slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Sviktande Cirkulation och Inotropa Droger PowerPoint Presentation
Download Presentation
Sviktande Cirkulation och Inotropa Droger

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 66

Sviktande Cirkulation och Inotropa Droger - PowerPoint PPT Presentation


 • 300 Views
 • Uploaded on

Sviktande Cirkulation och Inotropa Droger. Valéria Perez de Sá Barnthorax Lund. Fostrets Cirkulation. RAP  LAP (Foramen ovale, 3-5 mmHg) RVP  LVP (65-70 mmHg) PAP AOP (65-70/30-35). Myokardfunktion hos den nyfödda. Ökat PV återflöde - LAP stiger

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Sviktande Cirkulation och Inotropa Droger' - kylar


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
sviktande cirkulation och inotropa droger

Sviktande Cirkulation och Inotropa Droger

Valéria Perez de Sá

Barnthorax

Lund

fostrets cirkulation
Fostrets Cirkulation
 • RAPLAP (Foramen ovale, 3-5 mmHg)
 • RVPLVP (65-70 mmHg)
 • PAPAOP (65-70/30-35)
slide4

Myokardfunktion hos den nyfödda

 • Ökat PV återflöde - LAP stiger
 • Sjunkande PGE plasmakoncentration - ductus stängs
 • CO ökar omedelbart: 300-425 ml/kg/min
 • Myocardiella strukturer är omogna och inte fullständigt utvecklade och funktionen är begränsad därefter(*)
slide5

Myokardfunktion hos den nyfödda

 • Färre kontraktila element
 • Sarkomerer är funktionsdugliga
 • Sarkoplasmatiska retiklet är underutvecklat – större beroende av det transmembranösa-inflödet av kalcium
 • Större Ca++ behov för att åstadkomma adekvat funktion och inotropi
 • Större känslighet för Ca++-blockerare
slide6

Myokardfunktion hos den nyfödda

 • Ofullständig sympatisk innervation
 • Receptorer finns
 • Parasympatisk innervation och receptorer är fullt utvecklade
 • Kamrarna har mindre tänjbarhet (compliance)
 • Slagvolym kan ökas men inte i samma utsträckning som hos det mogna hjärtat
slide7

Foster

36 dagar-gammal

slide8

Myokardfunktion hos den nyfödda

 • Hög hjärtminutvolym i vila (4,5 L/m2)
 • Känslig för snabba förändringar i preload och afterload
 • Tolererar hypoxi och ischemi bättre än vuxna
slide10

Systolisk Funktion

 • Preload
 • Hjärtfrekvens
 • Afterload
 • Kontraktilitet
slide11

Systolisk Funktion

 • CO = SV . HR
 • SV  preload, afterload, kontraktilitet
 • SV är en klinisk indikator av hjärfunktionen (artärkurva!)
 • Medel HR 145 – (70-220)
 • Normaliserad LVEDV är mindre med samma slutdiastoliska tryck ( 42 vs 73 ml/m2)
slide17

Sympatiska nervsystemet

 • Alfa1 (postsynaptisk: glattmuskel – sammandragning)
 • Alfa2 (presynaptiskt: central och perifer – inhiberar NA frisättning)
 • Beta1 (hjärta: inotropi, chronotropi)
 • Beta2 (hjärta, glattmuskel –relaxation, vidgning), Beta3 (fettceller)
slide18

Sympatiska nervsystemet

 • Alla är bundna till G-proteinet
 • Betareceptor - ökar cAMP
 • Alla har inverkan på kalciumflödet
slide21

Sympatiska nervsystemet

 • Dopamin-receptorer (5)
 • DA1 (postsynaptiskt) – vaskulära glattmuskel (njur-, mesenter-, mjält-, koronarkärl)
 • cAMP vidgning
 • DA2 (presynaptiskt)
 • Dynamiska strukturer
 • Desensibilisering: ”uncoupling”, sekvestrering, nedreglering (receptorerna förstörs)
hj rtsvikt

Hb

SaO2

SV x HR

Preload

Afterload

Inotropi

Hjärtsvikt
 • Oförmåga att leverera en minutvolym som kan tillgodose kroppens behov
 • DO2 = CaO2 x CO
hj rtsvikt1
Hjärtsvikt
 • Är hjärtsvikt hos barn samma som hos vuxna?
 • Är de underliggande mekanismerna lika?
 • Kan den svara till samma typ av behandling?
cirkulationsvikt
Cirkulationsvikt
 • Hypoxi/asfyxi
 • PPHN
 • Medfödda hjärtfel (1% av alla barn)
 • Hypovolemi
 • NEC - Sepsis
 • Septisk shock - nästan alla patienter utvecklar myokardpåverkan
 • Arrytmier (supraventrikulära och ventrikulära) – 50% idiopatisk
 • Myokardit/kardiomyopati (2-8:100.000)
sirs sepsis s eptisk shock
SIRS-Sepsis-Septisk Shock
 • Svår hypovolemi
 • Funktionsnedsättande faktor
 • Mekanismen?
 • Nedsatt svar till β1-stimulerande farmaka
 • HK/VK systolisk/diastolisk dysfunktion
sirs sepsis s eptisk shock1
SIRS-Sepsis-Septisk Shock
 • Vuxna vs barn, hyperdynamisk vs hypodynamisk
 • Ökad slutdiastoliskvolym, låg/hög SVR, normal/hög CO
 • Reversibel skada (7-10 dagar)
 • Mortalitet är mindre än hos vuxna (9% vs 28%) – [Carcillo; CCM, 2002]
sirs sepsis s eptisk shock2
SIRS-Sepsis-Septisk Shock
 • Hos vuxna låg output = överlevnad
 • Hos barn låg output = ökat mortalitet
 • Early Goal-directed therapy (Ceneviva; Pediatrics 1998)
 • Myokardpåverkan är den vanligaste orsaken till döden
diagnos
Takypné

Respiratoriska indragningar

Takykardi

Leverförstoring

Kallsvett

Svettning vid matning

Matning svårighet

Insjunken fontanell

Oro, ångest, otröstlighet

Svaga pulsar

Hyper/hypotermi

Hypotension!!!

Diagnos
akut behandling1
Akut behandling
 • Näs/mask-CPAP
 • Sedering – morfin
 • Inhalationer – adrenalin
 • Överväga respirator behandling
 • Volym
 • Överväga behandling med inotropa droger enbart efter korrektion av allt annat
monitorering
Blodtryck (invasivt?), hjärtrytm och frekvens

Saturation ?

Kapillärfyllnad

Diures

temperatur

Hudkostym

EKOKARDIOGRAFI

CVP

ScvO2

Laktat – spegla graden av hypoxi i vävnaderna?

Glukos, ioniserat Ca++

Monitorering
inotropa droger
Inotropa droger
 • Enligt Feldman (J Am Coll Card 1993):
   • Class 1 – cAMP (katekolaminer, PDE III- hämmare)
   • Class 2 – ionpumpar och kanaler (digoxin)
   • Class 3 – Ca++ sensitizers
   • Class 4 - blandad
slide34

Adrenalin

 • Endogen katekolamin
 • Kort halveringstid
 • Aktiverar alla adrenergiska receptorer
 • Metaboliska effekter: hyperglukemi, ökad glycolys, hyperlaktaemi
slide35

Adrenalin

 • 0,1 mcg/kg/min - potent alfa-stimulering
 • Reflektorisk bradycardi
 • Återupplivning –diastoliskt tryck i aortan ökar - hög-dos 0,1 mg/kg efter initial dos 0,01 mg/kg
 • Kan ges intratrakealt och intraosseöst
adrenalin
Adrenalin
 • Låg-dos: 0,005-0,02 mcg/kg/min - perifer vasodilation, ökad HR, ökad inotropi
 • Plasmakoncentrationen är inte alltid proportionell till infusionshastighet
slide37

Noradrenalin

 • Både - och -stimulering
 • 30 ng/kg/min kan avslöja beta-effekten
 • 50 ng/kg/min start-dos
 • Ökat venöst återflöde
 • Perifer hypoperfusion
 • Ges helst i centrala infarter
 • Extravasering kan behandlas med fentolamin (Regitin) injektion
noradrenalin
Noradrenalin
 • Sepsis
 • kardiogen shock bara i kombination med andra inotropa droger och vid låg SVR
 • blue spells (Fallot)
slide39

Dopamin

 • Mest använd inotropi hos barn
 • Stimulerar alfa, beta och dopaminergiska receptorer, frisätter NA - blandade direkta och indirekta effekter
 • Infusionshastighet högre än 5 mcg/kg/min - stimulerar NA frisättning
 • Myokard hos nyfödda tycks vara mindre känsligt (?)
slide40

Dopamin

 • Inkomplett sympatikusinnervation, mindre innehåll av NA
 • Högre clearance (Notterman et al. 1990)
 • Tröskel modell (Pradbury at al. 1987) – under tröskeln ingen klinisk effekt observeras -
 • MAP 14±3 mcg/L, SBP 18±4 mcg/L, HR 35±5 mcg/L
 • Stor interindividuell variation
slide41

Dopamin

 • Svaret till en viss dos kan inte förutses varken hos nyfödda eller äldre barn
 • Högre clearance under 2 år
 • Clearance är förlängd vid njur- och leverpåverkan
 • Använd centrala nålar
slide42

Dobutamin

 • Syntetisk analog av dopamin
 • ”Positive inotropic with minimal chronotropic and peripheral effects”
 • Tröskel modell hos prematura och fullgångna nyfödda barn (hos vuxna är den lineär)
dobutamin
Dobutamin
 • 13±6 mcg/L CI
 • 65±30 mcg/L HR
 • Clearance påverkas ej av ålder, vikt, sjukdom, infusionens längd
slide45

Alla katekolaminer

 • Kort halveringstid – infusion
 • Ingen direkt korrelation existerar mellan plasmakoncentration och den kliniska effekten
 • Den hemodynamiska effekten har inget direkt samband med vare sig plasmakoncentrationen eller infusionshastigheten
alla katekolaminer
Alla katekolaminer
 • Funktionell status och densitet hos receptorerna kan ha inverkan på den slutgiltiga effekten
 • Nedreglering sker mycket snabbt - 30 min
slide47

Dopamin eller Dobutamin?

 • Prematurer - Dopamin är mer effektivt som blodtryckshöjande, bättre effekt på diuresen
 • Pulmonell hypertension?
slide48

Drug B

Drug B

Drug A

Drug A

pde iii h mmare
PDE III-hämmare
 • Positiv inotropi, vasodilation, lusitropi
 • amrinone, milrinone, enoximone
 • cAMP
 • Bolus + infusion vs infusion (Baruch AHJ 141:2:2001) – 0,5-1,0 mcg/kg/min
 • Vasopressin – (Crit Care Med 2000;28:249-252) – 0.002-0.003 U/kg/min
pde iii h mmare1
PDE III-hämmare
 • Större distributionsvolym < 1 år
 • Längre halveringstid
 • Större clearance
 • Högre ”loading dose”?
 • Högre infusionshastighet initialt?
 • Concentration 100 ng/ml
 • Arytmi
upstream vs downstream
Upstream vs Downstream
 • J Cardiov Pharmacol 40:323-338, 2002
 • Ca++ sensitizer (levosimendan – SIMDAX)
 • Hybrid: PDE III + Ca++ sensitizer
vrigt
Övrigt
 • Ca++ – vid lågt ioniserat Ca++ -

markant inotropisk effekt

 • Mg++
 • Hypotermi
 • Steroider
 • T3
 • ECMO (mekaniskt stöd)
digoxin
Digoxin
 • Prematur: 20 mcg/kg delad x 2
 • Fullgånget (upp till en månad): 20-30 mcg/kg delad x 2-3
 • >1 månad: 25-40 mcg/kg delad x 2-3
 • Underhållsdos: 5-10 mcg/kg/dygn delad x2 (stabilare serumkoncentration)
 • Bradykardi och ventrikulär arrytmi
slide57
ACE-hämmare (Capoten/Renitec)
 • Captopril – 0,1-0,5 mg/kg x3-4 (max 4 mg/kg/dygn)
  • Prematurer: 0.01 mg/kg/dos
 • Alltid börjar med en väldigt låg dos
 • Försiktighet om det kan föreligga hypovolemi
patientfall 1
Patientfall 1
 • Flicka född oktober 2002första natten småspottatdag 1 gröna kräkningar och tilltagande bukomfångpH 7.07BÖS visar fri gas – TA - stomi
slide59
021227, morgon (5,5 kg)kräkningar på nattenslöare, tilltagande bukomfångBÖS visar fri gasOrd: Rehydrex 50 ml/h Albumin 50 ml/h Tienam
patientfall 11
Patientfall 1
 • tillkallas akut till avdbradykard i 2 omgångartakykard > 200/mintill BarnIVAandningsstillestånd – intuberasperifert konstringerad och kall
patientfall 12
Patientfall 1
 • PreoperativtAlbumin 330 ml
 • PeroperativtSAG 199 mlAlbumin 398 mlFFP 350 mlRehydrex 100 ml
 • PostoperativtSAG 73 mlFFP 406 mlLäkemedel 85 mlGlukos 390 ml
slide62
TOTAL VÄTSKEBEHANDLING, OP DAGENAlbumin 728 mlSAG 272 mlFFP 756 mlÖvrigt 575 mlTOTAL 2331 ml (423 ml/kg)
fall 2
Fall 2
 • 5 v gammal pojke (fullgången, normal graviditet, FV 2.8 kg)
 • Inkommer med påverkad cirkulation efter ett par dygns kräkningar till akutmottagning
 • Dåligt allmäntillstånd
 • Inga andra infektionstecken
 • Blek, marmorerad, spontan andning
slide64
Saturation 70%, HF 180, non-invasivt medel artärtryck 40 mmHg
 • Venös blodgas pH 6,88
 • Får Claforan, Netylin och vätska (albumin, färskfrusen plasma)
 • Några timmar efter plötslig takycardi: 250 – håller trycket
fall 3
Fall 3
 • 4-årig pojke med distal ureterstenos vä, njuragenesi hö
 • Opereras med tunnelplastik vä
 • Okomplicerat intraoperativt förlopp
 • Försök till stängning av blåsdränage fungerar initialt inte pga smärtor
 • 4 dagar efter op – debut av kräkningar och grönaktiga diarréer