1 / 5

Förändring av preoperativa rutiner på Östra sjukhuset

Förändring av preoperativa rutiner på Östra sjukhuset. Vaginaltvätt eller ej inför hysterektomi?. KK Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Ca 300 hysterektomier/år 2009: ÖS 192/ SS 77 Andelen postoperativa infektioner i samband med hysterektomi 2009 ÖS 9,8% /15,6% SS. Bakgrund till studie.

keelty
Download Presentation

Förändring av preoperativa rutiner på Östra sjukhuset

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Förändring av preoperativa rutiner på Östra sjukhuset Vaginaltvätt eller ej inför hysterektomi?

  2. KK SahlgrenskaUniversitetssjukhuset • Ca 300 hysterektomier/år • 2009: ÖS 192/ SS 77 • Andelen postoperativa infektioner i samband med hysterektomi 2009 ÖS 9,8% /15,6% SS

  3. Bakgrund till studie • Fokus på infektioner i samband med förändrade rutiner för antibiotikaprofylax 2007. Antalet antibiotikabehandlade infektioner ökade påtagligt, ffa infekterade vaginaltoppshematom. Andelen postoperativa infektioner 2007 18% respektive 23% • Personalen upplevde att man hade dålig rutin i samband med vaginaltvätt (lägger ej upp i benstöd t ex) • Ingen vaginaltvätt i samband med VEX • Kjölshedes rapport 2009 • Patienter uppvisade besvär från klorhexidin vaginalt

  4. Observationsstudie • SS kontrollgrupp dvs oförändrade rutiner, vaginaltvätt inför hysterektomi (andelen infektioner förväntas vara densamma) • ÖS slutade helt med vaginaltvätt på alla hysterektomier fr o m v11 2010

  5. Uppföljning • 8 veckorsenkäten Gynop (samt journal) • Utfall: Antibiotikabehandlad infektion dvs sårinfektion, infekterat vaginaltoppshematom eller UVI

More Related