Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Sportski menad ment PowerPoint Presentation
Download Presentation
Sportski menad ment

Sportski menad ment

257 Views Download Presentation
Download Presentation

Sportski menad ment

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Sportski menadment Razvoj sportskog menadmenta Podrucja delovanja sportskih menadera Uloga i znacaj edukacije u sportskom menadmentu

  2. Razvoj sportskog menadmenta Mesto rodenja modernog sporta i sportskog menadmenta-Engleska. U XIX-om veku razvijaju se klubovi za pruanje sportskih aktivnosti clanovima kluba. Moderne sportske organizacije poseduju zajednicke karakteristike: mesto interes organizacija i funkcije.

  3. Razvoj sportskog menadmenta Piramidalna struktura sportskih sistema

  4. Razvoj sportskog menadmenta Piramidalna struktura organizacije sportskih klubova

  5. Podrucja delovanja sportskih menadera Ljudi predstavljaju najvaniji resurs za upravljanje sportskom organizacijom! Funkcije menadera su: planiranje, organizovanje, regrutovanje osoblja, usmeravanje i kontrolisanje. Menaderi koriste razlicite vetine: vetine rada sa ljudima, komunikacione vetine, sposobnost da se upravlja raznolikostima, upravljanje tehnologijom, vetine odlucivanja, upravljanje promenama i motivisanje zaposlenih.

  6. Uloga i znacaj edukacije u sportskom menadmentu Programi za osposobljavanje profesionalnih sportskih menadera podrazumevaju interdisciplinaran pristup. Generalni programi studija sportskog menadmenta obuhvataju: kurseve iz komunikacija, intrepersonalnih odnosa, biznisa, racunovodstva, finansija, ekonomije, statistike, istorijskih, sociolokih, psiholokih pogleda na sport. Specjalisticki programi sportskog menadmenta obuhvataju: sportski menadment, sportski marketing, prikupljanje fondova, promocije, odnose sa javnocu, etiku u sportskom menadmentu, pravne aspekte sporta, planiranje i upravljanje sportskim objektima i upravljanje rizicima.

  7. Uloga i znacaj edukacije u sportskom menadmentu Karijere u podrucju sportskog menadmenta mogu se realizovati u okviru: - neprofitnih dobrotvornih organizacija - sportskih komisija - agencija za sportski marketing i menadment - predstavnika sportista - korporativnih sportskih dogadaja i marketinga - sportskih organizacija - profesionalnih sportskih timova - proizvodnje sportske opreme - sportskih medija

  8. Uloga i znacaj edukacije u sportskom menadmentu Veliki broj autora na razlicit nacin grupie potrebna znanja i vetine koje sportski menaderi treba da poseduju. Sportski menaderi u dananjim sportskim organizacijama trebaju biti svesni promenljivih miljenja i ideja u ovoj oblasti i sposobni da inkorporiraju sve ono to najbolje funkcionie u njihovoj organizaciji.

  9. Marketing u sportu Definisanje sportskog marketinga Marketing menadment u sportu

  10. Definisanje sportskog marketinga Sportski marketing se moe podeliti na dve kategorije: marketing sportova (marketing sportskih dogadaja i opreme za posetioce i ucesnike) i marketing sa sportovima (promocija nesportskih proizvoda na sportskim dogadajima i koricenje sportista da promoviu sportske proizvode). Rani zaceci sportskog marketinga datiraju od starog Rima, kada su crkveni velikodostojnici sponzorisali gladijatorske igre. Moderno sportsko sponzorstvo se javlja u pedesetim godinama dvadesetog veka, sa sponzorisanjem prvog predsednickog fitnes programa.

  11. Definisanje sportskog marketinga Znacaj sportskog marketinga raste 1971. godine, kada vlada SAD-a zabranjuje reklamiranja cigareta na radiju i televiziji. 1984. godine Olimpijske igre u Los Andelesu omogucavaju najveci porast sportskog marketinga, usmeravajuci atletiku u sponzorisani biznis. Sportski marketing predstavlja danas veliku i rastucu industriju, u kojoj se ugovori sklapaju u milionima i milijardama dolara. Marketing prolazi kroz snanu transformaciju, od masovnog ka individualiziranom marketingu. Razvoj industrijskog marketinga ranije, i uslunog marketinga u skorije vreme, stvorili su uslove za razvoj relationship marketinga.

  12. Definisanje sportskog marketinga Sportski marketing cine sve aktivnosti dizajnirane da zadovolje potrebe i elje sportskih potroaca kroz proces razmene. Trite klijenata (sadanji i buduci sportisti, navijaci, simpatizeri, korisnici sportskih usluga, potroaci sportske opreme, masmediji, naucnici, sportska javnost i dr.), trite sponzora i donatora (preteno profitne organizacije iz biznisa). Sportski marketing obuhvata marketing: proizvoda (opreme, odece i obuce) usluga (clanstvo kluba) entiteta (kao to su lige, timovi ili pojedinci) Posebno znacajno podrucje u okviru sportskog marketinga predstavlja ponaanje potroaca.

  13. Marketing menadment u sportu Sportski marketari se danas suocavaju sa velikim brojem problema medu kojima su najznacajniji: Definisanje ciljnog trita i karakteristika tog trita. Pronalaenje metoda nastupanja na njima. Kako motivisati potroace da kupuju proizvode. U koje vreme lansirati advertajzing kompanije tako da se podudara sa ciklusima kupovanja? Koliko cesto oglaavati kako bi se maksimizirala efektivnost? Koji je najuspeniji nacin za pracenje potroacke satisfakcije, potreba, elja, ocekivanja? Koji je najuspeniji nacin za pracenje snaga u marketing okruenju?

  14. Marketing menadment u sportu Odgovori na ova pitanja se dobijaju na bazi osam medusobno povezanih koraka: definisanje proizvoda, identifikacija ciljnih trita, trino pozicioniranje, analiza marketing okruenja, analiza diferencijalnih prednosti, planiranje marketing miksa, ostvarivanje razmene i pracenje marketing okruenja. Elementi sportskog marketing miksa, pojavljuju se u modelu 5P`s: proizvod (razvoj i pozicioniranje) cena mesto (ili distribucija proizvoda) promocija (licna prodaja, advertajzing, specjalni dogadaji) odnosi sa javnocu (to se moe tretirati kao odvojeno P)

  15. Marketing menadment u sportu Sportski proizvod predstavlja kljucni element marketing miksa. Cene sportskog proizvoda znacajno uticu na njegovu raspoloivost. Imid sportskog objekta (facility) utice na percepciju kvaliteta sportskog proizvoda. Sportski proizvod definie medije kroz koje ce biti saoptavan promocioni miks. Cena kao elemenat marketing miksa moe biti najlake promenjena, na pojedinim tritima, jedno je od najuspenijih sredstava, veoma je uocljiva, promene se mogu lako saoptiti, nikad nije daleko od svesti potroaca. Prilikom formiranja cena treba voditi racuna o svim relevantnim faktorima

  16. Marketing menadment u sportu Promocija predstavlja sveobuhvatnu kategoriju za brojne aktivnosti koje su dizajnirane da stimuliu interes potroaca za proizvod, stvore svest o njemu i da podstaknu samu kupovinu proizvoda. Obuhvata sledece forme marketinga: advertajzng, licnu prodaju i unapredenje prodaje. Odnosi sa javnocu imaju za cilj stvaranje to povoljnijeg imida. Sponzorisanje ima za cilj povecanja svesnosti marke i da se uspostavi, ojaca ili promeni imid. Distribucija sportskog proizvoda kroz medije i sportske objekte izuzetno je bitna za stvaranje slike o samom proizvodu.

  17. CASE STUDY SITUACIJA: Grupa studenata Fakulteta za pravne i poslovne studije (delegacija broji 10 ljudi) osvojila je 1. mesto na medjunarodnom takmicenju studenata biznisa u Londonu iz oblasti Uslunog menadmenta. Povratak je predvidjen za ponedeljak! ZADATAK: - 3 radne grupe (4-5 ljudi) + iri 1) Napraviti plan doceka i program aktivnosti proslave. 2) Definisati neophodne poslove na ostvarivanju plana i programa. 3) Izvriti podelu rada izmedju clanova radne grupe i dati predlog potrebnoj broja ljudi.