Download
quines lleis regeixen les relacions laborals n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Quines lleis regeixen les relacions laborals ? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Quines lleis regeixen les relacions laborals ?

Quines lleis regeixen les relacions laborals ?

130 Views Download Presentation
Download Presentation

Quines lleis regeixen les relacions laborals ?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Quines lleis regeixen les relacions laborals ?

 2. Lliure disponibilitat de les parts per arribar acords Activitat: role –playing 65 hores

 3. .La Relació laboral • L’Estatut dels Treballadors és el text normatiu bàsic que regula la matèria del dret laboral; en el seu article primer defineix quin és l’àmbit d’aplicació de les normes que anomenem laborals, és a dir, ens explica a quines relacions s’aplicarà aquestes normes i a quines no, delimitant quines són les formes de treball que es consideren com a laborals.

 4. La Relació laboral • Segons la definició de l’art. 1.1. ens trobarem davant una relació laboral (i això implicarà, per tant, que s’apliquin les normes de dret laboral) quan es compleixin aquestes característiques: • .voluntarietat, el treball ha de ser realitzat de manera voluntària. .retribució dels serveis, el treballador ha de ser retribuït pel seu treball, ha de rebre un salari a canvi de la seva feina..per compte aliena, el fruit del treball no serà del treballador sinó de l’empresari a compte de qui treballa.. dependència. El treballador està sotmès al poder d’organització i disciplina de l’empresari.

 5.  Relacions laborals especials • Existeixen unes relacions de treball que, tot i considerar-se com a laborals, reuneixen unes característiques molt peculiars que fa que s’hagin de regular per una normativa pròpia , s’anomenen relacions laborals especials. • A aquestes relacions només se’ls aplicarà la regulació laboral general en aquells casos que no estiguin regulats per la normativa específica que els regula. • Son relacions laborals especials: • . el personal d’alta direcció. les persones al servei de la llar familiar. els penats en institucions penitenciàries. els esportistes professionals. els artistes en espectacles públics. els representants de comerç que intervenen en operacions mercantils sense assumir el risc de l’operació. els estibadors portuaris

 6. La Relació laboral • Existeixen també relacions de treball a les que no és possible aplicar el Dret laboral, be perquè no reuneixen tots els requisits que estableix l’art. 1.1. de l’E.T. per considerar-les laborals, o be perquè, tot i reunir-los, la llei expressament estableix que no són relacions laborals. • Algunes d’aquestes relacions no laborals són les que segueixen: • . funcionaris públics. prestacions personals obligatòries. consellers en les societats, quan no facin cap altra activitat a l’empresa. treballs familiars, i realitzats a títol d’amistat.. transportistes amb autorització administrativa. treballs per compte pròpia.

 7. La Relació laboral • 1.4.1.Concepte de font • Font és un conjunt de normes i principis d’aplicació general que contenen el dret aplicable a cada cas. Dins del Dret del treball podem trobar dos tipus de regles jurídiques: aquelles que són compartides amb la resta de branques del dret,(Constitucio, llei, reglament i normes internacionals) i una de gran importància i que és específica de l’ordre jurídico-laboral; el conveni col.lectiu.

 8. FONTS DEL DRET LABORAL Fonts del Dret. DICTADES PEL PODER LEGISLATIU Tractats Internacionals LLEIS ORGÀNIQUES LLEIS ORDINÀRIES CONSTITUCIÓ 1978 DECRETS LEGISLATIUS DICTADES PER L’EXECUTIU DECRETS-LLEI DECRETS ORDRES

 9. Jerarquia normativa.Fonts específiques D.Laboral Constitució Lleis Orgàniques Lleis Ordinàries i Decrets Legislatiu Decrets-llei Decrets i Ordres D.LABORAL CONVENIS COL.LECTIUS ORDENANCES LABORALS CONTRACTE DE TREBALL USOS I COSTUM LABORAL

 10. Classes de Conv.Col.lectius CONVENI MARC Conveni col.lectiu propiament dit ACORDS SOBRE MATÈRIES CONCRETES C.FRANJA C. GRUPS EMPRESES PACTES D’EMPRESA

 11. Relacions Llei-conveni • RELACIONS DE SUPLETORIETAT • RELACIONS DE COMPLEMENTARIETAT • RELACIONS DE SUPLEMENTARIETAT • RELACIONS D’EXCLUSIÓ.

 12. Principis aplicació normes laborals PRINCIPI DE NORMA MES FAVORABLE PRINCIPI DE CONDICIÓ MÉS BENEFICIOSA PRINCIPI PRO-OPERARI PRINCIPI DE IRRENUNCIABILITAT DELS DRETS

 13. La Relació laboral • 2.1. Drets i deures que se’n deriven • La Constitució Espanyola de 1978 estableix una sèrie de drets laborals: • Dret a la igualtat (art. 14) • Dret a la llibertat sindical (art. 28.1.) • Dret a la vaga (art. 28.2) • Dret al treball, a la lliure elecció d’ofici, a la promoció pel treball i a la remuneració suficient (art.35.1) • Dret a la negociació col.lectiva (art.37.1) • Dret a l’adopció de mesures de conflicte col.lectiu (art.37.2) • Dret a la seguretat i higiene en el treball (art.40) • Dret a la Seguretat Social (art.40) • Així mateix fruit del contracte de treball que uneix a empresari i treballadors neixen uns drets i deures recíprocs : • DEURES DE L’EMPRESARI • Deure de donar ocupació efectiva al treballador • Deure de protegir la seguretat i salut dels treballadors

 14. La Relació laboral • DRETS I DEURES DEL TREBALLADOR • Dret a l’ocupació efectiva • Dret a la promoció i formació professional • Dret a no ser discriminat , en l’ingrés a la feina i en ella, per raó de sexe, estat civil, edat, llei, raça, condició social, idees religioses o polítiques, afiliació o no a un sindicat, o per raó de llengua dins l’Estat espanyol. Tampoc podran ser discriminats per raó de minusvalideses físiques, psíquiques o sensorials, si es troben en condicions de realitzar la feina • Dret a la integritat física i a una adequada política de seguretat i salut en el treball • Respecte a la intimitat i a la consideració deguda a la dignitat deltreballador • Dret a percebre puntualment la remuneració • Dret a exercir les accions derivades del contracte de treball • En relació als deures del treballador: • Respectar les mesures de seguretat i higiene • Complir les ordres i instruccions que rebi de l’empresari • No concórrer amb l’activitat de l’empresari, fent competència deslleial.