z klady lexikografie n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Základy lexikografie PowerPoint Presentation
Download Presentation
Základy lexikografie

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 76

Základy lexikografie - PowerPoint PPT Presentation


 • 94 Views
 • Uploaded on

Základy lexikografie.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Základy lexikografie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

Jestliže niekoho niekde sudcovský ukrutný výrok čaká, že prepadol trudom, ťažký že čaká na trest: nemá ho umárať káznice masou a nemá mu kopanie kovov mordovať stvrdnuté ruky, slovník mu spracovať daj! Lebo veď — načo sa zdržovať — takáto jediná práca v sebe má každý druh trestu.

(Joseph Justus Scaliger)

trukt ra v u by
Štruktúra výučby
 • úvodné poznámky
 • typológia slovníkov
 • jednojazyčný výkladový slovník
 • praktické úlohy
0 vodn pozn mky
0 Úvodné poznámky
 • etymológia slova lexikografia
 • gr. > legó „hovorím, čítam“, gr. léxis „reč, hovorenie, sloh“ > gr. lexikón „slovník“
 • gr. grafō „píšem“ > gr. grafíā „písanie“
0 1 defin cia lexikografie
0.1 Definícia lexikografie
 • „Odvetvie jazykovedy zaoberajúce sa teóriou a praxou zostavovania slovníkov rozličných typov a druhov.“ (Encyklopédia jazykovedy, 1993, s. 263)
 • slovnikárstvo
0 1 defin cia lexikografie1
0.1 Definícia lexikografie
 • „Disciplína zabývající se teorií a praxí tvorby slovníků.“ (Encyklopedický slovník češtiny, 2002, s. 243)
0 2 predmet lexikografie
0.2 Predmet lexikografie
 • typy slovníkov a ich funkcie
 • stavba a forma slovníkového hesla
 • lexikografická selekcia
0 3 lexikografia a in jazykovedn discipl ny
0.3 Lexikografia a iné jazykovedné disciplíny
 • lexikografia a...
 • ...lexikológia a sémantika
 • ...derivatológia
 • ...fonetika a fonológia
 • ...morfológia
0 3 lexikografia a in jazykovedn discipl ny1
0.3 Lexikografia a iné jazykovedné disciplíny
 • ...štylistika
 • ...ortografia
 • ...etymológia
 • ...dialektológia
 • ...onomastika
 • ...
0 4 lexikografia a lexikol gia
0.4 Lexikografia a lexikológia
 • lexikografia je aplikovaný úsek lexikológie (náuky o slovnej zásobe)
 • má svoju teóriu a prax
1 typol gia slovn kov
1 Typológia slovníkov
 • typologické východiská:
 • OBSAH (encyklopedické – jazykové)
 • ČAS (diachrónne – synchrónne)
 • POČET JAZYKOV (1-jazyčné – viacjazyčné)
 • CIEĽ (normatívne – deskriptívne)
1 typol gia slovn kov1
1 Typológia slovníkov
 • USPORIADANIE (alfabetické – iné)
 • OBLASŤ (čiastková – celonárodná)
 • VÝCHODISKO (semaziologické – onomaziologické)
 • MÉDIUM (knižné – elektronické)
1 1 slovn ky pod a obsahu
1.1 Slovníky podľa obsahu
 • encyklopedické – jazykové
1 1 1 encyklopedick slovn ky
1.1.1 Encyklopedické slovníky
 • sprostredkúvajú encyklopedické poznatky a odpovedajú na otázky kto?, čo?, kde?, ako?, prečo?, kedy?
 • vecná stránka
 • nemajú/nemusia mať jazykovedný charakter
1 1 1 encyklopedick slovn ky1
1.1.1 Encyklopedické slovníky
 • všeobecné – špecializované
 • Encyclopedia Britannica
 • 1. vyd. 1768 – 1771
 • 15 vydaní

http://en.wikipedia.org/wiki/Encyclop%C3%A6dia_Britannica

http://www.britannica.com/

http://www.1911encyclopedia.org/Main_Page

1 1 1 encyklopedick slovn ky2
1.1.1 Encyklopedické slovníky
 • Ottův slovník nauční (1888 – 1909)
 • Jan Otto (český knihovník a nakladateľ)
 • 27 + 1 zv., 27 789 s.
 • 186 000 hesiel, 4 888 ilustrácií
 • red. 56 ľudí; spolupracovníci: 1 086
 • T. Masaryk (istý čas bol hl. editorom)
1 1 1 encyklopedick slovn ky3
1.1.1 Encyklopedické slovníky
 • OSN online:
 • http://www.archive.org/search.php?query=Ott%C5%AFv
 • Wikipédia
1 1 1 encyklopedick slovn ky4
1.1.1 Encyklopedické slovníky
 • Encyclopaedia Beliana
 • slovenská všeobecná encyklopédia
 • Encyklopedický ústav SAV
 • vyšlo 6 zv., plánuje sa 12 zv.
 • 1999, 2001, 2003, 2005, 2008, 2010
 • 6. zv. (im)
 • http://www.encyclopaedia.sk/
1 1 2 jazykov slovn ky
1.1.2 Jazykové slovníky
 • sprostredkúvajú jazykové informácie
1 2 typy slovn kov pod a asu
1.2 Typy slovníkov podľa času
 • diachronické – synchronické
1 2 1 diachronick slovn ky
1.2.1 Diachronické slovníky
 • etymologické slovníky
 • historické slovníky
1 2 1 1 etymologick slovn ky
1.2.1.1 Etymologické slovníky
 • pôvod slov
 • V. Machek: Etymologický slovník jazyka českého a slovenského (1957)
 • 2. vyd. Etymologický slovník jazyka českého (1968; 1971; 1997)
1 2 1 1 etymologick slovn ky1
1.2.1.1 Etymologické slovníky
 • J. Holub – S. Lyer: Stručný etymologický slovník jazyka českého (2. vyd., 1978)
 • J. Rejzek: Český etymologický slovník (2001)
 • Š. Ondruš: Odtajnené trezory slov (3 zv., 2000, 2002, 2004)
 • Ľ. Králik
1 2 1 1 etymologick slovn ky2
1.2.1.1 Etymologické slovníky

medvěd medvědice, medvídek, medvědí. Všesl. – p. niedźwiedź, r. medvéď, ch. ch. mèdvjed, s. mèdved. Psl. *medvědь (z *medu-ēd-, doslova „jedlík medu“, viz ↑med a ↑jíst) je tabuová náhražka (V4) za původní ie. slovo dochované v lat. ursus, ř. árktos. sti. ŕkša- aj. tv. Tabuový opis je také v germ. (něm. Bär, angl. bear, vlastně „hnědý“, srov. ↑bobr) i balt. (lyt. lokỹs, které má více výkladů)

1 2 1 1 etymologick slovn ky3
1.2.1.1 Etymologické slovníky

lynč „nezákonné ztýrání či usmrcení domnělého viníka davem“, lynčovat, lynčování. Z am.-angl. lynch, u něhož je jasné jen to, že pochází z nějakého vlastního jména Lynch. Spojení s konkrétní osobou jsou pouhé domněnky, dokonce se uvažuje i o místním jméně Lynch´s Creek, kde se příznivci podobných metod scházeli. Jisté je, že termín vznikl na jihu dnešních USA (Virginie, J. Karolina) někdy v 18. stol. (Rejzek, s. 354)

1 2 1 2 historick slovn ky
1.2.1.2 Historické slovníky
 • spracúvajú slovnú zásobu časového úseku v minulosti
 • Historický slovník slovenského jazyka
 • 1991 – 2008
 • 7 zv.
 • slovná zásoba slovenčiny v predspisovnom období (11. – 18. stor.)
1 2 1 2 historick slovn ky1
1.2.1.2 Historické slovníky

zaniknuté slová:

 • violovať „dopúšťať sa násilia“,
 • skladanka gram. „slabika“
 • oddychová diera „hltan“
 • byť v posesii „vlastniť poľnohospodársku usadlosť“
1 2 1 2 historick slovn ky2
1.2.1.2 Historické slovníky

zaniknuté významy:

 • železnica „železná ruda“, „manželka obchodníka so železom“
 • náhoda „udalosť, príhoda“
 • nevesta „ľahká, nemravná žena“
1 2 2 synchronick slovn ky
1.2.2 Synchronické slovníky
 • zachytávajú slovnú zásobu súčasného jazyka
 • špeciálne: neologické slovníky
1 2 2 1 neologick slovn ky
1.2.2.1 Neologické slovníky
 • Nová slova v češtině. Slovník neologizmů (2 zv., 1998, 2004)
 • etno-, euro-, ex-
1 2 2 1 neologick slovn ky1
1.2.2.1 Neologické slovníky

klausiánství, klausizmus, klausostrana, klausování, klausovat, klausovatět, klausovatý, klausovitě, klausovitý, klausovsko-zemanovský, klausovsky, klausovský, odklausování, neklausovec, neklausovky, neklausovský, po klausovsku, poklausovský, postklausovský, proklausovsky, proklausovský, protiklausovsky, protiklausovský, předklausovský

1 2 2 1 neologick slovn ky2
1.2.2.1 Neologické slovníky

mečiarista, mečiarovec, Mečiaristán, mečiaristický, mečiarizace, mečiarizmus, mečiarizovat, mečiarovsky, mečiarovský

1 3 po et sprac van ch jazykov
1.3 Počet spracúvaných jazykov
 • jednojazyčné – viacjazyčné slovníky
 • A. Bernolák: Slowár Slowenskí, Česko-Laťinsko-Ňemecko-Uherskí (1825 – 1827)
 • http://www.juls.savba.sk/ediela/bernolak/
1 3 1 viacjazy n slovn ky
1.3.1 Viacjazyčné slovníky
 • Veľký slovensko-ruský slovník (6 zv., 1979 – 1995)
 • J. Škultéty – J. Šulhan: Španielsko-slovenský a slovensko-španielsky slovník (2002)
 • E. Chrenková – L. Tankó: Maďarsko-slovenský a slovensko-maďarský slovník (3. vyd., 1990)
 • M. Stano – F. Buffa: Poľsko-slovenský a slovensko-poľský slovník (1988)
1 3 1 viacjazy n slovn ky1
1.3.1 Viacjazyčné slovníky
 • H. Mináriková – I. Liščáková: Francúzsko-slovenský a slovensko-francúzsky slovník (2007)
 • T. Balcová: Veľký nemecko-slovenský a slovensko-nemecký slovník (2005)
 • Anglicko-slovenský, slovensko-anglický slovník (2006)
1 3 1 viacjazy n slovn ky2
1.3.1 Viacjazyčné slovníky
 • K. Hais – B. Hodek: Velký anglicko-český slovník (1997)
1 3 1 viacjazy n slovn ky3
1.3.1 Viacjazyčné slovníky
 • Lingea, Kniha-Spoločník
 • http://www.knihy-mikula.sk/
1 3 1 viacjazy n slovn ky4
1.3.1 Viacjazyčné slovníky
 • internetové slovníky
 • http://www.lingea.sk/
 • http://www.slovnik.cz/
1 3 2 dvojjazy n lexikografia
1.3.2 Dvojjazyčná lexikografia
 • E. Sekaninová: Dvojjazyčná lexikografia v teórii a praxi (1993)
1 4 normat vne a deskript vne slovn ky
1.4 Normatívne a deskriptívne slovníky
 • slovenské kodifikačné príručky a slovníky:
 • Pravidlá slovenského pravopisu
 • Pravidlá slovenskej výslovnosti
 • Krátky slovník slovenského jazyka
 • http://www.culture.gov.sk/umenie/ttny-jazyk/kodifikan-prruky
 • http://slovniky.juls.savba.sk/
1 5 slovn ky pod a usporiadania
1.5 Slovníky podľa usporiadania
 • alfabetické – iné
 • retrográdne, a tergo slovníky
 • Retrográdny slovník slovenčiny (Mistrík, 1976)
 • frekvenčné slovníky:
 • Frekvencia slov v slovenčine (Mistrík, 1969)
 • http://korpus.juls.savba.sk/stats/prim-4.0/wordslemmas.sk.html
1 5 slovn ky pod a usporiadania1
1.5 Slovníky podľa usporiadania
 • morfematické slovníky
 • Slovník koreňových morfém slovenčiny (M. Sokolová et al., 2. vyd. 2007)
1 6 sprac van oblas
1.6 Spracúvaná oblasť
 • všeobecné – čiastkové
 • dialektologické
 • terminologické
 • frazeologické
 • slovníky cudzích slov
 • onomastické
 • slangové
 • slovníky skratiek
1 6 1 n re ov slovn ky
1.6.1 Nárečové slovníky
 • Slovník slovenských nárečí (1997, 2007)
 • Slovník šarišských nárečí (Buffa, 2004)
 • http://slovnik.dovrecka.sk/narecovy-slovnik
1 6 2 terminologick slovn ky
1.6.2 Terminologické slovníky
 • Veľký psychologický slovník (Hartl – Hartlová, 2010)
 • Ošetrovateľský slovník (Žiaková a kol., 2009)
 • Hudobný terminologický slovník (Laborecký, 1997)
 • Slovník jazykovedných termínov (Horecký – Rácová, 1979)
1 6 3 frazeologick slovn ky
1.6.3 Frazeologické slovníky
 • Frazeologický slovník. Človek a príroda vo frazeológii (Habovštiaková – Krošláková, 1996)
 • Malý frazeologický slovník (Smiešková)
 • A. P. Záturecký: Slovenské príslovia, porekadlá, úslovia hádanky (1897/2005)
1 6 3 frazeologick slovn ky1
1.6.3 Frazeologické slovníky
 • Slovník české frazeologie a idiomatiky (2009)
 • Přirovnání
 • Výrazy neslovesné
 • Výrazy slovesné
 • Výrazy větné

spolu cca 3 500 strán

1 6 4 slovn ky cudz ch slov
1.6.4 Slovníky cudzích slov
 • Slovník cudzích slov. Akademický (2005)
 • http://slovniky.juls.savba.sk/
 • Veľký slovník cudzích slov (Šaling a kol., 5. vyd. 2008)
 • Obrátený slovník cudzích slov (Oravec, 2007)
 • elektronické SCS:
 • http://www.cudzieslova.sk/slovnik
1 6 5 slovn ky vlastn ch mien
1.6.5 Slovníky vlastných mien
 • Vyberte si meno pre svoje dieťa (Majtán – Považaj, 1998)
 • Zemepisné názvy, obyvateľské mená (Ripka, 2008)
 • Zeměpisná jména Československa (Lutterer – Majtán – Šrámek, 1982)
1 6 5 slovn ky vlastn ch mien1
1.6.5 Slovníky vlastných mien
 • Výslovnost a skloňování cizích osobních jmen v češtině (6 zv., Zeman, 1998 – 2006)
 • Ako používať francúzske vlastné mená v spisovnej slovenčine (Sekvent, 2002)
 • Slovník anglických vlastných mien v slovenčine (Ološtiak a kol., 2006)
1 6 6 slangov slovn ky
1.6.6 Slangové slovníky
 • Slovník slovenského slangu (Hochel, 1993)
 • Slovník nespisovné češtiny (3. vyd., 2009)
 • Výběrový slovník českých slangů (Hubáček, 2003)
 • http://slovnik.dovrecka.sk/slangovy-slovnik/zoznam-slov
1 6 7 slovn ky skratiek
1.6.7 Slovníky skratiek
 • Slovník skratiek a značiek (Lalúch – Koncová, 2004)
 • Svet skratiek a značiek (Tušer, 2008)
 • http://www.skratky.sk/
 • http://platon.sk/article.php?internet-abbreviations
1 7 v chodisko spracovania
1.7 Východisko spracovania
 • semaziologické – onomaziologické
1 7 1 semaziologick slovn ky
1.7.1 Semaziologické slovníky
 • vychádza sa od formy a smeruje sa k obsahu
 • výkladové slovníky
1 7 2 onomaziologick slovn ky
1.7.2 Onomaziologické slovníky
 • vychádza sa od obsahu a smeruje sa k forme
 • tematické slovníky
 • tezaury
 • synonymické slovníky
1 7 1 1 tezaury
1.7.1.1 Tezaury
 • tezaurus – pojmový, sémantický slovník zaraďujúci jazykové jednotky podľa ich významových vzťahov
 • P. Roget: Thesaurus of English Words and Phrases (1852)
 • A. Klégr: Tezaurus jazyka českého (2007)
1 8 slovn ky pod a m dia
1.8 Slovníky podľa média
 • knižné – elektronické
1 8 slovn ky pod a m dia1
1.8 Slovníky podľa média
 • SLEX – elektronický lexikón slovenského jazyka
 • http://www.slex.sk/
 • http://slovniky.juls.savba.sk/
 • http://www.merriam-webster.com/
 • http://dictionary.cambridge.org/
 • http://www.oxfordadvancedlearnersdictionary.com/
1 9 paradigmatick slovn ky
1.9 Paradigmatické slovníky
 • synonymické
 • homonymické
 • paronymické
1 9 paradigmatick slovn ky1
1.9 Paradigmatické slovníky
 • Synonymický slovník slovenčiny (3. vyd., 2004)
 • http://slovniky.juls.savba.sk/
 • Homonymický slovník (Ivanová-Šalingová, 1997)
 • Paronymický slovník (Škvareninová, 1998)
1 10 formov slovn ky
1.10 Formové slovníky
 • výslovnostné, ortografické
1 10 1 v slovnostn slovn ky
1.10.1 Výslovnostné slovníky
 • Pravidlá slovenskej výslovnosti (Kráľ, 3. vyd., 1996)
 • Pravidlá slovenskej výslovnosti (Kráľ, 2009)
1 10 2 pravopisn slovn ky
1.10.2 Pravopisné slovníky
 • Pravidlá slovenského pravopisu (2000)
 • 1. PSP (1931)
 • Príručka slovenského pravopisu pre školy a prax (Ripka – Imrichová – Skladaná, 2006)
 • Praktická pravopisná príručka (Ripka – Imrichová – Skladaná, 2008)
2 v kladov slovn k
2 Výkladový slovník
 • jadrová časť hesla – výklad významu
 • Oxford English Dictionary
 • Duden: http://www.duden.de/
2 1 typy v kladov
2.1 Typy výkladov

1. Výklad pomocou opisu:

 • uvádzajú sa nevyhnutné a dostatočné prvky na identifikáciu denotátu
 • matka žena vo vzťahu k svojmu dieťaťu
 • kniha slovesné dielo vytlačené v samostatnom zväzku
 • piť glganím prijímať tekutinu
2 1 typy v kladov1
2.1 Typy výkladov

2. Výklad pomocou ostenzie:

 • denotát sa znázorní pomocou obrazu, opíše sa, ako vyzerá
 • orech ovocný strom s veľkými perovito zloženými listami
 • jabloň ovocný strom rodiaci jablká
 • hruška ovocný strom
2 1 typy v kladov2
2.1 Typy výkladov

3. Výklad pomocou synonyma, antonyma:

 • uvádzajú sa synonymá, antonymá
 • gebuľa hovor. pejor. hlava, syn. kotrba, lebeňa
 • čaja region al. slang. (obyč. pekné) dievča
 • čajznúť slang. neoprávnene si privlastniť cudzí majetok, ukradnúť, syn. šlohnúť
2 1 typy v kladov3
2.1 Typy výkladov
 • veľký 1. ktorý má značný rozsah, značné rozmery v porovnaní s inou vecou toho istého druhu, op. malý; 2. ktorý má značnú výšku. op. malý, nízky
2 1 typy v kladov4
2.1 Typy výkladov

3. Výklad počtom prvkov, ktoré tvoria rozsah významu:

 • rodič otec. al. matka
 • príbor súprava náčinia, ktorým jeme (lyžička, vidlička, nôž)
2 1 typy v kladov5
2.1 Typy výkladov

4. Redukovaný výklad: pomocou priradenia – hniezdovanie alebo poukazu

 • aviatik kto vedie lietadlo aviatička
 • Bern 1. hlavné mesto Švajčiarska 2. kantón v severozápadnom Švajčiarsku Bernčan, Bernčanka
 • český príd. m. k Čech, Česko, Čechy
2 1 typy v kladov6
2.1 Typy výkladov

5. Výklad pomocou funkčnej charakteristiky

 • pri neplnovýznamových slovných druhoch
 • a 1. zlučovací vzťah. 2 odporovací vzťah...
 • po 1. vyjadruje časovú al. číselnú hranicu, op. do 2. účel, cieľ
2 2 slovensk v kladov slovn ky
2.2 Slovenské výkladové slovníky
 • Slovník slovenského jazyka (6 zv., 1959 – 1968)
 • Krátky slovník slovenského jazyka (4 vyd., 1987, 1989, 1997, 2003)
 • Slovník súčasného slovenského jazyka (1. zv. 2006)
2 2 1 kr tky slovn k slovensk ho jazyka
2.2.1 Krátky slovník slovenského jazyka
 • jazykový, výkladový, jednozväzkový, synchrónny, normatívny, alfabetický, semaziologický, celonárodný, knižný/elektronický typ slovníka
 • stavba hesla v KSSJ
slovn ky na webstr nke j sav
Slovníky na webstránke JÚĽŠ SAV
 • http://slovniky.juls.savba.sk/
 • Krátky slovník slovenského jazyka (2003)
 • Pravidlá slovenského pravopisu (2000)
 • Slovník cudzích slov. Akademický (2005)
 • Synonymický slovník slovenčiny (2004)
 • Historický slovník slovenského jazyka V. (2000)
slovn ky na webstr nke j sav1
Slovníky na webstránke JÚĽŠ SAV
 • Slovník slovenského jazyka (1959 – 1968)
 • Názvy obci Slovenskej republiky (vývin v rokoch 1773 – 1997) (1998)
 • Databáza vlastných mien a názvov lokalít na Slovensku (1998)
 • Databáza urbanoným na Slovensku