osnovi ekonomije n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
OSNOVI EKONOMIJE PowerPoint Presentation
Download Presentation
OSNOVI EKONOMIJE

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 94

OSNOVI EKONOMIJE - PowerPoint PPT Presentation


 • 231 Views
 • Uploaded on

OSNOVI EKONOMIJE. UVODNO PREDAVANJE 1 Prof.dr Z oran Milenković. Prvo pitanje koje možete postaviti sebi, a ja Vama: ZAŠTO UČITI EKONOMIJU? Ukratko odgovor bi se sveo na sledeće:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

OSNOVI EKONOMIJE


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
osnovi ekonomije

OSNOVIEKONOMIJE

UVODNO PREDAVANJE 1

Prof.dr ZoranMilenković

slide2
Prvo pitanje koje možete postaviti sebi, a ja Vama: ZAŠTO UČITI EKONOMIJU?

Ukratko odgovor bi se sveo na sledeće:

Da bi, prvo, shvatili svet oko sebe koji se strahovito brzo menja. Zbog toga je ekonomija u svojoj suštini empirijska nauka.

Osnovi Ekonomije

slide4
Ekonomija prvo nastoji obijasniti svet oko nas i zatim nam pomoći da zasnujemo - projektujemo ekonomsku politiku, sadržanu na zdravim ekonomskim načelima, koja može povećati životni standard ljudi kako kod kuća tako i u inostranstvu.

Osnovi Ekonomije

slide5

Iz ovako kratke suštine šta je ekonomija, možemo samo pobrojati neke glavne “ciljeve” ekonomije:

Osnovi Ekonomije

slide6

- Proučava kako se u ekonomiji određuju cene rada, kapitala i zemlje i kako se te cene upotrebljavaju da bi se uporedila ta sredstva,

Osnovi Ekonomije

slide7

Istražuje ponašanje finansijskih tržišta i analizira kako ona raspoređuju kapital na ostatak ekonomije,

Osnovi Ekonomije

slide8

Analizira posledice državnog regulisanja na efikasnost tržišta, odnosno

ekonomija proizvodi efikasno kad ne može proizvesti više jednog dobra bez da proizvede manje nečeg drugog!

Osnovi Ekonomije

slide9

Ispituje raspodelu dohotka i predlaže načine da se pomogne siromašnima bez narušavanja mogućnosti ekonomije,

Osnovi Ekonomije

slide11

Proučava rast i padove nezaposlenosti i proizvodnje što su posledice poslovnih ciklusa i arzvoja ekonomske politike vlade za unapređenje ekonomskog rasta,

Osnovi Ekonomije

slide12

Ispituje modele razmene između država i analizira uticaj prepreka razmeni, itd.

Osnovi Ekonomije

slide14

Međutim, kada počne Vaše putovanje u zemlju tržišta, možete osećati određeni strah. No, razveselite se. Činjenica je da zavidim Vama, studentu početniku, kada prvi put krećete istražiti uzbudljivi svet ekonomije.

Osnovi Ekonomije

ta je ekonomija
ŠTA JE EKONOMIJA?

EKONOMIJAje nauka koja se bavi proučavanjem ljudskih potreba i želja, njihovim koordiniranjem, mehanizmom donošenja odluka, društvenim običajima, te političkim odnosima u društvu.

Osnovi Ekonomije

slide18
Odnosno, Ekonomija se najopštije definiše kao ljudska aktivnost kod koje se javlja problem efikasne uoptrebe ograničenih resursa za raspodelu istih različitim ljudima.

Osnovi Ekonomije

slide19
Ciljekonomije je da se postigne maksimalna efektivnost (kad je primarno da se korišćenjem raspolživih resursa ostvari najveći mogući stepen realizacije odabranih ciljeva), ili minimalizacija troškova (kad je primarno da se uz minimalne troškove ostvare izabrani ciljevi).

Osnovi Ekonomije

slide20
Adam Smit (1723-1790)

Ekonomiju kao nauku i klasičnu ekonomsku školu utemeljio je Adam Smit (1723-1790) svojim najčuvenijim delom Istraživanja o prirodi i uzrocimabogatstva naroda, štampanim 1776. godine.

Osnovi Ekonomije

slide21
“Naš ručak ne očekujemo zbog dobronamernosti mesara, pivara ili pekara, već zbog njihovog obzira prema svom vlastitom dohotku”

Adam Smitg, Bogastvo naroda (1776.)

Osnovi Ekonomije

slide22
Postoje tri ključna i uvek aktuelna ekonomska pitanja:

kojadobra proizvoditi,

kakota dobra proizvoditi i za

kogaproizvoditi (Samjuelson), skraćeno – šta, kako i za koga?

Osnovi Ekonomije

slide23
Prvi odgovor je izbor vrste i količineroba koje donose najveće profite (šta),

drugi kombinacija sredstava i najevtinije tehnika proizvodnje (kako) i

treći raspodela društvenog proizvoda različitim domaćinstvima, odnosno pojedincima (za koga).

Osnovi Ekonomije

slide24
Ekonomija i Ekonomika nisu identični pojmovi.

Ekonomija je širi, a

Ekonomika uži pojam.

Osnovi Ekonomije

slide25

ŠTA JE EKONOMIKA?

Ekonomika proučava kako ljudi alociraju i koriste retke resurse u svrhu proizvodnje dobara kojima zadovoljavaju svoje potrebe.

Osnovi Ekonomije

slide26

Iz definicije ekonomike izvode se dva glavna zaključka :

1.dobra su retka,

2.društvo svoja dobra mora efikasno koristiti.

Retkost i efikasnost su osnovi ekonomike.

Osnovi Ekonomije

ta je ekonomika preduze a
ŠTA JE EKONOMIKA PREDUZEĆA?

Ekonomikapreduzeća u smisluteorijeekonomijepreduzećaidentifikuje,opisujeisistematizujeekonomskefenomenerelevantnezaegzistencijuifunkcionisanjepreduzeća u njegovomsvojstvuekonomskogorganizacionogsistema,

Osnovi Ekonomije

slide28
istražujenjihoveuzajamneodnose, dejstvatihodnosaiiznjihrezultirajućeefekte, kaoifaktorekojinateodnosedeluju, usmeravajuihiliihdeterminišu, teeventualnezakonepokojimasvitiekonomskifenomeninastaju,delujuinestaju.

Osnovi Ekonomije

slide29
POJAM EKONOMIJE?

Termin “ekonomija” potiče od grčkih reči “oikos” (kuća, domaćinstvo) i “nomos” (zakon, pravilo o upravljanju). Iz tih reči nastala je starogrčka reč “oikonomos” što bi u slobodnom prevodu značilo skup pravila i veština upravljanja domaćinstvom.

Osnovi Ekonomije

slide30
ŠTA JE EKONOMIJA?

Ekonomija je područje društvene nauke koja proučava :

1. proizvodnju i ponudu,

2. raspodelu,

3. razmenu,

4. razmenu i potrošnju materijalnih dobara i usluga u određenom vremenu,

6. prostoru i

7. društvu

Osnovi Ekonomije

slide31
Odnosno,

Ekonomija proučava kako društva koriste oskudne resurse da bi proizvela korisne robe i usluge (dobra) i raspodelila ih među različitim ljudima. (Samuelson)

EKONOMIJAje naukaIZBORA.

Osnovi Ekonomije

cilj i osnovni sadr aj predmeta njegovo mesto i zna aj u obrazovanju studenata
CILJ I OSNOVNI SADRŽAJ PREDMETA, NJEGOVO MESTO I ZNAČAJ UOBRAZOVANJU STUDENATA

Cilj ekonomike preduzećaje proučavanje pojava i činilaca ekonomskestvarnosti preduzeća. Ova naučna disciplina mora pomoći ostvarivanjuodređenih ciljeva, a ti ciljevi su:

Osnovi Ekonomije

slide33
Makroekonomski

- osnovaovihciljeva je da se rezultatimakonkretneproizvodnje robe ipružanjuuslugaobezbedioptimalnadruštvenareprodukcijaisredstvazapokrićepotrebadruštva;

Osnovi Ekonomije

slide34
Mezoekonomski

- čija osnova je zahtev da se obezbede sredstva zaakumulaciju i dalji razvoj preduzeća kao privrednog subjekta koji nudi robu iusluge;

Osnovi Ekonomije

slide35
Mikroekonomski

- svode se nazahtevda se krozrezultatposlovanjaodrži, a pre svegapoboljša standard zaposlenihradnika;

Osnovi Ekonomije

slide36

Ova podela ciljeva se smatra zastarelom usled postojanjamezoekonomskih ciljeva, pa se u savremenim ekonomskim razmišljanjimaciljevi dele na

 • mikroekonomske i
 • makroekonomske.

Osnovi Ekonomije

slide37
Metode kao naučno-istraživački postupci mogu se bazirati,

na razumu(racionalističke metode) i

na iskustvu (empirijske metode).

Osnovi Ekonomije

slide38
Racionalističkemetode

Zaovemetodekarakteristična je misaonaaktivnostilogičnozaključivanje, a u ovemetodeubrajaju se:

Osnovi Ekonomije

slide39

- analiza,

- sinteza,

- indukcija,

- dedukcija i

- komparacija.

Osnovi Ekonomije

slide40
Analizapredstavljamisaonipostupakraščlanjivanjacelinenadelovekako bi se štopotpunijeiboljeupoznalicelinuinjeneelemente.

Osnovi Ekonomije

slide41

Sintezom sesjedinjava pojedinačno u opšte, jednostavnog u složeno uz isticanje zajedničkih, bitnih i dominantnih karakteristika.

Osnovi Ekonomije

slide42
Indukcija je postupaklogičkogzaključivanja u okvirukojeg se polaziodopštihčinjenicakoje se zatimuopštavajunatemeljumeđusobnepovezanosti,zavisnostiisrodnosti.

Osnovi Ekonomije

slide43
Dedukcijapolaziodpretpostavkekoja je prihvaćenakaoverovatnai usličnimslučajevimapotvrđena, a zaključcikoji se donosenaovajnačinprenose se nadrugepojedinačneslučajeve.

Osnovi Ekonomije

slide44
Komparacija je postupak poređenja posmatranih pojava u vremensko-prostornoj dimenziji.

Vremensko poređenje služi za praćenje nastanka i razvojapojava,

Da vidimo ko je gazda?

Osnovi Ekonomije

slide45
Prostornim poređenjem utvrđujemo njenu identičnost, sličnost ilirazlike u odnosu na pojavu koju posmatramo i koja se dogodila ili se događa udrugoj životnoj sredini. Na ovaj način se uočava suština, uzroci i posledice nekepojave.

Osnovi Ekonomije

slide46
Empirijske metode

Ove metode služe za prikupljanje istraživačke građe, za obradudobijenih podataka i za donošenje zaključaka o društveno-ekonomskimpojavama u preduzeću i njegovom okruženju. U okviru ovih metoda postojesledeći oblici: posmatranje, intervju, upitnik, anketa i drugo.

Osnovi Ekonomije

slide47
Posmatranjeje sistemsko praćenje određene pojave u preduzeću ilina tržištu: posmatraju se radno vreme, korišćenje sredstava za rad, troškovipredmeta za rad, rad strateških, operativnih i izvršnih organa u preduzeću,praćenje reakcija kupaca i druge pojave.

Osnovi Ekonomije

slide48
Intervjupredstavlja usmeni razgovor ispitivača (npr. analitičar tržišta)sa ispitanikom (npr. anketirani ili potencijalni potrošač određenog proizvoda iliusluga) u cilju dobijanja traženih odgovora o predmetu istraživanja.

Osnovi Ekonomije

slide49
Anketaje usmeno (intervju) ili pismeno (upitnik) i kombinovano(intervju i upitnik) ispitivanje većeg broja osoba u ili van preduzeća u ciljudobijanja odgovora o nekom problemu ili sadržaju posebnog značaja zaposlovanje.

Osnovi Ekonomije

slide50
Nastavne metode

Nastavne metode služe za tumačenje i prenošenje saznanja do kojihse došlo istraživačkim radom. Posebno su značajne:

Osnovi Ekonomije

slide51
Definicija- jasno i razumljivo određenje sadržaja nekog pojma kaosuštine predmeta o kojem je reč;

Klasifikacija- potpuno razvrstavanje nekog pojma ili celine do potpunog isistematičnog pregleda njegovog celokupnog sadržaja;

Osnovi Ekonomije

slide52
Deskripcija-metodičnoopisivanjenekepojaveilisadržaja;

Ekplikacijaje objašnjavanjepojmova, sadržajaipojavasaciljemnjihovogboljegrazumevanjaipovezivanjasadrugimsličnimpojmovima.

Osnovi Ekonomije

slide54

EKONOMIJA je nauka o …

zadovoljenju ŽELJA ...

Želje su neograničene

što znači da sva ekonomska dobra imaju OPORTUNITETNI TROŠAK

što uključuje potrošnju dobara i usluga

Ovo zahteva

IZBOR ...

koji se proizvode sa OGRANIČENIM RESURSIMA

Resursi su ograničeni

(njihova ponuda je ograničena)

Osnovi Ekonomije

slide55
Tehnologija je način na koji se kombinuju inputi u procesu proizvodnje dobara. Drugi naziv za resurse su faktori proizvodnje, koji se razvrstavaju na,

zemlju,

rad i

kapital.

Osnovi Ekonomije

slide56
Zemlja obuhvata ne samo poljoprivredno i građevinsko zemljište, već i prirodne izvore – vode, rude, šume i druge resurse.

Osnovi Ekonomije

slide57
Rad čini vreme za koje su ljudi angažovani u proizvodnji, sa svim svojim znanjima, veštinama i iskustvom.

Osnovi Ekonomije

slide58
Kapital označava trajna dobra namenjena proizvodnji drugih dobara. Kapitalna dobra predstavljaju mašine, zgrade, putevi, postrojenja, vozila i druga oprema.

Osnovi Ekonomije

slide59
Slobodna i ekonomska dobra

Postoje dobra koja su potrebna, pa i neophodna za život ljudi, ali su slobodno dostupna u prirodi. To su slobodna dobra, koja imaju dve odlike:

- obilje i

- besplatnost.

Osnovi Ekonomije

slide60
Klasični primeri slobodnih dobra su vazduh i voda u prirodi. Međutim, ova dobra nisu dovoljna ne samo za neograničene ljudske potrebe, već ni za prostu egzistenciju.

Nasuprot njima, postoje ekonomska dobra, koja su proizvedena korišćenjem ograničenih resursa. Zato ekonomska dobra odlikuje ograničenost i cena.

Osnovi Ekonomije

slide61
Ograničenost dobara u odnosu na ljudske potrebe označava se i kao oskudnost. Pri tome, oskudnost ne znači da je dobro retko, već samo da nije besplatno. Oskudna ekonomska dobra imaju cenu i zato se mogu dobiti samo proizvodnjom ili zamenom za neko drugo ekonomsko dobro.

Osnovi Ekonomije

slide62
Slobodna dobra mogu imati izuzetnu upotrebnu vrednost, kao što ima vazduh. Međutim, često postoji nesklad između upotrebne i tržišne vrednosti. Ukoliko je taj nesklad potpun, odnosno neko neophodno dobro besplatno, postoji paradoks vrednosti.

Osnovi Ekonomije

slide63
Jednostavno, paradoks vrednosti je fenomen da su najpotrebnija dobra besplatna. Ilustrativan je primer vazduha, koji predstavlja slobodno, besplatno dobro, mada je najpotrebniji za život.

Osnovi Ekonomije

vrste privrednih dru tava prema u e u rada i sredstava
VRSTE PRIVREDNIH DRUŠTAVA PREMA UČEŠĆU RADA I SREDSTAVA

Privredna društva sepremaučešćuradaisredstavadelena:

•primarne delatnosti (prirodni faktori imaju dominantnu ulogu,npr.: poljoprivreda, lov, rubolov, i šumarstvo, ...)

Osnovi Ekonomije

slide65
•sekundarnedelatnosti (fizički, mehanički, hemijski, termički, električni procesi imaju dinamičnu ulogu, npr.: industrija, rudarstvo, građevinarstvo i proizvodno zanastvo);

Osnovi Ekonomije

slide66

•tercijalne delatnosti (dominantnu ulogu ima ljudski faktor, npr. uslužne delatnosti, saobraćaj, turizam, ugostiteljstvo, zanastvo, zdravstvo i socijalna zaštita); i

Osnovi Ekonomije

slide67

Kvartarnisektor

obrazovanje, nauka,kultura,informacije,zdravstvoi socijalna zaštita

(odnosi se navanprivrednedelatnosti, nekada je smatrandelomtercijarnogsektora)

Osnovi Ekonomije

slide68
Ekonomska analiza je podeljena u dve celine:
 • makroekonomsku analizu i
 • mikroekonomsku analizu.

Osnovi Ekonomije

slide69

MAKROEKONOMIJAse bavi proučavanjem ekonomije kao celine.

Ona se bavi problemima:

 • inflacije, nezaposlenosti, poslovnih ciklusa, ekonomskog rasta, platnog bilansa, investicijama itd.

Osnovi Ekonomije

slide70

Makroekonomija je grana ekonomije koja proučava ponašanje i funkcioniranje privrede kao celine.

Osnivač makroekonomije je John Maynard Keynes (1883 – 1946) koji je 1936. objavio delo “Opšta teorija zaposlenosti, kamate i novca” gde su dati temelji makroekonomije.

Osnovi Ekonomije

slide71
Za razliku od mikroekonomije koja se zasniva na delovanju tržišta, makroekonomija se zasniva na državnoj regulativi privrede.

Osnovi Ekonomije

slide72
MIKROEKONOMIJAse bavi proučavanjem individualnog izbora i istražuje koje ekonomske snage utiču na taj izbor.
 • Količina proizvodnje (proizvod i/ili usluga) jednog privrednog društva.
 • Cena pojedinačnog proizvoda ili usluge.
 • Dohodak pojedinca ili domaćinstva.
 • Zaposlenost pojedinca i sektora.

Osnovi Ekonomije

slide73
Mikroekonomika je grana ekonomike koja proučava ponašanje i funkcionisanje mikroekonomskih subjekata – pojedinaca, domaćinstava, preduzeća i privrednih grana.

Osnivač mikroekonomije je Adam Smith (1723 – 1790) koji je 1776. objavio “Bogatstvo naroda”, svojevrsnu ekonomsku Bibliju u kojoj je objasnio funkcionisanje tržišne ekonomije.

Osnovi Ekonomije

makroekonomija i mikroekonomija
MAKROEKONOMIJA I MIKROEKONOMIJA

su međusobno povezane, utiču jedna na drugu.

Ne postoji oštro ograničenje.

Neke kompanije ostvaruju veće i bolje rezultate nego pojedine zemlje.

Osnovi Ekonomije

pozitivna i noramativna ekonomija
POZITIVNA I NORAMATIVNA EKONOMIJA

Kako bi se izvršilo razgraničenje između subjektivne i objektivne analize, ekonomisti dele ekonomiju na:

 • Pozitivnu ekonomiju
 • Normativnu ekonomiju.

Osnovi Ekonomije

pozitivna ekonomija
POZITIVNA EKONOMIJA

Pozitivna ekonomija – proučavanje šta je i kako funkcioniše ekonomija.

Cilj ove ekonomije da prouči kako društvo stvara odluke o potrošnji, proizvodnji, raspodeli i razmeni roba i usluga.

Osnovi Ekonomije

slide77
Istovremeno objašnjava i zašto privreda radi tako kako radi, a dopušta i predviđanja o tome kako privreda reaguje na promene.

(Ona proučava ekonomske pojave onakvim kakve one jesu.)

Primer: Nezaposlenost u Srbiji je 2003. iznosila preko 17 % radne snage”

Osnovi Ekonomije

noramativna ekonomija
NORAMATIVNA EKONOMIJA

Normativna ekonomija – proučava koji bi to ciljevi ekonomije trebali biti.

Zasnovana na ličnom stavu mišljenja.

 • (Ona govori kakve bi trebalo biti ekonomske pojave)

Primer: “Visoka nezaposlenost u Srbiji je ekonomski i politički neprihvatljiv, stoga politika zapošljavanja mora biti jedan od prioriteta ekonomske politike”

Osnovi Ekonomije

pozitivna ekonomija1
Pozitivna ekonomija

Osnovi Ekonomije

normativna ekonomija
Normativna ekonomija

Osnovi Ekonomije

ekonomski modeli
EKONOMSKI MODELI

Ekonomski model – predstavlja pojednostavljenu sliku stvarnosti i istovremeno logičan skup pretpostavki pogodan za svrhu analize.

Matematički prikaz odnosa između dve ili više varijabli (varijabla je stepen ili mera promena u vremenu ili opažanjima-percepciji).

Osnovi Ekonomije

slide82
U ekonomskim modelima razlikujemo:
 • ENDOGENE i
 • EGZOGENE varijable.

ENDOGENE varijable proizilaze iz samog modela, njim su određene i predstavljaju njegove izlazne elemente. (prikazane na kordinatama - osama grafikona)

EGZOGENE varijable su promenljive koje se unose u model. (mere fiskalne i monetarne politike, cena nafte, investiciona klima...)

Osnovi Ekonomije

slide83
Odnosno,

Egzogenevarijable - varijablečija je vrednostodređenanezavisno umodelu (moraju se odreditida bi model uopštemogaoda se reši) sa više jednačina.

Endogenevarijable - varijablečija je vrednostodređena rešavanjemmodelasa više jednačina.

Osnovi Ekonomije

ekonomski modeli1
EKONOMSKI MODELI

EGZOGENE VARIJABLE

ENDOGENE VARIJABLE

EKONOMSKI MODEL

Osnovi Ekonomije

makroekonomski model kru nog toka u zatvorenoj privredi
Makroekonomski model kružnog toka u “zatvorenoj privredi”.

ROBE I USLUGE

POTROŠNJA

(izdaci za robu)

DOHODAK FAKTORA PROIZVODNJE

(plate, rente, profiti)

FAKTORI PROIZVODNJE

(rad, zemlja, kapital)

DOMAĆINSTVA

FABRIKA - KOMPANIJA

Kružni tok makroekonomskih aktivnosti u zatvorenoj privredi

Donji deo slike ilustruje kružni tok inputa proizvodnje: rad, zemljište i kapitalna dobra od domaćinstava prema fabrikama i novčani tok od fabrike prema domaćinstvima u obliku: plata, profita i renti. Gornji tok pokazuje produkciju finalnih dobara i usluga prema domaćinstvima i novčane izdatke (raspoloživi dohodak) za potrošnju finalnih dobara od stanovništva prema fabrikama - kompanijama.

Tokovi inputa i autputa (roba i usluga)

Tokovi novca

Osnovi Ekonomije

makroekonomski model kru nog toka u otvorenoj privredi
Makroekonomski model kružnog toka u “otvorenoj privredi”

Kružni tok makroekonomskih aktivnosti u otvorenoj privredi (robni i novčani) tokovi između domaćinstava, kompanije, države i inostranstva

Njihove aktivnosti se povezuju preko tržišta: inputa proizvodnje, tržišta roba i usluga i finansijskog tržišta. Finansijsko tržište kanališe štednju u investicije.

Osnovi Ekonomije

grafikoni krive i jedna ine
GRAFIKONI, KRIVE I JEDNAČINE

Šta je dijagram?

 • Grafički prikaz koji pokazuje kako se dva ili više skupova podataka ili varijabli odnose jedan prema drugome.
 • Pregledni prikaz nekog ekonomskog problema.

Osnovi Ekonomije

od tabele do grafikona dijagrama

A

C

B

D

E

Od tabele do grafikona (dijagrama)

apcisa

60

Cena (P)

50

40

30

20

10

0

2 4 6 8 10 12 14 16

ordinata

Količina (Q)

Osnovi Ekonomije

odnos izme u varijabli
Odnos između varijabli

Direktan odnos

(pozitivan linearni odnos):

KadaXraste, Yraste

Kada Xpada, Ypada

Indirektan odnos

(negativan linearni odnos):

KadaXraste, Ypada

Kada Xpada, Yraste

y

y

x

x

Osnovi Ekonomije

oportunitetni tro ak
Oportunitetni trošak

Izgubljena mogućnost za drugim dobrom, zato što smo se odlučili za prvo (ne možemo jedno i drugo), zove seoportunitetni trošak.

Oportunitetni trošak predstavlja propuštenu dobit alternativne upotrebe resursa-inputa.

Osnovi Ekonomije

oportunitetni tro ak1

OGRANIČENI DOHODAK

Morate da izaberete

KNJIGA

ILI

CD

Vaš IZBOR je

CD

OPORTUNITETNI TROŠAK

je

KNJIGA

koju niste izabrali

OPORTUNITETNI TROŠAK = propuštena (neizabrana) mogućnost

OPORTUNITETNI TROŠAK

Osnovi Ekonomije

slide94
HVALA NA PAŽNJI!

Osnovi Ekonomije