Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
kolski menad ment i demokratsko rukovodenje u vaspitno obrazovnim institucijama PowerPoint Presentation
Download Presentation
kolski menad ment i demokratsko rukovodenje u vaspitno obrazovnim institucijama

kolski menad ment i demokratsko rukovodenje u vaspitno obrazovnim institucijama

256 Views Download Presentation
Download Presentation

kolski menad ment i demokratsko rukovodenje u vaspitno obrazovnim institucijama

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. kolski menadment i demokratsko rukovodenje u vaspitno obrazovnim institucijama I Skuptina Foruma pedagoga Crne Gore 11.02.2010. Podgorica Tatijana Vujovic, dipl.pedagog

  2. Strateki ciljevi obrazovanja i obuke (European Commision, 2002) ticu se unapredenja kvaliteta i efikasnosti sistema obrazovanja. Da bi se ti ciljevi ostvarili, pored ostalog, neophodno je unapredivanje upravljanja kolom.

  3. Demokratska klima u koli- ko je stvara? Obrasci komunikacije izmedu direktora i nastavnika i saradnika postaju modeli ponaanja u procesima socijalizacije u koli. Ostvarivanjem demokratskih principa i vrijednosti u koli ucenici sticu znanja o demokratiji i pripremaju se za ivot u demokratskom drutvu, na najbolji moguci nacin.

  4. kola kao sredina u kojoj se uci i ivi demokratija

  5. ta je demokratsko upravljanje kolom? Demokratsko znaci da se upravljanje kolom temelji na: ljudskim pravima, participaciji ucenika, participaciji zaposlenih i saradnika U DONOENJU SVIH VANIH ODLUKA U KOLI.

  9. ta/ko utice na kvalitet upravljanje kolom? Licni potencijali ( crte licnosti, prethodno obrazovanje i elja za daljim profesionalnim razvojem) Na sloenost posla direktora kola utice: ? zakonodavstvo, ?kurikulum, lokalne vlasti, roditelji, ucenici, finansijska sredstva, socioekonomsko okruenje, konkurencija, itd. Mnogi se od tih cinioca neprestano mijenjaju i izvan su uticaja direktora kole.

  10. Jedan od ciljeva obrazovne politike jeste stvaranje demokratskog ambijenta i demokratske klime u koli. Direktor kole danas radi u vie-manje decentralizovanom sistemu koji se zasniva na sloenom medudjelovanju mnogih autonomnih partnera.[1] [1] Halsz, Gabor: Governing schools and education systems in the area of diversity (Upravljanje kolama i obrazovnim sustavima u smislu razlicitosti): Predavanje pripremljeno za 21 zasjedanje Stalne konferencije evropskih ministara obrazovanja o medukulturalnom obrazovanju. Budimpeta, 2003. U drtvu u kojem se ide ka decentralizaciji i demokratizaciji uspjenost upravljackih kompetencija u obrazovanju procjenjuje kroz te kriterijume.

  11. Gdje su kole danas? Decentarlizacija sistema Princip jednakih mogucnosti Izbor u skladu sa individualnim mogucnostima Uvodenje evropskih standarda Primjena sistema kvaliteta obrazovanja Razvoj ljudskih resursa Permanentno obrazovanje Fleksibilnost Prohodnost (vertikalna i horizontalna povezanost sistema) Uskladenost programa sa nivoom obrazovanja Interkulturalizacija Postupnost uvodenja promjena Knjiga za promjene Podgorica,2001.

  12. Regionalna konferencija Demokratsko upravljanje kolom Beograd, januar 2010. Savjet Evrope, Ministarstvo prosvjete Srbije i Gradanske inicijative "Mi smo jo u sistemu koji je dirigovan i centralizovan i u kom kole nemaju unutranju demokratsku strukturu. One su pod velikim uticajem politickih odluka, svakodnevne politike, i tom smislu Savet Evrope preporucuje da se to promeni... Ovo je regionalni projekat koji ima za cilj da se kole promene kakobi mogle da menjaju drutvo u demokratskom smislu. Miljenko Dereta iz Gradanskih inicijativa

  13. Cetiri funkcije menadmenta

  14. Ove funkcije se obavljaju kroz uloge: Komunikatora Pregovaraca Motivatora Informatora Koordinatora Dakle savremeni rukovodioci u obrazovanju treba da budu menaderi-lideri.

  15. ta govore istraivanja? Ocekivanja se pomeraju sa upravljanja i kontrole prema motivisanju i podsticanju saradnika u njihovom profesionalnom razvoju. Direktori osjecaju nedostatak neophodnih vjetina i znanja da bi mogli uspjeno da odgovore na sva ocekivanja. U svom bazicnom obrazovanju direktori ne sticu neophodne vjetine i kompetencije-potreba za obukom.

  16. Direktor kole- menader ili pedagoki rukovodilac ?

  17. PRETPOSTAVKA ZA TIMSKO VOENJE U KOLI Direktori (strucni saradnici ) demokratskog stila vodenja lake ce prihvatiti i podsticati timski rad jer uvidaju kako stvaranje timova podrazumijeva samostalnost njihovog rada i delegiranje prava i odgovornosti.

  18. Uloga pedagoga u demokratizaciji kole

  19. PODRUCJE TIMSKOG RADA Na putu ostvarivanja misije i ciljeva kole brojna su podrucja i zadaci koje je moguce uspjenije ostvariti timski, nego pojedinacno ili u formalno strukturiranim radnim grupama.

  20. Primjeri OBLIKOVANJE VIZIJE KOLE UVOENJE PROMJENA PRACENJE I UNAPREIVANJE NASTAVE STRUCNO USAVRAVANJE SAMOVREDNOVANJE KOLE