osnovi ekonomije n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
OSNOVI EKONOMIJE PowerPoint Presentation
Download Presentation
OSNOVI EKONOMIJE

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 94

OSNOVI EKONOMIJE - PowerPoint PPT Presentation


 • 237 Views
 • Uploaded on

OSNOVI EKONOMIJE. UVODNO PREDAVANJE 1 Prof.dr Z oran Milenković. Prvo pitanje koje možete postaviti sebi, a ja Vama: ZAŠTO UČITI EKONOMIJU? Ukratko odgovor bi se sveo na sledeće:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

OSNOVI EKONOMIJE


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript
  1. OSNOVIEKONOMIJE UVODNO PREDAVANJE 1 Prof.dr ZoranMilenković

  2. Prvo pitanje koje možete postaviti sebi, a ja Vama: ZAŠTO UČITI EKONOMIJU? Ukratko odgovor bi se sveo na sledeće: Da bi, prvo, shvatili svet oko sebe koji se strahovito brzo menja. Zbog toga je ekonomija u svojoj suštini empirijska nauka. Osnovi Ekonomije

  3. Ali, sigurno ne zbog ove “radnje”, Osnovi Ekonomije

  4. Ekonomija prvo nastoji obijasniti svet oko nas i zatim nam pomoći da zasnujemo - projektujemo ekonomsku politiku, sadržanu na zdravim ekonomskim načelima, koja može povećati životni standard ljudi kako kod kuća tako i u inostranstvu. Osnovi Ekonomije

  5. Iz ovako kratke suštine šta je ekonomija, možemo samo pobrojati neke glavne “ciljeve” ekonomije: Osnovi Ekonomije

  6. - Proučava kako se u ekonomiji određuju cene rada, kapitala i zemlje i kako se te cene upotrebljavaju da bi se uporedila ta sredstva, Osnovi Ekonomije

  7. Istražuje ponašanje finansijskih tržišta i analizira kako ona raspoređuju kapital na ostatak ekonomije, Osnovi Ekonomije

  8. Analizira posledice državnog regulisanja na efikasnost tržišta, odnosno ekonomija proizvodi efikasno kad ne može proizvesti više jednog dobra bez da proizvede manje nečeg drugog! Osnovi Ekonomije

  9. Ispituje raspodelu dohotka i predlaže načine da se pomogne siromašnima bez narušavanja mogućnosti ekonomije, Osnovi Ekonomije

  10. Istražuje uticaj državne potrošnje, poreza i budžetskih deficita na rast, Osnovi Ekonomije

  11. Proučava rast i padove nezaposlenosti i proizvodnje što su posledice poslovnih ciklusa i arzvoja ekonomske politike vlade za unapređenje ekonomskog rasta, Osnovi Ekonomije

  12. Ispituje modele razmene između država i analizira uticaj prepreka razmeni, itd. Osnovi Ekonomije

  13. Ovo je jedan obilan popis koji se višestruko može proširiti. Osnovi Ekonomije

  14. Međutim, kada počne Vaše putovanje u zemlju tržišta, možete osećati određeni strah. No, razveselite se. Činjenica je da zavidim Vama, studentu početniku, kada prvi put krećete istražiti uzbudljivi svet ekonomije. Osnovi Ekonomije

  15. To je osećanje koje, na žalost možete osetiti samo jednom u životu. Osnovi Ekonomije

  16. Zbog toga, dok se ukrcavate na krilima nauke, želim Vam srećno putovanje. Osnovi Ekonomije

  17. ŠTA JE EKONOMIJA? EKONOMIJAje nauka koja se bavi proučavanjem ljudskih potreba i želja, njihovim koordiniranjem, mehanizmom donošenja odluka, društvenim običajima, te političkim odnosima u društvu. Osnovi Ekonomije

  18. Odnosno, Ekonomija se najopštije definiše kao ljudska aktivnost kod koje se javlja problem efikasne uoptrebe ograničenih resursa za raspodelu istih različitim ljudima. Osnovi Ekonomije

  19. Ciljekonomije je da se postigne maksimalna efektivnost (kad je primarno da se korišćenjem raspolživih resursa ostvari najveći mogući stepen realizacije odabranih ciljeva), ili minimalizacija troškova (kad je primarno da se uz minimalne troškove ostvare izabrani ciljevi). Osnovi Ekonomije

  20. Adam Smit (1723-1790) Ekonomiju kao nauku i klasičnu ekonomsku školu utemeljio je Adam Smit (1723-1790) svojim najčuvenijim delom Istraživanja o prirodi i uzrocimabogatstva naroda, štampanim 1776. godine. Osnovi Ekonomije

  21. “Naš ručak ne očekujemo zbog dobronamernosti mesara, pivara ili pekara, već zbog njihovog obzira prema svom vlastitom dohotku” Adam Smitg, Bogastvo naroda (1776.) Osnovi Ekonomije

  22. Postoje tri ključna i uvek aktuelna ekonomska pitanja: kojadobra proizvoditi, kakota dobra proizvoditi i za kogaproizvoditi (Samjuelson), skraćeno – šta, kako i za koga? Osnovi Ekonomije

  23. Prvi odgovor je izbor vrste i količineroba koje donose najveće profite (šta), drugi kombinacija sredstava i najevtinije tehnika proizvodnje (kako) i treći raspodela društvenog proizvoda različitim domaćinstvima, odnosno pojedincima (za koga). Osnovi Ekonomije

  24. Ekonomija i Ekonomika nisu identični pojmovi. Ekonomija je širi, a Ekonomika uži pojam. Osnovi Ekonomije

  25. ŠTA JE EKONOMIKA? Ekonomika proučava kako ljudi alociraju i koriste retke resurse u svrhu proizvodnje dobara kojima zadovoljavaju svoje potrebe. Osnovi Ekonomije

  26. Iz definicije ekonomike izvode se dva glavna zaključka : 1.dobra su retka, 2.društvo svoja dobra mora efikasno koristiti. Retkost i efikasnost su osnovi ekonomike. Osnovi Ekonomije

  27. ŠTA JE EKONOMIKA PREDUZEĆA? Ekonomikapreduzeća u smisluteorijeekonomijepreduzećaidentifikuje,opisujeisistematizujeekonomskefenomenerelevantnezaegzistencijuifunkcionisanjepreduzeća u njegovomsvojstvuekonomskogorganizacionogsistema, Osnovi Ekonomije

  28. istražujenjihoveuzajamneodnose, dejstvatihodnosaiiznjihrezultirajućeefekte, kaoifaktorekojinateodnosedeluju, usmeravajuihiliihdeterminišu, teeventualnezakonepokojimasvitiekonomskifenomeninastaju,delujuinestaju. Osnovi Ekonomije

  29. POJAM EKONOMIJE? Termin “ekonomija” potiče od grčkih reči “oikos” (kuća, domaćinstvo) i “nomos” (zakon, pravilo o upravljanju). Iz tih reči nastala je starogrčka reč “oikonomos” što bi u slobodnom prevodu značilo skup pravila i veština upravljanja domaćinstvom. Osnovi Ekonomije

  30. ŠTA JE EKONOMIJA? Ekonomija je područje društvene nauke koja proučava : 1. proizvodnju i ponudu, 2. raspodelu, 3. razmenu, 4. razmenu i potrošnju materijalnih dobara i usluga u određenom vremenu, 6. prostoru i 7. društvu Osnovi Ekonomije

  31. Odnosno, Ekonomija proučava kako društva koriste oskudne resurse da bi proizvela korisne robe i usluge (dobra) i raspodelila ih među različitim ljudima. (Samuelson) EKONOMIJAje naukaIZBORA. Osnovi Ekonomije

  32. CILJ I OSNOVNI SADRŽAJ PREDMETA, NJEGOVO MESTO I ZNAČAJ UOBRAZOVANJU STUDENATA Cilj ekonomike preduzećaje proučavanje pojava i činilaca ekonomskestvarnosti preduzeća. Ova naučna disciplina mora pomoći ostvarivanjuodređenih ciljeva, a ti ciljevi su: Osnovi Ekonomije

  33. Makroekonomski - osnovaovihciljeva je da se rezultatimakonkretneproizvodnje robe ipružanjuuslugaobezbedioptimalnadruštvenareprodukcijaisredstvazapokrićepotrebadruštva; Osnovi Ekonomije

  34. Mezoekonomski - čija osnova je zahtev da se obezbede sredstva zaakumulaciju i dalji razvoj preduzeća kao privrednog subjekta koji nudi robu iusluge; Osnovi Ekonomije

  35. Mikroekonomski - svode se nazahtevda se krozrezultatposlovanjaodrži, a pre svegapoboljša standard zaposlenihradnika; Osnovi Ekonomije

  36. Ova podela ciljeva se smatra zastarelom usled postojanjamezoekonomskih ciljeva, pa se u savremenim ekonomskim razmišljanjimaciljevi dele na • mikroekonomske i • makroekonomske. Osnovi Ekonomije

  37. Metode kao naučno-istraživački postupci mogu se bazirati, na razumu(racionalističke metode) i na iskustvu (empirijske metode). Osnovi Ekonomije

  38. Racionalističkemetode Zaovemetodekarakteristična je misaonaaktivnostilogičnozaključivanje, a u ovemetodeubrajaju se: Osnovi Ekonomije

  39. - analiza, - sinteza, - indukcija, - dedukcija i - komparacija. Osnovi Ekonomije

  40. Analizapredstavljamisaonipostupakraščlanjivanjacelinenadelovekako bi se štopotpunijeiboljeupoznalicelinuinjeneelemente. Osnovi Ekonomije

  41. Sintezom sesjedinjava pojedinačno u opšte, jednostavnog u složeno uz isticanje zajedničkih, bitnih i dominantnih karakteristika. Osnovi Ekonomije

  42. Indukcija je postupaklogičkogzaključivanja u okvirukojeg se polaziodopštihčinjenicakoje se zatimuopštavajunatemeljumeđusobnepovezanosti,zavisnostiisrodnosti. Osnovi Ekonomije

  43. Dedukcijapolaziodpretpostavkekoja je prihvaćenakaoverovatnai usličnimslučajevimapotvrđena, a zaključcikoji se donosenaovajnačinprenose se nadrugepojedinačneslučajeve. Osnovi Ekonomije

  44. Komparacija je postupak poređenja posmatranih pojava u vremensko-prostornoj dimenziji. Vremensko poređenje služi za praćenje nastanka i razvojapojava, Da vidimo ko je gazda? Osnovi Ekonomije

  45. Prostornim poređenjem utvrđujemo njenu identičnost, sličnost ilirazlike u odnosu na pojavu koju posmatramo i koja se dogodila ili se događa udrugoj životnoj sredini. Na ovaj način se uočava suština, uzroci i posledice nekepojave. Osnovi Ekonomije

  46. Empirijske metode Ove metode služe za prikupljanje istraživačke građe, za obradudobijenih podataka i za donošenje zaključaka o društveno-ekonomskimpojavama u preduzeću i njegovom okruženju. U okviru ovih metoda postojesledeći oblici: posmatranje, intervju, upitnik, anketa i drugo. Osnovi Ekonomije

  47. Posmatranjeje sistemsko praćenje određene pojave u preduzeću ilina tržištu: posmatraju se radno vreme, korišćenje sredstava za rad, troškovipredmeta za rad, rad strateških, operativnih i izvršnih organa u preduzeću,praćenje reakcija kupaca i druge pojave. Osnovi Ekonomije

  48. Intervjupredstavlja usmeni razgovor ispitivača (npr. analitičar tržišta)sa ispitanikom (npr. anketirani ili potencijalni potrošač određenog proizvoda iliusluga) u cilju dobijanja traženih odgovora o predmetu istraživanja. Osnovi Ekonomije

  49. Anketaje usmeno (intervju) ili pismeno (upitnik) i kombinovano(intervju i upitnik) ispitivanje većeg broja osoba u ili van preduzeća u ciljudobijanja odgovora o nekom problemu ili sadržaju posebnog značaja zaposlovanje. Osnovi Ekonomije

  50. Nastavne metode Nastavne metode služe za tumačenje i prenošenje saznanja do kojihse došlo istraživačkim radom. Posebno su značajne: Osnovi Ekonomije