Poročilo o programu ČZS za 2010 - PowerPoint PPT Presentation

poro ilo o programu zs za 2010 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Poročilo o programu ČZS za 2010 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Poročilo o programu ČZS za 2010

play fullscreen
1 / 52
Poročilo o programu ČZS za 2010
133 Views
Download Presentation
kolya
Download Presentation

Poročilo o programu ČZS za 2010

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Poročilo o programu ČZS za 2010

 2. Izvajanje javnih služb v okviru ČZS Javna čebelarska svetovalna služba: • Izvesti program JSSČ v skladu s koncesijsko pogodbo med ČZS in MKGP in letnim programom Opazovalno napovedovalna služba: • Izvesti letni program strokovnih nalog, ki je opredeljen v letni pogodbi med ČZS in MKGP Program obeh javnih služb je sestavni del programa ČZS in je natančno opredeljen v skupnem programu ČZS

 3. Članstvo v ČZS Na dan 8.11. 2010 je povprečna starost Slovenskih čebelarjev 58,84 let (podatki register). • 2008 6118 članov ČZS • 2009 6420 članov ČZS, letno povečanje za + 4.92% • 2010 6813 članov ČZS, letno povečanje za + 6.12% Izdali smo nove “pametne” izkaznice

 4. Delo UO ČZS, Komisij, odborov, …

 5. ČZS bo organizirala in soorganizirala sledeče: REALIZIRANO • Sejem turizem in prosti čas v januarju • Državni seminar v Celju (20. in 21. marec)leta 2009 je bilo 3085 udeležencev, 2010rekordna udeležba 3346 udeležencev, povečanje za +9.7% • Čebelarski praznik (Mozirje) • 3. srečanje vseh odlikovancev Antona Janše 1. stopnje na čebelarskem prazniku • Tekmovanje mladih čebelarjev v Cerkljah(maj) • Udeležba na kmetijsko živilskem sejmu v Gornji Radgoni • Svetovni kongres apimedice (september) • Konferenca čebelarskih organizacij v EU • Dan Apiterapije na Lukovici (oktober) • Teden odprtih vrat (oktober)

 6. ČZS bo organizirala in soorganizirala sledeče: REALIZIRANO • Soorganizirala šest medenih dni po Sloveniji • Organizirala nakup medovitih rastlin – 6.800 kom javor • Simpozij o Žnidaršiču v Ilirski Bistrici ob 110 letnici AŽ panja • Dobrodelno-izobraževalno akcijo v vrtcih in OŠ • Potujočo razstavo o 110 - letnici SČ • Srečanje z EKO vrtci Slovenije • Dan čebelarskega turizma na Lukovici NEREALIZIRANO • Izvedba 2. čebelarskega strokovnega simpozija na ČZS (februar) DODATNO REALIZIRANO • Sodelovanje na 6. bolšjem sejmu medovitih rastlin v Botaničnem vrtu Ljubljana

 7. ČZS bo organizirala in soorganizirala sledeče: Okrogle mize na temo: REALIZIRANO - LR in AŽ panj (februar - Maribor) • Vzreja matic (april - Semič) • Hude gniloba (maj - Radovljica) • Težave z medvedom (Kočevje) • Trženje čebeljih pridelkov (avgust - Radgona) • Dan čebelarskega turizma (december - Lukovica) DODATNO REALIZIRANO - Okrogla miza o kvaliteti izdelave panjev (Lukovica)

 8. APIMEDICA & APIQUALITY REALIZIRANO • 200 strokovnih udeležencev kongresa iz 39 držav • 114 predstavljenihstrokovnih referatov in posterjev • 42 Razstavljalcev na APIEXPO od tega 10 iz tujine (Italija, Avstrija, VelikaBritanija, Finska, Poljska, Argentina, Češka) • 1042 šolarjev udeležencev naravoslovnega dneiz 22 osnovnih šol iz celotne Slovenije • Festivali čebelarstva: Bled, Lipica, Maribor, Dolenjske Toplice, Lukovica • Svetovno ocenjevanje medu – Semič • Svetovno ocenjevanje medenih pijač – Maribor Glavni pokrovitelji: Medex, Belinka in Tosama

 9. 1. konferenca čebelarskih organizacija v EU in izven DODATNO REALIZIRANO 1. Države udeleženke: • Slovenija, • Bolgarija, • Češka, • Danska, • Irska, • Črna Gora • Francija, • Bosna in Hercgovina, • Hrvaška, • Romunija, • Slovaška, • Srbija, • Egipt (zastopal arabske države), • Avstrija, • Podpisnika deklaracije še: Belorusija, Argentina 2. Sodelovali še: predstavniki organizacij na področju čebelarstva v Sloveniji, MKGP, Evropski poslanec, pozdravni video govor predsednika odbora za okolje, javno zdravje in varnost v evropskem parlamentu

 10. 1. konferenca čebelarskih organizacija v EU in izven 3. Podpisali skupno deklaracijo : • izvesti ustrezne ukrepe za zaščito čebel in podpreti naša prizadevanja za priznanje čebelje vrste Apismellifera kot ogrožene vrste, • z bolj usmerjenimi ukrepi zmanjšati rabo pesticidov in uvesti boljše postopke za homologacijo novih molekul, • več pozornosti nameniti izobraževanju čebelarjev in ozaveščanju splošne javnosti, • čebelarjenje promovirati med mladimi, • storiti vse za zagotavljanje in nadzor nad kakovostjo čebelarskih proizvodov, • promovirati razširjenost medovitih rastlin in ohranjanje biodeiverzitete ter • podpreti delo raziskovalnih ustanov pri hitremu ugotavljanju ključnih vzrokov za izgube čebeljih družin) 4. Deklaracija je bila poslana na različne naslove pristojnih služb držav, katere ČZ so sodelovale na konferenci. 5. Formirala se je skupina, ki bo v roku enega leta pripravila podlage za nadaljnje delo v zvezi s sprejeto deklaracijo. 6. Izdan zbornik v slovenskem in angleškem jeziku s predstavitvijo posameznih čebelarskih zvez.

 11. OHRANIMO ČEBELE DODATNO REALIZIRANO • Peticije (cca. 30.000 podpisov peticij) • Akcije zbiranja podpisov v Mercatorjevih centrih (CELJE, MARIBOR, ČRNOMELJ, KRANJ, BREŽICE, JESENICE, KOPER, MURSKA SOBOTA, NOVA GORICA, NOVO MESTO, DOMŽALE, PTUJ, SLOVENJ GRADEC, TREBNJE) - Dnevi medu v MC Šiška od 20.09.-26.09.2010 • Ustanovljen svet za ohranitev čebel • Sklad za ohranitev Kranjske čebele

 12. Usposabljanje, izobraževanje in izpopolnjevanje čebelarjev REALIZIRANO • Izvajati svetovalni postopek za pridobitev NPK • Nadgradnja E – šole • Društvom za potrebe obveščanja o projektih JSSČ zagotoviti do 5 evrov na člana vsaj za poštne stroške V FAZI REALIZACIJE • Nadgradnja strategije izobraževanja – dokončati izvedbene dele po posameznih področjih • Licencirati predavatelje v okviru ČZS • Dokončati katalog standardov za čebelarskega mojstra ter začeti z usposabljanji le-teh

 13. Tečaji začetnikov

 14. Usposabljanje - Smernice dobrih higienskih navad v čebelarstvu

 15. Izobraževalna in promocijska gradiva REALIZIRANO DVD film o čebelarskem turizmu v treh jezikih Zbornik Celje Zbornik ob simpoziju Žnidaršič Čebelarski koledar z beležko Zgibanke za promocijo medu in geografske označbe (S čebelami do zdravja) Knjige Slovenski čebelnjaki Knjige pomembni in ogroženi opraševalci - čmrlji Promocijski material ob dobrodelno – izobraževalni akciji (zgibanka Čebelica, moja prijateljica 4)

 16. Izobraževalna in promocijska gradiva REALIZIRANO • Izdaja zgibanke o matičnem mlečku • Izdaja priročnika o pridelavi in predelavi voska • Prevod in izdaja DVD filma s čebelo do medu - angl.j. • Nakup strokovne literature za potrebe čebelarske knjižnice • Projektna zasnova novega učbenika za čebelarske krožke NEREALIZIRANO • Izdaja zloženke o javorjevem medu • Čebelarski učbenik 2. del

 17. Izobraževalna in promocijska gradiva DODATNO REALIZIRANO • Izdaja kartic (pripomočka) za označevanje medu • Zbornik 1. mednarodne konference čebelarskih organizacij • Zgibanke o eko vrtcih • Ponatis Smernice SDHNČ – 500 kom • Ponatis Plakati Ne ubijajte čebel – 10.000 kom • Ponatis Plakati Zakaj uživati med slovenskih čebelarjev - 5.000 kom • plakat življenjski ciklus čebel- 5.000 kom • Ponatis Plakati Opraševanje 5.000 kom • Zbornik Domovina, odličnih čebelarjev 5.000 kom • Ponatis brošure cvetni prah 1.000 kom

 18. Rezultati ankete o uporabi čebeljih pridelkovn=2015

 19. Rezultati ankete o uporabi čebeljih pridelkovn=2015

 20. Ali potrošniki poznajo kozarec namenjen Slovenskemu medu?n=2015

 21. Kje potrošniki kupujejo med?n=2015

 22. Čebelarska knjižnica REALIZIRANO • Zagotovitev rednega obratovalnega časa vsak delovni četrtek med 13. in 17. uro • Dokončati vnos gradiv v baze podatkov – serijske publikacije • Vezati domače in tuje serijske publikacije, kar ji je še ostalo • Zagotoviti aktualna domača in tuja strokovna in revijalna gradiva V FAZI REALIZACIJE • Organizirati tematske večere v knjižnici

 23. Usposabljanje otrok v krožkih REALIZIRANO • V okviru programa JSSČ bodo sofinancirani stroški mentorjev • Opremili bomo obstoječe in novoustanovljene čebelarske krožke z izobraževalnim gradivom in nekaj opreme DODATNO REALIZIRANO • Razdelili 70 panjev mladim čebelarjem, ki so osvojili zlato priznanje na tekmovanju • Zaščitni jopiči - 800 kom • Ponatis DVD filma Domovina odličnih čebelarjev – 2.000 kom ( za vsakega krožkarja 1 DVD )

 24. Analiza delovanja krožkov 2009 • Število krožkov v 2009:  96 • število vključenih otrok 2009: 1160 2010 • Število krožkov v 2010: 99 • število vključenih otrok 2010: 1443 • Povečanje števila krožkov iz 2009 na 2010:+3,13% • Povečanje števila vključenih otrok iz 2009 na 2010:+24,40%

 25. Promocija Nadaljevati in nadgraditi promocijske aktivnosti za trženje čebelarstva: REALIZIRANO • Izvajati strategijo trženja celotnega Slovenskega čebelarstva • Vložiti promocijski material vsaj enkrat letno v vse večje tiskane medije v Sloveniji (300.000 izvodov v septembru) V FAZI REALIZACIJE • Razviti nove darilne embalaže za čebelje pridelke • Nadaljevati z ocenjevanji medov in jih še nadgraditi z ocenjevanji ostalih čebeljih pridelkov NEREALIZIRANO - Prijaviti se na razpis za promocijo

 26. ČLANKI V TISKANIH MEDIJIH V 2010

 27. Slovenski med REALIZIRANO • Pridobiti čim več čebelarjev v sistem geografske označbe • Nadgraditi sistem interne kontrole • Preko lastnega laboratorija izvajati interno kontrolo • Nadgraditi spletno stran www.slovenskimed.si • Za boljše izkoriščanje čebeljih paš bomo pripravili tipske prikolice za AŽin LR panj V FAZI REALIZACIJE • V okviru ONS s strokovnimi nasveti skrbeti za čim boljše izkoriščanje paš in s tem povečanje pridelave slovenskega medu NEREALIZIRANO • pridobiti geografsko označbo za slovenski med v EU

 28. Slovenski med z zaščiteno geografsko označbo- SMGO 2009 • 75aktivnih koristnikov sistema SMGO 2010 • 200 (na dan 26.10.2010) aktivnih koristnikov sistema SMGO • število aktivnih koristnikov sistema SMGO se je v primerjavi z lanskim letom povečalo za • + 166%

 29. PRO – priznana rejska organizacija za Kranjsko čebelo REALIZIRANO • Nadaljevati z izvajanjem rejskega programa in dokončati nov rejski program • Spletno stran kot podpora vzrejevalcem matic – portal borza matic • Predlagati spremembe pravilnikov glede vzreje matic V FAZI REALIZACIJE • Storiti vse, da MKGP dokonča študijo o ogroženosti Kranjske čebele v Sloveniji NERALIZIRANO • zakonsko urediti možnost pridobitve sredstev za podpore na panj za ogroženost čebele (program KOP)

 30. Pašni redi • 34 potrjenih na MKGP • 43 od letos jih čaka na odobritev, 20 jih bo poslanih  še letos v potrditev. • Delovna skupina, ki smo jo imenovali na okrogli mizi v Sežani je bila enkrat na MKGP, kjer smo odgovornim prenesli odprta vprašanja in jim odprli oči glede problematike. Prav zaradi tega naj bi se šlo v spremembo pravilnika, ki ga pa je nemogoče spremeniti, dokler se ne spremeni Pravilnik o označevanju čebelnjakov in stojišč.

 31. Zdravstveno varstvo čebel REALIZIRANO • Sodelovanje z NVI pri razdeljevanju sredstva za zatiranje varoje • V okviru Uredbe 2010 zagotoviti sredstva za čebelarska društva (kuverte, papir, znamke) za sodelovanje pri izvajanju programa “nadzor varoje” • Sodelovati pri pripravi enotnega programa na področju zatiranja varoze + sodelovanje pri izvajanju usposabljanj Obv. varoze V FAZI REALIZCIJE • Vzpodbuditi strokovne službe za pripravo dolgoročnega programa zdravstvenega varstva čebel NEREALIZIRANO • Skupaj z NVI pripraviti izvedbeni projekt pristopa k reševanju problematike na področju hude gnilobe - ČZS bo NVI v upravljanje dala 3 čebelnjake za namen testiranja

 32. Delavnice Apitehnični ukrepi v 2010 (skupaj izvedeno 30 delavnic)

 33. Čebelarski pregledniki (po novem terenski svetovalci) REALIZIRANO • Izvedba dodatnih usposabljanj preglednikov • Motivirati čebelarje za koriščenje uslug preglednikov • Opremiti preglednike z reafraktometri in konduktumetri DODATNO REALIZIRANO • Vse preglednike opremili z mobilnimi telefoni

 34. Čebelarski pregledniki

 35. Opravljene ure, obiski pri čebelarjih 2009 • Skupno opravljenih ur do nov. 1186 ur • Obisk pri čebelarjih do nov. 228 čebelarjev 2010 • Skupno opravljenih ur do nov. 1682 ur(povečanje za +42%) • Obisk pri čebelarjih do nov. 461 čebelarjev(povečanje za +102%)

 36. Opravljene ure 2009/2010

 37. Obiski pri čebelarjih

 38. Informiranje REALIZIRANO • Nadaljevati z rednim izhajanjem Slovenskega čebelarja • Stalno strmeti k aktualnim prispevkom v SČ • Redno prilagati v SČ izvode promocijskih in izobraževalnih zloženk • Internetna stran mora biti stalno ažurirana • Omogočiti društvom vzpostavitev lastnih internetnih strani • Nadaljevati in nadgraditi E- novice • Vsem slovenskim čebelarjem vpisanih v register poslati po pošti pismo z predstavitvijo ČZS in njenega dela ter predstavitvijo programa JSSČ (september 2010) DODATNO REALIZIRANO • vzpostavili spletno stran www.ohranimo-cebele.si

 39. Uredba 2010 REALIZIRANO • Maksimalno pomagati in svetovati čebelarjem pri ukrepu tehnična pomoč (sofinanciranje čebelarske opreme in nakupa prvih panjev in družin) • Pomoč izvajalcem ocenjevanj pri vlaganju zahtevkov na agencijo (ocenjevanja medov) • Izvajanje interne kontrole v laboratoriju ČZS • Sodelovanje pri pripravi programov Uredbe za obdobje 2011 -2013

 40. Statistika uredbe

 41. V interno kontrolo vključenih 303 vzorcev medu 45

 42. Gospodarska dejavnost ČZS • Stalno iskati možnosti trženja čebeljih pridelkov Slovenskih čebelarjev tako doma kot v tujini! • Poskrbeti, da bodo konferenčne dvorane maksimalno zasedene • Organizirati turistične oglede centra • Organizirati otroške tabore • Organizirati tabore za odrasle • Sodelovanje z najemniki gostinskih in trgovskih prostorov nadgraditi v vse stransko zadovoljstvo • Vzpostavili spletno trgovino na portalu ČZS Vzdrževanje čebelarskega centra

 43. Čebelarski turizem REALIZIRANO • Nadaljevati s trženjem čebelarskega turizma • Predstaviti čebelarski turizem na vseh prireditvah, ki so v organizaciji in soorganizaciji ČZS • Bolj se povezati s turističnimi organizacijami NEREALIZIRANO • Izšolati dodatne čebelarske turistične vodnike DODATNO REALIZIRANO • Predstavitev čebelarskega turizma ob svetovnem dnevu turizma v Laškem

 44. Zakonodaja • ČEBELARSKI ZAKON • Pašni redi • Prevozi čebel • Postavitve čebelnjakov • Postavitve plemenilnih postaj • Urediti zakonodajo na področju izdelave izdelkov iz čebeljih pridelkov( propolis, medene pijače, …) • Posodobiti pravila ČZS

 45. Sodelovanje z državo USPEŠNO • Nadaljevati uspešno sodelovanje z MKGP in ga še nadgraditi • Nadgraditi sodelovanje z ministrstvom za šolstvo in šport NEUSPEŠNO • Nadgraditi sodelovanje z ministrstvom za okolje in prostor – saj je čebela pomemben dejavnik za ohranjanje okolja • Sodelovanje z ministrstvom za zdravje

 46. Financiranje programov ČZS USPEŠNO • Članarina ČZS (rekordno članstvo 6809) • Sredstva za opravljanje Koncesije MKGP za izvajanje programa Javne čebelarske svetovalne službe • Sredstva pridobljena iz javnih razpisov • Preko strokovnih nalog MKGP (Opazovalno napovedovalna služba) DELNO USPEŠNO • Sredstva pridobljena na račun gospodarjenja ČZS (predvsem najem dvoran in poslovnih prostorov na Lukovici) • Donatorji in sponzorji