ekonomia popyt poda i rynek reakcje popytu na zmiany cen i dochod w n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Ekonomia popyt, podaż i rynek reakcje popytu na zmiany cen i dochodów

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Ekonomia popyt, podaż i rynek reakcje popytu na zmiany cen i dochodów - PowerPoint PPT Presentation


 • 292 Views
 • Uploaded on

Ekonomia popyt, podaż i rynek reakcje popytu na zmiany cen i dochodów. Dr Robert Pater. Rynek. Rynek to mechanizm koordynujący zachowania sprzedawców i nabywców, uczestniczących w procesie wymiany dóbr i usług

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Ekonomia popyt, podaż i rynek reakcje popytu na zmiany cen i dochodów' - keegan


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
rynek
Rynek
 • Rynek to mechanizm koordynujący zachowania sprzedawców i nabywców, uczestniczących w procesie wymiany dóbr i usług
 • Popyt to ilość dobra, jaką nabywcy są skłonni nabyć przy różnym poziomie ceny (zbiór możliwości nabycia przy danych cenach)
 • Podaż to ilość dobra, jaką sprzedawcy są skłonni zaoferować przy różnym poziomie ceny (zbiór możliwości zaoferowania przy danych cenach)
 • Wielkość popytu (podaży) – ilość dóbr nabywanych (oferowanych) przy konkretnej cenie
podstawowe prawa ekonomiczne
Podstawowe „prawa” ekonomiczne
 • Prawo popytu mówi, że wraz ze wzrostem ceny, ceteris paribus, spada popyt na dane dobro
 • Prawo podaży wskazuje, że wraz ze wzrostem ceny, ceteris paribus, rośnie podaż danego dobra
 • Jakie są przykładowe „pozostałe czynniki” w przypadku wybranych rynków dóbr/usług?
r wnowaga na rynku
Równowaga na rynku
 • Cena równowagi oznacza cenę, przy której wielkość popytu zrównuje się z wielkością podaży
 • Nadwyżka podaży – przy danej cenie wielkość podaży przekracza wielkość popytu, a przedsiębiorcy nie sprzedają wszystkich wyprodukowanych dóbr
 • Nadwyżka popytu – przy danej cenie wielkość popytu przekracza wielkość podaży i nie wszyscy konsumenci zaspokajają swoją potrzebę
 • Jak działa mechanizm rynkowy, gdy cena rynkowa różni się od ceny równowagi?
krzywe popytu i poda y
Krzywe popytu i podaży
 • Krzywa popytu [D] (i podaży [S]) obrazuje zależność pomiędzy ceną, a wielkością (ilością) popytu (podaży), przy zachowaniu klauzuli ceteris paribus.

odcinek AB wyznacza nadwyżkę popytu

odcinek EF wyznacza

nadwyżkę podaży

gdy krzywe nie przecinają się produkcja nie zostanie podjęta

pozacenowe determinanty popytu
Pozacenowe determinanty popytu
 • Ceny innych dóbr
  • Wzrost cen dóbr komplementarnych powoduje spadek popytu na dane dobro
  • Wzrost cen dóbr substytucyjnych powoduje wzrost popytu na dane dobro
  • Dochody nabywców
  • W przypadku dobra normalnego (zwykłego) wzrost dochodów konsumentów powoduje wzrost popytu
  • W przypadku dobra niższego rzędu wzrost dochodów konsumentów powoduje spadek popytu
  • Gusta nabywców

Wzrost popytu – przesunięcie krzywej w prawo

Spadek popytu – przesunięcie krzywej w lewo

pozacenowe determinanty poda y
Pozacenowe determinanty podaży
 • Ceny czynników produkcji
  • Wzrost cen surowców, kosztów pracy, energii, maszyn i urządzeń spowoduje spadek podaży dóbr
 • Zmiany technologiczne
  • Postęp technologiczny spowoduje wzrost podaży dóbr
 • Interwencja państwa (np. zmiany regulacji prawnych)

Wzrost podaży – przesunięcie krzywej w prawo

Spadek podaży – przesunięcie krzywej w lewo

statyka por wnawcza
Statyka porównawcza
 • Zmiany cen powodują zmiany wielkości popytu (podaży) – ruch wzdłuż krzywych
 • Zmiany determinant popytu (podaży), a więc pozostałych czynników – przesunięcia krzywych
 • Statyka porównawcza – zakładamy, że zmianie ulega jedna z wielkości przyjmowanych dotychczas jako stałe (jeden z „pozostałych czynników”) i badamy wpływ tej zmiany na cenę i wielkość sprzedaży równowagi
 • Cena jest dana dla dokonania analizy powracania układu do stanu równowagi
elastyczno cen
Elastyczność cen
 • W warunkach wolnego rynku ceny wynikają jedynie z gry popytu i podaży
 • Giętkie (elastyczne) ceny powodują szybki powrót układu do stanu równowagi
 • Sztywne (lepkie) ceny powodują powolny powrót układu do stanu równowagi
 • Państwo czasem kontroluje ceny, ustalając ceny urzędowe, ich progi (ceny minimalne) lub pułapy (ceny maksymalne), co usztywnia ceny i opóźnia powrót układu do stanu równowagi.
wp yw kontroli cen na r wnowag
Wpływ kontroli cen na równowagę
 • Cena maksymalna niższa od ceny równowagi powoduje spadek wielkości podaży i powstanie nadwyżki popytu
 • Racjonowanie dotyczy sytuacji, w której występuje nadwyżka popytu i oznacza konieczność wyboru alokacji dóbr pomiędzy określone grupy
 • Cena minimalna wyższa od ceny równowagi powoduje spadek wielkości popytu i powstanie nadwyżki podaży
elastyczno cenowa
Elastyczność cenowa

Elastyczność cenowa to procentowa zmiana wielkości popytu (podaży) wywołana procentową zmianą ceny {o ile należy zmienić cenę, by wywołać pewną zmianę wielkości popytu/podaży}

Mieszana elastyczność cenowa popytu to procentowa zmiana wielkości popytu dobra x wywołana procentową zmianą ceny dobra y

elastyczno cenowa popytu
Elastyczność cenowa popytu
 • Elastyczność cenowa popytu na ogół maleje przy przesuwaniu się po krzywej w dół
 • Im łatwiej zastąpić dane dobro innym, tym wyższa (co do modułu) cenowa elastyczność popytu na to dobro
 • Elastyczność cenowa popytu jest niższa w krótkim okresie, a wyższa w długim okresie
 • Wielkość wydatków/sprzedaży (iloczyn ceny i ilości sprzedanej) osiąga maksimum w punkcie odpowiadającym cenowej elastyczności popytu równym -1
elastyczno dochodowa popytu
Elastyczność dochodowa popytu
 • Elastyczność dochodowa popytu to procentowa zmiana wielkości popytu wywołana procentową zmianą dochodu konsumenta {o ile musi wzrosnąć dochód konsumenta, by zmienił się popyt na dobra}
elastyczno
Elastyczność
 • Gdy E>|1| to popyt (podaż) jest elastyczny (silnie reaguje względem danego czynnika)
 • Gdy E<|1| to popyt (podaż) jest nieelastyczny (słabo reaguje względem danego czynnika)
 • Gdy E=|1| to popyt (podaż) ma elastyczność równą jedności (jednostkową)
 • Im bardziej stroma krzywa popytu/podaży, tym niższa elastyczność popytu/podaży
 • Pionowa krzywa oznacza zerową elastyczność, a pozioma nieskończenie wysoką
rodzaj d br a elastyczno dochodowa
Rodzaj dóbr a elastyczność dochodowa
 • Dobra niższego rzędu
  • Ujemna elastyczność dochodowa popytu
  • Spadek udziału w budżecie konsumenta wraz ze wzrostem jego dochodu
 • Dobra normalne
  • Dodatnia elastyczność dochodowa popytu
 • Dobra pierwszej potrzeby (podstawowe, niezbędne)
  • Niższa od 1 (co do modułu) elastyczność dochodowa popytu
  • Spadek udziału w budżecie konsumenta wraz ze wzrostem jego dochodu
 • Dobra luksusowe
  • Wyższa od 1 dochodowa elastyczność popytu
  • Wzrost udziału w budżecie konsumenta wraz ze wzrostem jego dochodu