Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Industrijski menad ment PowerPoint Presentation
Download Presentation
Industrijski menad ment

Industrijski menad ment

185 Views Download Presentation
Download Presentation

Industrijski menad ment

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Industrijski menadment Predavanja Prof.dr.M.Martinovic

  2. NASTANAK MISLI O MENADMENTU Menadment je i umetnost i nauka! UMETNOST zato to zahteva kreativnost, prosudivanje, predvidanje, iskustvo, inovacije, individualizam. Svaki menader ima sopstveni stil upravljanja i to ga cini originalnim. Umetnocu se smatra i zato to se teko uci. Menadment je nauka iz razloga to su principi menadmenta eksperimentalno dokazani, postoji obiman fond znanja i na raspolaganju su matematicki i drugi modeli, koji omogucavaju menaderima lake sagledavanje i rijeavanje problema.

  3. Henri Fayol (1841-1925) Administrativna funkcija: Planiranje Organizovanje Komandovanje Koordinacija Kontrola

  4. Principi menadmenta Podela rada,usavravanje povecava produktivnost cineci zaposlene mnogo efikasnijim. Ovlacenja i odgovornosti,zvanicni status menadera i njegova licna ovlacenja. Disciplina ,zaposleni moraju da se povinuju i potuju propise koji vladaju u organizaciji. Jedinstvenost komandovanja,zaposleni treba da prima naredenja samo od jednog nadredenog. Jedinstven pravac,svi zaposleni treba da tee istom cilju. Podredenost pojedinacnih interesa u odnosu na opte interese Interesi bilo kog zaposlenog ili grupe zaposlenih ne smeju da imaju prednost u odnosu na interese organizacije kao celine. Nagradivanje,zaposlenima treba isplatiti adekvatnu nadoknadu za njihove usluge. Centralizacija, stepen do kojeg su data ovlacenja. Hijerarhija, linija autoriteta od top menadmenta do najniih cinova u hijerarhijskom lancu. Red mesta za sve i sve na svom mestu,npr sistematizacija radnih mesta. Jednakost, pravednost i ljubaznost kod menadera doprinosi lojalnosti kod njihovog osoblja. Stalnost osoblja, sigurnost osoblja da nece ostati bez posla. Inicijativa, zaposleni kojima je dozvoljeno da stvaraju i sprovode planove ulagace veliki napor i bice motivisani Esprit de corps, timski rad jaca organizaciju ili grupu. Promovisanje timskog duha izgradice jedinstvo unutar organizacije.

  5. Henri Mintzberg istice deset osnovnih uloga menadera, koje svrstava u tri kategorije: I Meduljudske uloge: predstavlja preduzece, vodenje i saradnja sa podredenima, odnosi medu organizacionim jedinicama. II Informacijske uloge: prikuplja informacije o dogadajima, diseminira informacije interno, prua informacije van preduzeca. III Uloge donosioca odluka: kao preduzetnik, razreava potekoce u poslovanju, rasporeduje sve vrste resursa, pregovara u domenu menaderskih delatnosti.

  6. Menadment je proces planiranja, organizovanja i kontrolisanja rada ljudi u datim uslovima radi postizanja ciljeva. Proces menadmenta je proet komuniciranjem, motivacijom, vodenjem i odlucivanjem, to je subjektivna podrka menadera u ostvarivanju radnih sadraja procesa menadmenta). Planiranje je projektovanje sistema ciljeva u vremenu i prostoru sa razradom puteva i mera koje treba preduzeti da se preduzece prevede u eljeno stanje u skladu sa ciljevima. Organizovanje je dodela zadataka, uspostavljanje odnosa, obezbedenje, rasporedivanje i aktiviranje svih resursa, posebno ljudskih radi sprovodenja plana, uz adekvatnu koordinaciju. Kontrola (sa regulisanjem) je pracenje izvrenja, uporedivanje sa ocekivanim, te preduzimanje mera da bi se otklonila odstupanja. Komuniciranje je prenos poruka informacija ili podataka izmedu poiljaoca i primaoca ciji je cilj u oblasti menadmenta postizanje eljenog reagovanja, ponaanja od strane primaoca. Motivacija proizilazi iz elje pojedinca da zadovolji potrebe koje su raznovrsne. Vodenje je proces inspirisanja ljudi da se posvete izvravanju dodeljenih im zadataka. Odlucivanje je proces u kome se vri izbor izmedu vie alternativnih mogucnosti za promenu stanja sistema radi postizanja cilja.

  7. Zaposleni u preduzecu su podeljeni u dve osnovne grupe: menaderi (razlicitih nivoa), izvrioci (u proizvodnji i drugim sektorima, slubama i sl.). Angaovanost menadera po funkcijama