časť Popradskej kotliny (výstavba diaľnice, logistických centier aj obytných domov...)

 • Pokles rozsahu zmeny LCFU v rokoch 2000-20006 v porovnaní s rokmi 1990-2000: G1 – S2, G1 – N2 a S1 – N2 (odtiene modrej farby): západná a juhovýchodná časť Záhoria, juhovýchodne od Bratislavy, stredné Považie, horné Ponitrie, medzi Banskou Bystricou a Zvolenom, okolie Prešova, Košíc a Humenného
automatizovan postupy hodnotenia
Automatizované postupy hodnotenia :

Výhoda :schopnosť zmapovať rozsiahle zastavané územia v primeranom čase a možnosť porovnávania výsledkov z rôznych regiónov vďaka jednotnému metodickému postupu („data paradise“)

Nevýhoda: nedostatočné využitie informačného potenciálu vstupných dát, strata niektorých informácií dôležitých z hľadiska územného plánovania a viaceré obsahové aj priestorové nepresnosti, ktoré sú akceptovateľné v celoeurópskom meradle, ale na lokálnej úrovni sú neprípustné

hodnotenie prekrytia p dy v lok lnej mierke
Hodnotenie prekrytia pôdy v lokálnej mierke
 • satelitné snímky WorldView2 (WV2) z augusta 2011
 • mapa krajinnej pokrývky 5. hierarchickej úrovne CLC (MMU = 0,25 ha)
 • vybrané vrstvy Základnej bázy údajov pre geografický informačný systém (ZB GIS) z r. 2007
slide12

Satelitné snímky s veľmi vysokým rozlíšením (VHR)

Možnosť detailného mapovania priestorovej heterogenity

Priestorové rozlíšenie 0,5 m

slide15

13312

13314

datab za zb gis
Databáza ZB GIS
 • priestorová objektovo orientovaná báza údajov – referenčný základ národnej infraštruktúry priestorových informácií, súčasťou informačného systému geodézie, kartografie a katastra
vstupn daje
Vstupné údaje
 • dátové vrstvy „Budova“, „Zakrytý sklad“, „Chatrč“, Parkovisko“, „Ihrisko“, „Obilné silo“, „Veža“, „Komín“ a „Plocha línií (cestu a železnice) - objekty so spevneným povrchom
 • aktualizácia podľa WV2
 • vrstva „Ostatné prekryté areály“ (zvyšné prekryté povrchy - plochy v priemyselných a obchodných objektoch, bazény, amfiteáter )
v sledky
Výsledky
 • 41 tried krajinnej pokrývky, 28 tried urbánnej krajiny
 • Výrobné a skladovacie priestory -najväčšia rozloha (trieda 12112- celkovo 494 ha, 11.54%), prekrytá pôda 70%
 • Bytová výstavba: prevaha rodinných domov so záhradami (trieda 11221 -322 ha - 7.52%), prekrytá pôda necelých 30%
s dlisk s viacbytov mi domami
Sídliská s viacbytovými domami

Prekrytá pôda v rámci triedy 11212 – 43%

historick jadro mesta
Historické jadro mesta

Prekrytá pôda v historickom jadre - 65%

z ver
Záver
 • Metodické prístupy umožňujú interpretáciu dynamiky nepriepustného prekrytia pôdy na rôznych hierarchických úrovniach
 • CORINE Land Cover - LFCU – 7 trendov zmien (červené odtiene zväčšovanie LFCU, resp. stagnácia, modré odtiene pokles LFCU)
 • Lokálna úroveň: VHR satelitné dáta + ZB GIS
z ver1
Záver

Možnosti návrhov opatrení na zlepšenie kvality životného prostredia v lokalitách s vysokým stupňom prekrytia pôd :

 • zamedzenie znižovania podielu voľnej „zelenej“ plochy na úkor zastavanej prekrytej plochy
 • cielené uprednostňovanie výstavby na asanovaných plochách opustených stavieb (brownfieds)
 • eliminácia súvisle vydláždených plôch
akujem za pozornos
Ďakujem za pozornosť!

Monika.Kopecka@savba.sk