C ezhrani n spolupr ca slov ensk republika rak sko p rogram ovacie obdobie 2007 2013
Download
1 / 33

- PowerPoint PPT Presentation


 • 105 Views
 • Uploaded on

C ezhraničná spolupráca Slov enská republika – Rakúsko P rogram ovacie obdobie 2007-2013. Informa č né dni k otvoreniu výzvy na predkladanie projektov 6.-7. marec 200 8. Oprávnené programové územie. Slovenská republika Bratislav ský samosprávny kraj Trnav ský samosprávny kr a j

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - kedma


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
C ezhrani n spolupr ca slov ensk republika rak sko p rogram ovacie obdobie 2007 2013

Cezhraničná spolupráca Slovenská republika – Rakúsko

Programovacie obdobie 2007-2013

Informačné dni k otvoreniu výzvy na predkladanie projektov

6.-7. marec 2008


Opr vnen programov zemie
Oprávnené programové územie

Slovenská republika

Bratislavský samosprávny kraj

Trnavský samosprávny kraj

Rakúsko

Wien

Nord Burgenland

(Mittelburgenland)

Weinviertel,

Wiener Umland Nord+Süd

(Waldviertel, St. Pölten,

Mostviertel-Eisenwurzen,

Niederösterreich Süd)Opr vnen iadatelia ved ci partner a partneri
Oprávnení žiadatelia – vedúci partner a partneri

 • Verejná správa (štátna správa a samospráva) – obce, Univerzity, štátne rozpočtové a príspevkové organizácie

 • Súkromné spoločnosti s verejnou účasťou- organizácie, ktoré disponujúalebo sú kontrolované z väčšej časti verejnými zdrojmi/verejnou správou alebo samosprávou

 • Neziskové organizácie - občianske združenia, nadácie a pod.

 • Súkromné organizácie v prípade, že projektové aktivity majú verejno prospešný charakter


Opr vnen aktivity zmeny k interreg iii a
Oprávnené aktivity – zmeny k INTERREG III a

 • Pivinnosť založenia partnerstva medzi vedúcim partnerom a partnermi

 • Jednoznačný cezhraničný dopad (aktivity musia byť zvolené/prebiehať v cezhraničnom kontexte)

 • Oprávnené územie a územie susedných regiónov

 • Výhradná podpora spoločných projektov (na rozdiel od predchádzajúceho obdobia, kde bolo možné implementovať aj samostatné, zrkadlové a komplementárne projekty)

 • Dôraz na kritériá partnerstva (vždy minimálne dve kritériá splnené - pri neinvestičných projektoch musí byť splnené vo väčšine prípadov aj spoločné financovanie)

 • Investičné aktivity – musia mať inovatívny charakter alebo nové prístupy, pilotné aktivity


Model ved ceho partnera

PP

PP

PP

Program

VP

PP

Model vedúceho partnera

PP má zodpovednosť za svoje aktivity, monitorovanie voči vedúcemu partnerovi ‏

Krajina 1 (AT)

Krajina 2 (SK)

VP zodpovedný za celkovú koordináciu projektu,manažment a správnu administráciu


C ezhrani n spolupr ca slov ensk republika rak sko p rogram ovacie obdobie 2007 2013

 • 1 Zmluva EFRR

 • len EFRR financovanie

 • podpisuje vedúci partner s RO

Zmluva - národné spolufinancovanie pre jedného koordinujúceho partnera

MVRR pre slov. partnerov

Rakúske spolkové kraje pre rakúskych partnerov

Vedúci partner

Dohoda o partnerstve

(podpisuje sa v rámci partnerstva)

Partner 1

Partner 2

Partner 3


C ezhrani n spolupr ca slov ensk republika rak sko p rogram ovacie obdobie 2007 2013

4) Spoločný personál

3) Spoločné financovanie

2) Spoločná realizácia

1) Spoločná príprava

The Lead Partner Principle

Povinnosť splnenia vždy min. dvoch kritérií

Všeobecné pravidlá:

 • Musí byť zabezpečená aktívna účasť všetkých partnerov v štádiu prípravy projektu a „nominácia“ vedúceho partnera.

 • Jasné rozdelenie hlavných úloh medzi partnerov napr. personál projektu a financovanie.

 • 4) Všetci partneri prispievajú k naplneniu spoločných cieľov projektu resp. parciálne na jednotlivých špecifických cieľoch projektu.


1 1 cezhrani n spolupr ca msp spolupr ca v oblasti v skumu technol gii a v voja
1.1.Cezhraničná spolupráca MSP, spolupráca v oblasti výskumu, technológii a vývoja

 • Podpora podmienok pre zlepšenie možností vytvárania, diseminácie a využitia nového know-how pre MSP

 • Podpora spolupráce v  oblasti technológií výskumu a vývoja, vzdelávania, designu a posilnenie inovatívnych kapacít  takých organizácií, ktoré sú v týchto oblastiach aktívne

 • Vytvorenie pracovných vzťahov a spolupráce medzi MSP

 • Posilnenie existujúcich sietí, sietí spolupráce, štruktúr a klastrov MSP s  pohľadu posilnenia regionálnych inovácií

 • Posilnenie kapacít takých verejných a súkromných organizácií, ktoré sa zúčastňujú  v korporátnom  vzdelávacom procese oblasti inovácií

 • Poradenstvo a konzultácie smerom k posilneniu využívania inovácií verejných a súkromných organizácií s cieľom posilnenia ich konkurencieschopnosti

 • Rozvoj cezhraničných sietí a klastrov: aktivity, ktoré spájajú relevantné organizácie ako sú inovatívne MSP, univerzity, výskumné organizácie, inovačné centrá, centrá  transferu technológií a pod. s cieľom inštitucionálneho vzdelávania a interdisplinárnych a integrovaných prístupov rozvoja


1 2 kult rna spolupr ca spolupr ca v cestovnom ruchu
1.2. Kultúrna spolupráca, spolupráca v cestovnom ruchu výskumu, technológii a vývoja

 • Vznik spoločných kultúrnych iniciatív ktoré podporujú proaktívny prístup k kultúrnej rôznorodosti, tolerancii a ktoré sa zaoberajú sociálnymi zmenami vzdelávaním, migráciou, multikulturalizmom, a akceptáciou menšín a globalizáciou.

 • Podpora úlohy kultúry ako katalyzátora pre spoluprácu a rozvoj cestovného ruchu a rozvoja ľudských zdrojov.

 • Rozvoj kapacít v organizáciách kultúrneho sektora, ktoré sa zameriavajú na výmenu skúseností, transfer know-how, rozvoj poradenských služieb

 • Rozvoj inovatívnych stratégií a nových produktov v oblasti cestovného ruchu, ktorý reaguje na meniace sa potreby a požiadavky klientov

 • Spoločný marketing destinácií  cezhraničného regiónu s pohľadom na domáce a medzinárodné trhy

 • Rozvoj turistických a oddychových miest, ktoré zodpovedajú súčasným trendom ako sú cyklotrasy, jazda na koni, na kanoe, alebo projekty s cieľom valorizácie kultúrneho dedičtsva – tieto môžu mať aj investičný charakter v prípade pilotných projektov


1 3 vzdel vanie kvalifik cia a integr cia trhov pr ce
1.3 výskumu, technológii a vývoja . Vzdelávanie, kvalifikácia a integrácia trhov práce

 • Vznik cezhraničného znalostného regiónu ako kľúčového prvku v integrujúcom sa cezhraničnom trhu práce a hospodárskych vzťahoch.

 • Príprava spoločných stratégií v rámci politík pracovného trhu, ktoré berú do úvahy hlavné charakteristiky cezhraničného regiónu ako napr. vysoká koncentrácia hospodárskych aktivít v hlavných mestách  v kontraste s nízkou koncentráciou obyvateľstva v ostatných oblastiach, pretrvávajúce rozdiely v príjmoch v niektorých sektoroch a oblastiach ako aj mobilita pracovnej sily.

 • Monitorovanie a hodnotenie dopadu v oblasti integrácie trhov práce ako politicky senzitívna otázka, vypracovanie stratégií na zrušenie prechodných opatrení v tejto oblasti zo strany Rakúska.

 • Posilnenie spolupráce v oblasti vzdelávania a kvalifikácií od identifikácie súčasných bariér až po vytvorenie stratégií na zrušenie bariér a vytvorenie spoločných kurikúl, nových kompetencií a profilov zamestnaní.

 • Spolupráca medzi inštitúciami terciárneho vzdelávania a medzi relevantnými partnermi ako sú obchodné asociácie a agentúry, obchodné únie a komory s cieľom zlepšenia kvality vzdelávania a k jeho prístupu s cieľom ekonomického rozvoja a rozvoja podnikania.

 • Prístupy, ktoré posilňujú princíp rovnakých príležitostí v rámci trhu práce.


1 4 soci lna dimenzia integr cie soci lne a zdravotn slu by
1.4 výskumu, technológii a vývoja . Sociálna dimenzia integrácie (sociálne a zdravotné služby)

 • Rozvoj spolupráce v oblasti zdravotníctva ako aj medzi inštitúciami podkytujúcimi starostlivosť o deti, organizácie ako školy a university a iné organizácie so sociálnou agendou.

 • Iniciatívy ktoré pomáhajú pri vzniku štruktúr a organizácií s cieľom posilniť aktivity podnikateľského prostredia, lokálnych samospráv, NGO sektoru a pod.

 • Cezhraničné aktivity pre menšiny a realizované menšinami.


2 1 doprava a region lna dostupnos pl novanie organiz cia dopravy a logistika
2.1 výskumu, technológii a vývoja .Doprava a regionálna dostupnosť (plánovanie, organizácia dopravy a logistika)

 • organizácia a harmonizácia plánovania dopravných infraštruktúr a logistiky s cieľom zlepšenia životného prostredia a zlepšenia dopravných napojení v rámci regiónu a prepojenie na ostatné štáty.

 • iniciatívy ktoré majú za cieľ podporovať posilnenie hospodárskych vzťahov, transfer inovácií a know-how ako aj zvýšenie mobility pracovnej sily.

 • spoločné prístupy v oblasti logistiky, ktoré smerujú k účelnému využívaniu existujúcich kapacít a využitiu nových príležitostí v hraničnom regióne.

 • aktivity, ktoré sa zameriavajú na plánovanie a vybudovanie infraštruktúry ciest a mostov, železníc  a lodnej dopravy  ako súčasť spoločných aktivít s cezhraničným kontextom.

 • podpora starostlivo vybraných pilotných projektov a súvisiace investície.

 • postupy v Informačných a Komunikačých technológiách (ICT), ktoré využívajú  efektívne technológie s cieľom zvýšenia úrovne produktivity a konkurencieschopnosti na regionálnej úrovni.


2 2 trvalo udr ate n zemn rozvoj a kvalitn region lna spr va kvalitn region lny mana ment
2.2.Trvalo udržateľný územný rozvoj a kvalitná regionálna správa/kvalitný regionálny manažment

 • Podpora spoločného cezhraničného  územného plánovania s cieľom posilnenia integrácie miest a regiónov podĺž celého hraničného regiónu ako aj lepšie napojenie na urbárne centrá s periférnymi oblasťami; posilnenie prepojenia medzi centrami ekonomickej aktivity a rurálnymi  oblasťami, ktoré podporí tvorbu znalostnej ekonomiky.

 • Rozvoj trvalo udržateľných štruktúr vrátane zástupenia miest a regiónov ako aj odborníkov s cieľom formulácie a realizácie spoločného regionálneho programu.

 • Spolupráca, ktorá prispieva  k politike integrovaného a udržateľného územného rozvoja prostredníctvom úzkeho prepojenia prístupov regulovaného územného plánovania a inovácií, a procesne orientovaných nástrojov regionálneho rozvoja s cieľom posilnenia a realizácie stratégií spravovania a riadenia.

 • Rozvoj atraktívnych obchodných lokalít, výskumných a technologických zariadení a inštitúcií, ktoré pomáhajú znižovať existujúce regionálne rozdiely.


2 3 spolupr ca a spolo n mana ment spolo n riadenie chr nen ch zem
2.3 regionálna správa/kvalitný regionálny manažment. Spolupráca a spoločný manažment /spoločné riadenie chránených území

 • Manažment koncepcií a stratégií spravovania a riadenia zameraných na cezhraničné plánovanie zosúladenie právnych rámcov pre ochranu a udržiavanie prírodného bohatstva ako aj udržateľné a obozretné využitie prírodných zdrojov.

 • Hodnotenie cezhraničného dopadu na životné prostredie, najmä v chránených územiach a rozvoj spoločných prístupov na minimalizáciu neželaných dopadov.

 • Rozvoj systémov riadenia pre chránené územia s cieľom zabezpečiť spoločné štandardy.

 • Výmena takých informácií a dát, porovnávacích štúdií, výmena príkladov dobrej praxe, ktoré sú efektívne.

 • Podpora transferu nových štandardov a nástrojov do praxe.

 • Spoločný manažment, monitorovanie, podávanie správ, marketing chránených území; so špecifickou pozornosťou oblastiam sietí NATURA 2000.

 • Rozvoj infraštruktúry životného prostredia.

 • Zvyšovanie verejného povedomia o životnom prostredí cez cielené kampane.


2 4 energetick efekt vnos a obnovite n zdroje energie ochrana ivotn ho prostredia mana ment riz k
2.4 regionálna správa/kvalitný regionálny manažment.Energetická efektívnosť a obnoviteľné zdroje energie, ochrana životného prostredia, manažment rizík

 • Energetická efektivita.

 • Využitie pokročilých technológií zameraných na energetickú efektivitu.

 • Znižovanie závislosti na tradičných zdrojoch a zvyšovanie využitia obnoviteľných energií.

 • Monitorovanie a kontrola znečistenia životného prostredia a stratégie na zamedzenie takým vplyvom, ktoré ovplyvňujú vznik negatívnych klimatických zmien.

 • Zlepšenie ochrany sídel a obchodných oblastí pred prírodnými katastrofami  a harmonizácia metód a opatrení pre prevenciu rizík v cezhraničnom kontexte.

 • Inovatívne prístupy a pilotné stratégie vo vodnom ako aj v odpadovom hospodárstve.

 • S výnimkou niekoľkých vybraných pilotných projektov sa predpokladá, že realizované aktivity budú zamerané najmä na výskum, know-how transfer a spoluprácu.


Rozpo et ved ceho partnera a partnerov v projekte
Rozpočet vedúceho partnera a partnerov v projekte regionálna správa/kvalitný regionálny manažment

Každý partner/vedúci partner vypracuje vlastný rozpočet

Každý rozpočet je delený na 3 kategórie výdavkov

Každý rozpočet je delený podľa zdrojov

EFRR 85% : národné zdroje 15%

Celkový rozpočet

Partner 1

vedúci partner

Partner 3

Partner 2

Externé tovary a služby

Interné org. výdavky

Investície

Vlastné zdroje

Národné zdroje

EFRR


Opr vnen v davky 3 kateg rie v davkov pozor na n kup tovarov resp odpisy
Oprávnené výdavky – 3 kategórie regionálna správa/kvalitný regionálny manažment výdavkovPozor na nákup tovarov resp. odpisy.

Interné organizačné

Výdavky

Investície

Externé

tovary a

služby

Osobné

Prevádzkové Cestovné Náklady na ubytovanie

Služby a

tovary (nákup) len do výšky hmotného a nehmotného neinvestičného majetku.

V prípade ak sa jedná o vyššie sumy tak treba určiť či má tovar priamy súvis s cieľom projektu – ak je len prostriedkom na splnenie cieľa potom vždy ODPISY tovarov.

Investície pri investičných projektoch, stroje, zariadenia

Majú priamo súvisia s cieľom projektu (aj po jeho skončení).


Vlastn spolufinancovanie verejn vlastn zdroje
Vlastné spolufinancovanie – verejné vlastné zdroje regionálna správa/kvalitný regionálny manažment

Verejná/štátna správa a samospráva (v prípade, že sa vyžadujú vlastné zdroje)

 • 85% - EFRR

 • 10% - verejné zdroje(spolufinancuje vždy MVRR)

 • 5% - vlastné verejné zdroje

= nenávratný finančný príspevok


C ezhrani n spolupr ca slov ensk republika rak sko p rogram ovacie obdobie 2007 2013

Modelový prípad financovania - regionálna správa/kvalitný regionálny manažmentvlastné súkromné zdroje (súkromná organizácia, resp. org. disponujúca len súkromnými a nie verejnými zdrojmi)

100 000 EUR celkov rozpočet projektu

95% : 5%(určené ako výška spolufinancovania žiadateľa)

95 000 EUR

verejné zdroje - NFP

5 000 EUR vlastné

súkromné zdroje

15 % národné verejné zdroje

85% EFRR

14 250 EUR

=14,250%

80 750 EUR

=80,75 %

= nenávratný finančný príspevok


Neopr vnen v davky pr klady
Neoprávnené výdavky – príklady regionálna správa/kvalitný regionálny manažment

 • Náklady, ktoré boli vyplatené pred alebo po oprávnenom období (ako je uvedené v zmluve);

 • Nákup pozemku;

 • Nákup nehnuteľnosti;

 • Nákup hnuteľných majetkov, ktoré nesúvisia priamo s projektom;

 • Dary;

 • Sprepitné a podobné platby;

 • Úroky;

 • Dane;

 • Finančné pokuty a výdavky z právnych sporov;

 • Straty zo zmien menového kurzu;

 • Refundácia miezd štátnych/verejných zamestnancov, v prípade ak sa jedná o ich bežné pracovné aktivity;

 • Jednorázové kultúrne podujatia (exhibície, festivaly), ak nepodporujú trvalo udržateľnú spoluprácu;

 • Umelecké honoráre ;

 • Paušály;

 • Akékoľvek aktivity, ktoré zvyšujú náklady projektu bez pridanej hodnoty;


Verejn obstar vanie a in d le it aspekty projektu
Verejné obstarávanie a iné dôležité aspekty projektu regionálna správa/kvalitný regionálny manažment

 • Verejné obstarávanie (v programe pravidlo od 5000 EUR povinné 3 ponuky, inak národná legislatíva)

 • Štátna pomoc a pomoc de minimis (všetky také aktivity, ktoré narúšajú hospodársku súťaž – je potrebné vždy konzultovať)

 • Vzťahy medzi partnermi nesmú mať povahu dodávateľsko-odberateľských vzťahov

 • Zisk plánovaný v projekte je potrebné odpočítať z požadovaného príspevku


Trukt ra iadosti o nfp

V regionálna správa/kvalitný regionálny manažmentP kontakt, forma, DPH

VP aktivity

VProzpočet

VP financovanie

PP1 kontakt, forma, DPH

PP1 aktivity

PP1 rozpočet

PP1 financovanie

PP2 kontakt, forma, DPH

PP2 aktivity

PP2 rozpočet

PP2 financovanie

Štruktúra Žiadosti o NFP

Názov projektu

Obsah projektu

Prehľad rozpočtu a zdroj financo- vania

Dopad, udržateľ- nosť

4 kritériá spolupráce

Indikátory

Odporúčame

max. 8, (10)partnerov


Iados a povinn pr lohy
Žiadosť a povinné prílohy regionálna správa/kvalitný regionálny manažment

Žiadosť o NFP (aj ako zámer)

NOVÁ

apríl MS Excel

Povinné prílohy:

Čestné prehlásenia

a iné podľa povahy projektu

Povinné prílohy:

Potvrdenie o partnerstve

(Nie oficiálna dohoda medzi partmnermi)

Predkladajú sa už v čase registrácie projektového zámeru


Hodnotenie projektov po ofici lnom predlo en iadosti na spolo n technick sekretari t
Hodnotenie projektov po oficiálnom predložení žiadosti na Spoločný technický sekretariát

Hodnotenie:

KTO?

STS spodporou regionálnych miest

Formálne A/N

STS s podporou regionálnych miest

Oprávnenosť A/N

Kvalita obsahu

STS povinne; všetky regionálne miesta prizvané


Hodnotenie predbe n hrani n term ny
Hodnotenie na Spoločný technický sekretariát – predbežné hraničné termíny

Formálna

V prípade dožiadania

20

35 pracovných dní

Oprávnenosť

Formálna & oprávnenosť

45 pracovných dní

10

Ukončenie hodnotenia a sumárna kontrola

5

Kvalita obsahu

Zaslanie projektov a hodnotenia na členov MV

10 pracovných dní

Zasadanie Monitorovacieho výboru (MV)


C ezhrani n spolupr ca slov ensk republika rak sko p rogram ovacie obdobie 2007 2013

predbežne cca na Spoločný technický sekretariát4 mesiace čakacej doby

ak žiadateľ nestihne predchádzajúce hodnotenie v MV

+25 pracovných dní

45 pracovných dní na kontrolu a hodnotenie

MV2

MV1

3 mesiace = 60 pracovných dní – predbežné rozmedzie medzi zasadaniami MV


Kontrola iadosti o platbu predkladanie spr v zo strany pp vp

Monitoro-vacia správa na Spoločný technický sekretariát

Monitoro-vacia správa

Monitoro-vacia správa

Finančná správa

Finančná správa

Finančná správa

Kontrola žiadosti o platbu & predkladanie správ zo strany PP/VP

Time

PP

VP

PP

(1 M)

Kontrola MVRR

Kontrola MVRR

Kontrola MVRR

3 M

Validácia

Validácia

Validácia

Σ Sumárna

Žiadosť o platbu

0,5 M

0,5 M

RM-VP

kontrola súladu aktivít

0,5 M

CO

preplatenie EFRR

RO

STS

ATMOS

finálna kontrola

∑ 4,5 M

posledná kontrola


Monitor ovanie a finan n kontrola kto je kto
Monitor na Spoločný technický sekretariátovanie a finančná kontrola – kto je kto

Formuláre

Monitorovacia správa PP

 • Partner

 • vypracuje Žiadosť o platbu (finančná správa a monitorovacia správa, sumár výdavkov

 • posiela na MVRR na validáciu výdavkov

 • získa potvrdenie národných zdrojoch

ΣMonitorovacie správy – sumár vypracuje LP

Finančná správa PP

Zoznam výdavkov PP

ΣFinančné správy a zoznam výdavkov LP

Správa validácie výdavkov PP

 • Vedúci partner

 • - zozbiera správy o validácii PP a potvrdenie o národných zdrojoch

 • spracuje spoločnú Žiadosť o platbu za PP a VP a prílohy

 • posiela na STS (RO) na kontrolu

Potvrdenie o národnom spolufinancovaní PP

ΣŽiadosť o platbu a prílohy zozbiera LP

Správa kompletnosti úplnosti & správnosti STS


Monitor ovanie a finan n kontrola kto je kto1
Monitor na Spoločný technický sekretariátovanie a finančná kontrola – kto je kto

Formuláre

 • STS

 • kontroluje kompletnosť a správnosť celkovej žiadosti o platbu (a príloh) vypracovanej vedúcim partnerom

Správa validácieza všetkých PP

Potvrdenie národného spolufinancovania

PP

Σsumárna Žiadosť o platbu LP

 • RO

 • uvoľní platbu EFRR v stanovenom pomere k národným zdrojom

Kontrola kompletnosti & správnostiSTS


Ak dokumenty
Aké dokumenty na Spoločný technický sekretariát

Programový manuál

pre programových

Partnerov

koncom marca 08

Implementačný manuál

pre žiadateľov

koncom marca 08

Operačný program

schválený

20. decembra 2007

Povinné prílohy:

Potvrdenie o partnerstve

Čestné prehlásenia

iné

Žiadosť o NFP (aj ako zámer)

10. marec 2008

NOVÁ verzia

apríl MS Excel


D le it term ny
Dôležité termíny na Spoločný technický sekretariát

september 2008

12.-13-. jún 2008

december 2007

10. marec 2008

7. apríl 2008

projektový zámer

začiatok výzvy

koniec 1. výzvy

finálna žiadosť

Monitorovací výbor

- 1. výber projektov

Monitorovací výbor

- 2. výber projektov


Kontakty
Kontakty na Spoločný technický sekretariát

Cezhraničná spolupráca

Slovenská republika – Rakúsko 2007-2013

Spoločný technický sektretariát

Slovenská republika - Rakúsko

Schlesingerplatz 2

1080 Wien

bernhard.schausberger@sk-at.eu

andrea.kostolna@sk-at.eu

genia.ortis@sk-at.eu

Tel: 0043-1-4000 27091-3

Fax: 0043-1-4000 27090

www.sk-at.eu

Regionálne miesta – pozri kontaky na www.sk-at.eu