1 / 16

Van boven bekeken

Van boven bekeken. – 4 – 27 oktober 2013. Van b0ven bekeken …. Want zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde , zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten dan uw gedachten . (Jes.55:9). Van b0ven bekeken ….

kitty
Download Presentation

Van boven bekeken

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Van boven bekeken – 4 – 27oktober 2013

 2. Van b0ven bekeken … Want zoals de hemelenhogerzijndan de aarde, zozijnmijnwegenhogerdanuwwegen en mijngedachtendanuwgedachten. (Jes.55:9)

 3. Van b0ven bekeken … Indiengijdan met Christusopgewektzijt, zoekt de dingen, die bovenzijn, waarChristus is, gezetenaan de rechterhand Gods. Bedenkt de dingen, die bovenzijn,niet die op de aardezijn. Want gijzijtgestorven en uwleven is verborgen met Christus in God. (Col.3:1-3)

 4. Van b0ven bekeken … Bidtgijdanaldus: Onze Vader die in de hemelenzijt, uwnaamwordegeheiligd; uwKoninkrijkkome; uwwilgeschiede, gelijk in de hemelzoook op de aarde. (Mat.6:9-10)

 5. Vorige keer… Geen slaaf kan twee heren dienen, want hij zal òf de ene haten en de andere liefhebben, òf zich aan de ene hechten en de andere minachten; gij kunt niet God dienen ènMammon. Lucas 16:13

 6. Pendulum Mammon ik ik Armoede

 7. Broertjes

 8. De kern Want gij hebt niet ontvangen een ‘geest van slavernij’ om opnieuw te vrezen, maar de Geest van het zoonschap, door welke wij roepen: Abba, Vader. Die Geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen Gods zijn. Zijn wij nu kinderen, dan zijn wij ook erfgenamen: erfgenamen van God, en medeërfgenamenvan Christus. Rom. 8:15-16

 9. ‘Verweesde geest’ (tegenover ‘zoonschap’) Angst ik ik Mammon Armoede Geest van Slavernij

 10. Verweesde zonen En de (jongste) zoon zei tot hem: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u, ik ben niet meer waard uw zoon te heten … Lucas 15:21 Maar hij (de oudste zoon) werd boos en wilde niet naar binnen gaan … mij hebt u nooit een geitebokje gegeven om met mijn vrienden feest te vieren … Lucas 15:28-29

 11. ‘Geest van het Zoonschap’ (tegenover slavernij) Vreugde ik ik Geven Genoeg Erfgenamen

 12. Geest van het zoonschap Vader van KathrynKuhlman (4 square); burgemeester (toen iemand voordrong): Burger: ‘Pikt u dat burgemeester?’ Burgemeester: ‘Ik kan het me wel veroorloven.’

 13. Geest van het zoonschap Alexander de Grote (toen hij bedelaar goud geld gaf): Knecht: ‘Heer, kopergeld paste de nood van de man beter.’ Alexander: ‘Goud past beter bij het geven van Alexander.’

 14. Hoe? Want indien gij met uw mond belijdt, dat Jezus Heer is, en met uw hart gelooft, dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden; want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot behoudenis. Immers het schriftwoord zegt: ieder die op Hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen. Rom.10:9-11

 15. Geen angst meer … De God van hoop vervulle jou met louter vreugde en vrede in je geloof, om overvloedig te zijn in de hoop, door de kracht van de Heilige Geest. Rom.15:13

More Related