Planul Na ţional de Cercetare, Dezvoltare, Inovare PN II 2007-2013 - PowerPoint PPT Presentation

kenny
planul na ional de cercetare dezvoltare inovare pn ii 2007 2013 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Planul Na ţional de Cercetare, Dezvoltare, Inovare PN II 2007-2013 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Planul Na ţional de Cercetare, Dezvoltare, Inovare PN II 2007-2013

play fullscreen
1 / 65
Download Presentation
Planul Na ţional de Cercetare, Dezvoltare, Inovare PN II 2007-2013
95 Views
Download Presentation

Planul Na ţional de Cercetare, Dezvoltare, Inovare PN II 2007-2013

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Planul Naţional de Cercetare, Dezvoltare, Inovare PN II 2007-2013 Prezentarea programelor DCE, ASE Bucuresti - Dezbatere 12 Iunie 2008

 2. Structura pe programe PN II 2007-2013 • Programe lansate in 10.01.2008: • RESURSE UMANE • IDEI • PARTENERIATE • INOVARE • CAPACITĂŢI Program care se va lansa in 15.07.2008: • PERFORMANTA INSTITUTIONALA DCE, ASE Bucuresti - Dezbatere 12 Iunie 2008

 3. RESURSE UMANE • PROIECTE DE CERCETARE PENTRU TINERII DOCTORANZI • PROIECTE DE CERCETARE PENTRU STIMULAREA REVENIRII ÎN ŢARĂ A CERCETĂTORILOR • PROIECTE DE MOBILITATE A CERCETĂTORILOR • PROIECTE DE MOBILITATE A DOCTORANZILOR • PREMIEREA REZULTATELOR ÎN CERCETARE • PROIECTE COMPLEXE DE REINTEGRARE A CERCETĂTORILOR • PREMIEREA INOVARII TEHNICO-ŞTIINŢIFICE ŞI A CREATIVITĂŢII ARTISTICE • BURSE DE CERCETARE “ŞTEFAN ODOBLEJA” DCE, ASE Bucuresti - Dezbatere 12 Iunie 2008

 4. PROIECTE DE CERCETARE PENTRU TINERI DOCTORANZI • Scop: • Prin acest tip de proiect se urmareste incurajarea tinerilor cercetatori, doctoranzi cu frecventa sau doctoranzi fara frecventa angajati in institutii de invatamant superior sau de cercetare, pentru a-si finaliza cercetarile prevazute in cadrul programului de doctorat. • Obiective derivate: • cresterea numarului de doctoranzi care finalizeaza cercetarile prevazute in programul de doctorat si care sustin teza de doctorat, obtinand titlul de doctor in stiinte • cresterea productiei stiintifice prin publicarea rezultatelor obtinute in urma cercetarilor efectuate in cadrul programului de doctorat • Criterii de eligibilitate: • aplicantul este doctorand cu frecventa sau doctorand fara frecventa angajat intr-o institutie de invatamant superior sau de cercetare • aplicantul a promovattoate examenele prevazute în cadrul programului de doctorat (programul de pregătire universitară avansată) si este admisin etapa a doua a studiilor doctorale – programul de cercetare ştiinţifică • recomandarea favorabila a conducatorului de doctorat • un aplicant depune un singur proiect de acest tip si nu este directorul unui grant CNCSIS in derulare • aplicantul are max. 35 de ani la finalizarea proiectului. DCE, ASE Bucuresti - Dezbatere 12 Iunie 2008

 5. PROIECTE DE CERCETARE PENTRU TINERI DOCTORANZI (II) • Durata:max. 18 luni, in functie de stadiul realizarii tezei de doctorat. • Buget:max. 42.500 lei. • Cheltuieli eligibile: • cheltuieli de personal in acord cu legislatia in vigoare; • [salarii, CAS, Somaj, Contributia pentru asigurarile sociale de sanatate] se asigura un venit net suplimentar de 850 lei / luna, pentru doctorand • cheltuieli indirecte (regie – max. 5% din valoarea proiectului) • cheltuieli de diseminare rezultate obţinute şi informare – documentare • Cheltuieli de logistică • Daca pentru finalizarea tezei de doctorat este nevoie de desfasurarea unor activitati de cercetare la un alt laborator de cercetare din tara, doctorandul poate aplica si la instrumentele specifice de suport a mobilitatilor intersectoriale • Participarea la manifestari stiintifice internationale de prestigiu din strainatate pentru sustinerea de lucrari este asigurata de instrumentele specifice de suport a mobilitatilor. DCE, ASE Bucuresti - Dezbatere 12 Iunie 2008

 6. PROIECTE DE CERCETARE PENTRU STIMULAREA REVENIRII IN TARA A CERCETATORILOR • Scop: • Prin acest tip de proiect se urmareste stimularea excelentei stiintifice in cercetarea romaneasca, prin asigurarea unor conditii adecvate cercetatorilor romani din strainatate, cu experienta internationala si rezultate semnificative, care dorec sa revina in institutii de cercetare din Romania. • Criterii de eligibilitate: • aplicantul este doctor in stiinte, avand titlul obtinut in urma cu max. 5 ani la momentul depunerii propunerii de proiect (ex. aplicatie depusa in competiţia 2008 , titlul de doctor in stiinte obtinut in 2003 • aplicantul are cel putin 3 ani petrecuti in strainatate, intr-o pozitie de doctorand sau postdoctdorand • la momentul depunerii propunerii de proiect, aplicantul nu este angajat in nici o institutie din tara (urmeaza sa revina in tara la momentul semnarii contractului de cercetare), fac exceptie cei care au in tara un post rezervat intr-o entitate de cercetare • aplicantul are, pe intreaga perioada de derulare a proiectului, varsta mai mica sau egala cu 40 ani • exista acordul institutiei gazda pentru implementarea propunerii de proiect admise la finantare (la data semnarii contractului, directorul de proiect are formele de angajare in institutia gazda definitivate) • pe toata perioada de derulare a proiectului, directorul de proiect ocupa o pozitie de cercetator cu norma intreaga in institutia gazda • un aplicant poate beneficia de un singur proiect de acest tip DCE, ASE Bucuresti - Dezbatere 12 Iunie 2008

 7. PROIECTE DE CERCETARE PENTRU STIMULAREA REVENIRII IN TARA A CERCETATORILOR (II) • Durata:24 luni. • Buget:max. 510.000 lei (in acest buget, suma de 170.000 lei, reprezinta prima de instalare stiintifica). • Cheltuieli eligibile: • cheltuieli de personal in acord cu legislatia in vigoare la datele la care se fac platile (salarii, CAS, somaj etc), se asigura un venit net lunar de max. 4.250 lei, pentru directorul de proiect • cheltuieli indirecte (regie) – pe parcursul derulării proiectului nu pot depasite. • cheltuieli de logistica necesare pentru derularea proiectului (infrastructura de cercetare, cheltuieli materiale etc. (max. 20% din bugetul proiectului) • cheltuieli de mobilitati (stagii de documentare – cercetare in strainatate) – max. 10% din bugetul proiectului • prima de instalare stiintifica – 170.000 lei, se acorda in primul an de derulare a proiectului, pentru amanajare laborator - spatiu, achizitii de echipamente mici etc) • Participarea la manifestari stiintifice internationale de prestigiu din strainatate pentru sustinerea de lucrari este asigurata de instrumentele specifice de suport a mobilitatilor DCE, ASE Bucuresti - Dezbatere 12 Iunie 2008

 8. PROIECTE DE MOBILITATE A DOCTORANZILOR • Scop: • Prin acest tip de proiect se urmareste formarea cercetatorilor de inalta competenta stiintifica, prin dobandirea de noi competente necesare unui program de cercetare, precum si transferul de cunoastere intersectorial. • Criterii de eligibilitate: • aplicantul este doctorand cu frecventa sau doctorand fara frecventa angajat intr-o institutie de invatamant superior sau de cercetare • exista acordul conducatorului de doctorat pentru desfasurarea activitatii de cercetare in altlaborator de cercetare din tara • exista acordul conducatorului laboratorului de cercetare in care doctorandul urmeaza sa-sidesfasoare activitatea pentru o perioada de timp limitata • aplicantul are max. 35 de ani la finalizarea proiectului • Durata:max. 3 luni. • Buget:max. 8.500 lei. • Cheltuieli eligibile : • cheltuieli de mobilitate (cheltuieli de deplasare – transport, cazare si subzistenta) • cheltuieli de acces la infrastructura de cercetare(supervizare activitate decercetare, utilizare infrastructura, consumabile) – max. 30% din valoarea proiectului DCE, ASE Bucuresti - Dezbatere 12 Iunie 2008

 9. PROIECTE DE MOBILITATE A CERCETĂTORILOR • Scop: • Prin acest tip de proiect se urmareste cresterea vizibilitatii si impactului international ale cercetarii romanesti prin prezentarea la conferinte internationale de prestigiu a celor mai semnificative rezultate obtinute de comunitatea stiintifica din Romania. • Participanti: • cercetator angajat intr-o entitate de cercetare din Romania si care are o lucrare invitatasau acceptata spre prezentare la o conferinta internationala de prestigiu din strainatate (conferinte indexate ISI, conferinte ale unor organizatii stiintifice sau profesionale etc) • nu pot aplica pentru acest tip de proiect cei care raporteaza lucrarea ca rezultat al unui proiect de cercetare finantat din fonduri publice si in care au fost prevazute costuri de valorificare / diseminare / participari la conferinte • Criterii de eligibilitate: • exista documente doveditoare care sa ateste invitatia/acceptarea lucrarii stiintifice (programul conferintei) • lucrarea stiintifica are specificata apartanenta institutionala in Romania a autorului / autorilor • Directorul de proiect este cel care prezintă lucrarea la conferinţă • aplicantul este angajat intr-o entitate de cercetare din Romania • cheltuielile aferente mobilitatii nu au mai fost si nu vor fi decontate din alte contracte de cercetare, de catre organizatorii conferintei sau din alte surse de finantare DCE, ASE Bucuresti - Dezbatere 12 Iunie 2008

 10. PROIECTE DE MOBILITATE A CERCETĂTORILOR (II) • Buget: 7.000 lei. • Cheltuieli eligibile: • cheltuieli de transport (avion si / sau tren) • cheltuieli de cazare – conform legislatiei in vigoare • cheltuieli cu diurna – conform legislatiei in vigoare • taxa acces conferinta (daca este cazul) • Pentru o lucrare stiintifica cu mai multi autori, prin acest tip de actiune suport, se poate finanta o singura mobilitate. DCE, ASE Bucuresti - Dezbatere 12 Iunie 2008

 11. PREMIEREA REZULTATELOR IN CERCETARE – TIP ARTICOL • Scop:cresterea vizibilitatii si impactului international ale cercetarii romanesti prin publicarea de articole in reviste de prestigiu cotate ISI. • Participanti: persoane sau echipe de cercetare, autori de articole stiintifice publicate in reviste cotate ISI. • Criterii de eligibilitate: • articolul trebuie sa contina mentiunea afilierii autorului/autorilor la o institutie de invatamant superior sau cercetare din Romania; • se premiaza articole publicate in perioada de derulare a programului si care se regasesc in Baza de Date ISI Web of Sciece; • premiul se acorda o singura data, pentru un articol aparut; • un autor sau echipa de autori pot aplica de mai multe ori pe durata programului, cu conditia ca articolul ce face obiectul premierii sa nu mai fi facut obiectul unei alte aplicatii similare; • formularul de aplicatie se depune insotit de copia sau reprintul articolului in cauza, precum si o declaratie pe proprie raspundere semnata de autor(i) prin care se confirma exactitatea datelor din formularul de aplicatie. DCE, ASE Bucuresti - Dezbatere 12 Iunie 2008

 12. PREMIEREA REZULTATELOR IN CERCETARE – TIP ARTICOL (II) • Finantare: • articol cu autor unic: 3.500 lei; • articol cu mai multi autori: (2.000 lei/N), unde N = numarul de autori romani; • Finantarea se face pe baza unei evaluari de tip admis/respins. • Procesul de depunere a cererilor de finantare este continuu, evaluarea facandu-se in fiecare luna calendaristica (toate cererile de finantare depuse pe perioada unei luni, vor fi evaluate in a doua decada a lunii urmatoare). PREMIEREA REZULTATELOR IN CERCETARE – TIP BREVET Scop: Prin acest tip de proiect se urmareste cresterea vizibilitatii si impactului international ale cercetarii romanesti prin inregistrarea de brevete de inventie nationale (OSIM) si brevete internationale (EPO, USPTO, WIPO). • Participanti: persoane sau echipe de cercetare, autori de brevete de inventie nationale (OSIM) si brevete internationale (EPO, USPTO, WIPO). • Criterii de eligibilitate: autori de brevete de inventie nationale (OSIM) si brevete internationale (EPO, USPTO, WIPO); • titularul de brevet trebuie sa fie o institutie de invatamant superior sau cercetare din Romania; • se premiaza brevete inregistrate in perioada de derulare a programului; • premiul se acorda o singura data, pentru un brevet inregistrat; DCE, ASE Bucuresti - Dezbatere 12 Iunie 2008

 13. PREMIEREA REZULTATELOR IN CERCETARE – TIP BREVET (II) • un autor sau echipa de autori pot aplica de mai multe ori pe durata programului, cu conditia ca brevetul care face obiectul premierii sa nu mai fi facut obiectul unei alte aplicatii similare; • formularul de aplicatie se depune insotit de copia certificatului de brevet, precum si o declaratie pe proprie raspundere semnata de autor(i) prin care se confirma exactitatea datelor din formularul de aplicatie. • Finantare: Finantarea se face pe baza verificarii datelor cuprinse in formularele de aplicatie. • Sumele alocate pentru premiere sunt urmatoarele: • brevet tip OSIM:2.000 lei • brevet tip EPO, USPTO, WIPO: 8.000 lei • Suma acordata ca premiu se imparte in mod egal autorilor romani. • Sumele prezentate intra in categoria premii si se impoziteaza conform legislatiei in vigoare. • Finantarea se face pe baza unei evaluari de tip admis/respins. Termen de depunere • Procesul de depunere a cererilor de finantare este continuu, evaluarea facandu-se in fiecare luna calendaristica (toate cererile de finantare depuse pe perioada unei luni, vor fi evaluate in a doua decada a lunii urmatoare). DCE, ASE Bucuresti - Dezbatere 12 Iunie 2008

 14. PROIECTE COMPLEXE DE REINTEGRARE A CERCETĂTORILOR • Scop: Prin acest tip de proiect se urmareste sa se stimuleze valorificarea in tara a talentului stiintific, a legaturilor stiintifice si a experientei dobandite in mediul stiintific international, ale unor cercetatori romani consacrati, care doresc sa-si stabileasca un grup propriu de cercetare in Romania, • Durata:36 luni • Buget: max. 7.000.000 lei. • Criterii de eligibilitate (sunt verificate de un panel de experti nationali) • - directorul de proiect, la momentul depunerii cererii de finantare, activeaza intr-o institutie de cercetare (universitate, laborator de cercetare public sau privat) din strainatate, de cel putin 2 ani; • - pe toata perioada de derulare a proiectului, directorul de proiect nu indeplineste conditia legala de pensionare pentru limita de varsta; • - directorul de proiect a petrecutcel putin 5 ani in strainatate dupa obtinerea titlului de doctor, activand in grupuri de cercetare stiintifica; • - directorul de proiect poate demonstra experienta si vizibilitatea sa stiintifica exprimate prin numarul publicatiilor in jurnale cotate ISI si prin impactul acestora cuantificat de indicele Hirsh; valoarea acestui indice nu poate fi mai mica de 3; • - directorul de proiect demonstreaza credibilitatea stiintifica a proiectului propus; • - exista acordul unei institutii gazda pentru implementarea propunerii de proiect (angajarea candidatului pe o pozitie de profesor universitar sau echivalent – CS I, oferirea de spatiu, etc); • - directorul de proiect indica cel putin 3 nume de cercetatori (si datele de contact ale acestora) cu larga recunoastere internationala, care au fost de acord sa dea scrisori de recomandare. DCE, ASE Bucuresti - Dezbatere 12 Iunie 2008

 15. PROIECTE COMPLEXE DE REINTEGRARE A CERCETĂTORILOR (II) Evaluarea calităţii ştiinţifice se realizează de un panel format din experţi străini. • Criterii de evaluare: • Criteriul 1: Prestigiul Directorului de Proiect – 40% • Criteriul 2:Capacitatea Directorului de Proiect de a organiza si mentora echipe/unitati de cercetare -20% • Rezultate anterioare -10 % • Proiectul propus – 10 % • Criteriul 3: Contributia la Dezvoltarea Cumulativa a Cunoasterii asupra unui Domeniu de Cercetare - 40% • Rezultate anterioare - 10 % • Proiectul propus - 30 % • Cheltuieli eligibile: • cheltuieli de personal suma prevazuta pentru acest capitol trebuie sa cuprinda un venit net de max. 10.150 lei/luna pentru directorul de proiect ramas dupa retinerea tuturor taxelor si contributiilor datorate de angajat si angajator conform legislatiei in vigoare DCE, ASE Bucuresti - Dezbatere 12 Iunie 2008

 16. PROIECTE COMPLEXE DE REINTEGRARE A CERCETĂTORILOR (III) • cheltuieli indirecte (regie) – max. 10% din bugetul proiectului • cheltuieli de logistica necesare pentru derularea proiectului - max. 50 % din bugetul proiectului • cheltuieli de mobilitati - max.5% din bugetul proiectului • Finantarea va asigura inclusiv resurse pentru pozitii de doctorat si postdoctorat. DCE, ASE Bucuresti - Dezbatere 12 Iunie 2008

 17. PREMIEREA INOVĂRII TEHNICO-ŞTIINŢIFICE ŞI A CREATIVITĂŢII ARTISTICE Scop: • Stimularea creativitatii tinerilor studenti din Romania prin sprijinirea participarii lor la faza finala a concursurilor/competitiilor internationale de inovare tehnico-stiintifica si creativitate artistica. Criterii de eligibilitate: • participantul/participantii (membrii echipei), sunt studenti ai unei universitati de drept public sau privat acreditate din Romania, in orice domeniu de studii universitare (inclusiv domeniul artistic); • participantul/echipa este calificat(a) in faza finala a unei competitii/concurs international de inventivitatea/creativitate tehnico-stiintifica pe baza unui proces transparent de selectie; • institutia organizatoare a competitiei/concursului international are vizibilitate internationala recunoscuta. • Buget: 4000 lei pentru: • achizitie de documentatie specifica pentru pregatire faza finala competitie, • realizarea practica a prototipului, machetei, modelului, exponatului ce urmeaza a fi prezentat la faza finala a concursului international • diseminarea si promovarea imaginii echipei. DCE, ASE Bucuresti - Dezbatere 12 Iunie 2008

 18. PREMIEREA INOVĂRII TEHNICO-ŞTIINŢIFICE ŞI A CREATIVITĂŢII ARTISTICE (II) • Finantarea se face pe baza verificarii datelor cuprinse in cererea de finantare si pe baza confirmarii de selectie primite din partea entitatii organizatoare a competitiei, confirmare data pe baza unui protocol incheiat intre finantator si organizatia care sustine participarea aplicantului (individual/echipa) la competitie. • Suma intra in categoria premii si se impoziteaza conform legislatiei in vigoare. • Alte precizari: • Finantarea se face in avans, in max. 10 zile lucratoare de la data primirii confirmarii selectiei • Dupa finalizarea concursului, participantul are obligatia de a prezenta finantatorului, in max. 15 zile lucratoare, un raport privind participarea sa la competitia/concursul international. • Nota: Pentru o persoana/echipa participanta intr-o competitie/concurs international se poate acorda o singura finantare de acest tip. • Calendarul indicativ al actiunilor de depunere si evaluare • Propunerile de proiecte se primesc pe parcursul intregului an. Analiza propunerilor primite se face lunar. DCE, ASE Bucuresti - Dezbatere 12 Iunie 2008

 19. BURSE DE CERCETARE “ŞTEFAN ODOBLEJA” • Scop: • Cresterea numarului de burse de cercetare acordate pe baza de competitie, pentru tineri doctoranzi romani, de catre programe existente, recunoscute la nivel international. • Criterii de eligibilitate (pentru programul pentru care se solicita finantare din partea PN2): • Institutia gazda a programului este o institutie de cercetare de drep public sau de drept privat non-profit avand o vizibilitate internationala dovedita. • Programul pentru care se solicita finantare din partea PN2 exista, are un numar de burse finantate din surse internationale si se deruleaza de un interval de timp suficient de mare pentru a-i conferi credibilitate. • Cerinte privind programul de burse de cercetare pentru care se solicita finantarea din partea PN2: • program deja existent, cu finantare internationala, care acorda bursele de cercetare pe baza de competitie, la procesul de evaluare participand atat specialisti romani cat si specialisti straini; • numarul de burse solicitate a fi finantate din PN2, nu poate fi mai mare de 10, nedepasind numarul de burse acordate de programul deja exsistent, cu finantare internationala; • durata unei burse individuale de cercetare acordata de program este de max.12 luni. Buget:max. 12.500 Euro, echivalent lei. • Cheltuieli eligibile: cuantumul bursei de cercetare, cheltuieli indirecte (regie), informare-documentare, materiale, publicare, mobilitati interne si internationale (stagiu de pregatire in strainatate de max. 1 luna pentru toata perioada de derulare a bursei). • Termen de depunere: continuu • . DCE, ASE Bucuresti - Dezbatere 12 Iunie 2008

 20. IDEI • Proiecte de cercetare exploratorie • Proiecte complexe de cercetare exploratorie • Workshop-uri exploratorii • ROMANIA-GERMANIA - Cadrul de colaborare in cercetarea stiintifica 2008 DCE, ASE Bucuresti - Dezbatere 12 Iunie 2008

 21. Programul IDEI – Proiecte de cercetare exploratorie • Scop: • Prin acest tip de proiect se urmareste dezvoltarea cunoasterii atat prin cercetare fundamentala cat si prin cercetari avansate pentru rezolvarea unor probleme complexe, de frontiera, care presupun abordare interdisciplinara. • Criterii de eligibilitate: • directorul de proiect este doctor in stiinte • directorul de proiect are contract de munca, pe toata perioada derularii proiectului, intr-o institutie de invatamant superior sau de cercetare, neexistand limita de varsta • costurile aferente activitatilor de cercetare aplicativa (daca exista) nu depasesc 10% din bugetul total al propunerii de proiect • institutia gazda a proiectului este inregistrata si validata in Registrul Potentialilor Contractori si se incadreaza in definitia de cercetare conform Cadrului Comunitar de ajutor de stat de CDI (C323/2006); • un director de proiect poate beneficia, la un moment dat, de finantare pentru un singur proiec DCE, ASE Bucuresti - Dezbatere 12 Iunie 2008

 22. Programul IDEI – Proiecte de cercetare exploratorie (II) • Durata:36 de luni • Buget:max. 1.000.000 lei. • Cheltuieli eligibile: • cheltuieli de personal in acord cu legislatia in vigoare la datele la care se fac platile (salarii, CAS, somaj etc) – max. 60% din bugetul proiectului • cheltuieli indirecte (regie) – nu poate fi depasita valoarea regiei • cheltuieli de logistica necesare pentru derularea proiectului (infrastructura de cercetare, cheltuieli materiale, diseminare etc • cheltuieli de mobilitati (stagii de documentare – cercetare in tara si , strainatate, participari la manifestati stiintifice nationale si internationale) • Structura echipei de cercetare - maxim 6 persoane, inclusiv directorul de proiect • un cercetator coordonator (“principal investigator” – PI), doctor in stiinte, care avand o activitate stiintica cu vizibilitate internationala; • cercetatori cu experienta, de preferat post-doctoranzi • cercetatori in formare, de preferat tineri doctoranzi • La momentul depunerii propunerii de proiect poate fi prezentata intreaga echipa de cercetare. Pozitiile pentru cercetatorii in formare pot fi libere, dar se evidentiaza rolul lor in echipa de cercetare. DCE, ASE Bucuresti - Dezbatere 12 Iunie 2008

 23. Programul IDEI – Proiecte de cercetare exploratorie (III) Alte recomandari: • In evaluarea proiectului se va tine cont atat de performanta stiintifica demonstrata a coordonatorului cat si cea a cercetatorilor cu experienta, membrii ai echipei de cercetare. • Se va aprecia calitatea stiintifica si gradul de noutate al propunerii de proiect, incurajandu-se abordari noi, chiar cu risc stiintific crescut dar cu potential de a produce rezultate deosebite. • Se va avea in vedere mediul de cercetare, infrastructura de cercetare existenta, precum si existenta/accesul la facilitatile de cercetare critice pentru reusita proiectului. • Sunt stimulate proiectele care abordeaza teme de cercetare in care echipa colaboreaza deja international. • Prin acest proiect nu sunt incurajate investitiile in infrastructura, fiind apreciat modul in care se face referire la utilizarea infrastructurii existente si/sau la alte surse de finantare pentru consolidarea acesteia. DCE, ASE Bucuresti - Dezbatere 12 Iunie 2008

 24. Programul IDEI – Proiecte complexe de cercetare exploratorie • Scop:Dezvoltarea cunoasterii prin cercetare fundamentala cu caracter avansat interdisciplinar si / sau transdisciplinar, pentru dezvoltarea unor directii complexe de cercetare prin: • - dezvoltarea de modele teoretice avansate pentru fenomene complexe; • - efectuarea de experimente complexe care sa evidentieze noi aspecte fundamentale sau care sa valideze modele teoretice existente sau dezvoltate in cadrul proiectului; • - utilizarea rezultatelor si teoriilor dintr-un domeniu al stiintei intr-un domeniu complementar; • - integrarea modelelor teoretice si/sau a rezultatelor experimentale din diferite domenii ale stiintei prin forma unor teorii unificate cu grad sporit de generalitate; Durata proiectului36 de luni Buget: max. 7.000.000 lei DCE, ASE Bucuresti - Dezbatere 12 Iunie 2008

 25. Programul IDEI – Proiecte complexe de cercetare exploratorie (II) Procedura de depunere, evaluare si selectie a propunerilor de proiecte: Etapa I • - se depun si se evalueaza propunerile de proiecte, scrise conform cererii de finantare (formular de aplicatie – etapa I). Propunerea de proiect va cuprinde descrierea pe scurt a proiectului si a consortiului format din echipe de cercetare interdisciplinara si /sau transdisciplinara. • Propunerile de proiecte primite in prima etapa de depunere sunt verificate de catre un panel interdisciplinar constituit din experti nationali, pentru a se asigura ca toate criteriile de eligibilitate sunt indeplinite. Fiecare propunere de proiect va primi calificativul admis/respins stabilit de CNCSIS in baza recomandarilor panelului. DCE, ASE Bucuresti - Dezbatere 12 Iunie 2008

 26. Programul IDEI – Proiecte complexe de cercetare exploratorie (III) • Criterii de eligibilitate la etapa I • propunerile de proiecte abordeaza teme de cercetare fundamentala cu caracter interdisciplinar si/sau transdisciplinar si sunt in concordanta cu scopul si obiectivele instrumentului de finantare • directorul de proiect are cartea de munca, la momentul depunerii propunerii de proiect, intr-o institutie de invatamant superior sau de cercetare din Romania; • directorul de proiect este doctor in stiinte; • propunerea de proiect poate fi depusa de un consortiu interdisciplinar si/sau transdisciplinar, format din echipe de cercetare din acceasi institutie sau din mai multe institutii de invatamant superior sau de cercetare. Coordonatorul fiecarei echipe de cercetare este doctor in stiinte; • institutiile de invatamant superior sau de cercetare participante intr-un proiect, in calitate de coordonator sau partener, trebuie sa fie inregistrate si validate in Registrul Potentialilor Contractori si sa se incadreze in definitia organizatiei de cercetare conform Cadrului Comunitar de ajutor de stat CDI (C323/2006); • un director de proiect poate beneficia, la un moment dat, de finantare pentru un singur proiect de acest tip; • directorul de proiect indica cel putin 3 nume de cercetatori (cu datele de contact) din strainatate, cu larga recunoastere internationala, care pot da referinte despre directorul de proiect privind expertiza si vizibilitatea sa in legatura cu tema de cercetare propusa. DCE, ASE Bucuresti - Dezbatere 12 Iunie 2008

 27. Programul IDEI – Proiecte complexe de cercetare exploratorie (IV) ETAPA II: Directorii propunerilor de proiecte declarate admise in urma etapei I sunt invitati sa transmita in detaliu propunerile de proiecte, conform cererii de finantare (formulare de aplicatie – etapa II, in limba romana si in limba engleza). Procedura de evaluare: Propunerile de proiecte declarate admise dupa prima etapa sunt evaluate, din punct de vedere al calitatii stiintifice, de catre paneluri de experti, constituite din specialisti straini, care acorda note conform “Criteriilor de evaluare”. Criterii de evaluare: Criteriul 1: Calitatea stiintifica a proiectului – 40% Criteriul 2: Resursa umana implicata in realizarea proiectului – 35% Criteriul 3: Facilitati de cercetare, echipamente si alte resurse - 15% Criteriul 4: Implementarea proiectului - 10% DCE, ASE Bucuresti - Dezbatere 12 Iunie 2008

 28. Programul IDEI – Proiecte complexe de cercetare exploratorie (V) • Cheltuieli eligibile: • cheltuieli de personal in acord cu legislatia in vigoare la datele la care se fac platile (inclusiv cheltuieli de angajator) – max. 60% din bugetul proiectului • cheltuieli indirecte (regie) – max. 10% din bugetul proiectului • cheltuieli de logistica necesare pentru derularea proiectului - max. 35% din bugetul proiectului • cheltuieli de mobilitati - max.10% din bugetul proiectului DCE, ASE Bucuresti - Dezbatere 12 Iunie 2008

 29. Programul IDEI – Workshop-uri exploratorii • Scop: • Identificarea de noi demersuri in cercetarea fundamentala in vederea explorarii de noi domenii ale stiintei pentru: • - dezvoltarea unor modele teoretice avansate pentru fenomene complexe; • - efectuarea de experimente complexe care sa evidentieze noi aspecte fundamentale sau sa valideze modele teoretice existente; • - utilizarea rezultatelor si teoriilor dintr-un domeniu al stiintei intr-un domeniu complementar; • - abordarea unor directii de cercetare cu potential/utilitati recunoscute de comunitatea stiintifica internationala. • Criterii de eligibilitate: • - cererea de finantare este realizata de un cercetator care isi desfasoara activitatea intr-o institutie de invatamant superior sau de cercetare din Romania; • - numarul maxim de participanti este de 30 (inclusiv organizatorul si lectorii invitati); • - participantii la workshop pot fi atat cercetatori romani cat si straini (inclusiv tineri cercetatori ocupand pozitii doctorale si/sau post doctorale); • - selectia participantilor se face pe baza experientei stiintifice si a capacitatii de a participa activ la lucrarile workshop-ului, neexistand taxa de participare; DCE, ASE Bucuresti - Dezbatere 12 Iunie 2008

 30. Programul IDEI –Workshop-uri exploratorii (II) • Categorii de participanti: • lectori invitati (keyspeakers) romani si straini; • participanti (cercetatori) romani si straini. • Durata workshop-ului este de 1-3 zile. • Buget:maximum 30.000 lei. • Cheltuieli eligibile: • 􀂾 cheltuieli de mobilitati* (conform legislatiei in vigoare) pentru participatii romani si lectorii invitati romani si straini (keyspeakers); • cheltuieli specifice**: elaborarea si tiparirea documentelor de workshop, consumabile, realizare pagina web, masa oficiala, tratatie, etc. • Observatii: • * Nu se asigura finantare pentru participantii straini; • ** Nu se accepta la finatare costuri pentru inchirierea spatiilor si echipamente necesare desfasurarii workshop-ului si costurile pentru activitati administrative locale, toate acestea fiind acoperite prin co-finantare. DCE, ASE Bucuresti - Dezbatere 12 Iunie 2008

 31. Programul IDEI –Workshop-uri exploratorii (III) • Elementele ce se regasesc in cererea de finantare: 1. Tema workshop-ului exploratoriu • 2. Prezentare detaliata a temei de cercetare abordata in cadrul workshop-ului • 3. Rezultate scontate • 4. Program preliminar • 5. Lista participantilor (lectori invitati si participanti) • 6. Buget estimativ • 7. Scurt CV al organizatorului DCE, ASE Bucuresti - Dezbatere 12 Iunie 2008

 32. Programul IDEI – ROMANIA-GERMANIA – Cadrul de colaborare in cercetarea stiintifica 2008 • In baza acordului incheiat intre Consiliul National al Cercetarii Stiintifice din Invatamantul Superior – Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior si a Cercetarii Stiintifice Universitare (CNCSIS-UEFISCSU) si Fundatia Germana pentru Cercetare (DFG-Deutsche Forschungsgemeinschaft, www.dfg.de ) au fost stabilite urmatoarele obiective privind colaborarea stiintifica: • consolidarea colaborarilor stiintifice existente precum si identificarea si dezvoltarea de noi teme de cercetare de interes reciproc; • dezvoltarea de proiecte comune de cercetare, cu sprijin financiar din partea CNCSIS-UEFISCSU pentru echipa de cercetare din Romania si cu sprijin financiar din partea DFG pentru echipa de cercetare din Germania; • integrarea echipelor de cercetare din Romania, cu sprijin financiar din partea CNCSIS-UEFISCSU, in proiecte de cercetare de anvergura din Germania. • Principiile care au stat la baza dezvoltarii instrumentelor de finantare: • utilizarea instrumentelor de finantare existente in cadrul CNCSIS-UEFISCSU si DFG prin adaugarea unei componente care sa sustina colaborarea; • utilizarea sistemului de evaluare peer-review, la nivelul fiecarei organizatii, reciproc DCE, ASE Bucuresti - Dezbatere 12 Iunie 2008

 33. Programul IDEI – ROMANIA-GERMANIA – Cadrul de colaborare in cercetarea stiintifica 2008 (II) • Instrumente de finantare: • Workshop-uri Stiintifice • Proiecte comune de cercetare (Joint Research Project) • Participarea echipelor de cercetare din Romania la Collaborative Research Centres DCE, ASE Bucuresti - Dezbatere 12 Iunie 2008

 34. Programul IDEI – ROMANIA-GERMANIA – Cadrul de colaborare in cercetarea stiintifica 2008 (III) Workshop-uri Stiintifice • Instrumentele de finantare existente: • CNCSIS -UEFISCSU: Workshop Exploratoriu, Program “IDEI” www.cncsis.ro • DFG:Bilateral Symposiahttp://www.dfg.de/en/international/international_context/koop_allg/bilaterale_proj.html • Cum acceseaza acest instrument de finantare un cercetator din Romania? • finantarea unui Workshop Exploratoriu, in Romania, cu participanti internationali, inclusiv din Germania, se solicita conform pachetului de informatii specific programului; • pentru proiectele acceptate la finantare in urma evaluarii efectuate la nivel national, de catre CNCSIS-UEFISCSU, cheltuielile participantilor din Germania sunt suportate de catre DFG in baza unei informari in scris a CNCSIS-UEFISCSU, insotita de fisa de evaluare a workshopului. DCE, ASE Bucuresti - Dezbatere 12 Iunie 2008

 35. Programul IDEI – ROMANIA-GERMANIA – Cadrul de colaborare in cercetarea stiintifica 2008 (IV) Workshop-uri Stiintifice • pentru “Bilateral Symposia” finantate de DFG pentru o topica noua, nerepetitiva, la care sunt invitati in calitate de participanti si/sau keyspeakers cercetatori din Romania, costurile de deplasare pentru acestia sunt asigurate de CNCSIS-UEFISCSU, pe baza unei informari scrise primite de la DFG si a fisei de evaluare • fiecare participant din Romania ce solicita finantare trebuie sa completeze cerere de finatare; • suma maxima admisa pentru o deplasare este de 700 Euro (echivalent lei); • suma totala acordata pentru participantii din Romania la un eveniment de tip “Bilateral Symposia” nu depaseste suma de 5.000 Euro; • acordarea finantarii se va face cu prioritate pentru keyspeakers; • conform legislatiei in vigoare finantarea se face la decontare; • cheltuielile aferente mobilitatii nu au mai fost si nu vor fi decontate din alte contracte de cercetare sau din alte surse de finantare; • Calendar: • Procesul de finantare are un caracter continuu, asigurarea finantarii facandu-se in urma informarii DFG cu privire la proiectele declarate castigatoare. DCE, ASE Bucuresti - Dezbatere 12 Iunie 2008

 36. Programul IDEI – ROMANIA-GERMANIA – Cadrul de colaborare in cercetarea stiintifica 2008 (V) • Joint Research Project • Instrumentele de finantare existente: • CNCSIS -UEFISCSU: - Proiecte de Cercetare Exploratorie, Program “IDEI” • DFG: Individual Grants Programme • http://www.dfg.de/en/research_funding/individual_grants_programme/ • Cum acceseaza acest instrument de finantare un cercetator din Romania? • un cercetator din Romania, in calitate de director proiect, participa la competitia organizata pentru programul “IDEI”, Proiecte de Cercetare Exploratorie, conform pachetului de informatii specific programului; • in situatia in care propunerea de proiect este acceptata la finantare exista posibilitatea suplimentarii bugetului aprobat cu suma de max. 20.000 Euro (echivalent lei)daca exista o colaborare intre proiectul din Romania si un proiect din Germania finantat de catre DFG. • in vederea acordarii suplimentarii de buget, directorul de proiect din Romania trebuie sa completeze fisa sintetica privind colaborarea cu proiectul din Germania; • suplimentarea de buget se acorda doar in situatia in care si proiectul din Germania este acceptat la finantare de catre DFG. • Calendar: • Conform calendarului indicativ pentru Proiecte de Cercetare Exploratorie. DCE, ASE Bucuresti - Dezbatere 12 Iunie 2008

 37. Programul IDEI – ROMANIA-GERMANIA – Cadrul de colaborare in cercetarea stiintifica 2008 (VI) • Participarea echipelor de cercetare din Romania la noi proiecte de cercetare de tip “Collaborative Research Centers”, Germania • Instrumentele de finantare existente: • CNCSIS –UEFISCSU - Proiecte de Cercetare Exploratorie, Program “IDEI” • DFG:Collaborative Research Centers (Sonderforschungsbereich /Transregio) http://www.dfg.de/en/research_funding/coordinated_programmes/collaborative_research_centres/in_brief/index.html • Cum acceseaza acest instrument de finantare o echipa de cercetare din Romania? • la initiativa germana, echipe de cercetare din Romania pot fi partenere in proiecte noi de tip “Collaborative Research Projects”; • evaluarea proiectelor cu parteneri din Romania se face si cu participarea expertilor romani; • in situatia in care un proiect de acest tip este aprobat spre finantare, DFG transmite catre CNCSIS-UEFISCSU o informare scrisa, insotita de fisa de evaluare; • echipele de cercetare din Romania implicate in asemenea proiecte sunt finantate, pentru cercetarile desfasurate in cadrul proiectului, de catre Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica programul “CAPACITATI” prin CNCSIS-UEFISCSU, in limita bugetului si conform structurii unui proiect de tip “Proiecte de Cercetare Exploratorie”; echipa de cercetare din Romania completeaza o cerere de finantare. • Calendar: • Procesul de finantare are un caracter continuu, asigurarea finantarii facandu-se in urma informarii primite le la DFG cu privire la proiectele declarate castigatoare. DCE, ASE Bucuresti - Dezbatere 12 Iunie 2008

 38. PARTENERIATE • Structura programului: • 1. Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţii; • 2. Energie; • 3. Mediu; • 4. Sănătate; • 5. Agricultura, siguranţa şi securitate alimentară; • 6. Biotehnologii; • 7. Materiale, procese şi produse inovative; • 8. Spaţiu si securitate; • 9. Cercetare socio-economică şi umanistă. DCE, ASE Bucuresti - Dezbatere 12 Iunie 2008

 39. Domeniul 9 - Cercetare socio-economica si umanista • Directii de cercetare: • 9.1 Noi metode manageriale, de marketing şi dezvoltare • 9.2 Calitatea educaţiei • 9.3 Calitatea ocupării • 9.4 Capitalul uman, cultural şi social • 9.5 Patrimoniul material / nonmaterial, turismul cultural; industriile creative • 9.6 Inegalităţi socioumane; disparităţi regionale. • 9.7 Tehnologie, organizaţie şi schimbare culturală • 9.8 Locuirea DCE, ASE Bucuresti - Dezbatere 12 Iunie 2008

 40. Participantii la competitie • Categoriile de institutii si unitati care pot participa şi primi finanţare din bugetul programului sunt: • 1. Consortii de entitati CDI • 2. Consortii de entitati CDI, agenti economici sau unitati de administratie publica locala sau centrala • 3. Agenti economici sau unitati de administratie publica locala sau centrala in parteneriat cu entitati CDI • Entitatile romane cu personalitate juridica ce nu au in obiectul de activitate cercetaredezvoltare (cod CAEN 7310/7320 si/sau 72 [1]) pot participa in proiectele programului 4 in calitate de cofinantatorsi beneficiar al rezultatelor, fara a accesa fonduri publice necesare derularii activitatilor asumate de acestia in cadrul proiectului. • Colaboratorii internationali, persoane juridice, pot participa in proiectele din Programul 4 – “Parteneriate in domeniile prioritare”, in calitatate de parteneri in realizarea proiectului, dar nu pot fi conducatori de proiect. Resursele financiare pentru colaboratorii externi se vor asigura din fonduri proprii. Rezultatele obtinute de catre toate entitatile participante in proiect vor fi utilizate in conformitate cu prevederile Acordului ferm de parteneriat. • [1] Conform noilor coduri de codificare CAEN clasificarea activitatilor din economia nationala numarul 2, publicat in Monitorul Oficial partea I, nr. 293/03.05.2007 DCE, ASE Bucuresti - Dezbatere 12 Iunie 2008

 41. Conditii de eligibilitate a participantilor • Persoane juridice române legal constituite trebuie: • a) să nu fie declarate, conform legii, în stare de incapacitate de plată; • b) plăţile/conturile să nu fie blocate conform unei hotărâri judecătoreşti; • c) să nu se facă vinovate de declaraţii inexacte cu privire la informaţiile solicitate de Autoritatea contractantă, în vederea selectării contractorilor; • d) să nu fi încălcat prevederile unui alt contract de finanţare încheiat anterior cu o Autoritate contractantă. • e) activitatea de cercetare dezvoltare sa fie prevazuta in obiectul lor de activitate – cod CAEN 7310/7320 si/sau 72[1], daca organizatia respectiva desfasoara in cadrul proiectului activitati de CDI finantate de la bugetul de stat. • f) sa fie inscrisi în Registrul Potenţialilor Contractori (RPC). • Detaliile privind modalitatea de înscriere în RPC se vor afişa pe site-ul www.mct.ro/rpc . • g) sa respecte conditiile de prezentare si formularele impuse prin Pachetul de informatii. • h) sa respecte termenele si conditiile de depunere a documentelor. • i) sa respecte legislatia cu privire la ajutorul de stat. • Directorul de proiect este persoana fizica cu cetatenie romana, angajata cu contract individual de munca in cadrul institutiei conducatoare a proiectului si care are responsabilitatea conducerii proiectului. DCE, ASE Bucuresti - Dezbatere 12 Iunie 2008

 42. Tipurile de proiecte si activitatile care se pot finanta • Proiecte complexe (PC) • Scop:Proiectele complexe, in parteneriat, urmăresc atingerea unor obiective ce vizeaza cercetarea precompetitiva pentru dezvoltarea ştiinţei şi a tehnologiilor de vârf din Romania, avand ca rezultate asteptate dezvoltarea de  modele functionale, experimentale, tehnologii, produse, prototipuri, instalatii pilot, procese şi serviciiinovative. • Buget: max. 2.000.000 lei • Durata:maxim 36 luni. • Numar de participanti: minim 3, se recomanda ca numarul acestora sa nu depaseasca 10. • Valoarea activitatilor de cercetare fundamentala nu poate depasi 10 % din valoarea proiectului finantat de la buget. • Valoarea activitatilor suport care sunt in completarea activitatilor de cercetare dezvoltare nu poate depasi 15 % din valoarea finantarii de la buget. • Nivelul maxim admis pentru dotari este de 30% din valoarea proiectului de la bugetul de stat. • Contractorul poate subcontracta max 5% din valoarea contractului cu terţi (subcontractori diferiţi de partenerii din cadrul proiectului). • Prezenta si implicarea in parteneriat a unui agent economic constitue un avantaj. DCE, ASE Bucuresti - Dezbatere 12 Iunie 2008

 43. Proiecte complexe (PC) – Tipuri de activitati ce se pot finanta DCE, ASE Bucuresti - Dezbatere 12 Iunie 2008

 44. Proiecte complexe (PC) – Tipuri de activitati ce se pot finanta (II) Nota: Tipurile de activitati mentionate in tabel nu sunt obligatoriu de abordat in totalitate, iar ordinea lor se va stabili de catre cel care configureaza oferta de proiect. DCE, ASE Bucuresti - Dezbatere 12 Iunie 2008

 45. Proiecte complexe (PC) – Documentele ofertei DCE, ASE Bucuresti - Dezbatere 12 Iunie 2008

 46. Procedura de depunere a ofertei de proiect Pasul 1: In vederea programarii pentru depunerea proiectului on-line, directorul de proiect va inregistra obligatoriu oferta de proiect on-line pe site-ulcompetitiei, urmand instructiunile de inregistrare. Pasul 2: Dupa completarea informatiilor cerute la inregistrare, directorul de proiect va putea sa imprime pe hartie din formatul afisat pe site: - confirmarea depunerii ofertei de proiect; - numărul de inregistrare alocat; - userul si parola necesare depunerii on-line a ofertei de proiect; Pasul 3: Dupa incheierea etapei de inregistrare on-line, conform calendarului afisat,directorul de proiect va urmari pe site informatiile privind programarea depunerii, respectiv termenul pentru depunerea on-line, alocata fiecarei ofertede proiect. DCE, ASE Bucuresti - Dezbatere 12 Iunie 2008

 47. PC- Procedura de depunere a ofertei de proiect (II) Pasul 4: Conform programarii afisate pe site, Conducatorul de proiect va efectuadepunerea on-line a ofertei de proiect. Aceasta consta in completareainformatiilor on-line, precum si in incarcarea fisierului „pdf” cupropunerea deproiect, Conducatorul de proiect are obligatia de a depune la sediul CNMP (personal,prin posta sau prin delegat), in maxim 5 zile lucratoare de ladepunerea on-line, intr-un plic sigilat, documentatia pe suport electronic a proiectului (CD) impreuna cu Acordul de parteneriat (Anexa I.11) si Declaratia de conformitate (Anexa I.12), pe suport de hartie, semnate si stampilate, in original. Informatiile privind procedura de depunere on-line, vor fi disponibile pe site-ulcompetitiei.www.cnmp.ro DCE, ASE Bucuresti - Dezbatere 12 Iunie 2008

 48. Date de contact si Calendarul competiţiei • Date de contact: • Pentru informatii suplimentare puteti sa : • vizitati site-ul: www.cnmp.ro • scrieti un e-mail la: parteneriate@cnmp.ro • trimiteti o scrisoare pe adresa: str. Mendeleev 21-25, sector 1, Bucuresti DCE, ASE Bucuresti - Dezbatere 12 Iunie 2008

 49. Programul CAPACITATI • Program component al Planului National de Cercetare Dezvoltare, Inovare – PN II 2007-2013 • Management program: Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, -ANCS, str. Mendeleev, nr. nr.21-25, sector 1, et.3, cam. 312 bis, tel. 319 2326 / 295 . DCE, ASE Bucuresti - Dezbatere 12 Iunie 2008

 50. Programul CAPACITATI – Structura programului • Modulul I, pentru dezvoltarea bazei materiale pentru cercetare în instituţiile CD şi în universităţi, inclusiv la nivel regional, şi dezvoltarea infrastructurilor CD de interes naţional. • Acest modul este pus în practică prin proiecte de investiţii pentru dezvoltarea infrastructurii publice CD. DCE, ASE Bucuresti - Dezbatere 12 Iunie 2008