utdannes det riktig kompetanse for fremtiden n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Utdannes det riktig kompetanse for fremtiden? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Utdannes det riktig kompetanse for fremtiden?

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

Utdannes det riktig kompetanse for fremtiden? - PowerPoint PPT Presentation


 • 97 Views
 • Uploaded on

Utdannes det riktig kompetanse for fremtiden?. Torbjørn Hægeland, SSB 12. september 2014. Utdanning og økonomisk vekst. Produktivitetsvekst gjennom teknologiske endringer (hvordan vi gjør ting) viktigste kilde til vekst og velstand Produktivitetsvekst kommer ikke av seg selv

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Utdannes det riktig kompetanse for fremtiden?' - kenna


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
utdannes det riktig kompetanse for fremtiden

Utdannes det riktig kompetanse for fremtiden?

Torbjørn Hægeland, SSB

12. september 2014

utdanning og konomisk vekst
Utdanning og økonomisk vekst
 • Produktivitetsvekst gjennom teknologiske endringer (hvordan vi gjør ting) viktigste kilde til vekst og velstand
 • Produktivitetsvekst kommer ikke av seg selv
 • Å skape eller å ta i bruk ny teknologi krever innovasjon, imitasjon eller implementering.
 • Disse aktivitetene krever kunnskap og ferdigheter. Slike ferdigheter tilegnes gjennom investeringer i humankapital, hvor formell utdanning er viktig.
 • Ikke opplagt at «markedet ordner opp»
  • Mengde – type - fordeling
 • Det offentlige er tungt inne i utdanningssektoren i de fleste land – på ulike måter
utdanner vi rett kompetanse for fremtiden
Utdanner vi rett kompetanse for fremtiden?
 • Spørsmålet er nært beslektet med eller avledet fra
  • Hva (i all verden) skal vi leve av i fremtiden (når oljen tar slutt)?
 • Vi vet egentlig ikke så mye om hvilke næringer som blir viktige i fremtiden
  • Men vi vil trenge en del lærere, og trolig vekst i etterspørsel etter helse- og omsorgstjenester.
 • Kompetent og omstillingsdyktig arbeidsstyrke viktig grunnlag for å ta i bruk ny teknologi og utnytte nye muligheter
 • «De ufødte næringsklyngers behov»
 • Generell kompetanse og basisferdigheter
utdanningspolitikkens rolle litt snevert
Utdanningspolitikkens rolle (litt snevert)
 • Bidra til
  • godt samsvar mellom tilgang på kompetanse av ulike slag (tilbud) og samfunnets behov for denne kompetansen (etterspørsel),
  • på en måte som maksimerer velferden
  • og at den nødvendige kompetansen produseres effektivt
 • Tilbudet bestemmes i stor grad av individuelle valg, kapasitet i utdanningssystemet og internasjonal migrasjon, og er nokså gitt på kort sikt
 • Etterspørselen bestemmes av mange faktorer
 • Ofte vil man nå en «likevekt» der tilbud er lik etterspørsel, men ikke alle likevekter er like gode
hva driver endringer i ettersp rsel etter ulike typer arbeidskraft
Hva driver endringer i etterspørsel etter ulike typer arbeidskraft?
 • Endringer i næringsstruktur (hva vi produserer)
  • Ulike næringer bruker ulike typer arbeidskraft
  • Fra jordbruk til industri til privat og offentlig tjenesteyting
  • Globalisering endrer næringsstrukturen
 • Endringer i teknologi (hvordan vi produserer)
  • Hvordan de samme næringene produserer de samme typer produkter
  • Hånd i hånd med organisasjonsmessige endringer
  • Internasjonal outsourcing
slide6

Sterk økning i etterspørselen etter utdannet arbeidskraft over tid

 • Drevet av endringer mellom og innadi næringer
 • Teknologiske endringer viktig faktor
 • Men også økt etterspørsel etter arbeidsintensive tjenester når inntektsnivået øker
 • Demografiske forhold spiller inn
tilbud av ulike typer arbeidskraft
Tilbud av ulike typer arbeidskraft
 • Ungdommers preferanser og valg
  • På hvilket grunnlag foretas de?
  • Når foretas de reelle valgene?
 • Dimensjoneringen av utdanningssystemet
  • Studentenes preferanser gjennom søking
  • Institusjonenes insentiver
  • Politiske prioriteringer
 • Utdanningskvalitet
  • Kompetanse følger ikke automatisk fra antall skoleår eller studiepoeng
 • Internasjonal migrasjon
framskrivinger av ettersp rsel og tilbud av arbeidskraft etter utdanning 2010 2030
Framskrivinger av etterspørsel og tilbud av arbeidskraft etter utdanning 2010-2030
 • Hva skjer hvis
  • ungdommens utdanningsvalg fortsetter som i dag
  • Makroøkonomi og næringsstruktur utvikler seg slik vi tror
  • trender i etterspørsel etter ulike typer arbeidskraft innad i næringer fortsetter
 • Rapporter 48/2013, Statistisk sentralbyrå Cappelen, Gjefsen, Gjelsvik, Holm og Stølenhttp://www.ssb.no/forskning/makroookonomi
hovedtrekk i beregningsopplegget
Hovedtrekk i beregningsopplegget

De siste befolkningsframskrivingene (kjønn og alder)

Tilbud - MOSART

Framskrivinger av utdanningsvalg under forutsetning om gitte (konstante) utdanningstilbøyeligheter

Framskriving av befolkning og arbeidsstyrke etter utdanning

Avgang gjennom død (befolkning) eller pensjonering (arbeidsstyrke)

Etterspørsel - MODAG

Makroøkonomisk modell med flere næringer

Etterspørsel etter arbeidskraft påvirket av næringsstrukturen

Arbeidskraften inndelt i 5 utdanningsgrupper etter nivå – Substitusjon, trender har betydning for sammensetningen

Videre oppsplitting i 28 utdanningsgrupper – trender i sammensetningen

9

viktigste trekk fram mot 2030
Viktigste trekk fram mot 2030
 • Fortsatt klar økning i etterspørselen etter arbeidskraft med utdanning fra universitet og høyskole
 • Også klar økning i etterspørselen etter arbeidskraft med videregående fagutdanning
 • Den største utfordringen består i at for få gjennomfører videregående fagutdanning
 • Knapphet på lærere
 • Økende knapphet på sykepleiere
 • Etter hvert trolig redusert knapphet på ingeniører og andre med realfagsbakgrunn
 • Tilbudet ser ut til å vokse mer enn etterspørselen for høyere utdanning innen økonomi og administrasjon, samfunnsvitenskap, jus og humanistiske fag
implikasjoner
Implikasjoner
 • Behov – mangel - knapphet
 • Markedskreftene vil motvirke eventuelle ubalanser…
  • Arbeidsgiverne vil sysselsette nærliggende typer arbeidskraft
  • Næringsstrukturen kan påvirkes av tilgang
  • Ubalanser kan påvirke relative lønninger
  • Ubalanser kan påvirke ungdoms utdanningsvalg
  • Arbeidsinnvandring
 • …men ikke alle likevekter er gode
 • Likevel: Beregningene
  • Avdekker ubalanser som følger av en framskrivning av dagens situasjon
  • Gir relevant informasjon
   • om dimensjonering av utdanningskapasitet
   • til ungdom og arbeidsgivere