ACHIZI ŢII PUBLICE DERULATE PENTRU CONTRACTELE DIN CADRUL PROIECTELOR FINANŢATE DIN POS MEDIU - PowerPoint PPT Presentation

achizi ii publice derulate pentru contractele din cadrul proiectelor finan ate din pos mediu n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ACHIZI ŢII PUBLICE DERULATE PENTRU CONTRACTELE DIN CADRUL PROIECTELOR FINANŢATE DIN POS MEDIU PowerPoint Presentation
Download Presentation
ACHIZI ŢII PUBLICE DERULATE PENTRU CONTRACTELE DIN CADRUL PROIECTELOR FINANŢATE DIN POS MEDIU

play fullscreen
1 / 5
ACHIZI ŢII PUBLICE DERULATE PENTRU CONTRACTELE DIN CADRUL PROIECTELOR FINANŢATE DIN POS MEDIU
80 Views
Download Presentation
kera
Download Presentation

ACHIZI ŢII PUBLICE DERULATE PENTRU CONTRACTELE DIN CADRUL PROIECTELOR FINANŢATE DIN POS MEDIU

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. ACHIZIŢII PUBLICE DERULATE PENTRU CONTRACTELE DIN CADRUL PROIECTELOR FINANŢATE DIN POS MEDIU Decembrie 2008

  2. Probleme semnalate de Autorităţile de Auditprivind procedurile de achiziţii publice În urma misiunilor de audit ale CE şi ale Autorităţii de Audit, pentru contractele din cadrul proiectelor finanţate din POS Mediu s-au constatat următoarele: - s-a redus nejustificat termenul pentru depunerea ofertelor; - nu s-a publicat erata la anunţul de participareîn SEAP/JOUE; - criteriile de selecţie utilizate nu au asigurat tratament egal şi nediscriminatoriu în procesul de evaluare al ofertelor; - s-au apreciatincorectcriteriile de selecţieşieligibilitate de cătrecomisia de evaluare. Autorităţile de audit solicită ca beneficiarii să: - justificeîncheiereaacteloradiţionale la contracteleatribuite, luând în considerare riscurile privind nerespectarea regulilor de achiziţii; - justifice procedurile accelerate utilizate în derularea procedurilor de achiziţie publică.

  3. Măsuri legislative adoptate Aprobarea OUG nr.52/08.06.2011de modificare a OUG nr. 30/2006 privindfuncţia de verificare a aspectelorproceduraleaferenteprocesului de atribuire a contractelor de achiziţiepublică, care are rolul de a întăricontrolul ex-ante al procedurilor de atribuire. Obligaţiile Autorităţii Contractante stabilite prin OUG nr.52/2011 sunt: • ÎnştiinţareaUCVAP în cazulaplicăriiprocedurii de negocierefărăpublicareaprealabilă a unuianunţ de participare, prevăzută la art. 122 lit. i) sau art. 252 lit. j) din OUG nr. 34/2006; • Punerea la dispoziţia observatorilor UCVAP a următoarelor: • Documentaţia de atribuire/documentaţiadescriptivă, însituaţiaîn care aceasta nu estedisponibilăînsistemul electronic de achiziţiipublice; • Copii ale documentelorîntocmiteîntimpulderulăriiprocedurii de atribuire; • Informareasupracalendarului de derulare a procesului de evaluare; • Raportulprocedurii de atribuire, înainte de a fiaprobat de cătreconducătorulAutorităţiiContractante, învedereaasigurăriiscopuluipreventiv al funcţiei de verificare; • Raportulprocedurii de atribuireaprobat de cătreconducătorulAutorităţiiContractante.

  4. Măsuri întreprinse de AM • AM a solicitat tuturor beneficiarilor, ca la stabilirea termenului pentru depunerea ofertelor să ţină cont, atât de prevederile legislative cât şi de complexitatea şi natura contractelor, în aşa fel încât toţi potenţialii ofertanţi să dispună de o perioadă rezonabilă şi realistă pentru întocmirea unor oferte complete şi de calitate; • AM are în vedere identificarea situaţiilor similare şi motivele care au determinat reducerea termenului pentru depunerea ofertelor în vederea evitării pe viitor a unor astfel de situaţii; • AM a informat toţi Beneficiarii cu privire la modificarea legislativă privind aprobarea OUG nr. 52/2011

  5. VĂ MULŢUMESC PENTRU ATENŢIE!