zmiany w szkolnictwie zawodowym od 1 wrze nia 2012 r n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Zmiany w szkolnictwie zawodowym od 1 września 2012 r. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Zmiany w szkolnictwie zawodowym od 1 września 2012 r.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 101

Zmiany w szkolnictwie zawodowym od 1 września 2012 r. - PowerPoint PPT Presentation


 • 299 Views
 • Uploaded on

Zmiany w szkolnictwie zawodowym od 1 września 2012 r. . Tworzenie szkolnych planów nauczania we wszystkich typach szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży, prowadzących kształcenie w zawodach. . Szkolne plany nauczania.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Zmiany w szkolnictwie zawodowym od 1 września 2012 r.' - sumitra


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
zmiany w szkolnictwie zawodowym od 1 wrze nia 2012 r
Zmiany w szkolnictwie zawodowym od 1 września 2012 r.

Tworzenie szkolnych planów nauczania we wszystkich typach szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży, prowadzących kształcenie w zawodach.

szkolne plany nauczania
Szkolne plany nauczania
 • zapoznanie się z zapisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. 2012 r. poz. 204)
 • planowanie wymiaru obowiązkowych zajęć edukacyjnych kształcenia ogólnego i zawodowego do sporządzenia planów nauczania
slide3

§ 2.1. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych określa:

 • minimalny wymiar godzin na danym etapie edukacyjnym przeznaczonych na realizację poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w toku których odbywa się edukacja wczesnoszkolna, nauczanie przedmiotów, bloków przedmiotowych, kształcenie zawodowe oraz realizacja godzin z wychowawcą;
 • tygodniowy (semestralny) wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych dla uczniów (słuchaczy) poszczególnych klas oraz zajęć z wychowawcą dla uczniów poszczególnych klas, na danym etapie edukacyjnym;
 • minimalny wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych na danym etapie edukacyjnym;
 • tygodniowy wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych na danym etapie edukacyjnym;
 • wymiar godzin do dyspozycji dyrektora szkoły przeznaczonych na:
  • zwiększenie liczby godzin wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych;
  • wymiar godzin do dyspozycji dyrektora wynikających z art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela.
slide4

§ 2.2. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych określa:

W oddziałach szkół prowadzących kształcenie zawodowe na podstawie modułowego programu nauczania dla zawodu minimalny wymiar godzin na kształcenie zawodowe jest sumą minimalnych wymiarów godzin na kształcenie zawodowe teoretyczne i kształcenie zawodowe praktyczne, określonych w ramowych planach nauczania dla danego typu szkoły.

slide5

Na podstawie ramowego planu nauczania dyrektor szkoły ustala szkolny plan nauczania, w którym określa dla poszczególnych klas(semestrów) na danym etapie edukacyjnym tygodniowy(semestralny) wymiar godzin

W zasadniczej szkole zawodowej, technikum, i szkole policealnej szkolny plan nauczania zawiera, oprócz zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia zawodowego, określone w programach nauczania dla poszczególnych zawodów.

slide6

§ 3.1. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych określa: :

Organ prowadzący szkołę, na wniosek dyrektora szkoły, może przyznać nie więcej niż 3 godziny tygodniowo dla każdego oddziału (grupy międzyoddziałowej lub grupy międzyklasowej) w danym roku szkolnym, a w przypadku szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich – od 6 do 12 godzin, na:

 • 1) okresowe lub roczne zwiększenie liczby godzin wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych;
 • 2) realizację (…) zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów (…)
slide7

§4.1.Na podstawie ramowego planu nauczania dyrektor szkoły ustala szkolny plan nauczania, w którym określa dla poszczególnych klas(semestrów) na danym etapie edukacyjnym tygodniowy(semestralny) wymiar godzin odpowiednio:

 • poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z wychowawcą;
 • poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego;
 • zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych (…);
 • dodatkowych zajęć edukacyjnych, jeżeli takie zajęcia są prowadzone.
slide8

§ 4.2. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych określa:

W szkolnym planie nauczania uwzględnia się również wymiar godzin: zajęć religii lub etyki, zajęć wychowania do życia w rodzinie, zajęć języka mniejszości narodowej, etnicznej lub języka regionalnego, zajęć z nauki własnej historii i kultury, zajęć sportowych w oddziałach i szkołach sportowych lub w szkołach mistrzostwa sportowego (…).

slide9
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych określa:

§ 4.5 Obowiązkowe zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia zawodowego (…) ustala dyrektor szkoły.

§ 4.6 W liceum ogólnokształcącym i technikum przedmioty ujęte w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie rozszerzonym oraz przedmioty uzupełniające mogą być realizowane w oddziale, grupie oddziałowej i grupie międzyoddziałowej, a za zgodą organu prowadzącego - także w grupie międzyszkolnej.

7 1 podzia na grupy jest obowi zkowy
§ 7.1 Podział na grupy jest obowiązkowy:
 • na obowiązkowych zajęciach „komputerowych” w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów, przy czym liczba uczniów w grupie nie może przekraczać liczby stanowisk komputerowych /dyrektorzy szkół w porozumieniu z organami prowadzącymi dostosują organizację zajęć do tego wymogu do 31 sierpnia 2013 r./
 • na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z języków obcych w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów; zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej, międzyoddziałowej lub międzyklasowej liczącej nie więcej niż 24 uczniów; przy podziale na grupy należy uwzględnić stopień zaawansowania znajomości języka obcego;
 • na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego, dla których z treści programu nauczania dla zawodu wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych – w oddziałach liczących więcej niż 30 uczniów;
minimalny wymiar godzin
Minimalny wymiar godzin :

W ramowym planie nauczania określono minimalny wymiar godzin z danego przedmiotu, które muszą być zrealizowane w całym cyklu nauczania.

Zastosowana formuła „nie mniej niż” oznacza,

że dyrektor w zakresie określonym przez przepisy może zwiększyć w szkolnym planie nauczania wymiar godzin przeznaczonych na realizację danego przedmiotu.

(nie może go zmniejszyć)

ramowy plan nauczania dla zasadniczej szko y zawodowej za nr 6 do rozp men
Ramowy plan nauczania dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej (zał. Nr 6 do rozp. MEN)
 • Cykl kształcenia trwa 3 lata
 • Cykl ten obejmuje 85 godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w tym 50 godzin kształcenia zawodowego

Tygodniowy wymiar godzin:

1) obowiązkowych zajęć edukacyjnych dla uczniów poszczególnych klas, którzy nie są młodocianymi pracownikami, wynosi:

 • klasa I - 27 godzin,
 • klasa II - 29 godzin,
 • klasa III - 30 godzin;
ramowy plan nauczania dla zasadniczej szko y zawodowej za nr 6 do rozp men1
Ramowy plan nauczania dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej (zał. Nr 6 do rozp. MEN)

Tygodniowy wymiar godzin:

2) zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych, w każdym roku szkolnym, wynosi:

 • w oddziale specjalnym – po 10 godzin na oddział,
 • w oddziale ogólnodostępnym lub integracyjnym – po 2 godziny na ucznia.
ramowy plan nauczania dla zasadniczej szko y zawodowej za nr 6 do rozp men2
Ramowy plan nauczania dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej (zał. Nr 6 do rozp. MEN)

Minimalny wymiar godzin na poszczególne obowiązkowe zajęcia

w trzyletnim okresie nauczania:

 • język polski – 160 godzin
 • język obcy nowożytny – 130 godzin
 • historia - 60 godzin
 • wiedza o społeczeństwie, geografia, biologia, chemia, fizyka, informatyka, edukacja dla bezpieczeństwa – po 30 godzin
 • podstawy przedsiębiorczości – 60 godzin
 • matematyka – 130 godzin
 • wychowanie fizyczne – 290 godzin
 • godziny z wychowawcą – 95 godzin
 • kształcenie zawodowe teoretyczne – 630 godzin
 • kształcenie zawodowe praktyczne – 970 godzin
ramowy plan nauczania dla zasadniczej szko y zawodowej za nr 6 do rozp men3
Ramowy plan nauczania dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej (zał. Nr 6 do rozp. MEN)

2. Na zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych należy przeznaczyć co najmniej:

 • w oddziale specjalnym - 960 godzin na oddział,
 • w oddziale ogólnodostępnym lub integracyjnym - 190 godzin na ucznia.
ramowy plan nauczania dla zasadniczej szko y zawodowej za nr 6 do rozp men4
Ramowy plan nauczania dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej (zał. Nr 6 do rozp. MEN)
 • Uczniowie będący młodocianymi pracownikami, skierowani przez pracodawcę na dokształcania teoretyczne do ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego odbywają kształcenie zawodowe teoretyczne odrębnie dla każdego zawodu przez okres 4 tygodni w każdej klasie, w wymiarze 34 godzin tygodniowo.
 • W przypadku uczniów będących młodocianymi pracownikami, dyrektor szkoły ustala, w każdej klasie, liczbę dni w tygodniu przeznaczonych na praktyczną naukę zawodu, organizowaną u pracodawców.
ramowy plan nauczania dla technikum za nr 8 do rozp men
Ramowy plan nauczania dla Technikum (zał. nr 8 do rozp. MEN)
 • Cykl kształcenia trwa 4 lata
 • Cykl ten obejmuje 132 godziny obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w tym na kształcenie zawodowe 49 godzin

Tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych dla uczniów poszczególnych klas wynosi:

a) klasa I - 33 godziny,

b) klasa II - 35 godzin,

c) klasa III - 34 godziny,

d) klasa IV - 31 godzin.

 • Praktyki zawodowe powinny być realizowane w wymiarze nie mniejszym niż 4 tygodnie, w klasie ustalonej przez dyrektora szkoły.
ramowy plan nauczania dla technikum
Ramowy plan nauczania dla Technikum
 • Minimalny wymiar godzin na poszczególne obowiązkowe zajęcia w

czteroletnim okresie nauczania:

a. Przedmioty w zakresie podstawowym :

 • język polski – 360 godzin ;
 • dwa języki obce nowożytne – 450 godz. (dowolnie rozdzielane);
 • historia, podst. przedsiębiorczości - po 60 godzin
 • wiedza o kulturze, wiedza o społeczeństwie, geografia, biologia, chemia, fizyka, informatyka, edukacja dla bezpieczeństwa

– po 30 godzin

 • matematyka – 300 godzin
 • wychowanie fizyczne – 360 godzin
 • godziny z wychowawcą – 120 godzin
ramowy plan nauczania dla technikum1
Ramowy plan nauczania dla Technikum
 • Minimalny wymiar godzin na poszczególne obowiązkowe zajęcia

czteroletnim okresie nauczania:

 • kształcenie zawodowe teoretyczne – 735 godzin,
 • kształcenie zawodowe praktyczne – 735 godzin.
 • przedmioty w zakresie rozszerzonym (dodatkowo, poza wymiarem godzin określonym w lit. a dla przedmiotów w zakresie podstawowym):

- język polski, historia, geografia, biologia, chemia, fizyka, historia muzyki, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna oraz filozofia

– po 240 godzin,

- język obcy nowożytny, wiedza o społeczeństwie, matematyka oraz informatyka – po 180 godzin,

ramowy plan nauczania dla technikum2
Ramowy plan nauczania dla Technikum

c. przedmioty uzupełniające:

 • historia i społeczeństwo oraz przyroda – po 120 godzin,
 • ekonomia w praktyce oraz zajęcia artystyczne – po 30 godzin,

W czteroletnim okresie nauczania (IV etap edukacyjny) na przedmioty w zakresie rozszerzonym i na przedmioty uzupełniające należy przeznaczyć łącznie co najmniej 540 godzin.

ramowy plan nauczania dla technikum3
Ramowy plan nauczania dla Technikum
 • Przedmioty z zakresu kształcenia ogólnego, ujęte w podstawie programowej w zakresie podstawowym, z wyjątkiem języka polskiego, języka obcego nowożytnego, języka mniejszości narodowej, etnicznej lub języka regionalnego i matematyki, realizowane są w klasach I i II.

2. Dyrektor technikum, po zasięgnięciu opinii rady technikum, a jeżeli rada technikum nie została powołana - po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, uwzględniając zawód, w którym kształci szkoła, zainteresowania uczniów oraz możliwości organizacyjne, kadrowe i finansowe technikum, organizuje nauczanie tak, aby każdy uczeń wybrał spośród przedmiotów oferowanych przez szkołę 2 przedmioty ujęte w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie rozszerzonym. Jednym z tych przedmiotów powinna być:matematyka, biologia, geografia,fizykalubchemia.

ramowy plan nauczania dla technikum4
Ramowy plan nauczania dla Technikum
 • Każdy uczeń technikum realizuje przedmiot uzupełniający historia i społeczeństwo,jednak uczniowie, którzy realizują w zakresie rozszerzonym:
 • historię i z wyjątkiem matematyki jeden z przedmiotów wymienionych w ust. 4, obowiązani są realizować przedmiot uzupełniający ekonomia w praktyce,
 • historię i matematykę, obowiązani są realizować przedmiot uzupełniający przyroda.
ramowy plan nauczania dla technikum5
Ramowy plan nauczania dla Technikum
 • Przedmioty w zakresie rozszerzonym: język polski, język obcy nowożytny, język mniejszości narodowej, etnicznej lub język regionalny i matematyka są realizowane w klasach I-IV, równolegle z tymi przedmiotami w zakresie podstawowym.
 • Przedmioty w zakresie rozszerzonym: historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, biologia, chemia, fizyka i informatyka są realizowane po uprzednim zrealizowaniu tych przedmiotów w zakresie podstawowym.
ramowy plan nauczania dla technikum6
Ramowy plan nauczania dla Technikum

Uczniowie oddziału (grupy oddziałowej, międzyoddziałowej lub międzyszkolnej),

w którym tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych realizowanych w zakresie rozszerzonym oraz przedmiotów uzupełniających,

jest niższy niż odpowiedni łączny tygodniowy wymiar godzin, o którym mowa w ust. 2, mogą realizować dodatkowo przedmiot uzupełniający, dla którego nie została ustalona podstawa programowa,

lecz program nauczania tego przedmiotu został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania.

Realizowany dodatkowo przez uczniów przedmiot uzupełniający ustala dyrektor technikum po zasięgnięciu opinii uczniów danego oddziału (grupy oddziałowej, międzyoddziałowej lub międzyszkolnej).

ramowy plan nauczania dla szko y policealnej za nr 9 do rozporz dzenia men
Ramowy plan nauczania dla szkoły policealnej (zał. nr 9 do rozporządzenia MEN)
 • W dwuletnim okresie nauczania poszczególne obowiązkowe zajęcia

edukacyjne należy zrealizować co najmniej w wymiarze:

 • kształcenie zawodowe teoretyczne – 800 godzin
 • kształcenie zawodowe praktyczne – 800 godzin
 • wychowanie fizyczne – 190 godzin
 • Tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych dla

uczniów poszczególnych semestrów wynosi po 28 godzin

 • Praktyki zawodowe powinny być realizowane w wymiarze nie mniejszym niż 4 tygodnie.
 • W przypadku 1-rocznego, 1,5-rocznego lun 2,5-letniego okresu nauczania

ogólny wymiar godzin zmniejsza się lub zwiększa się proporcjonalnie

slide31

Planowanie wymiaru godzinkształcenia zawodowego

PLANOWANIE WYMIARU GODZIN OBOWIĄZKOWYCH ZAJĘĆ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZASADNICZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ

slide32

Planowanie wymiaru godzinkształcenia zawodowego

Planowanie wymiaru godzin obowiązkowych zajęć kształcenia zawodowego teoretycznego i praktycznego dla wszystkich typów szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży, prowadzących kształcenie w zawodach zależy od:

 • typu szkoły ponadgimnazjalnej,
 • wymiaru godzin przeznaczonych na kształcenie
 • zawodowe teoretyczne wynikające z ramowego planu nauczania dla danego typu szkoły,
 • wymiaru godzin przeznaczonych na kształcenie
 • zawodowe praktycznewynikające z ramowego planu
 • nauczania dla danego typu szkoły,
slide33

Planowanie wymiaru godzin

W przeciwieństwie do podstawy programowej kształcenia ogólnego, podstawa programowa kształcenia w zawodach nie zawiera nazw poszczególnych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego.

Przyporządkowanie treści kształcenia do nazw zajęć edukacyjnych następuje w programie nauczania dopuszczonym do użytku szkolnego

przez dyrektora szkoły.

Nazwy zajęć edukacyjnych powinny być zawarte w szkolnym planie nauczania.

slide34

Planowanie wymiaru godzinkształcenia zawodowego

 • liczby wyodrębnionych kwalifikacji w podstawie
 • programowej kształcenia w zawodach,
 • minimalnej liczby godzin kształcenia zawodowego
 • określonej w podstawie programowej kształcenia
 • w zawodach,
 • wyboru przedmiotów z zakresu kształcenia ogólnego,

którebędą realizowane w technikum w zakresie

 • oraz przedmiotu uzupełniającego,
 • wymiaru godzin praktyki zawodowej, realizowanej
 • w technikum i szkole policealnej.
planowanie wymiaru godzin kszta cenia zawodowego
Planowanie wymiaru godzinkształcenia zawodowego

Zasadnicza Szkoła Zawodowa :

3-letni cykl nauczania 32 tygodnie w roku szkolnym

Zawód: mechanik-monter maszyn i urządzeń ;

symbol 723310

Podbudowa programowa: gimnazjum

Kwalifikacje:

K1 - Montaż i obsługa maszyn i urządzeń (M.17.)

ramowy plan nauczania dla zasadniczej szko y zawodowej planowanie wymiaru godzin
Ramowy plan nauczania dla zasadniczej szkoły zawodowejPlanowanie wymiaru godzin
 • Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/
 • Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni cykl nauczania
 • Zawód: monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie; symbol712905
 • Podbudowa programowa: gimnazjum
 • Kwalifikacje:
 • K1 - Montaż systemów suchej zabudowy (B.5)
 • K2 - Wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich (B.6)
 • K3 - Wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych (B.7)
planowanie wymiaru godzin kszta cenia zawodowego2
Planowanie wymiaru godzinkształcenia zawodowego

Technikum:

Kształcenie zawodowe teoretyczne i praktyczne w technikum może zakończyć się do końca lutego ostatniego roku nauki.

Praktyki zawodowe powinny być realizowane w wymiarze określonym w podstawie programowej kształcenia w zawodach, w klasie ustalonej przez dyrektora szkoły.

W przypadku praktyk zawodowych realizowanych dłużej niż 4 tygodnie, dalsze tygodnie ich trwania należy przeliczyć na godziny i realizować z godzin przeznaczonych na kształcenie zawodowe (jedna godzina zegarowa praktyki odpowiada jednej godzinie lekcyjnej), a ich przebieg rozłożyć w czasie w sposób określony przez dyrektora szkoły.

planowanie wymiaru godzin kszta cenia zawodowego3
Planowanie wymiaru godzinkształcenia zawodowego

Technikum:

4-letni cykl nauczania 30 tygodni w roku szkolnym

Zawód: technik mechanik ; symbol 311504

Podbudowa programowa: gimnazjum

Kwalifikacje:

K1 - Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń

i narzędzi (M.20.)

K2 - Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji

maszyn i urządzeń (M.44.)

ramowe plany nauczania
Ramowe plany nauczania

Strona internetowa wspierająca działania dyrektora www. koweziu.edu.pl

ramowe plany nauczania1
Ramowe plany nauczania

Szkolne plany nauczania dla Technikum:

 • Przykładowe szkolne plany nauczania

Technik geodeta

Technik mechanik

Technik ekonomista

ramowe plany nauczania2
Ramowe plany nauczania

Szkolne plany nauczania dla ZSZ :

 • Przykładowe szkolne plany nauczania

Kucharz

Rolnik

Ślusarz

szablony szkolnych plan w nauczania
Szablony szkolnych planów nauczania

Szablon - modułowy

Szablon - programowy

szkolne plany nauczania1
Szkolne plany nauczania:
 • Szablony szkolnych planów nauczania

- przykłady

Rolnik

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

więcej przykładów na stronie Koweziu

planowanie tygodniowej liczby godzin liczba tygodni w roku szkolnym
Planowanie tygodniowej liczby godzin - liczba tygodni w roku szkolnym
 • Rok szkolny liczy około 43 tygodni (1 września - ostatni piątek czerwca) zostaje 36 tygodni zajęć po odliczeniu: ferii zimowych, świątecznych to około 4 tygodnieświęta państwowe, kościelne to około 1 tydzieńdni dyrektora, początek, koniec roku szkolnego - 2 tygodniepodstawa programowa planowana jest na 30 tygodnie rocznie dla technikum
planowanie tygodniowej liczby godzin liczba godzin w cyklu dla technikum
Planowanie tygodniowej liczby godzin - liczba godzin w cyklu dla technikum

przykład obliczenia liczby godzin dla przedmiotu realizowanego jeden raz w tygodniu:

 • 108 godzin w cyklu - zajęć (3 lata x 36 tygodni x 1 godzina)
 • 90 godzin w cyklu na realizację podstawy programowej (3 lata x 30 tygodnie)
 • różnica 18 godzin nadmiarowych w cyklu dla przedmiotu realizowanego raz w tygodniu
slide57

Wymiar godzin do dyspozycji dyrektora szkoły przeznaczonych na zwiększenie liczby godzin wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych na przykładzie technikum

Wymiar godzin do dyspozycji dyrektora szkoły przeznaczonych na zwiększenie liczby godzin wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych to różnica między:

sumą godzin wynikającą z pomnożenia obowiązkowych tygodniowych wymiarów godzin zajęć edukacyjnych dla uczniów poszczególnych klas przez faktyczną liczbę tygodni (A, B, C,D), w których odbywają się obowiązkowe zajęcia edukacyjne w kolejnych latach szkolnych,

33 x A + 35 x B + 34 x C + 31 x D = ?

a

sumą godzin: przedmioty w zakresie podstawowym, godziny z wychowawcą oraz przedmioty w zakresie rozszerzonym i przedmioty uzupełniające, przedmioty kształcenia zawodowego

(co najmniej w wymiarze) 1950 + 120 + 540 +1470 = 4080

godziny do dyspozycji dyrektora szko y
godziny do dyspozycji dyrektora szkoły

powstają jako różnica pomiędzy:

 • minimalną liczbą godzin wynikających z rozporządzenia

a liczbą godzin wynikających z organizacji roku szkolnego

możliwe przeznaczenie:

 • organizacje szkolnych uroczystości
 • wycieczki, projekty
 • uzupełnienie zajęć wynikające z nieobecności nauczyciela
 • ...
slide59

W programie nauczania dla danego zawodu należy uwzględnić kolejność realizacji kwalifikacji zgodnie z kolejnością zapisaną w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

slide60

MOŻLIWOŚCI UZYSKIWANIA DODATKOWYCH KWALIFIKACJI W ZAWODACH W RAMACH OBSZARU KSZTAŁCENIA OKREŚLONEGO W KLASYFIKACJI ZAWODÓW SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO

B.20

albo B.16 albo B.18

;

B.33

B.30

monter konstrukcji budowlanych

B.20

betoniarz-zbrojarz

B.16

murarz-tynkarz

B.18

technik budownictwa

slide61

MOŻLIWOŚCI UZYSKIWANIA DODATKOWYCH KWALIFIKACJI W ZAWODACH W RAMACH OBSZARU KSZTAŁCENIA OKREŚLONEGO W KLASYFIKACJI ZAWODÓW SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO

A.7

albo A.11

;

A.46

technik technologii wyrobów skórzanych

Kaletnik

A.7

Kuśnierz

A.11

slide62

MOŻLIWOŚCI UZYSKIWANIA DODATKOWYCH KWALIFIKACJI W ZAWODACH W RAMACH OBSZARU KSZTAŁCENIA OKREŚLONEGO W KLASYFIKACJI ZAWODÓW SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO

slide63

MOŻLIWOŚCI UZYSKIWANIA DODATKOWYCH KWALIFIKACJI W ZAWODACH W RAMACH OBSZARU KSZTAŁCENIA OKREŚLONEGO W KLASYFIKACJI ZAWODÓW SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO

slide64

MOŻLIWOŚCI UZYSKIWANIA DODATKOWYCH KWALIFIKACJI W ZAWODACH W RAMACH OBSZARU KSZTAŁCENIA OKREŚLONEGO W KLASYFIKACJI ZAWODÓW SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO

E.7

E.7

E.7

E.8

E.8

+

E.24

Elektromechanik

A.7

Elektryk

A.11

technik elektryk

slide65

MOŻLIWOŚCI UZYSKIWANIA DODATKOWYCH KWALIFIKACJI W ZAWODACH W RAMACH OBSZARU KSZTAŁCENIA OKREŚLONEGO W KLASYFIKACJI ZAWODÓW SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO

E.15

E.1

E.2

E.13

E.12

E.9

E.2

E.10

E.16

E.14

monter sieci

i urządzeń telekomunika-cyjnych

technik telekomunikacji

technik teleinformatyk

technik informatyk

slide66

MOŻLIWOŚCI UZYSKIWANIA DODATKOWYCH KWALIFIKACJI W ZAWODACH W RAMACH OBSZARU KSZTAŁCENIA OKREŚLONEGO W KLASYFIKACJI ZAWODÓW SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO

B.20

albo B.18 albo B.16

B.2

B.28

B.1

B.32

B.29

B.33

B.2

B.30

B.30

B.30

mechanik maszyn i urządzeń drogowych

technik dróg i mostów kolejowych

technik drogownictwa

technik budownictwa

slide67

Matura

Dyplom technika

Matura

LICEUM DLA DOROSŁYCH

KWALIFIKACJA

A.24 Wykonywanie projektów fryzur

Kurskwalifikacyjny

Świadectwo ukończenia szkoły + świadectwo(a) kwalifikacji w zawodzie = dyplom

Świadectwo ukończenia szkoły + świadectwo(a) kwalifikacji w zawodzie = dyplom

KWALIFIKACJA

A.19 Wykonywanie

usług fryzjerskich

KWALIFIKACJA

A.19 Wykonywanie

usług fryzjerskich

Technik usług fryzjerskich

Fryzjer

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Technikum

podstawy prawne
Podstawy prawne:
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572

z późn. zm.)

 • Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych (Dz. U. Nr 205 poz.1206 )
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2012 poz. 7)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. 2012 r. poz. 184)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. 2012 r. poz. 204)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lutego 2012 zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych ( Dz. U. 2012 r. poz. 262)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009 w sprawie dopuszczenia do użytku szkolnego programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku w szkole podręczników (Dz. U. 2009 r. Nr 89 poz.730)
slide72

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009 w sprawie dopuszczenia do użytku szkolnego programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku w szkole podręczników (Dz. U. 2009 r. Nr 89 poz.730)

Program nauczania dla zawodu oraz program nauczania dla profilu może być dopuszczony do użytku w danej szkole, jeżeli(§ 5 rozporządzenia):

1. stanowi zbiór usystematyzowanych, celowych układów umiejętności i treści nauczania, ujętych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie albo w podstawie programowej kształcenia w profilu kształcenia ogólnozawodowego wraz ze wskazówkami dotyczącymi realizacji procesu kształcenia i oceniania osiągnięć edukacyjnych ucznia;

slide73

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009 w sprawie dopuszczenia do użytku szkolnego programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku w szkole podręczników (Dz. U. 2009 r. Nr 89 poz.730)

2. zawiera:

 • programy nauczania poszczególnych przedmiotów zawodowych, bloków tematycznych, modułów lub innych układów treści, obejmujące:
 • szczegółowe cele kształcenia określające wiadomości i umiejętności, które powinny być opanowane przez ucznia,
 • treści kształcenia w formie haseł programowych, powiązane ze szczegółowymi celami kształcenia,
 • wskazówki metodyczne dotyczące realizacji programu,
 • propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania osiągnięć ucznia,
 • propozycje planu lub planów nauczania dla zawodu albo profilu kształcenia ogólnozawodowego opracowane na podstawie ramowych planów nauczania, określonych w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych;
slide74

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lutego 2012 zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych ( Dz. U. 2012 r. poz. 262)

Najważniejsze zmiany:

1. „egzamin zawodowy” będzie przeprowadzany dla każdej wyodrębnionej w zawodzie kwalifikacjii będzie się składał z części pisemnej i praktycznej;

2. egzaminy we wszystkich wyodrębnionych w zawodach kwalifikacjach obejmowały wykonanie testu praktycznego. Ocenie przez egzaminatora będzie podlegać efekt końcowy - wyrób, usługa lub dokumentacja, w zależności od zawodu i kwalifikacji;

3. uczniowie szkół prowadzących kształcenie zawodowe będą przystępować do egzaminów w trakcie nauki, a nie - jak dotychczas - po zakończeniu szkoły;

4. dla słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych egzaminy będą organizowane po zakończeniu zajęć;

5. egzaminy będą organizowane przez okręgowe komisje egzaminacyjne, natomiast przeprowadzane będą w szkołach, placówkach i u pracodawców;

slide75

Nowelizacja obejmuje część dotyczącą egzaminów zawodowych i wiąże się ze zmianami w kształceniu zawodowym, które zaczną obowiązywać od 1 września 2012 r.

6. część pisemna egzaminu zawodowego jest przeprowadzana: - z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego po uzyskaniu upoważnienia albo z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi;

7. po zdaniu egzaminu z danej kwalifikacji, zdający otrzyma nowy dokument - świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie. Osoba, która zdobędzie świadectwa potwierdzające uzyskanie wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie oraz poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu, otrzyma dyplom potwierdzający kwalifikacje w wyuczonym zawodzie.

W rozporządzeniu uregulowano także zasady ponownego przystępowania do egzaminów zawodowych przez osoby, które nie zgłosiły się na egzamin albo nie zdały go w części lub w całości.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2012 r.

Treść rozporządzeniaUzasadnienie

kwalifikacyjny kurs zawodowy
Kwalifikacyjny kurs zawodowy
 • zapoznanie uczestników z elementami struktury kwalifikacyjnych kursów zawodowych;
 • przedstawienie możliwości budowy oferty kwalifikacyjnych kursów zawodowych dla poszczególnych obszarów kształcenia.
podstawy prawne1
Podstawy prawne:

Kluczowe zagadnienia dotyczące kwalifikacyjnych kursów zawodowych opisane są w następujących aktach prawa:

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych (Dz. U. Nr 205 poz.1206 )
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 7)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. 2012 r. poz. 184)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2012 r. poz. 186)
kwalifikacyjny kurs zawodowy1
Kwalifikacyjny kurs zawodowy:

Definicja:

(art. 3 pkt 20 ustawy o systemie oświaty znowelizowanej w dniu 19 sierpnia 2011 r.)

należy przez to rozumieć kurs, którego program nauczania uwzględnia podstawę programową kształcenia w zawodach, w zakresie jednej kwalifikacji, którego ukończenie umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie tej kwalifikacji.

kwalifikacyjny kurs zawodowy2
Kwalifikacyjny kurs zawodowy:

Prowadzenie kursów kwalifikacyjnych (1):

(§ 4 projektu rozporządzenia MEN w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych z dnia 14 listopada 2011 r.)

 1. Kwalifikacyjny kurs zawodowy jest prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach, w zakresie jednej kwalifikacji, którego ukończenie umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanego na warunkach i w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy.

81

kwalifikacyjny kurs zawodowy3
Kwalifikacyjny kurs zawodowy:

Prowadzenie kursów kwalifikacyjnych (2):

(§ 4 projektu rozporządzenia MEN w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych z dnia 14 listopada 2011 r.)

2. Minimalny wymiar kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym określa podstawa programowa kształcenia w zawodach.

3. Liczba słuchaczy uczestniczących w kwalifikacyjnym kursie zawodowym prowadzonym przez publiczne szkoły, placówki lub ośrodki, wynosi co najmniej 20. Za zgodą organu prowadzącego liczba słuchaczy może być mniejsza niż 20.

82

kwalifikacyjny kurs zawodowy4
Kwalifikacyjny kurs zawodowy:

Elementy programu nauczania w zakresie kwalifikacji realizowanego na kwalifikacyjnym kursie zawodowym:

 • ogólne cele i zadania kształcenia zawodowego;
 • efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów;
 • efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów;
 • efekty kształcenia właściwe dla danej kwalifikacji;
 • warunki realizacji kształcenia w zawodzie;
 • minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego.
ramowy plan kursu
Ramowy plan kursu

W oparciu o projekt rozporządzenia MEN w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach sporządzić ramowy plan kwalifikacyjnego kursu zawodowego dla kwalifikacji

M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych , właściwejdla zawodu elektromechanik pojazdów samochodowych, który powinien zawierać:

 • minimalną liczbę godzin dla efektów kształcenia wspólnych dla wszystkich zawodów oraz efektów dla zawodów w ramach obszaru mechanicznego i górniczo-hutniczego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów;
 • minimalną liczbę godzin dla danej kwalifikacji;
 • warunki realizacji kształcenia.
ramowy plan kursu1
Ramowy plan kursu

Obszar kształcenia: mechaniczny i górniczo - hutniczy

Typ szkoły: zasadnicza szkoła zawodowa

Nazwa zawodu: elektromechanik pojazdów samochodowych

Kod i nazwa kursu kwalifikacyjnego: M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

Ramowy plan kursu:

I. MINIMALNA LICZBA GODZIN KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

II.WARUNKI REALIZACJI KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

1) pracownia rysunku technicznego

2) pracownia obróbki ręcznej i maszynowej metali

3) pracownia montażu i obsługi maszyn i urządzeń

4) pracownia budowy i eksploatacji pojazdów samochodowych

5) pracownia elektrotechniki i elektroniki samochodowej

6) pracownia mechatroniki samochodowej

7) pracownia diagnostyki samochodowej

planowanie kurs w kwalifikacyjnych
Planowanie kursów kwalifikacyjnych:

Z przeprowadzonej diagnozy potrzeb szkoleniowych związanych z kwalifikacyjnymi kursami zawodowymi wynika, że jest zapotrzebowanie na kurs dla kwalifikacji

A.36 - Prowadzenie rachunkowości.

Wśród chętnych są osoby, które mają kwalifikacje: technik handlowiec, technik spedytor i technik usług kosmetycznych.

Opracować plan takiego kursu tak, aby żaden uczestnik nie powtarzał po raz kolejny uzyskanych już wcześniej efektów kształcenia.

Zaproponować uczestnikom kursu dalsze ścieżki podniesienia ich kwalifikacji zawodowych na kursach kwalifikacyjnych – propozycję należy krótko uzasadnić.

podsumowanie
Podsumowanie:

Jeśli chcesz zorganizować kwalifikacyjny kurs zawodowy dla danej kwalifikacji:

 • Sprawdź w rozporządzeniu w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, czy możesz to zrobić.
 • Przygotuj ramowy plan kursu
 • Zrób dokładną diagnozę kompetencji i kwalifikacji uczestników kursu. Podziel ich na odpowiednie grupy.
 • Przygotuj alternatywne ramowe plany kursu dla zidentyfikowanych grup.
 • Opracuj program kursu.
dzi kujemy za uwag
Dziękujemy za uwagę

Przy opracowaniu prezentacji wykorzystano m.in. materiały udostępniane przez

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

www.koweziu.edu.pl