Quines lleis regeixen les relacions laborals
Download
1 / 19

Quines lleis regeixen les relacions laborals ? - PowerPoint PPT Presentation


 • 100 Views
 • Uploaded on

Quines lleis regeixen les relacions laborals ?. Lliure disponibilitat de les parts per arribar acords. Activitat: role –playing 65 hores. .La Relació laboral.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Quines lleis regeixen les relacions laborals ?' - karl


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Quines lleis regeixen les relacions laborals

Lliure disponibilitat de les parts per arribar acords

Activitat: role –playing 65 hores


La relaci laboral
.La Relació laboral

 • L’Estatut dels Treballadors és el text normatiu bàsic que regula la matèria del dret laboral; en el seu article primer defineix quin és l’àmbit d’aplicació de les normes que anomenem laborals, és a dir, ens explica a quines relacions s’aplicarà aquestes normes i a quines no, delimitant quines són les formes de treball que es consideren com a laborals.


La relaci laboral1
La Relació laboral

 • Segons la definició de l’art. 1.1. ens trobarem davant una relació laboral (i això implicarà, per tant, que s’apliquin les normes de dret laboral) quan es compleixin aquestes característiques:

 • .voluntarietat, el treball ha de ser realitzat de manera voluntària. .retribució dels serveis, el treballador ha de ser retribuït pel seu treball, ha de rebre un salari a canvi de la seva feina..per compte aliena, el fruit del treball no serà del treballador sinó de l’empresari a compte de qui treballa.. dependència. El treballador està sotmès al poder d’organització i disciplina de l’empresari.


Quines lleis regeixen les relacions laborals

 •  Relacions laborals especials

 • Existeixen unes relacions de treball que, tot i considerar-se com a laborals, reuneixen unes característiques molt peculiars que fa que s’hagin de regular per una normativa pròpia , s’anomenen relacions laborals especials.

 • A aquestes relacions només se’ls aplicarà la regulació laboral general en aquells casos que no estiguin regulats per la normativa específica que els regula.

 • Son relacions laborals especials:

 • . el personal d’alta direcció. les persones al servei de la llar familiar. els penats en institucions penitenciàries. els esportistes professionals. els artistes en espectacles públics. els representants de comerç que intervenen en operacions mercantils sense assumir el risc de l’operació. els estibadors portuaris


La relaci laboral2
La Relació laboral

 • Existeixen també relacions de treball a les que no és possible aplicar el Dret laboral, be perquè no reuneixen tots els requisits que estableix l’art. 1.1. de l’E.T. per considerar-les laborals, o be perquè, tot i reunir-los, la llei expressament estableix que no són relacions laborals.

 • Algunes d’aquestes relacions no laborals són les que segueixen:

 • . funcionaris públics. prestacions personals obligatòries. consellers en les societats, quan no facin cap altra activitat a l’empresa. treballs familiars, i realitzats a títol d’amistat.. transportistes amb autorització administrativa. treballs per compte pròpia.


Quines lleis regeixen les relacions laborals

La Relació laboral

 • 1.4.1.Concepte de font

 • Font és un conjunt de normes i principis d’aplicació general que contenen el dret aplicable a cada cas. Dins del Dret del treball podem trobar dos tipus de regles jurídiques: aquelles que són compartides amb la resta de branques del dret,(Constitucio, llei, reglament i normes internacionals) i una de gran importància i que és específica de l’ordre jurídico-laboral; el conveni col.lectiu.


Fonts del dret

FONTS DEL DRET LABORAL

Fonts del Dret.

DICTADES PEL PODER LEGISLATIU

Tractats Internacionals

LLEIS ORGÀNIQUES

LLEIS ORDINÀRIES

CONSTITUCIÓ

1978

DECRETS LEGISLATIUS

DICTADES PER L’EXECUTIU

DECRETS-LLEI

DECRETS

ORDRES


Jerarquia normativa fonts espec fiques d laboral
Jerarquia normativa.Fonts específiques D.Laboral

Constitució

Lleis Orgàniques

Lleis Ordinàries i Decrets Legislatiu

Decrets-llei

Decrets i Ordres

D.LABORAL

CONVENIS COL.LECTIUS

ORDENANCES LABORALS

CONTRACTE DE TREBALL

USOS I COSTUM LABORAL


Classes de conv col lectius
Classes de Conv.Col.lectius

CONVENI MARC

Conveni col.lectiu propiament dit

ACORDS SOBRE MATÈRIES CONCRETES

C.FRANJA

C. GRUPS EMPRESES

PACTES D’EMPRESA


Relacions llei conveni
Relacions Llei-conveni

 • RELACIONS DE SUPLETORIETAT

 • RELACIONS DE COMPLEMENTARIETAT

 • RELACIONS DE SUPLEMENTARIETAT

 • RELACIONS D’EXCLUSIÓ.


Principis aplicaci normes laborals
Principis aplicació normes laborals

PRINCIPI DE NORMA MES FAVORABLE

PRINCIPI DE CONDICIÓ MÉS BENEFICIOSA

PRINCIPI PRO-OPERARI

PRINCIPI DE IRRENUNCIABILITAT DELS DRETS


Quines lleis regeixen les relacions laborals

La Relació laboral

 • 2.1. Drets i deures que se’n deriven

 • La Constitució Espanyola de 1978 estableix una sèrie de drets laborals:

 • Dret a la igualtat (art. 14)

 • Dret a la llibertat sindical (art. 28.1.)

 • Dret a la vaga (art. 28.2)

 • Dret al treball, a la lliure elecció d’ofici, a la promoció pel treball i a la remuneració suficient (art.35.1)

 • Dret a la negociació col.lectiva (art.37.1)

 • Dret a l’adopció de mesures de conflicte col.lectiu (art.37.2)

 • Dret a la seguretat i higiene en el treball (art.40)

 • Dret a la Seguretat Social (art.40)

 • Així mateix fruit del contracte de treball que uneix a empresari i treballadors neixen uns drets i deures recíprocs :

 • DEURES DE L’EMPRESARI

 • Deure de donar ocupació efectiva al treballador

 • Deure de protegir la seguretat i salut dels treballadors


Quines lleis regeixen les relacions laborals

La Relació laboral

 • DRETS I DEURES DEL TREBALLADOR

 • Dret a l’ocupació efectiva

 • Dret a la promoció i formació professional

 • Dret a no ser discriminat , en l’ingrés a la feina i en ella, per raó de sexe, estat civil, edat, llei, raça, condició social, idees religioses o polítiques, afiliació o no a un sindicat, o per raó de llengua dins l’Estat espanyol. Tampoc podran ser discriminats per raó de minusvalideses físiques, psíquiques o sensorials, si es troben en condicions de realitzar la feina

 • Dret a la integritat física i a una adequada política de seguretat i salut en el treball

 • Respecte a la intimitat i a la consideració deguda a la dignitat deltreballador

 • Dret a percebre puntualment la remuneració

 • Dret a exercir les accions derivades del contracte de treball

 • En relació als deures del treballador:

 • Respectar les mesures de seguretat i higiene

 • Complir les ordres i instruccions que rebi de l’empresari

 • No concórrer amb l’activitat de l’empresari, fent competència deslleial.