Palliativ v rd sm rta
Download
1 / 39

PALLIATIV VÅRD/SMÄRTA - PowerPoint PPT Presentation


 • 453 Views
 • Uploaded on

PALLIATIV VÅRD/SMÄRTA. 70-90% av ca-pat har smärta Smärtanalys Smärtdiagnos- nociceptiv eller neurogen smärta Smärtbehandling-läkemedel, strålbehandling,TENS,akupunktur, psykologiska metoder INDIVIDUELL BEHANDLING. SMÄRTA. Ett livsnödvändigt varningssystem

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' PALLIATIV VÅRD/SMÄRTA' - scott


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Palliativ v rd sm rta
PALLIATIV VÅRD/SMÄRTA

 • 70-90% av ca-pat har smärta

 • Smärtanalys

 • Smärtdiagnos- nociceptiv eller neurogen smärta

 • Smärtbehandling-läkemedel, strålbehandling,TENS,akupunktur, psykologiska metoder

 • INDIVIDUELL BEHANDLING


Sm rta
SMÄRTA

 • Ett livsnödvändigt varningssystem

 • En obehaglig och emotionell upplevelse till följd av verklig eller hotande vävnadsskada

 • Existerar då patienten uppger att den existerar

 • Är subjektiv

 • Patienter skattar högre än personal, motsatt gäller vid oro/ångestL kemedelsbehandling
LÄKEMEDELSBEHANDLING hålla, säg

 • Paracetamol

 • -har framför allt en central verkan, även spinalt

 • -hämmar PG-syntesen i CNS

 • -hämmar COX-3

 • Frånsett levertoxicitet få biv.

 • Delade meningar om fortsatt beh. v höga opioiddoser


Cox h mmare diklofenak
Cox-hämmare-diklofenak hålla, säg

 • NSAID- dämpar perifer inflammation

 • -god analgetisk effekt, kort T1/2

 • -inga aktiva metaboliter

 • -ringa trombocytpåverkan

 • -biv:vätskeretention; njurar,hjärta

 • -50 mg x 3 maxdos, (dosreducera med 50% hos äldre)

 • -ges vid skelettsmärta,viscerala smärttillstånd, t.ex. pancreascancer

 • -frikostighet med omeprazol (GI-biv)


Kortikosteroider
KORTIKOSTEROIDER hålla, säg

 • -används främst vid inflammatoriska tillstånd

 • -huvudvärk vid hjärntumörer

 • -buksmärta vid metastering

 • -leversmärta (kapselsvullnad)

 • -neurogen smärta vid tumöröverväxt på ryggmärg och perifera nerver

 • -gastrointestinal kompression

 • T. Betapred 0,5 mg 8-10 X1 i 1-2 v


Antikolinergika
ANTIKOLINERGIKA hålla, säg

 • -Buscopan-vid kramp i gl. musk.

 • samt minskning av sekretion från GI-kanalen

 • -Inj.20mg/ml,1-2 ml sc, max 100mg/24 tim

 • -Passerar inte BBB-ringa sedation


 • Robinul-v. ökad slemsekretion hålla, säg

 • Inj. 0,2 mg/ml, ½-1 ml sc

 • Effektduration upp till 8 timmar

 • Mer potent än morfin-skopolamin

 • Passerar inte BBB-ringa sedation


Svaga opioider
SVAGA OPIOIDER hålla, säg

 • HAR INGEN PLATS I PALLIATIV VÅRD!!!!!!!!!!!!!


Starka opioider
STARKA OPIOIDER hålla, säg

 • Morfin alltid förstahandsvalet

 • T. Morfin 10 mg ½-1x4-6, den lägre dosen till äldre

 • Oxykodon övervägs vid nedsatt njur- leverfunktion, inga aktiva metaboliter

 • Behandlingen kan inledas med Dolcontin, 2 tim till effekt


 • Extrados är 1/5-1/6 av dygnsdosen hålla, säg

 • Titrera ut dygnsdosen med hjälp av vb vid otillräcklig effekt

 • Dygnsdosen ökas med 30%, ibland 50%

 • Morfin har ingen maxdos!!!

 • Ingen risk för andningsdepression vid smärta

 • Insätt illamåendeprofylax och laxermedel direkt


 • Oxykodon hålla, säg

 • -60-80% biotillgänglighet

 • -1,5-2 ggr mer potent än morfin

 • -bättre alt. än ketobemidon vid nedsatt njur- och leverfunktion

 • Ketobemidon- ekvipotent m. MO

 • -använd sparsamt, kick effekt


Transdermalt fentanyl
TRANSDERMALT FENTANYL hålla, säg

 • Bra alternativ vid stabil opioidkänslig smärta och vid

 • -sväljningssvårigheter

 • -illamående/kräkningar

 • -osäkert upptag från GI-kanalen

 • Olämpligt vid instabil smärta, mycket höga opioiddoser

 • 50-100 ggr mer potent än MO • Fentanyl kan också ges konverteringstabell

 • -sublingualt Abstral

 • -nasalt Instanyl

 • -sugtablet med oral applikator

 • Actiq

 • Effekt efter 10-12 min


Metadon
METADON konverteringstabell

 • Effekt på my- och deltaopioidreceptorerna

 • NMDA-receptorblockad

 • Serotoninåterupptagshämning

 • Halveringstid i plasma 16-70 tim

 • Inga aktiva metaboliter

 • Effekt efter 8-12 tim

 • För kontinuerlig behandling


Hydromorfon
HYDROMORFON konverteringstabell

 • -mycket likt morfin till struktur och verkningsmekanism

 • -5-10 ggr mer potent än morfin

 • -används mest för kontinuerlig infusion i pump

 • -finns i peroral form, Palladon, öppningsbara kapslar


Opioidrotation
OPIOIDROTATION konverteringstabell

 • 1) Vid besvärande biverkningar

 • -hallucinationer

 • -kognitiv svikt

 • -myoclonus

 • -uttalad trötthet

 • 2)Vid otillfredställande smärtlindring trots dosökning

 • -hyperalgesi

 • Metadon eller Ketalar , NMDA-rec.


Kombination metadon
Kombination Metadon konverteringstabell


Genombrottssm rta
GENOMBROTTSSMÄRTA konverteringstabell

 • Dagliga smärtgenombrott trots adekvat grundbehandling

 • Hos 2/3 av alla smärtpatienter

 • Max intensitet efter 3-5 min, kan pågå upp till 1 tim

 • Uppstår spontant eller händelserelaterat

 • Svårbehandlat


Biverkningar opioid
BIVERKNINGAR OPIOID konverteringstabell

 • Förstoppning- ofrånkomligt!!!

 • Illamående- ofta övergående

 • Trötthet- ofta övergående

 • Vattenkastningsbesvär

 • Klåda

 • Svettningar

 • Myoclonier

 • Kognitiv påverkan- ssk äldre


Neurogen sm rta
NEUROGEN SMÄRTA konverteringstabell

 • Amitryptolin, effekt på noradrenalin-,serotonin-,histamin-,dopamin-,antikolinerga-,alfa- och NMDA-receptorer

 • Inled med 10-25 mg/d, 25-50 mg ofta god effekt

 • Observans på antikolinerga biv.


Vr behandling vid neurogen sm rta
Övr. behandling vid neurogen smärta konverteringstabell

 • Gabapentin/pregabalin

 • Kortikosteroider

 • NMDA-receptorblockerare

 • Opioider- oxikodon, metadon

 • TENS, nervblockader

 • SMÄRTKONSULT!!!


Forts
forts- konverteringstabell

 • Palliativ strålbehandling-effekt efter 1-4 v, 40-50% smärtfria

 • Hormonell behandling –prostata

 • Palliativ cytostatikabehandling

 • Kirurgi-dekompression; by pass, stent


Illam ende kr kningar
ILLAMÅENDE/KRÄKNINGAR konverteringstabell

 • Upp till 50% av ca-pat har illamående, 30% har också kräkningar och några har kroniskt illamående

 • Vanligare bland yngre, hos kvinnor, bröst- och ovarialcancer samt ca i GI-kanalen


Orsaker till illam ende
Orsaker till illamående konverteringstabell

 • Ventrikelretention, gastrit,subileus/ileus, obstipation, ascites

 • Ökad slemproduktion

 • Hypercalcemi, uremi

 • Ökat intrakraniellt tryck

 • Läkemedel, cytostatika, strålbehandling

 • Svår ångest


Behandling
Behandling konverteringstabell

 • Neuroleptika- DA, kemotrigger-zonen, Haldol

 • Antihistamin-histamin, Postafen

 • Antikolinergika-GI-motilitet,Scopolamin och Buscopan, minskar tarmsekretion och kramptendens


Motolitetsstimulerare konverteringstabell

Primperan-aldrig vid manifest ileus

 • -försiktighet till yngre;akatisi

 • 5-HT-3receptorblockeare;

 • Ondansertron, spec. efter cytostatika och strålbeh, gärna i kombination med steroiderAndn d
ANDNÖD verkningsmekanismen ej klar

 • 21-90% vid terminal cancer

 • SYRGAS- lika effektivt som luft!!

 • Hjälper vid hypoxi men ej dyspne

 • ”Beroendeframkallande”

 • Praktiskt: resor/i hemmet etc.


Annan lindring
Annan lindring verkningsmekanismen ej klar

 • Opioider ger en lätt andningsdepression och därmed lindring

 • Anxiolytika, Stesolid

 • Luftflöde/fläkt

 • Kognitiv/beteendeterapi


Hypercalcemi
HYPERCALCEMI verkningsmekanismen ej klar

 • Malignitet-PTH-liknande substanser

 • S-Ca >2,60

 • Osteolytiska skelettmetastaser; bröst-, lung-, njurcancer, myelom, lymfom

 • Dåligt prognostiskt tecken


 • SYMPTOM: verkningsmekanismen ej klar

 • Anorexi, förstoppning,illamående, fatigue,kognitiv påverkan, njurpåverkan, buksmärtor,svårt illamående, medvetandepåverkan

 • TÄNK PÅ HYPERCALCEMI-

 • ÅTGÄRDBART


Behandlinghypercalcemi
behandlinghyPERCALCEMI verkningsmekanismen ej klar


Terminal oro
Terminal oro verkningsmekanismen ej klar

 • KONFUSION –

 • Akut debut

 • Fluktuerande förlopp

 • Ändrad sömnrytm

 • Försämrad uppmärksamhet

 • Rastlöshet/oro, ångest, slöhet

 • Vanföreställningar/hallucinos

 • Irritabilitet och aggressivitet


 • Deliriösa tillstånd är nästan normalt vid döendet, symptom oftast av hypoaktiv typ

 • Multifaktoriell etiologi;psykoaktiva läkemedel, steroider, hypoxi, infektioner, lever- eller njursvikt, dehydrering, anemi,metabola orsaker, urinretention, fekalom

 • INTERVENERA TIDIGT!!!


Behandling konfusion
Behandling konfusion symptom oftast av hypoaktiv typ

 • Kroppsundersökning- leta orsak

 • Sanera läkemedel

 • LAB; CRP, s-Ca

 • Lugn miljö, lagom stimulans

 • Kontinuitet i personalgruppen

 • Tala till, berör patienten försiktigt

 • Förstärk dygnsstimuliEtiska riktlinjer f r palliativ sedering i livets slutskede
Etiska riktlinjer för palliativ sedering i livets slutskede symptom oftast av hypoaktiv typ

 • Scanna in dok fr Läk.sällskapet


ad