1 / 10

Processor & Toetsenbord

Processor & Toetsenbord. Thijs Bieling Jerry Knuyt Tom Stuart. Inhoud. Computer uit elkaar halen Processoren Toetsenborden. Processor. CPU ( =centrale verwerkingseenheid ) Hart I4004. Snelheid CPU. De snelheid hangt van een aantal factoren af : Kloksnelheid

kelli
Download Presentation

Processor & Toetsenbord

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Processor & Toetsenbord ThijsBieling Jerry Knuyt Tom Stuart

  2. Inhoud • Computer uit elkaar halen • Processoren • Toetsenborden

  3. Processor • CPU ( =centrale verwerkingseenheid ) • Hart • I4004

  4. Snelheid CPU • De snelheid hangt van een aantal factoren af : • Kloksnelheid • Aantal instructies per cyclus • De cache • Pipelining • Aantal kernen

  5. Interne opbouw CPU • Een processor bevat de volgende onderdelen : • Klok • Registers : • Accumulator • Statusregister • Programmateller • Registers geheugenplaatsen kunnen aanwijzen • ALU : • Besturingseenheid • Rekenkundige en logische eenheid

  6. Hoe werkt een CPU?

  7. Synchroon an Asynchroon • Synchroon : • Wel een klok • Nadelen : • Snelheid klok zo snel als traagste schakel • Transistoren verbruiken altijd stroom • Oplossingen : • Pipelining • Kloksignaal wordt uitgezet • Dynamic frequency clocking • Delen van het systeem krijgen eigen klok

  8. Asynchroon : • Geen klok • Deelschakeling • Energieverbruik • Nadelen : • Complexere ontwerp • Ontwikkeltijd

  9. Kenmerk CPU • Instructieset

  10. Toetsenbord

More Related