osnove ekonomije n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
OSNOVE EKONOMIJE PowerPoint Presentation
Download Presentation
OSNOVE EKONOMIJE

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

OSNOVE EKONOMIJE - PowerPoint PPT Presentation


 • 127 Views
 • Uploaded on

OSNOVE EKONOMIJE. VJEŽBE 3. Z7. Analiza troškova. 1. Primjer fiksnih troškova su: a) troškovi rada b) troškovi proizvodne režije, c) doprinosi za socijalno osiguranje, d) doprinosi za zdravstveno osiguranje, e) kamate za kredite namijenjene proširenju informatičke službe

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

OSNOVE EKONOMIJE


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript
  1. OSNOVE EKONOMIJE VJEŽBE 3

  2. Z7. Analiza troškova 1. Primjer fiksnih troškova su: a) troškovi rada b) troškovi proizvodne režije, c) doprinosi za socijalno osiguranje, d) doprinosi za zdravstveno osiguranje, e) kamate za kredite namijenjene proširenju informatičke službe 2. U dugom roku a) svi fiksni troškovi postaju varijabilni, b) samo je mali broj proizvodnih faktora fiksan, c) nema varijabilnih troškova, d) svi troškovi su fiksni, e) granični troškovi su jednaki nuli.

  3. Analiza troškova 3. Pri određenoj razini proizvodnje, prosječni troškovi javljaju se u svom minimumu i tada će: a) AVC biti jednaki AFC b) MC biti jednaki AC c) MC biti jednaki AVC d) TC biti najniži 4. Koja krivulja mora rasti ukoliko je krivulja MC iznad nje? a) AC b) AVC c) AFC d) a) i b) e) a) i c)

  4. Analiza troškova 5. Pravilo supstitucije kaže da će poduzeće supstituirati ostale inpute onim inputom: a) koji je najjeftiniji b) koji ima omjer MP i P veći od ostalih inputa c) koji ima omjer MP i P manji od ostalih inputa d) koji je najkvalitetniji 6. Prosječni varijabilni troškovi mogu se najbolje definirati kao: a) umnožak varijabilnih troškova i prosječne razine proizvodnje, b) ukupni proizvod podijeljen s ukupnim varijabilnim troškovima, c) razlika između prosječnih ukupnih troškova i prosječnih fiksnih troškova, d) ništa od navedenog.

  5. Analiza troškova 7. Ukupni troškovi u nekoj tvornici pri dnevnoj razini proizvodnje od 1000 jedinica iznose 4900 kn. Ako se proizvodnja smanji za jednu jedinicu, ukupni troškovi će iznositi 4890 kn. Unutar tog raspona proizvodnje: a) prosječni troškovi veći su od graničnih troškova, b) prosječni i granični troškovi približno su jednaki, c) granični trošak je veći od prosječnog troška, d) nije moguće usporediti prosječne i granične troškove jer se iz raspoloživih podataka ne mogu izvesti granični troškovi, e) nije moguće usporediti prosječne i granične troškove jer se iz raspoloživih podataka ne mogu izvesti prosječni troškovi.

  6. Analiza troškova 8. Ako granični troškovi premaše prosječne troškove unutar izvjesnog raspona proizvodnje, tada će porast outputa unutar tog raspona uzrokovati da prosječni troškovi: a) narastu, b) opadnu, c) narastu ili opadnu ovisno o promjeni varijabilnih troškova, d) ostanu nepromijenjeni, e) narastu, opadnu, odnosno ostanu nepromijenjeni ovisno o tržišnim uvjetima. 9. U nekoj tvornici granični troškovi iznose 2 kn pri tjednom outputu od 400 jedinica, a 2,50 kn pri tjednom outputu od 500 jedinica. Ako se output poveća, prosječni troškovi: a) moraju rasti, b) moraju padati, c) moraju ostati nepromijenjenim, d) mogu padati ili rasti, ali ne mogu ostati nepromijenjeni unutar navedenog raspona proizvodnje, e) moraju padati pa zatim rasti.

  7. Analiza troškova 10. Ako poduzeće zapošljava sve svoje inpute tako da su odnosi graničnih proizvoda i cijena isti za sve inpute, tada je: a) granični proizvod svakog inputa jednak njegovoj cijeni, b) proizveden optimalan output, ali ne i uz najniže troškove, c) ostvarena proizvodnja uz najniže troškove.

  8. Analiza troškova 11. Najnoviji pogon tvrtke ''Vis'' potpuno je amortiziran, a kratkoročna funkcija ukupnih troškova izgleda ovako: a) Koliki su FC u tom pogonu? b) Koliki su VC pri Q = 3? c) Koliki su MC između 3 i 4 jedinice outputa?

  9. Analiza troškova 12. Ako su fiksni troškovi 80 kn, a granični troškovi takvi kakvi su iskazani u tablici, tada na temelju danih podataka izračunajte FC, VC, TC, AFC, AVC i AC.

  10. Analiza troškova 13. Ako je FC jednak 100 kn, a VC se povećava za 30 kn po svakoj jedinici dodatnog outputa, nađite jednadžbe za FC, VC, TC, AFC, AVC, AC i MC.

  11. Analiza troškova 14. Ako je granični proizvod rada 10, granični proizvod kapitala 20, a granični proizvod zemlje 15, kolike moraju biti cijene zemlje i kapitala da bi poduzeće poslovalo uz najniže troškove? Istaknimo da je cijena rada 5 kn. Ako cijena rada padne na 2 kn, koliko moraju biti pri istim graničnim proizvodima inputa njihove cijene da bi poduzeće poslovalo po najnižim troškovima? 15. Proizvodna funkcija Marka je Q = f(rad,zemlja). Cijena unajmljene zemlje je 10 kn, dok je cijena rada 8 kn. Granični proizvod rada je 32. Ako je granični proizvod zemlje iznosio 36, je li Marko proizvodio pri minimalnim troškovima ili ne? Što biste mu savjetovali da učini?

  12. Analiza troškova 16. Ukoliko je poznato da je funkcija troškova proizvodnje disketa TC = 300+45Q koji od slijedećih su varijabilni troškovi: a) 300 b) 45Q c) 45 d) 45+(300/Q) e) Ništa od navedenoga 17. Ukupna proizvodnja podijeljena sa jedinicama inputa naziva se: a) ukupan proizvod b) prosječni proizvod c) granični proizvod d) kapitalna proizvodnja

  13. Analiza troškova 18. Troškovi koji ne variraju sa proizvodnjom nazivaju se: a) VC b) oportunitetni troškovi c) TC d) prosječni troškovi e) fiksni troškovi 19. Kada su prosječni i granični trošak izjednačeni, tada: a) MC je u svom minimumu b) prosječni trošak je u svom minimumu c) prosječni trošak je u svom maksimumu d) prosječni fiksni trošak je u svom minimumu e) djeluje zakon opadajućih prinosa

  14. Analiza troškova 20. Kada AFC opada: a) ATC možerasti ili padati b) AVC mora biti opadajući c) ATC je opadajući d) MC mora biti opadajući e) MC mora biti u minimumu 21. a) Popunite slijedeću tablicu do kraja. b) Koliki su fiksni troškovi kada je Q=0 i Q=6? c) Koliki su AFC kada je Q=5 i Q=10? d) Koliki su TVC kada je Q=5? e) Koliki su AVC kada je Q=10?

  15. Analiza troškova

  16. Analiza troškova 22. Popunite tablicu do kraja:

  17. Z7a. Proizvodnja, teorija troškova i odluke poduzeća 1. Porast cijene proizvodnog faktora na ordinati uzrokuje: a) pomak izokvante prema gore, b) paralelni pomak izokoste ulijevo, c) paralelni pomak izokoste udesno, d) da izokosta postane položenijom, e) da izokosta postane strmijom. 2. Povećanje cijene rada pri nepromijenjenim cijenama kapitala izazvat će: a) smanjenje inputa kapitala u kratkom roku, b) povećanje inputa kapitala u kratkom roku, c) smanjenje inputa rada u dugom, ali ne i u kratkom roku, d) smanjenje inputa rada u kratkom, ali ne i u dugom roku, e) povećanje inputa kapitala u dugom, ali ne i u kratkom roku.

  18. Proizvodnja, teorija troškova i odluke poduzeća 3. Ako se cijene rada i kapitala razmjerno povećaju, izokosta će se: a) pomaknuti udesno pod istim kutom, b) pomaknuti udesno pod izmijenjenim kutom, c) pomaknuti ulijevo pod istim kutom, d) pomaknuti ulijevo pod izmijenjenim kutom, e) neće se mijenjati. 4. Ako se cijene rada i kapitala nesrazmjerno smanje, izokosta će se: a) pomaknuti udesno pod istim kutom, b) pomaknuti udesno pod izmijenjenim kutom, c) pomaknuti ulijevo pod istim kutom, d) pomaknuti ulijevo pod izmijenjenim kutom, e) neće se mijenjati.

  19. Proizvodnja, teorija troškova i odluke poduzeća 5. Izokvanta i izokosta imaju jedno zajedničko obilježje. Svaka točka na bilo kojoj od tih krivulja pokazuje: a) neku količinu ukupnog outputa, b) neku količinu ukupne korisnosti, c) neku količinu ukupnog troška, d) neku kombinaciju fizičkih količina inputa.