kreftpasienter hvordan f til god rehabiliteringsomsorg n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kreftpasienter: Hvordan få til god rehabiliteringsomsorg? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kreftpasienter: Hvordan få til god rehabiliteringsomsorg?

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

Kreftpasienter: Hvordan få til god rehabiliteringsomsorg? - PowerPoint PPT Presentation


 • 115 Views
 • Uploaded on

Kreftpasienter: Hvordan få til god rehabiliteringsomsorg?. Hanne Bertnes Råheim Spesialist i onkologisk fysioterapi Mars 2014. Hvor går veien videre?. Frisk? Ferdigbehandlet?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Kreftpasienter: Hvordan få til god rehabiliteringsomsorg?' - kaya


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kreftpasienter hvordan f til god rehabiliteringsomsorg

Kreftpasienter: Hvordan få til god rehabiliteringsomsorg?

Hanne Bertnes Råheim

Spesialist i onkologisk fysioterapi

Mars 2014

frisk ferdigbehandlet
Frisk? Ferdigbehandlet?

”Legen sier jeg er frisk og skal leve som før. Men jeg føler meg ikke frisk og livet er helt forandret. Jeg aner ikke hva jeg skal gjøre. Kan jeg gjøre noe? Hvor skal jeg begynne?”

”Jeg føler med som et speilegg, helt sånn splæsj”

Nettverkskonferanse rehabilitering i kreftomsorg 2013

samfunns konomi
Samfunnsøkonomi
 • Rammer mange
 • Andelen overlevere øker
 • Bivirkningene og seneffektene er omfattende
    • Dette skal følges opp
    • Mange av dem det gjelder havner utenfor arbeidslivet
kreftrehabilitering
Kreftrehabilitering

Kreftrehabilitering forstås som en prosess hvor målet er realistisk og meningsfylt for den det gjelder. Målet kan forandre seg etter hvert som sykdommen går sin gang, men vi kaller det rehabilitering hele veien.

Kreftomsorg nr 3/2003

omsorg for rehabilitering starter n r diagnosen stilles
Omsorg for rehabilitering starter når diagnosen stilles
 • Trygghet og tillit til helsepersonellet
  • Medisinske ekspertise/beste behandling
  • Medmenneskelighet og tilstedeværelse
 • Forståelig informasjon om sykdommen og behandlingen
 • Styrke håpet – livet er ikke slutt med kreftdiagnosen
 • Dialog med pasient og pårørende om hva de selv kan gjøre
 • Oppfordre til å delta og være fysisk og mentalt aktive på et rimelig nivå
kreftrehabilitering1
Kreftrehabilitering

Handler om omstilling til og mestring av en ny livssituasjon, ikke nødvendigvis oppbygging til noe som har vært.

 • Godta omstillingen
 • Akseptere forandringer
 • Styrke sterke sider
 • Fokusere på det mulige
stadieinndeling rehabilitering
Stadieinndeling rehabilitering
 • Gjenoppbygging: returnere til samme funksjonsnivå som før sykdom, uten varige mèn
 • Forebyggende: minimalisere innvirkningen av sykdom og lære å mestre varige mèn
 • Støttende: Minimalisere funksjonstap og gi nødvendig støtte hos pasienter med aktiv sykdom hvor en ikke forventer kurasjon
 • Palliativ: tiltak for å redusere komplikasjoner av sykdom og behandling samt ren lindrende behandling og støtte

Rankin m fl 2008

helsepersonells rolle
Helsepersonells rolle
 • Må ha kunnskap om kreft og kreftbehandling
 • Ha faglig kompetanse og trygghet
 • Velge passende tiltak
 • Hjelpe, inspirere og motivere til egeninnsats på et rimelig nivå
 • Tilpasse behandling ift pasientens tilstand og reaksjoner
 • Ha tverrfaglig samarbeidsvilje og respekt
 • Gi rom for refleksjon over egen praksis
etiske aspekter
Etiske aspekter
 • Realistiske mål
 • På pasientens premisser
 • Fleksibilitet og varhet
 • Ivaretakelse av pårørende
hva er den ideelle rehabilitering
Hva er den ideelle rehabilitering?
 • Individuelt!
 • Behovene varierer fra grunnleggende til mer avanserte
 • Vi har ingen felles «rehabiliteringpakke»
 • Men følgende rehabiliteringbehov er vanlige:
  • Fysiske
  • Psykiske
  • Sosiale
  • Eksistensielle
utfordringer for pasienten
Utfordringer for pasienten
 • Kommunikasjon og relasjoner i familien
 • Fysiske plager og inaktivitet
 • Isolasjon og motløshet
 • Angst for fremtiden
 • Forhold i arbeidslivet
 • Økonomi
 • Problemer med matinntak eller fordøyelse
 • Angst for tilbakefall av sykdommen
utfordringer for oss
Utfordringer for oss…
 • Kortere liggetid
 • Økt press på helsepersonell med økende teknologi
 • Høye krav til produktivitet og effektivitet
 • Kvalitetssikring
 • Dokumentasjonsrutiner
 • Forskning

=MINDRE TID MED PASIENTENE

hvordan er oppf lgingen og hvilke tilbud finnes
Hvordan er oppfølgingen og hvilke tilbud finnes?
 • Kontroll hos lege
 • For brystopererte er det rutiner for oppfølging hos fysioterapeut
 • Kommunale kreftsykepleiere og kreftkontakter
 • Rehabiliteringsinstitusjoner
 • Annen poliklinisk oppfølging
 • Kreftforeningen
 • Pasientorganisasjoner
samarbeid og tverrfaglighet
Samarbeid og tverrfaglighet
 • Samarbeid innad og på tvers av nivå
 • Forskjellige yrkesgrupper og innad i yrkesgrupper

Sykepleier, lege, ergoterapeut, psykolog fysioterapeut, prest, KEF, sosionom, tannlege, ortopeditekniker mm

hva er tverrfaglig samarbeid
Hva er tverrfaglig samarbeid?
 • Et samarbeid mellom forskjellige profesjoner
 • Samarbeidet har som mål å løse / møte utfordringer sammen med pasienten
 • Flat struktur, men gjerne med en valgt leder/koordinator – denne oppgaven kan gå på omgang
 • Hver yrkesutøver skal få benytte sin komptanse til beste for pasienten
 • Viktig med godt samspill og god kommunikasjon

ER DETTE MULIG Å OPPNÅ?

individuell plan
Individuell plan
 • Kan være et nyttig verktøy i kartlegging og identifisering av rehabiliteringsbehov
 • Kan hjelpe oss å koordinere tverrfaglige tjenester
 • En rett for alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester

Blir individuell plan brukt i rehabiliterinsomsorgen for kreftpasienter?

Fungerer det?

overordna planer og retningslinjer
Overordna planer og retningslinjer
 • Nasjonal kreftplan 1999-2003
 • Nasjonal strategi for kreftområdet 2006-2009
 • Regional kreftplan 2000
 • Funksjonsfordeling mellomsykehusene vedtatt av styret i Helse Nord RHF
overordna m l for kreftstrategien og handlingsplan
Overordna mål for kreftstrategien og handlingsplan
 • En mer brukerorientert kreftomsorg
 • Norge skal bli et foregangsland for gode pasientforløp
 • Norge skal bli et foregangsland innen kreftforebygging
 • Flere skal overleve og leve lenger med kreft
 • Best mulig livskvalitet for kreftpasienter og pårørende
mona b hn 2000 forslag til rehabiliteringsomsorg for kreftpasienter
Mona Bøhn (2000): Forslag til rehabiliteringsomsorg for kreftpasienter
 • Rapportsystem mellom sykehusene og kommunehelsetjenesten
 • Kommunetjenesten kan etablere en flerfaglig gruppe med ansvar for rehabilitering av kreftpasienter
 • Kartlegging og oversikt over videre henvisningsmuligheter
 • Lav terskel
hvilket helsetjenesteniv
Hvilket helsetjenestenivå?
 • Tidlig rehabilitering
 • Senere rehabilitering
hvordan fungerer det i dag
Hvordan fungerer det i dag?
 • Henvises de aktuelle pasientene til rehabilitering fra spesialisthelsetjenesten?
  • Er de tilgjengelige tilbudene tilfredstillende?
  • Har vi nok kompetanse?
 • Klarer vi å identifisere og hjelpe pasienter med seneffekter på en bra nok måte?
 • Er samarbeidet ang denne pasientgruppen bra nok (innad+ på tvers av helsetjenestenivå)
 • Er det allment akseptert at seneffektene kan by på problemer i mange år etter avslutta behandling?
 • Ønsker kreftoverlevere oppfølging eller vil de «legge det bak seg»?
oppsummering
Oppsummering
 • Vurder rehabiliteringbehov kontinuerlig utover i prosessen
 • Avgjørende med samordning: rett innsats, til rett tid, på rett nivå
 • Vil senere politiske føringer og utviklingen forøvrig tvinge fram nye tilbud og system som optimaliserer kreftomsorgen?